Sinele și Celalalt: Politica Externa a SUA și statele derbedeu

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Sinele și Celalalt: Politica Externa a SUA și statele derbedeu
  Sinele și Celălalt: Politica Externă a SUA și statele „derbedeu” Marius Ghincea 1 Relațiile Internaționale și „Comunitatea” Internațională sunt construcțiisociale rezultate din interacțiunile multililor actori care există la ni!elulsistemului "lobal de state# Aceasta este una din rincialele teze și asumțiiale teoriei constructi!iste a Relațiilor Internaționale# $ altă mare remisă amultor teoreticieni constructi!iști este că identitatea internațională a statelor%care este distinctă de identitatea națională&' asemenea identitățiiindi!iduale' este construită social și (ncadrată (n relație cu ceilalți actori dinsistem# )i*otomia Sine vs. Celălalt   din olitica externă' rocesul rin carestatele (și contruiesc roria lor identitate internațională !is+,+!is de cea acelorlalți actori din sistemul "lobal' oate rerezenta un instrument analiticutil (n exlicarea unora dintre relațiile dis-uncționale dintre actoriiinternaționali și adotarea de către aceștia a unor discursuri anta"onistice șinarati!e seci.ce (n domeniul oliticii externe#/n rimul r0nd' construcția Sinelui consistă (n aro"area de (nțelesuri șiatribute ideaționale care crează erceția di-erențierii de un "eneric Celălalt#/n al doilea r0nd' identitatea Sinelui este conturată de interacțiunile cu unCelălalt "eneric sau seci.c' dob0ndind ast-el noi (nțelesuri și remodel0ndcomortamentul Sinelui ca urmare directă a contextului social determinat# 1otodată' accetarea de către Celălalt a rolului desemnat de către Sel- 2oacăun rol instrumental (n consolidarea identității Sinelui și s rinciallor saleremise relaționale %3o*ansson+4o"u5s 67789 endt ;88<&# ; =asterand (n Relații Internaționale la Uni!ersitatea Central Euroeană %CEU& din >udaesta# A absol!it ro"ramul de Studii de Securitate al ?acultății de @tiințe Politice a Uni!ersității din >ucurești' erioadă (n care a -ost membru al ruului de Studii de Securitate' la care (n.ințare a contribuit# Printre temele de cercetare de interes se aBă le"ătura dintre identitare și securitate' teoria critică a securității' concetul de securitizare' construcția socială a securității și a oliticii externe a statelor# Contact: marius"*incea#eu#;  Sistemul Internațional a a!ut (ntotdeauna di*otomii micro+identitare care au-ost conturate de către actorii *e"emonici sau sistemici# /n lumea antică'statele Elene sau Imeriul Roman și+au construit roriul Sine (n relație cu„barbarii neci!ilizați” Celălalt și au adotat o olitică externă (n consecință%a"ner et. all. 67;D&# Ce!a mai recent' relația binară dintre Statele Unite șiUniunea So!ietică din erioada Războiului Rece a -ost construită de ambeleărți (n același mod# Sinele Statelor Unite era construit dret „Păm0ntul celoriberi % Land of the Free &” contra Celuilalt construit dret „Imeriul Răului”# Peartea URSS+ului' Sinele era construit dret ăm0ntul roletariatului șie"alității contra un Celălalt construit discursi! dret oresor imerialist șicaitalist#)uă s-0rșitul Războiului Rece și disoluția Uniunii So!ietice' Statele Unite aurămas sin"ura suerutere' acum (n căutarea unui Celălalt seci.c șioozant# Așa au aărut (n discursul și olitica externă a Statelor Uniteconcetele de „ Rogue state ” %stat derbedeu& și „Axa Răului” a lui eor"e #>us*# Politica externă americană de duă ;; setembrie 677; a -ostconstruită e această di*otomie identitară a unui Sine liberal și care sesuune dretului internațional care lută (motri!a unui Celălalt dictatorial șicare sonsorizează terorismul# Așa cum arată și endt %;88<& și a"ner%67;D&' această reconstrucție a identității internaționale a SUA și automat adiscursului și oliticii externe a acesteia se oate exlica doar arțial rincaracterul structural al statelor „ro"ue” sau rin (ncălcările normelorinternaționale de către acestea' (n secial entru că nu toate statele care (ncalcă re"ulile internaționale sunt considerate ca .ind „ro"ue states”# Ceutem obser!a este că reconstrucția identitară și discursi!ă a oliticiiexterne americane ost+8F;; este cauzată mai de"rabă de un .lon ideolo"iccare (ncee să domine administrația americană și care nu are aroae nimiccu comortamentul internațional al statelor „ro"ueFderbedeu”#Relația dintre Statele Unite și Coreea de 4ord este' consider eu'exemlicati!ă# Coreea de 4ord a -ost lisită de interes G din ersecti!aoliticii externe G entru Statele Unite e arcursul Războiului Rece' iar dinunct de !edere militar rerezenta o amenințare limitată și seci.că doarentru Coreea de Sud și 3aonia# C*iar și așa' duă s-0rșitul Războiului Receși dez!oltarea unui ro"ram nuclear de către re"imul de la P*enian' StateleUnite au trans-ormat Coreea de 4ord (ntr+unul dintre cei mai imortanțiad!ersari din sistemul internațional# Pro"ramul nuclear al Coreei de 4ordrerezintă un exemlu care -ace mai !izibilă costrucția socială a relațiilorinternaționale și caracterul construit al di*otomiilor dintre Sine și Celălalt#Așa cum C*ecHel %;88<& demonstrează' atitudinea Statelor Unite -ață de"radul de risc de securitate ri!ind osesia de arme nucleare este le"ată (nmod di*otomic de erceția e care SUA o are -ață de un Celălalt seci.c# 6  Statele Unite nu are nicio roblemă cu arsenalele nucleare semni.cati!e ale=arii >ritanii sau ?ranței' la -el cum nu consideră deținerea de către PaHistansau India a armelor nucleare' ambele .ind state mai uțin !iabile ca celeoccidentale' dar simla „osibilitate ca Coreea de 4ord să a2un"ă (n osesiaa uneia sau a două arme nucleare a "enerează o (n"ri2oare imensă” %# 6J&#Această construcție socială a Coreei de 4ord de către Statele Unite caamenințare existențială este reconsolidată de comortamentul s.dător șiresin"ător al re"imului din Coreea de 4ord# Această atitudine a StatelorUnite -ață de Coreea de 4ord și ro"ramul ei nuclear este exlicată arțial demacro+structura culturală americană și construcția de către SUA a Coreei de4ord dret un Celălalt amenințător# Simultan' construcția discursi!ă aStatelor Unite de către Coreea de 4ord dret stat imerialist și rincialinamic ermite existența unei relații dis-uncționale și anta"onistice (ntre ceidoi actori#Construcția Sinelui și Celuilalt este un instrument -undamental (n construireaidentității naționale a oricărei națiuni și a identității internaționale a oricăruistat din sistemul internațional# Sinele este construit rin aro"area unuinumăr de calități și (nțelesuri inter+subiecti!e desre lume' dar și rinintermediul socializării și interacțiunilor cu alți actori# %Re&ConstruireaCeluilalt' care este deendentă de context' !a de.ni comortamentul Sineluiși are un imact -undamental asura relațiilor !iitoare# Cazul relației dintreSUA și Coreea de 4ord ilustrează această teză și urmărește să susțină unadintre rincialele teze constructi!iste ale lui Ste!e Smit*' care a.rma că„olitica externă a statelor este ceea ce state -ac din ea”' o ara-rază acelebrei „anar*ia este ceea ce statele -ac din ea” a lui Alexander endt# Referințe C*ecHel' 3# 1#' ;88<# 1*e Constructi!ist 1urn in International Relations 1*eorK# World Politics, L7%6&' # 6D+D<# 3o*ansson+4o"u5s' E#' 6778# Is t*e EUMs ?orei"n PolicK IdentitK an $bstacleN 1*e Euroean Union' t*e 4ort*ern )imension and t*e Union -or t*e =editerranean# European Political Economy Revie, Issue 8' # 6D+D<#Smit*' S#' 677;# ?orei"n PolicK Is *at States =aHe o- It: Social Construction and International Relations 1*eorK# /n: O# ubalHo!a' ed# Foreign Policy in a Constructed World. ArmonH%4eQ orH&: =# E# S*are' # <+LL#a"ner' #' erner' #  $derco' =# eds#' 67;D# !eviance in "nternational Relations# $Rogue States$ in "nternational Security. 4eQ orH: Pal"ra!e =ac=illan#endt' A#' ;88<# $n constitution and causation in International Relations# Revie of "nternational Studies, 6D%L&' # ;7;+;;<#  D
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x