Művészettörténészek az Eötvös Collegiumban (1896–1950)

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Art Historians in the Eötvös Collegium for Advanced Studies (1896-1950)
  Lustrum Sollemnia aedificii a.D. MCMXI inauguratiSeparatum  Lustrum 󲀢 Ménesi út 11–13. Sollemnia aedifcii a. D. MCMXI inaugurati Ediderunt László Horváth, Krisztina Laczkó, Károly Tóth, et András Pétery (Appendix) Typotex Kiadó – Eötvös CollegiumBudapest, 2011  Sumptibus NKA© Auctores et compositores, 2011ISBN 978 963 279 441 9  Lócsi Levente  Tóth Károly Művészettörténészek az Eötvös Collegiumban (1896–1950) Hálás témának ígérkezik a régi Eötvös Collegium művészettörténész hallgatói - ról írni az Eötvös József Collegium épületének centenáriuma kapcsán, hiszen a magyar művészettörténet-írás több kiemelkedő alakja is e falak között tanul - va folytatta egyetemi tanulmányait, kezdte szakmai pályáját. Ezen tanulmány megírásának gondolatával már évek óta foglalkozom, ám a centenáriumi kon - ferencia teremtette meg a legmegfelelőbb alkalmat arra, hogy első – talán nem utolsó – nekifutásra összefoglaljam a régi Eötvös Collegium művészettörténésszé lett hallgatóinak kora ifjúságát és az intézményhez köthető emlékeit. Mostani tanulmányomban előadásom gondolatmenetét követve szeretném a Collegium története iránt érdeklődők előtt feltárni „tudományszakunk” Ménesi úti jelenlé - tét, illetve elhelyezni szereplőimet az intézet és a magyar művészettörténet-írás egyes periódusainak, intézményrendszereinek hálójában.A művészettörténet, mint szaktárgy, nem volt az Eötvös Collegium klasszikus képzési proljának része. A Lustrum Saeculare Collegii  konferencián megtartott előadásom szövegében úgy fogalmaztam, hogy Fülep Lajos 1947-es megjelenéséig nem is volt művészettörténész tanára az intézménynek. A konferencián előttem szóló Ress Imre azonban megemlékezett a két világháború közötti germanista - képzés anyanyelvi vendégtanárairól, köztük Hugo Kleinmayrről (1882–1973) 1  is, aki művészettörténetet is végzett. 2  Bár a Collegiumban elsősorban a német iroda - lom és nyelv tanáraként szerepelt, érdeklődése feltétlenül kiterjedt a művészet - történetre, meglehetősen sokat publikált ebben a témában is. Munkásságának recepciója azonban nem épült be a magyar művészettörténeti gondolkodásba, 1 A gráci Universitätsbibliotek honlapján megtalálható a később ott tanító Kleinmayr szin - te összes fontosabb adata és dokumentuma: Hugo Kleinmayr (1882–1973) Germanist. (http://www-classic.uni-graz.at/ubwww/sosa/nachlass/person/kleinmayr/index.php, 2010. október 29.) E dokumentáció kizárólag germanistaként mutatja be őt, és nem tesz említést művészettör - ténészi végzettségéről. 2 Hugo Kleinmayr életéről és collegiumi kapcsolatairől lásd Ress Imre tanulmányát a kötetben.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x