Mobil 3g teknolojilerinin uzaktan eğitimde kullanımı

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Mobil 3g teknolojilerinin uzaktan eğitimde kullanımı
    9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey MOB İ L 3G TEKNOLOJ İ LER  İ N İ N UZAKTAN E Ğİ T İ MDE KULLANIMITHE USE OF 3G TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION M. Recep OKUR, H. Cem SALAR, İ rfan SÜRAL, E. P ı nar UÇA GÜNE Ş   Anadolu Üniversitesi ÖZET: Bu çal ı ş ma, 3G teknolojilerinin (3. Nesil Kablosuz Mobil İ leti ş im Teknolojisi) uzaktane ğ itimde kullan ı m ı na yönelik ara ş t ı rma sonuçlar  ı n ı içermektedir. 3G teknolojisi, mobil operatörlerin sesve görüntü servislerinin mobil a ğ lar üzerinden iletilmesine olanak veren üçüncü nesil mobilteknolojilerini ifade etmektedir. Üçüncü nesil (3G) mobil teknolojiler ses ve görüntünün yo ğ un olarak kullan ı ld ı ğ ı ve geni ş bant gerektiren uygulamalar  ı n çal ı ş mas ı na olanak sa ğ lamaktad ı r. Bu uygulamalarayüksek kalitede kolay ve h ı zl ı eri ş imin sa ğ lanmas ı ile uzaktan e ğ itim alan ı na katk  ı sa ğ lamas ı   beklenmektedir.Ara ş t ı rma yeniliklerin yay ı lmas ı kuram ı ile kullan ı mlar ve doyumlar kuram ı çerçevesinde ş ekillenmektedir. Yeniliklerin yay ı lmas ı kuram ı na göre yenilik, bireyler taraf  ı ndan yeni olarak alg ı lanandü ş ünce, araç, gereç, teknoloji olabilmektedir. Yeniliklerin bireyler taraf  ı ndan kabulü ve kullan ı m ı ,yay ı lmas ı n ı art ı rmakta; benzer sosyo-kültürel yap ı da yenilikler daha h ı zl ı yay ı lmaktad ı r. Kullan ı mlar vedoyumlar yakla ş ı m ı na göre ise, bireyler farkl ı gereksinimlerini doyuma ula ş t ı rmaya çal ı ş ı rlar. Kitleileti ş im araçlar  ı bu amaçla kullan ı lan teknolojiler olup, bireylerin farkl ı tercihleri önem kazanmaktad ı r.Bu ba ğ lamda mobil teknolojilerin uzaktan e ğ itimde kullan ı lma potansiyeli ve 3G teknolojisinidestekleyen cihazlar  ı n yayg ı nla ş mas ı son derece önem arz etmektedir.Ara ş t ı rma çerçevesinde, İ ç anadolu bölgesindeki e ğ itim düzeyi yüksek bir ilde uzaktan e ğ itimalan ı nda çal ı ş malar  ı n ı yürütmekte olan ve 3G teknolojisini destekleyen cep telefonuna sahip bireyler  belirlenmi ş tir. İ lgili kuramlar ba ğ lam ı nda haz ı rlanan sorular  ı ş ı ğ ı nda görü ş me yöntemiyle veri toplanm ı ş  ve içerik analizi yap ı lm ı ş t ı r. Konuya ili ş kin alanyaz ı n taramas ı yap ı lm ı ş olup analiz sonucu elde edilen bulgular alanyaz ı n deste ğ i ile raporla ş t ı r  ı larak öneriler sunulmu ş tur. Anahtar sözcükler: 3G, mobil ö ğ renme, yeniliklerin yay ı lmas ı , kullan ı mlar ve doyumlar. ABSTRACT : This study contains research results on use of 3G (Third Generation) mobiletechnologies in distance education. 3G technologies express third generation mobile services that enablenetwork operators to offer users voice and video data on mobile network. 3G mobile technologies make possible the use of broad band applications where intensive use of voice and video is needed. It issupposed that easy and high quality access opportunities to those applications can contribute to the fieldof distance education.The study has been based on “diffusion of innovations” and “uses and gratifications” theories.According to diffusion of innovations theory, innovation can be considered as thoughts, tools andtechnology perceived by individuals as new. Acceptance and use of innovations raises the diffusion, alsosimilar socio-cultural constructed innovations diffuses faster. Individuals efforts to satisfy themselves for different needs according to uses and gratifications theory,. Mass communication tools are thetechnologies used in the way of that satisfaction and at this point different needs of individuals getsimportance. In this context, it is important that the potential of use of 3G technologies in distanceeducation and diffusion of 3G mobile devices.Participants are the individuals studying in the field of distance education in a high educationlevel Central Anatolia city and owners of the mobile 3G phones. Data gathered from participantsaccording to prepared questions related to theories and were analyzed according to content analyses.Literature was scanned regarding to research issue and results has been reported on the base of theliterature and given some suggestions. Keywords: 3G, mobile learning, uses and gratifications, diffusion of innovations 1.G İ R  İŞ   3G teknolojisinin faaliyete geçmesiyle ş u an internet üzerinden yürütülmekte olanuygulamalara mobil olarak daha h ı zl ı eri ş im sa ğ lanaca ğ ı dü ş ünülmektedir. Bu uygulamalar e-devlet uygulamalar  ı ndan uzaktan e ğ itime, sa ğ l ı k hizmetlerinden e-al ı ş veri ş e geni ş bir yelpazeyikapsamaktad ı r. Uzaktan e ğ itimin temelinde zaman ve mekândan ba ğ ı ms ı z ileti ş im ve eri ş imsa ğ layan teknolojiler bulundu ğ undan 3G gibi teknolojiler uzaktan e ğ itime ve özellikle mobilö ğ renmeye büyük katk  ı sa ğ layaca ğ ı dü ş ünülmektedir.  9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 680Bu teknolojilerin bireyler taraf  ı ndan tan ı nmas ı , kullan ı lmaya ba ş lanmas ı , ileti ş im, e ğ itim,e ğ lence vb. amaçl ı kullan ı lmas ı çe ş itli kuramlarla aç ı klanabilir. Bu kuramlardan ikisi “YeniliklerinYay ı lmas ı ” ve “Kullan ı mlar ve Doyumlar” kuramlar  ı d ı r.Bu çal ı ş mada yukar  ı da bahsedilen kuramlar ve Mobil Ö ğ renme kavram ı aç ı klanmakta, 3Gteknolojisi hakk  ı nda bilgiler sunulmakta, uzaktan e ğ itim çal ı ş malar  ı yürüten ve 3G teknolojisinidestekleyen cep telefonuna sahip bireylerin görü ş lerinin de ğ erlendirmesi yap ı lmaktad ı r. Ayn ı  zamanda, bu ara ş t ı rma, 3G teknolojisinin uzaktan e ğ itimde kullan ı lma potansiyelini ara ş t ı rmak veileride yap ı lacak çal ı ş malara zemin haz ı rlamak amac ı yla gerçekle ş tirilmi ş tir. 1.1. Yeniliklerin Yay ı lmas ı   Yeniliklerin yay ı lmas ı n ı tan ı mlamadan önce yenilik ve yay ı lma kavramlar  ı n ı tan ı mlamak gerekir. Yenilik birey ya da bir kesim taraf  ı ndan yeni olarak alg ı lan bir fikir, uygulama veya bir nesnedir. Bir  ş eyin yeni olarak alg ı lanmas ı ona gösterilen yeni alg ı s ı ndand ı r. Yay ı lma ise yenili ğ inzaman içinde belli ileti ş im kanallar  ı yla bir sosyal sistemin üyeleri aras ı nda aktar  ı m sürecidir.Yeniliklerin yay ı lmas ı kuram ı 4 temel ö ğ e üzerine kuruludur. Bunlar; Yenili ğ in kendisi, İ leti ş imkanallar  ı , Zaman ve Sosyal Sistemdir (Rogers, 1995).Yenilik, k  ı saca, belli bir sosyal yap ı içerisindeki bireylerin yeni olarak alg ı lad ı klar  ı d ı r. İ leti ş im kanallar  ı ise yeniliklerin bireyler aras ı nda bilgi aktar  ı m ı n ı ve payla ş ı m ı sa ğ lar. Zaman iseyenili ğ in sosyal yap ı içerisinde benimsenmesi ve kabul edilmesi için geçen süreyi tan ı mlar. Sonolarak sosyal sistem ise bir amaç do ğ rultusunda bir araya gelmi ş birey, grup, organizasyon ya daalt sistemler olabilmektedir (Rogers, 1995). Rogers yeniliklerin yay ı lmas ı ndaki en önemli bile ş eninsosyal sistem oldu ğ unu belirtmektedir. 1.2. Kullan ı mlar ve Doyumlar Kuram ı   Bireyler, baz ı gereksinimlere sahiptir ve hayat kalitelerini art ı rmak için bu gereksinimleridoyurma çabas ı içindedirler. Kitle ileti ş im araçlar  ı , bireylerin sosyal ve psikolojik aç ı dan farkl ı  gereksinimlerinin doyurulmas ı na yönelik olarak kullan ı lan araçlardand ı r. Katz taraf  ı ndan ortayaat ı lan kullan ı mlar ve doyumlar yakla ş ı m ı nda kitle ileti ş im araçlar  ı n ı n insana ne yapt ı ğ ı de ğ il,insanlar  ı n kitle ileti ş im araçlar  ı ile ne yapt ı ğ ı sorusu ele al ı nmaktad ı r (Toruk, 2008).Toruk (2008)’in Katz, Blumler ve Gurevitch (1974:510)’ten aktard ı ğ ı na göre, kullan ı mlar vedoyumlar paradigmas ı n ı n ilgi alan ı   ş u ş ekilde belirtilmektedir: (a.) Toplumsal ve psikolojik temelli, (b.) ihtiyaçlar  ı n (c.) meydana getirdi ğ i beklentiler (d.) kitle ileti ş im araçlar  ı nda ve ba ş kakaynaklarda (e.) farkl ı medya kullan ı m kal ı  plar  ı na veya di ğ er etkinliklere götürmekte, bunlar da(f.) ihtiyaçlar  ı n doyumunu ve (g.) ço ğ u niyet edilmeyen di ğ er sonuçlar  ı do ğ urmaktad ı r. “Kitle ileti ş im araçlar  ı ndan elde edilen doyumlar ara ş t ı rmac ı lar taraf  ı ndan farkl ı  kategoriler içinde de ğ erlendirilmektedir, ancak; yine de bu kategoriler aras ı nda bir  benze ş me bulunmaktad ı r. Farkl ı ara ş t ı rma ve ara ş t ı rmac ı lar kategorileri benzer  biçimde ifade ederken, McQuail’in s ı n ı fland ı rmas ı oldukça aç ı klay ı c ı ve yayg ı nkabul görmektedir. Buna göre, 4 ana kategori belirlenmi ş tir (Fiske, 2003, s.198-199;Mutlu, 2005, s.94-98):1) Oyalanma 3) Bireysel kimlik a) Gündelik ya ş am ı n s ı n ı rlamalar  ı ndan kaç ı ş ; a) Bireysel referans b) Sorunlar  ı n verdi ğ i s ı k  ı nt ı lardan kaç ı ş b) Gerçekli ğ in ke ş fic) Duygusal bo ş alma c) De ğ er peki ş tirme2) Bireysel ili ş kiler 4) Gözetim i ş levi.” (Bayram, 2008, s.322-323)a) Arkada ş l ı k etme b) Toplumsal fayda Gazete (Bayram, 2008; Koçak ve Kaya, 2004), televizyon (Çak  ı r, 2005), internet (Ayhan veBalc ı , 2008) gibi kitle ileti ş im araçlar  ı n ı n kullan ı m nedenlerini kullan ı mlar ve doyumlar yakla ş ı m ı  çerçevesinde ara ş t ı ran çal ı ş malar mevcuttur. Son y ı llarda yayg ı nla ş an mobil teknolojiler ile ilgiliolarak da bu tür çal ı ş malara devam edilmektedir.  9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 681Wei (2008), kitle ileti ş imi ve e ğ lence arac ı olarak kullan ı lan mobil telefonlar  ı n geni ş letilmi ş  kullan ı m ı n ı bu çerçevede incelemi ş ve 208 kullan ı c ı ile yapt ı ğ ı anket sonucunda haber alma veWeb’de gezinti, zaman geçirmek için video oyunlar  ı oynama gibi motivasyonlar  ı n yan ı nda ki ş ileridaha aktif k  ı ld ı ğ ı sonucuna varm ı ş t ı r. Böylece, mobil telefonun ki ş ileraras ı ileti ş im ile kitleileti ş imi aras ı nda ba ğ kurdu ğ unu ifade etmi ş tir. Wirth ve di ğ erleri (2008), mobil telefonuygunlu ğ unu analiz etmek için kullan ı lacak bütünle ş tirici bir model sunmu ş lard ı r. Nicel‘benimseme’ paradigmas ı ile ço ğ unlukla nitel olan ‘uygunluk’ paradigmas ı ve iki