PROIECT DE LECŢIE

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
PROIECT DE LECŢIE
  PROIECT DE LECŢ  IE     Data :   22.03.2013 Student practicant:  MOISIL ANCUŢA Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional  Profesor coordonator : CATALANO CRISTINA   ,,Andrei Mureşanu, !i"#riţa Profesor mentor:  $IT%A A&INA   Clasa:   a I'(a C )S#e* + "#e*- Disciplina:   #iinţe Subiectul:   ,,Cur/u+eul.Culoarea /or*urilor  Tipul lecţiei:  Mi# Durata lecţiei: 0 inu#e  OB!CT"! #!$!%&'!: S1( 4n"uşirea /unoş#inţelor de"*re 5orarea /ur/u+eului6S2( 7orarea şi de89ol#area /a*a/i#ţilor de e*erien#are şi in9e"#igare a reali#ţii, 5olo"ind in"#ruen#e şi *ro/edee "*e/i5i/e6S3( Cul#i9area in#ere"ului *en#ru "#udiul 5enoenelor na#urii. OB!CT"! OP!%&(O$&'!: $:n la "5:rşi#ul le/ţiei, ele9ii 9or 5i /a*a+ili;O1( S reali8e8e e*erien#e "i*le, re"*e/#:nd indi/aţiile o5eri#e.O2( S de"/rie 5enoenul a*ariţiei /ur/u+eului, <n ura e*erien#elor reali8a#e.O3( S no#e8e *e C&(uri idei /are redau /on"#a#rile lor *e *ar/ur"ul e*erien#elor.O=( S lu/re8e <n e/>i*, ani5e"#:nd relaţii de /ola+orare.O( S reali8e8e #urul galeriei, *en#ru a o+"er9a e*erie#ele 5ie/rei e/>i*e.O?( S 5ore8e un /ur/u+eu din 5lori, re"*e/#:nd ordinea /ulorilor lui. ST%T!# DD&CTC!:  Metode şi procedee de învăţământ:  /on9er"aţia, e*li/aţia, e*erien#ul, *ro+lea#i8area, @o/ul dida/#i/, #urul galeriei.  Mijloace de învăţământ  ; C&(uri, arer(e, @u/rii *en#ru +aloane de "*un, lan#erne, 9a" /u a*, oglind, /ar#on al+, ulei, di"/ /olora#, ela"#i/, 5lori.  Forme de organizare:  5ron#al, indi9idual, *e gru*uri i/i. SST!) D! !"&'U&%!:  Forme de evaluare:  iniţial, 5ora#i9  Metode de evaluare ; />e"#ionare oral, o+"er9are /uren#, 9eri5i/are "/ri"  Instrumente de evaluare: a*re/ieri 9er+ale glo+ale şi indi9iduale )&T!%&' BB'O#%&*C: $iţil,T., Mi>ile"/u, C., B>i+aş,I., 200?D, Manual de #iinţe ale Na#urii, %di#ura Arai", !u/ureş#i.  !tapele lecţiei+Durata    O   b .  o  p .   g  e  n  e  r  a   l  e   /  o  p  e  r .   Conţinutul ,tiinţific+ Strate-ii didacticeSistem de evaluare )i.loace de învăţă/mânt)etode ,iprocedee de  învăţământ*orme de or-ani0are a activităţii*orme de evaluare)etode de evalua/renstru/ mente de evaluare 1 . Moment organizatoric (1-2 min) 23 *ormarea motivaţiei specifice42/5 min6   'a a9ea lo/ *reg#irea /la"ei *en#ru <n/e*erea le/ţiei, *rin a"igurarea a#erialelor ne/e"are de"5şurrii "/e"#eia, aeri"irii şi in#rrii ordona#e a ele9ilor <n "ala de /la". 'oi "#a+ili ordinea şi di"/i*lina <n r:ndul ele9ilor şi <i 9oi "alu#a.   7orarea o#i9aţiei "*e/i5i/e "e 9a reali8a *rin in#erediul unui "/ur# @o/ dida/#i/, /are /on"# <n de"/o*erirea iaginii "ur*ri8. La 5li*(/>ar# "e a5l un de"en a/o*eri# /u o /oal al+ "e/ţiona# <n  =  *rţi egale.7ie/rei *rţi <i /ore"*unde o /i5r.4n#r(un "/uleţ "e a5l ai ul#e +ileţele /u <n#re+ri re5eri#oare la le/ţia an#erioar ; ,,Sur"e de luin. 'i8i+ili#a#ea /or*urilor. U+ra. %le9ii 9or <nl#ura 5ie/are *ar#e, oda# /u o5erirea r"*un"ulurilor /ore/#e, de"/o*rind iaginea /ur/u+eului.AN%E%L% 1,2D     S   ă  c  u   l  e   ţ ,   b   i   l  e   ţ  e   l  e    F   l   i  p  c   h  a  r   t   b  e  u   l     C  o  n  v  e  r  s  a   ţ   i  a     F  r  o  n   t  a   l     I  n   i   ţ   i  a   l   ă     C   h  e  s   t   i  o  n  a  r  e  o  r  a   l   ă     A  p  r  e  c   i  e  r   i  v  e  r   b  a   l  e   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks