ZAMESTNANOSŤ RÓMOV AKO INDIKÁTOR SÚČASNÉHO STAVU ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
ZAMESTNANOSŤ RÓMOV AKO INDIKÁTOR SÚČASNÉHO STAVU ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Aktuálne otázky európskej sociálnej politiky. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. - ISBN 978-80-8075-646-8. - S. 181-188 ZAMESTNANOSŤ RÓMOV AKO INDIKÁTOR    SÚČASNÉHO STAVU ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY EMPLOYMENT OF ROMA AS INDICATOR OF CURRENT SITUATION OF EQUAL OPPORTUNITIES IN THE LABOR MARKET OF SLOVAK REPUBLIC PhDr. Vladimíra Štefancová  ABSTRAKT Článok sa venuje zobrazeniu aktuálnej situácie vo vývoji rómskej menšiny na Slovensku. Pribliţuje dôleţitý aspekt  vývoja Rómov na Slovensku, ktorý má výrazný vplyv na rovnosť  príleţitostí na trhu práce Slovenskej republiky. Ako hlavný indikátor stavu rovnosti príleţitostí    pribliţuje článok zamestnanosť tejto skupiny. V závere sa článok snaţí o vykreslenie situácie v oblasti začleňovania rómskej populácie na trhu práce SR.   KĽÚČOVÉ SLOVÁ   Rovnosť príleţitostí , pracovný trh, Rómovia, miera zamestnanosti, začleňovanie rómskej  populácie ABSTRACT The paper shows the current situation in the development of the Roma minority in Slovak Republic. It approximates important aspect of the development of Roma, which has significant impact on equal opportunities in the labor market of the Slovak Republic. The paper presents employment of Roma as the main indicator of situation of equal opportunities. In conclusion, the  paper tries to show the situation of Roma inclusion in the labor market of the Slovak Republic. KEYWORDS Equal opportunities, labor market, Roma, employment rate, inclusion of Roma population     Rácium   Rómska menšina je podľa sčítania 2011 druhou najpočetnejšou menšinou na Slovensku, hneď za maďarskou. Kým podiel obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej alebo slovenskej národnosti v období rokov 2001 a 2011 klesol, podiel obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti mierne narástol z 1,7% v roku 2001 na 2% v roku 2011. Podľa oficiálnych štatistík a odborných odhadov, počet Rómov na Slovensku sa postupne zvyšuje, čo dokumentuje nasledujúci graf.   Graf 1 - Vývoj počtu rómskeho obyvateľstva na Slovensku Zdroj: údaje zo sčítaní ľudu a z odborných odhadov   Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR z roku 2011, v Slovenskej republike sa v roku 2011 prihlásilo k rómskej národnosti 105 738 ľudí. Podľa oficiálnych štatistík z rokov 2001 a 2011, celkový počet Rómov stúpol z takmer 90 tisíc na viac ako 105 tisíc občanov. 1  Treba  poznamenať, ţe oficiálne údaje o   národnosti nemusia reflektovať reálny počet príslušníkov  jednotlivých národnostných menšín a   vo vzťahu k    rómskym obyvateľom sú vo veľkej miere skutočne skresľujúce. Oficiálne údaje o   národnosti respondenta sú zaloţen é na sebaidentifikácii. Práve to v  praxi spôsobuje výrazný nesúlad medzi vykazovaným počtom rómskej populácie na Slovensku v zmysle sčítania obyvateľstva z  roku 2001 a  jeho skutočným stavom. Pri národnostnej sebaidentifikácii totiţ prichádza k    tomu, ţe veľká časť Rómov vedome svoju 1   ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011:   Obyvateľstvo SR podľa národnosti    –     sčítanie 2011, 2001, 1991 . Dostupné z < http://portal.statistics.sk/files/tab-10.pdf>  faktickú národnosť tají, respektíve sa k   nej nepriznáva a v sčítaní obyvateľov uvádza inú, najčastejšie slovenskú alebo maďarskú národnosť. Celkové odhady sú mnohonásobne vyššie, nachádzajú sa v rozmedzí 400 aţ 600 tisíc osôb.   Na základe prieskumov a odhadov Európskej únie z roku 2013, v spolupráci so štatistickými úradmi jednotlivých členských krajín, Slovensko patrí ku krajinám, kde odhadované  percento Rómov z celkovej populácie patrí k najvyšším (priemerný odhadovaný počet Róm ov - 9,17% z celkovej populácie v SR, 2011). Vyšší podiel rómskej menšiny na celkovom obyvateľstve je odhadovaný iba v Macedónsku (9,59%, 2011) a Bulharsku (10,33%, 2011). Pomerne vysoký podiel Rómov odhadujú aj v Maďarsku (7,05%, 2011) a Rumunsku (8,32%, 2011). Vo väčšine európskych krajín sa však odhaduje, ţe podiel rómskeho obyvateľstva na celkovom obyvateľstve krajiny je menší ako 0,5%. 2   Podľa Prognózy vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025 3 , ktorú zostavil Inštitút informatiky a štatistiky v roku 2002, v roku 2011 sa celkový počet Rómov podľa výsledkov stredného variantu mal nachádzať na úrovni 442 088, čo viac - menej korešponduje s odhadmi Európskej únie a Štatistického úradu SR. V roku 2025 sa očakáva, ţe rómska menšina  bude tvorená takmer 52 5 tisícmi osôb, čo je predovšetkým dôsledkom odlišného reprodukčného správania Rómov. Podľa prvých výsledkov Atlasu rómskych komunít 2013 4 , ktorý realizovalo Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v  Bratislave (UNDP) v spolupráci so Zdruţením miest a   obcí Slovenska, Prešovskou univerzitou v Prešove a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, bolo identifikovaných 402 840 Rómov, t.j. osôb, ktoré sú okolím povaţované za Rómov. Štúdia konštatuje, ţe 4 6,5% rómskeho obyvateľstva ţije v rozptyle medzi majoritným obyvateľstvom na Slovensku.   Atlas rómskych komunít z roku 2013 prináša tieţ pohľad na rozptýlenie Rómov v rámci Slovenskej republiky - situáciu pribliţuje nasledujúci graf a tieţ obrázok. Podľa týchto údajov, najviac rómskeho obyvateľstva sa nachádza v rámci Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja.   2   Rada Európy, Štatistický úrad SR a štatistické úrady ostatných európskych krajín   3   INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY:  Prognóza vývoj a rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025 . 4  MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:  Atlas rómskych komunít 2013 .  Graf 2 - Podiel obcí s rómskym obyvateľstvom podľa krajov   Zdroj:  Atlas rómskych komunít 2013   Zamestnanosť rómskej populácie    Na Slovensku sa nezamestnanosť objavila po roku 1990, kedy definitívne zanikla všeobecná pracovná povinnosť charakteristická pre predchádzajúce štátno -politické zriadenie. V  priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov miera nezamestnanosti na Slovensku vzrástla n a  pomerne vysoké hodnoty. Začiatkom roka 2000 počet nezamestnaných dosahoval kritickú úroveň 20 percent z celkovej pracovnej sily. Neľahký prechod od centrálne plánovanej ekonomiky na trhové hospodárstvo, rastúca konkurencia a nový druh tlaku smerujúci k efektivite a k zvyšovaniu  produktivity napokon vyústil do situácie, keď miera nezamestnanosti v  niektorých územných častiach Slovenskej republiky dokonca prekročila úroveň 40 percentuálnych bodov. Tento negatívny fenomén sa výrazne dotkol najmä tých skupín obyvateľstva, ktoré sa v  relatívne krátkej dobe nedokázali naplno adaptovať na nové podmienky a   nové moţnosti, ktoré naraz ponúkla otvorená slobodná spoločnosť.  Jednou z takýchto skupín boli práve Rómovia. Ich postavenie sa po roku 1989 výrazne zmenilo. V znikla Rómska občianska iniciatíva, vôbec prvá rómska politická strana a   dňa 9. apríla 1991 Slovenská republika prijala rámcový dokument Zásady vládnej politiky k Rómom 5 , ktorým uznala etnickú svojbytnosť Rómov na úrovni ostatných etnických minorít ţijúcic h na území SR. V  praxi to znamenalo uznanie Rómov za národnosť, zrovnoprávnenie s  ostatnými 5  Rámcový dokument  Zásady vládnej politiky k Rómom a ich rozpracovanie v rezortoch školstva, mládeže a    športu, kultúry, práce a sociálnych vecí a financií   prijatý 9. apríla 1991 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 153 .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks