Tecnologia industrial│Exàmens Selectivitat 2000 2017

Please download to get full document.

View again

of 388
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
SÈRIE 1PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000TECNOLOGIA INDUSTRIALLa prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de…
SÈRIE 1PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000TECNOLOGIA INDUSTRIALLa prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les quals cal triar-ne una. Primera part Exercici 1 [2,5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben 0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts]contestada:Qüestió 1 La fabricació d’un producte consta de dues operacions. La taxa de qualitat de cadascuna d’aquestes, mesurada com el percentatge de peces obtingudes sense defectes, és del 95 % i el 98 %. Si només passen a l’operació següent les peces sense defectes, d’un lot de 1000 peces, quantes se n’obtindran sense defectes? a) b) c) d)950 931 980 965Qüestió 2 El cost fix de producció d’un objecte és cf = 70000 PTA. Si es ven a pv =250 PTA/unitat i a partir de 400 unitats venudes la fabricació comença a donar beneficis, el cost de producció d’una unitat és: a) b) c) d)175 PTA 75 PTA 120 PTA 150 PTAQüestió 3 La unitat de pressió expressada d’acord amb les unitats bàsiques del sistema internacional (SI) és: a) b) c) d)N m –2 kg m –1 s–2 kg m –2 barQüestió 4 En l’ajust fix 28 H7/r6, la tolerància H7 del forat és( ) µm +21 −0és( )µm. Determineu-ne els serratges màxim i mínim.a) b) c) d)21 µm i 13 µm 28 µm i 20 µm 41 µm i 0 µm 41 µm i 7 µmi la tolerància r6 de l’eix+41 +28Qüestió 5 Quan en un torn es realitzen les operacions de cilindratge i d’escairament, la punta de l’eina descriu, respecte a la peça, una corba: a) b) c) d)Cilindratge Espiral Espiral Helicoïdal HelicoïdalEscairament Espiral Helicoïdal Espiral HelicoïdalExercici 2 [2,5 punts] Un llum ha de poder encendre’s i apagar-se de manera independent des de dos interruptors. Utilitzant les variables d’estat: 1 tancat 1 encès Interruptor p =  ; llum l =  0 obert 0 apagat a) Escriviu la taula de veritat del sistema si el llum només està encès quan els dos interruptors estan en estats diferents. [0,5 punts] b) Determineu la funció lògica entre les variables d’estat. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. [0,5 punts] d) Quin tipus d’interruptor es necessita per fer el muntatge? Compleix aquest muntatge les especificacions esmentades? Per què? [0,5 punts]Segona part OPCIÓ AExercici 3 [2,5 punts] En una instal·lació, una bomba accionada per un motor tèrmic puja V = 100 m3 d’aigua a una alçada h = 3,6 m en 10 hores de funcionament estacionari. Determineu: a) El treball fet per la bomba. b) La potència hidràulica desenvolupada per la bomba.[1 punt] [0,5 punts]Si el motor ha consumit c = 0,5 l de combustible de poder calorífic pc = 50 MJ/l: c) Determineu el rendiment del grup motobomba.[1 punt]Exercici 4 [2,5 punts] El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per una bomba que subministra una pressió p0 i un cabal q. Si el fregament és negligible i segons si l’alimentació es connecta a l’entrada 1 o a l’entrada 2, determineu en mòdul i sentit:a) La força màxima que pot fer la tija. b) La velocitat de la tija. c) La potència hidràulica subministrada per la bomba.[1 punt] [1 punt] [0,5 punts]OPCIÓ BExercici 3 [2,5 punts] La figura esquematitza un llum ornamental de massa m = 300 kg penjat del sostre mitjançant dos cables de diàmetre d = 6 mm i mòdul d’elasticitat E = 20 GPa.Determineu: a) La distància entre els anclatges A i B perquè l’angle dels cables amb l’horitzontal sigui de 45°, tal com s’indica. [0,5 punts] b) La força que fa cadascun dels cables. [1 punt] c) La tensió normal dels cables a causa de la força que fan. [0,5 punts] d) La deformació dels cables a causa de la seva tensió. [0,5 punts]Exercici 4 [2,5 punts] Una manta elèctrica de superfície s = 1,80 m x 1,35 m proporciona una potència P = 75 W per m2 endollada a U = 220 V. Determineu: a) L’energia que consumeix en 8 hores. [0,5 punts] b) La resistència elèctrica que té en el seu interior i la intensitat que circula per la resistència. [1 punt] c) La potència que consumiria si s’endollés a U = 110 V. [0,5 punts] Si la resistència és un fil conductor de resistivitat d = 0,6 mm: d) Determineu la longitud de fil necessària.= 0,20 µΩ m i diàmetre [0,5 punts]SÈRIE 3PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000TECNOLOGIA INDUSTRIALLa prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les quals cal triar-ne una. Primera part Exercici 1 [2,5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben 0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts]contestada:Qüestió 1 La fabricació d’un producte consta de tres operacions. La taxa de qualitat de cadascuna d’aquestes, mesurada com el percentatge de peces obtingudes sense defectes, és del 89 %, el 95 % i el 97 %. Si només passen a l’operació següent les peces sense defectes, la taxa de qualitat global de la fabricació és: a) b) c) d)Del 89 % Del 81 % Del 93,67 % Del 82,01 %Qüestió 2 El cost de la producció de n unitats d’un producte és c = (60000 + 40 n) PTA i el preu de venda és pv = 60 PTA/unitat. A partir de quantes unitats venudes la fabricació d’aquest producte comença a donar beneficis? a) b) c) d)A partir de 1000 unitats. A partir de 3000 unitats. A partir de 1500 unitats. A partir de 600 unitats.Qüestió 3 La unitat de potència mecànica expressada d’acord amb les unitats bàsiques del sistema internacional (SI) és: a) b) c) d)W kg m 2 s–3 N m s –1 kg m s –1Qüestió 4 En un circuit elèctric es posen en sèrie dues resistències de ± 5 % de tolerància, una de 2,2 kΩ i una de 3,3 kΩ. La seva resistència equivalent és: a) b) c) d)(1,32 ± 0,066) kΩ (1,32 ± 0,132) kΩ (5,5 ± 0,55) kΩ (5,5 ± 0,275) kΩQüestió 5 En un torn que està realitzant una operació de cilindratge la velocitat del carro al llarg de les guies és v = 4 mm/s i la punta de l’eina traça sobre la peça una corba helicoïdal de pas (avanç per volta) p = 0,5 mm. La velocitat de rotació del capçal és: a) b) c) d)75 min –1 76,39 min–1 3016 min–1 480 min–1Exercici 2 [3 punts] En un local hi ha una alarma que sona quan es tanca la porta amb clau si la finestra, el llum o ambdós elements queden oberts. Utilitzant les variables d’estat: 1 tancada 1 tancada 1 apagat 1 sona porta p =  ; finestra f =  ; l l u ml =  ; alarma a =  0 oberta 0 oberta 0 encès 0 no sonaa) Escriviu la taula de veritat del sistema. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la (us poden ser útils les igualtats a + a- = 1; a + a- · b = a + b ). [1,5 punts] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. [0,5 punts]Segona part OPCIÓ AExercici 3 [2,5 punts] En una línia de fabricació es produeixen 600 unitats d’un producte en dos torns. En una de les estacions de la línia cal muntar en cada unitat tres components d’un determinat tipus. Aquests components se subministren una vegada per torn i tenen un rebuig del 10 %. a) Quants components cal subministrar per torn?[1 punt]S’observa que, després d’una modificació en el control de qualitat de recepció, sobren 24 components bons després de cada torn, tot i que ara només se’n subministren 960. b) Quin és el nou percentatge de rebuig?[1 punt]Si cada component rebutjat repercuteix en 20 s d’operari perduts: c) Quin estalvi de temps representa per al lloc de treball la millora introduïda? [0,5 punts]Exercici 4 [2 punts] El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per una bomba que subministra un cabal q.a) Determineu la velocitat de la tija, en mòdul i sentit, segons si l’alimentació està connectada a l’entrada 1 o a l’entrada 2. [1 punt] b) Dibuixeu el gràfic, indicant les escales, de la velocitat de la tija segons el cabal de la bomba si l’alimentació està aplicada a l’entrada 1. [0,5 punts]c) Determineu la potència hidràulica de la bomba si la pressió que proporciona és p0 = 20 MPa. [0,5 punts]OPCIÓ BExercici 3 [2 punts] En un tren per a grans pendents amb tracció a cremallera, la roda dentada de tracció té z = 18 dents de pas p = 20 π mm.a) Determineu la velocitat del tren si la roda tractora gira a n = 90 min –1. [1 punt] b) Dibuixeu el gràfic, indicant les escales, de la velocitat del tren segons la velocitat de rotació de la roda tractora. [0,5 punts] Si la cremallera fa sobre la roda tractora una força en la direcció del pendent F = 25 kN i el tren puja a velocitat constant: c) Determineu la potència que el motor subministra a la roda tractora.[0,5 punts]Exercici 4 [2,5 punts] Una estoreta elèctrica de superfície s = 30 cm x 50 cm proporciona una potència P = 300 W per m2 endollada a U = 220 V. Determineu: a) L’energia elèctrica que consumeix en 8 hores. [0,5 punts] b) La resistència elèctrica que té en el seu interior i la intensitat que circula per la resistència. [1 punt] c) La potència que consumiria si s’endollés a U = 110 V. [0,5 punts] Si la resistència és feta d’un fil conductor de resistivitat d = 0,5 mm: d) Determineu la longitud de fil necessària.= 0,15 µΩ m i diàmetre [0,5 punts]Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU a Catalunya PAAU 2000 Pautes de correccióSèrie 1Pàgina 1 de 2 LOGSE: Tecnologia IndustrialPAAU-LOGSE 1999-2000Tecnologia IndustrialPrimera part Exercici 1 Q1 bQ2 bQ3 bQ4 dQ5 cExercici 2 p1 p 2 l 0 0 0 a) 0 1 1 1 0 1 1 1 0b) l = p1 ⋅ p 2 + p1 ⋅ p 2c)l p1p2d) Interruptor bipolar tal que quan un circuit està obert l’altre està tancatSegona partOPCIÓ A Exercici 3 a) W = m g h = 105·10·3,6 = 3,6·106 J = 3,6 MJ b) P = W / t = 3,6·106/(10·60·60) = 100 W c) h = W / pc c = 3,6·106 / (50·106·0,5) = 14,40 %Exercici 4 a) F1 = p0 sE = 25·106 ·π·102·10-6 = 7,854 kN, cap a la dreta.F2 = p0 (sE–st) = 7,147 kN, cap a l’esquerra. b) v1 = q / sE = 0,5·106 / (60·π·102) = 26,53 mm/s, cap a la dreta.v2 = q / (sE–st) = 29,15 mm/s, cap a l’esquerra. c) P = q p0 = 208,3 WOficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU a Catalunya PAAU 2000 Pautes de correccióPàgina 2 de 2 LOGSE: Tecnologia IndustrialOPCIÓ B Exercici 3 a) l2 = 2 l1 cos a = 2 ⋅ 22 = 2, 828 m 2b) SÊFhoritzontal = 0 ⇒ FA = FB = F SÊFvertical = 0 ⇒ 2 F sin a = m g ; F =mg 3000 = = 2,121 kN 2 sina 2c) s = F / s = 75,03 MPa d) e = s / E = 0,3751 %Exercici 4 a) E = 1,35·1,8·75·8 = 1,458 kW h = 5,249 MJ b) I = P / U = 182,3 / 220 = 0,8284 AR = U2 / P = 2202 / 182,3 = 265,6 W c) P110 = U2 / R = 1102 / 265,6 = 45,56 W d) R = r l / s ; l = R s / r = 265,6·π·0,62/ (4·0,2) = 375,5 mDistricteuniversitari universitaride deCatalunya Catalunya DistricteSÈRIE 2PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000TECNOLOGIA INDUSTRIALLa prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les quals cal triar-ne una. Primera part Exercici 1 [2,5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben 0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts]contestada:Qüestió 1 La fabricació d’un producte consta de dues operacions. La taxa de qualitat de cadascuna d’aquestes, mesurada com el percentatge de peces obtingudes sense defectes, és del 95 % i del 98 %. Si només passen a l’operació següent les peces sense defectes, d’un lot de 1000 peces, quantes seran rebutjades per defectuoses? a) b) c) d)35 0 50 69Qüestió 2 El cost variable de producció d’un producte és pcv = 1,50€/unitati es ven aGeneralitat Catalunya Generalitat dede Catalunya Consell Interuniversitari Catalunya Consell Interuniversitari dede Catalunya Coordinació del COU i de les PAAU Coordinació del COU i de les PAAUpv = 2,50 €/unitat. Si la fabricació comença a donar beneficis a partir de les 800 unitats venudes, el cost fix de producció és: a) b) c) d)200 534 320 800€ € € €Qüestió 3 La unitat de tensió (força/superfície) expressada d’acord amb les unitats bàsiques del sistema internacional (SI) és: a) b) c) d)Pa kg m–2 N m–2 kg m–1 s–2Qüestió 4 En l’ajust indeterminat 25 H7/k6, la tolerància H7 del forat és k6 de l’eix és a) b) c) d)( ) µm. Determineu el joc i el serratge màxims: +15 +2Joc màxim 6 µm 19 µm 2 µm 15 µmSerratge màxim 2 µm 15 µm 6 µm 19 µm( ) µm i la tolerància +21 −0Qüestió 5 En una operació de fresatge com l’esquematitzada en la figura s’utilitza una fresa de 4 talls. La velocitat de translació de la peça és v = 2 mm/s i la velocitat de rotació de la fresa és n = 120 min–1. Sobre la superfície apareix un ratllat paral·lel de pas: n vn = 120min-1a) b) c) d)v = 2 mm/s66,66 µm 0,25 mm 1,571 mm 79,58 µmExercici 2 [3 punts] En una habitació amb poca ventilació un extractor ha d’estar en marxa només quan la porta està tancada i el llum encès. Per descriure l’estat del sistema s’utilitzen les variables binàries: 1 encès 1 oberta 1 en marxa porta p =  ; llum l =  ; extractor e =  . 0 tancada 0 aturat 0 apagata) Escriviu la taula de veritat del sistema i determineu la funció lògica entre les [1,5 punts] variables d’estat. Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. Per evitar que l’extractor estigui en marxa quan no hi ha ningú dintre de l’habitació s’afegeix al sistema anterior un sensor de presència que subministra la variable: 1 presència s= . 0 no presènciab) Determineu la nova taula de veritat i la nova funció lògica. Dibuixeu l’esquema de portes lògiques. [1,5 punts]Segona part OPCIÓ AExercici 3 [2,5 punts] Un vehicle utilitza benzina de poder calorífic pc = 50 MJ/l. Quan circula per terreny horitzontal a v = 90 km/h consumeix c = 4 l/(100 km), el motor gira a n = 3000 min–1 i dóna un parell Γm = 47,75 N m. Determineu: [1 punt] a) El consum de benzina en l/s. b) La potència mecànica obtinguda en el motor. [0,5 punts] c) El rendiment del motor (potència mecànica produïda / potència tèrmica subministrada). [1 punt]Exercici 4 [2 punts] El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per una bomba que subministra una pressió p0. Si el fregament és negligible: +Ø 20/8x301p0 = 25 MPa2q = 0,6 l/mind èmbol = 20 mm d tija = 8 mma) Determineu la força màxima, en mòdul i sentit, que pot fer la tija segons si [1 punt] l’alimentació està connectada a l’entrada 1 o a l’entrada 2. b) Dibuixeu el gràfic, indicant les escales, de la força que pot fer la tija segons la pressió d’alimentació aplicada a l’entrada 1. [0,5 punts] c) Determineu la potència hidràulica de la bomba si el cabal que proporciona és q = 0,6 l/min. [0,5 punts]OPCIÓ BExercici 3 [2 punts] Una grua aguanta una placa de massa m = 1400 kg, tal com s’esquematitza a la figura. Els cables AP i BP són de diàmetre d = 10 mm i el seu mòdul d’elasticitat és E = 25 GPa. g Pll2 αα2BAm l1 m = 1400 kg l1 = 1,6 m α = 30° E = 25 GPa d = 10 mDetermineu, pel que fa als cables: a) La força que fan. (Us recomanem que dibuixeu el diagrama de cos lliure de la placa.) [1 punt] b) La tensió normal a causa de la força que fan. [0,5 punts] c) La deformació causada per la tensió. [0,5 punts]Exercici 4 [2,5 punts] Una manta elèctrica de superfície s = 1,80 m x 1,35 m consumeix E = 1,5 kW h endollada durant 8 hores a U = 220 V. Determineu: [0,5 punts] a) La potència per m2 que subministra. b) La resistència elèctrica que té en el seu interior i la intensitat que circula per la resistència. [1 punt] c) La potència que consumiria si s’endollés a U = 110 V. [0,5 punts]Si la resistència és feta d’un fil conductor de resistivitat ρ = 0,20 µΩ m i diàmetre d = 0,6 mm: d) Determineu la longitud de fil necessària.[0,5 punts]Districteuniversitari universitaride deCatalunya Catalunya DistricteSÈRIE 6PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000TECNOLOGIA INDUSTRIALLa prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les quals cal triar-ne una. Primera part Exercici 1 [2,5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben 0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts resposta no contestada: 0 punts]contestada:Qüestió 1 En una línia de producció amb dues estacions, s’han de realitzar sobre cada unitat tres operacions de durada t1 = 20 s, t2 = 30 s i t3 = 50 s. Si l’ordre de les operacions pot ser qualsevol i en cada estació es poden realitzar simultàniament dues operacions, la seqüència en la qual una unitat estarà el temps mínim en la línia és: a) b) c) d)Estació 1 t1 i t2 t2 t3 t2 i t3Estació 2 t3 t1 i t3 t1 i t2 t1Qüestió 2Generalitat Catalunya Generalitat dede Catalunya Consell Interuniversitari Catalunya Consell Interuniversitari dede Catalunya Coordinació del COU i de les PAAU Coordinació del COU i de les PAAULa unitat d’energia potencial expressada d’acord amb les unitats bàsiques del sistema internacional (SI) és: a) b) c) d)kg m2 s–2 Nm kg m JQüestió 3 En un circuit elèctric es posen en sèrie dues resistències de 6,8 kΩ de ± 5 % de tolerància. La seva resistència equivalent és: a) b) c) d)(13,6 (13,6 (13,6 (13,6± ± ± ±0,68) 0,34) 1,36) 0,17)kΩ kΩ kΩ kΩQüestió 4 En un torn que està realitzant una operació d’escairament, la velocitat de rotació del capçal és n = 120 min–1 i la velocitat de translació del carro perpendicular a les guies és v = 0,2 mm/s. La punta de l’eina traça sobre la peça una corba espiral de pas (avanç per volta): a) b) c) d)0,4 mm 10 mm 0,1 mm Que disminueix amb el radi.Qüestió 5 Cal transportar 50 bidons de 280 kg cadascun i es disposa d’un vehicle en la placa que indica la capacitat de càrrega del qual es pot llegir: «PMA: 14500 kg. Tara: 10200 kg». Quants viatges haurà de fer el vehicle? (Feu atenció només a la massa.) a) b) c) d)1 2 3 4Exercici 2 [3 punts] La porta d’un magatzem s’obre i es tanca per mitjà d’un motor, de manera que si està tancada i algú vol entrar o sortir aquest es posa en marxa per obrir-la. Per saber si algú vol entrar o sortir es disposa d’un sensor de presència a cada costat de la porta. Utilitzant les variables d’estat: 1 presència 1 tancada 1 en marxa s= ; porta p =  ; motor m =  0 oberta 0 aturat 0 no presènciaa) Escriviu la taula de veritat del sistema. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la (us poden ser útils les igualtats a + a- = 1 ; a + a- · b = a + b ). [1,5 punts] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques. [0,5 punts]Segona part OPCIÓ AExercici 3 [2,5 punts] Una central tèrmica subministra energia a la xarxa elèctrica trifàsica a una tensió U = 110 kV. El combustible que fa servir és gas natural d’un poder calorífic pc = 32 MJ/kg. El rendiment (energia elèctrica / energia tèrmica del combustible) és η = 0,36. Determineu, quan la potència generada per la central és Pe = 100 MW: [1 punt] a) El consum de gas natural. b) La intensitat que subministra a la línia. (Recordeu que per al corrent trifàsicPe = 3 U I cos ϕ. En aquest cas, cos ϕ = 0,9.)[0,5 punts]Si funciona en aquest règim durant 8 hores, determineu: c) El consum total de gas, l’energia produïda i l'energia perduda.[1 punt]Exercici 4 [2 punts] La barra cilíndrica d’acer de la figura no pot variar de llargada a causa dels topalls que hi ha als seus extrems. Si se n’augmenta la temperatura en ∆t = 40 °C, determineu: d l l = 500 mm d = 20 mm α = 18,7·10-6 °C-1 E = 207 GPaa) L'increment de llargada que tindria sense els topalls. [1 punt] b) La força que fan els topalls (igual a la força necessària per disminuir l'increment [1 punt] de llargada anterior).OPCIÓ BExercici 3 [2 punts] En la grua de la construcció esquematitzada a la figura, el motor acciona el tambor d’enrotllament de cable a través d’un reductor de relació de transmissió τred = 0,02 i de rendiment ηred = 85 %. Quan puja una determinada càrrega, el motor subministra una potència Pmot = 2 kW i gira a nmot = 1450 min–1. Tambor gmd Pmot = 2 kW τ red = 0,02 d = 400 mmn mot = 1450 min-1 ηred = 0,85Determineu: a) La velocitat de rotació del tambor i la velocitat vertical de la càrrega. b) La potència subministrada pel reductor. c) La massa de la càrrega.[1 punt] [0,5 punts] [0,5 punts]Exercici 4 [2,5 punts] Un calefactor disposa de dues resistències iguals que poden connectar-se en dues configuracions, segons la posició del commutador. R U2 1RU = 220 VR = 44 Ωa) Dibuixeu, de manera independent i simplificada, sense commutador ni fils in
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks