‫Return(s) in the oral histories of Palestinian refugees - ARABIC

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
‫Return(s) in the oral histories of Palestinian refugees - ARABIC
  ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا   ﻦﻴﺌﺟﻼﻟا   ةدﻮﻋ ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙·È˘ realizing the return of palestinian refugees from trth to redress international conference   ˇ   ÈÓ‡ÏÈ· ÒÎ   ˇ   ّﻲﻟود   ﺮﻤﺗ | 29-30.9.2013|  Tel Aviv   ·È·‡ Ï˙   ﺐﻴﺑ -  ﺗ Collection of Articles   ÌÈ¯Ó‡Ó ˙ÙÂÒ‡   ةرﺎﺘﺨﻣ   ت ﺎ ﻣ  1 ﻦﻴﻣﺎﻀﻤﻟا 269121619232733   ةﺪﺣاﻮﻟا   ﺔﻟوﺪﻟا   ﺔﻛﺮﺣ   ءﺎﻨﺑ  : ةدﻮﻌﻟاو   ةاوﺎﺴﻤﻟا   ﻰﻟإ   لﺎﻘﺘﻧﻻا ﻮﻜﻴﺸﺗﺎﺑ   اﺮﻐِأ   ﺔﻴﻣﺎﺤﻤﻟا ﺎًﺟذﻮﻤﻧ   ، ﻨﺟ   ةردﺎﺒﻣ  : مﻼﺴﻟا   تﺎّ ﻗﺎﻔﺗا   ﻲﻓ   ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟا كﻮﺷﭘﺎﻛ   ڤآﻮﻳ ﻞ ﺋاﺮﺳإ  / ﻦ ﻄﺴَﻠِﻓ   ﻲﻓ   ﺔّ ﻣﻮﻘﻟا   ﺔّ ﺋﺎﻨﺜﻟا   ﺔﺒﻌﻟ   ﺔﻳﺎﻬﻧ   ﻮﺤﻧ رﭙـﻟﺎﻫ   ﻒِ  ﻦ ﻨ ﻄﺴَﻠِﻔﻟا   ﻦ ﻔﻨﻤﻠﻟ   ﺔﻳﻮﻔﺸﻟا   تﺎﻳاوﺮﻟا   ﻲﻓ  ( تا ) ةدﻮﻌﻟا  ﺳﺎﻴﺳ  - ﺎﻜﻴﻨﺷﻼﺑ   ﺎﻜﻴﻨﻴﻣود ﻦ ﻄﺴَﻠِﻓ  - ﻞ ﺋاﺮﺳإ   ﻲﻓ   ﻞﻤﺘﺤﻣ   ٌﺮﻣأ   ﻢﻠِﺳ   ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻲﻣﺪَﺷ   ﻪّﻠِرأ  . د ﺔ ﻧﻮﻨ ﻜﻟا  - ﺔﻳدﺪﻌﺘﻠﻟ   جذﻮﻤﻨﻛ   ﺔّﻳوﺎﺑﻮﻄﻟا  - ﺪﻌﺑ   ﺎﻣ   وأ   ﺔﺒﻜﻨﻟا ﻲﻜﺳﻮﻟ   ﻞﻴﺋﻮﻋد   ﻢﻴﻳﺎﺣ  . د  - ﺎﻣ   بﺎﻄﺨﻟا   رﻮﺼﻗ   ﻰﻠﻋ   ﱟدَﺮَﻛ   ﺔ ﻓﺎﻘﺜﻟا   ةدﻮﻌﻟاةدﻮﻌﻠﻟ   ّﻲﻟﺎ ﻧﻮﻟﻮﻜﻟا   ﺪﻌﺑ غﺮﺑﺮﺒﻠﻳز   ﻲﻋور ﻦ ﺌﺟﻼﻟا   ةدﻮﻌﻟ   تﺎﻄّﻄﺨﻣ  : ةدﻮﻌﻟا   ﻂ ﻄﺨﺗ ﻦﻴﺑور  - نار   لﺎﺨﻴﻣ نﻮّﺠﻠﻟا   ﻰﻟإ   ةدﻮﻌﻟا   ﻂ ﻄﺨﺗ   ءارو   ﺎﻣ  - ﺪﻳﺪﺠﺘﻟاو   ةﺮﻛاﺬﻟا   ﻦ ﺑ ا   ﺐﻴﺒﺣ   يدﺎﺷ  2   ل   ءد ا   ك  . رؤ   ذه   ي   ذل   ول   ،ءاثل   وي   ىع   زّك      ّ   ،ول   م   ديدل   ؟ل   ئجل   وع  -   ول   م   ّ   سام   ّساس   اط   ون   ّسال   ّا ىّي   ام  -   دح   ةناع   ةطر   ةلد وبلاي   ول   دّؤم         ةمال   ةياصق   ةسال   ا      ذل   ،دحول   ةلدل   تاح   ءد م      ئجل   وع   ّس   ّ   ذه  . ةيال      ف . ا   اس   ىع   اه   اًلاغ   ،ةح   ةكرح   ىل   ّوي   ل   دحول   ةلدل   ّسال   ّ   ّ   ،   ءول   ول   ال   لذك   ي      ،ّق   رغ   ةّه      رغ   ّ   ىع   ان   ّي   ام   ءؤه   ان      اف   ّرل   ا   م   ول   ْ      ديرن   اك     . رس : ىل   ةل   و    رق      ّ  . ّساس   وه   ام   ىع   زّكرن   ضفرل   بصت   ىح   ةيال      خ   م   أت      دحول   ةلدل   ةكرح   ىع   ي   ذه   ىّبت   ل   ؛ال   ىع   ضل   دحول   ةقول   ول   ن  . ةها ةكرح   بصت   ل   ام   ّ   ى   ىل   صت   ل   ةكر   ّ   ّ  . ّسال   ّ   ىل   وعدي   يذل   ،ل   ول   ال   م   ربك   دع   م   ةيرهاج   ةساس   ةكرح   بصت      بي   ةيرهاج   ةكرح   ةكر   بصت   ل  . رل   ذه : ي  . اس   ذه   ىع   ّصت   ةح .   يوط   رل   مز   شال   م   ةيزكرم   ةعوم   ءا .   موع   كامأك   ةفّم   كام   ف   انا اج .   فرج   طام   ح   ةعرف   ا   ءان  .   ع   ع   ّدم   اق   ان .   ع   اترس   خ   م   زجوم   ة   ةساس   ةي    .(   ّفرج   ّصش )   وع  -   ديد      قوم   اح .   ّّه   ةكر   وج   ر    ع   اس   ج   ف   ةعال   ف   ربك   ون   ل   رحا وي   اش   ائه   د   ةكر   ىع   ي      ةكر   ىع  . ةعدل   ةجا   ردل   م   ًزج   ونول      اضنل   ،تام   اق   ةيال      ءان   ج   ف   ةّ   ا   ىل   صت      ي  . ّت   ،ّم   يرام   مانر    ةكر   ىع   ي  . ال   اضن   اعدل   ال   ل   اك   ءوس   ،ال   م   رشابم   ال   ول      م   اش   دسا ل . ة   ا   ةسرل   رغ   ةّبل   اعاج   ف      ةّمال   ابسا   ف : ةدﻮﻌﻟاو   ةاوﺎﺴﻤﻟا   ﻰﻟإ   لﺎﻘﺘﻧﻻا   ةﺪﺣاﻮﻟا   ﺔﻟوﺪﻟا   ﺔﻛﺮﺣ   ءﺎﻨﺑ ﻮﻜ ﺸﺗﺎﺑ   اﺮﻐِأ   ﺔ ﻣﺎﺤﻤﻟا   ةﺪﺣاﻮﻟا   ﺔﻟوﺪﻟا   ﺔﻛﺮﺣ   ﻞﻳﻮﺤﺗﺔّﻴّﻤﻫأ   يذ   ءﻲﺷ   ﻰﻟإ  3   ّدح   ىع   ول   ل   ال   ةكا   ةيرهاج   ةكرح   بصت      وه   ةكر   ده      ا   وح   انع   م  . ةرس   ةيول   ول   ا   ،رشابم   ،طات      ي   ،ءول : ةكر   ىع   ي   ،لذ ال  . رشابم   ل   ت      اي   ل   دحول   ةلدل .   هرل   ول   م   ضف   ،رس   ول   ةبلا ،دحول   ةلدل   وس   ا   رت    .   ّول   رل   ع   ،هام   ع   ول   ىّي      ي   ا   ةم   اًابس   ّدت      يدل   ةفال   ة   ح   م   دح   ةل   ف   ول   س   ك   صلا صت      . ةل   ول   ّرل   ق   دع   ّل   ئجل   و ،اًمَدم   ،ز      ع      ةّفاّل   ةّطول   اسا   اّول   ىع   ال   اوس   ةلوم   و    ،ّرس  : ةّرس   ةّول   افّوّل    م   ّي         ةلدل   ءاس   رق   ىّح  . ةّيّدل ." ادَ   ةّول   ةّل   الّدل "      ، " ةّول   ةّل   لّدل   اّ "      ّ   ،ةه   ّ   ،دبي   ا . دحول   ةلدل   اضت   ف   ةقا   وت      ،اًضي   ،ةكر   ىع   ي   ةيال   ف  -   دحول   ةلدل   ّح   ،زل   اساس   ّرصل   صل   ّد   اضل   ف   اصن   ّنوِصل / ّول   طو   وجول   ةعرل   ي   ّإف   ،ّل   اضل   ةيوت   وه  -   ،ةيوك   ا . و   ف   ا   م   ل   ،ءابل   ةنام      ش   ّك  -   ّرس . ةكر   ىل   رس   ول   م   ديز   اس   ة ا   ذه         ًدّج   ةسدم   ةس   اضيوت   ةخ      ىل   ةكر   ا   ،ةيال   ةيول   ذه   ءو   ف . ثرم   ،ق   ،   ،توح   دف   يذل   م   ،هرغ   ئجل   ىل   ةبلا ىع   ي  . ةق   ةع   ه   دحول   ةلدل   ةسال   ده   ّ   ّبت      ةكر   ىع   ي   م   رك   دل   ذه   ديري      ذه   ف   ال   ّ   ىع   دت   ةير ان   ّت      ةكر   ذه   ا   وو ّوصت      ةكر   ىع   ي   ،اهدج   وح   ةل   ول   ةا  .    ةل   أ ةقدصم      ةساس   ةخ   رّفوت      ي  . يرخل   ضف   وه   ّسال   ّ . ول   ذت   اضيول   ةع   ،دحول   ةلدل   ّح      الخ   م      ل   ال   ىع   ي   ،جول   اًج   اعاج   ا ال   را   خ   م   رها   اق   ىل   ةفاا اسؤم   م   ا   و      بي  . وك  ' دحول   ةلدل '   وي      ةكر   ف   يوجو   وي   وي   ال   س   ك   رت      انأش   م   ل   ا   يام   ،دحول   ةلدل   د   يا   ذه   أش   م   ّ   اك  . و   امد   دس   ك   ،دحول   ةلدل   م   ف   اًم . دحول   ةلدل   رف   ا   م   ع   ع   ىع )   ءش   ّك   بق   ًّ   ةساس   يام   وس   ا   يام   ّ   ال   م   ، 48   ـل   طام   ف   اهان   ًةيد ي  .( ّند      ام   ةلا   ةمو   رغ   ـل   طوم         ،ح   ق   ف  . دحول   ةلدلا مز   رس   ول   ل   وي   يذل   اش   ج   ّ   ذه  . اجاخ   ة   ةل      ف   يام   م  48: ةلال   اب   ف   دحول   ةلدل   ّ ومزس   ا   يام   ىع .   ال      ةمال   ا .   لام   م   اش   ارق   ق      ىع   ةقرل   ةمول   و   ،ةيدل   ةيرل   وض   رح   م   ةلدل   يدل    صل   .  ّا   دصل .   ل   ئجل   اع   ل   ف   ا   ،ا   ءاخ   ع   يوت   ةع ﺔﻴﻌﻗاو   ﺮ ﻛ 󰙄 ا   ّﻞﺤﻟا ﻴﻴﻠﻴﺋاﺮﺳا   دﻮﻬﻴﻟا   بﺬﺟ  4  : ىع   ّرت      ا   يا      ذه .1. يدال   ئجل   ءاح   صل   د   ّم   ا ان .2. فال   زكر    /    ةايرل   اعزن   ةيوت   ،ةل   ةضم      ةناّم   ةنوناق   امدخ   رفوت   ةيدبل   ما   ا ان 3.. يول   ام   ،دحول   ةلدل   وس   ةغا   ،ةيد .4. صل   اّ .5. ئبل  / ا   يام .6. فرل   زكرم   عا .7. نال   ا   ءذغ .8. اط   ةياع   فرم .9. اضيا   ة       يوت .10. ح   ةن   ةعاج      اسؤ   م   ديز   ءان   خ   م   ،س   ان   ىع   رّت      يا   ذل      ،ح   ق   ف   ،ول   ةجولول   وبل   ابم   اّل   م   يام  . ةسال   ةكر   عدت         ل .( ابل   ام   م )   ةذل   ةعاصل   يا   ،ةيال   احا   ءاح   ناب   دت : ي   ام   ّ      ا   يا      ،    اهذت   ّ   ام    .   ريدج   ةقوك   دحول   ةلدل   ابم  -   وم    -   ر  .   مام   ،ربك   ،ّاج   ةكر   ّ   ّبت   ةساس   اعو   ع   زيزت   ،ةساس   اقع   ءا ،ءال   ة   ةكرم   ةحام   رفوت   . دح   ةل   ج   م .   ل   ول    صل   رك   رل   ىع   ةعرل   ءا   ىل   دت   ل   ،ّلا   " بل "   ده   ةعا   ةجوم . ا   ءاخ   ع   يوت    /    ام   د ةنوِصل .   جا   دعا   ىع   دت      ،ات   ةمدم   يام   ءان   دع   ال   زع   ءو   ف   ،ّسال   رل   ح   ؛ّ   و   ىع   طو      . ول   ف   ّلا   ول .   وم    ال   اح      ةمل   امد   رفوت   ؟سا   قول   وه   ذه   وي      ا   ،ة   زن   ل   و   م   امر   م   وع   ةس   د ،اًضي   ،اه  . ةساس   د ف   رل   اًام   رك   ّأ ري   ال   ي   ّبن   ءده   اه   نأش   م   ديدج  " وس "    /    ،اا   ان   ل   دبن      ي  . ةسال   ةيرل   ف   رف . ل   ئجل   وح   ىع   ةما   اعاج   دل   ّول   م   ،قول      ىع   رّ   ا   م   دن      اع   ي   ،ًخ   ف  . رس   طو   ىح   ّرس   ّنوِصل   ال   ف   م   ةم   رغ   ة اس   سا   قول   وه   ذه  . قول      ىع  " زل   رك " ـل   دع   يام   اه   ،ة رل   ةّِضل . دحول   ةلدل   رف   ون   ّسال   ها   ف   رثأل   ه   ،    ةم   ف   ورس   وطو   ابصن  ( ةلال   ةصل   ف )   ةف   اه   ّلا   ّسال   ترل   ّ  (1) : اه   ّ   ح   وطو   دي   ،اه  . ربك   رث      ّق   ىع   ،اا ّي         ّ  (2)      ،فام   رغ   قول   ف   وه   ة رل   ةّِضل   ف  . ءدل   ىع   فا   وم   م   ام   فاس   بي   اًحان   ذه   ّس   ان  . ال   ف نلا   ﻮﻫ   ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا   ﺖﻗﻮﻟا
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks