YABANCI DİL EĞİTİMİ

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
My experiences about studying foreign languages
   YABANCI DİL EĞİTİMİ 1.Yabancı dil eğitimi halen bir sektör durumundadır, öğretmekten daha çok kârayönelmiştir. Hali hazırda kullanılan yöntemlerin çoğu öğrenciye, anlaşılmaz, kriptora!ik izemli !orm"ller anlatır ibi yaklaşılmaktadır. #ratik özardı edilmektedir.$.%ir dille yapılabilecek beş şey &ardır'a.(ulak ile öz eğitimi !arklı şeyler olduğu ibi, bir dili anlamak ile o dilde anlatmak !arklı şeylerdir.  Yazılı SözlüEdilgin )kumak*inlemek  Etkin  Yazmak(onuşmak b.+enelde bir dil eğitimi alan kişiler bu eğitimden sonra hiç bir şey yapmazlar &eöğrendiklerini unuturlar.c.*ile biraz meraklı olanlar ise yabancı dilde yazılı kaynakları okurlar. )kumak edilin&e yazılı bir eylem olduğundan, etkin &eya sözl" iletişime yararı azdır.d.*inlemek "n"m"zde artan iletişim olanaklarıyla kısa dala radyo, uydu antenli &ekablo yayınlı tele&izyonlar ibi- kolaylaşmıştır. özl" iletişim olarak kulak eğitimiamacıyla uyulanmalıdır.e.(onuşmak şartlara bağlıdır anadilde konuşma olanaksızlığı ibi zorlayıcı etkiler-./tkin &e sözl" olmasıyla en çok zorluk çekilen iletişimdir.!.Yazmak ise konuşma şartlarının bulunmadığı durumlarda etkin iletişim eksikliğinikapatmak açısından uyulanabilir. 0ektuplaşma &eya "nl"k tutma yoluylauyulanabilir, duyu &e d"ş"ncelerin anlatımını zorlar. (onuşmadan !arklı olarak,anlık tepki erektirmediğinden örnek kullanımlar, sözl"k &b. kaynaklar yardımıyladaha etkin c"mleler kurulma olanağı sağlar. %öyle çabayla öğrenilen şeyler zihindedaha kalıcıdır..%ir dille yapılabilenn beşinci şey d"ş"nmektir, diğer dört konuda belli bir d"zeyeelinmesinin ardından oluşur..özl"k olarak yabancı dil 2 3"rkçe sözl"kler, her sözc"ğ"n bir karşılığını aramak ibi bireğilim yaratır. )ysa bir yabancı sözc"ğ"n 3"rkçe4de birden çok karşılığı olabilir &etersi-, bazı sözc"klerin ise karşılıkları başka bir sözc"k değil, bir yapı, deyim &b. olabilir.%u nedenle belli bir deneyim kazandıktan sonra yabancı dili kendi diliyle açıklayansözl"kler özendirilmelidir.5.(ullanılmayan bililer eskir, unutulur. %u y"zden dil eğitimi kullanıma pratiğe- yönelik olmalı. 6ğrenci, temel eğitimin "st"ne, meslek7ili alanlarına yönelik sözc"k bilisiedinmeli, alanında okumalı, yazmalı, dinlemeli, ortam erektirdiğinde konuşmalıdır.8.9ransız yayın kuruluşu :ssimil4in  http://www.assimil.com - pek çok dile yönelik eğitimkitap7kaset7&ideo7cd4si bulunmakta olup, öğrenciyi ramerle boğmadan, pratiğe yönelik eğitim sisteminin incelenmesinde ayrıca yarar ör"lmektedir.;ecai :lkan
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x