tarafta da rolüolan kullan ı mlar ve doyumlar yakla ş ı m ı kullan ı lm ı ş t ı r. Her bir yakla ş ı m ı n güçlü ve zay ı f taraflar  ı   belirlenerek her yakla ş ı mdan baz ı bile ş enlerin birle ş tirilmesi uygun görülmü ş tür. 1.3. Mobil Ö ğ renme “Mobil ö ğ renme” ile ilgili alanyaz ı nda ortak kabul gören bir tan ı m bulunmamaktad ı r.Tan ı mla ilgili görü ş ler ö ğ renmenin mobil cihazlar arac ı l ı ğ ı yla ve/veya mobil (s ı n ı f d ı ş ı nda dola ş ı mhalinde) olarak gerçekle ş mesi üzerine odaklanm ı ş t ı r. Bununla birlikte mobil cihaz kategorisinehangi cihazlar  ı n dâhil edilece ğ i ile ilgili alanyaz ı nda fikir ayr  ı l ı klar  ı da bulunmaktad ı r. M-ö ğ renme projesi (Savill-Smith, Attewell ve Stead, 2006) ortaklar  ı mobil cihaz tan ı m ı kapsam ı nda mobiltelefon, PDA (Avuç içi bilgisayar), mobil oyun makineleri gibi sadece elektronik avuç içicihazlar  ı n olmas ı gerekti ğ ini, masaüstü bilgisayarlara nazaran daha ta ş ı nabilir olan dizüstü bilgisayarlar  ı n bu kapsama girmedi ğ ini dü ş ünmektedirler. Mobil ö ğ renme ile ilgili tan ı mlardan birkaç ı   ş u ş ekildedir: •   Mobil ö ğ renme, ö ğ renenin önceden belirlenen, sabit bir yerde olmad ı ğ ı veya mobilteknolojilerin sunmu ş oldu ğ u f  ı rsatlardan yararland ı ğ ı bir çe ş it ö ğ renme biçimidir (O’Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples ve Lefrere, 2003). •   Mobil ö ğ renme (m-ö ğ renme) “mobil bili ş im” ile e-ö ğ renme alanlar  ı n ı n birliktede ğ erlendirilmesi sonucunda ortaya ç ı kan ve belirli bir yere ba ğ l ı olmadan e-ö ğ renme içeri ğ ine eri ş ebilme, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanma ve ba ş kalar  ı yla ileti ş imde bulunmay ı sa ğ layan bir ö ğ renme biçimidir (Mutlu, Yenigünve Uslu, 2006). Mobil cihazlar kullan ı lmadan mobil ö ğ renmenin gerçekle ş mesinden söz etmek mümkünde ğ ildir. Mobil ö ğ renmede mobil cihazlar kadar önem arz eden bir ba ş ka faktör de mobil ileti ş imteknolojileridir. Bu teknolojilerin sunmu ş oldu ğ u servisler ve bant geni ş li ğ i ö ğ renme ortam ı naeri ş im türünü ve etkile ş im biçimini etkilemektedir. 1.4. 3G Teknolojisi 3G teknolojisi, mobil operatörlerin ses ve görüntü servislerinin mobil a ğ lar üzerindeniletilmesine olanak veren üçüncü nesil mobil teknolojilerini ifade etmektedir. GSM a ğ lar  ı n ı ngeli ş tirilmesiyle olu ş turulmu ş bu teknolojide yüksek veri aktar  ı m h ı zlar  ı sa ğ lanmaktad ı r. Tablo1’de veri aktarma teknolojileri ve h ı zlar  ı gösterilmektedir. Tablo 1: Veri aktarma teknolojileri ve h ı zlar  ı (Bulun, Gülnar ve Güran, 2004 )   Mobil cihazlar incelendi ğ inde 3G’ ye ili ş kin iki önemli uyumluluk durumu ortayaç ı kmaktad ı r. Bunlar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ve HSDPA (High Teknoloji   Frekans Aral ı ğ ı   Bant Geni ş li ğ i  2G (GSM) 900-1800-1900 9,6 – 28,8 kbps2,5G (GPRS-EDGE) 900-1800-1900 171,2 - 384 kbps3G (WCDMA-UMTS-HSDPA) 1900 - 2200 2,000-? kbps  9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 682Speed Downlink Packet Access) ’d ı r. UMTS , Avrupa’da 3G teknolojisi olarak kullan ı lan 3. NesilMobil Haberle ş me Sistemi’ne verilen genel bir isimdir.HSDPA 3.5 G olarak tan ı mlanabilir ve UMTS’nin geli ş tirilmi ş bir  ş eklidir. HSDPA ileileti ş im h ı z ı 14 Mbit/s’ye kadar ç ı kabilmektedir. A ş a ğ ı da baz ı uygulamalara ait gerek duyulan ba ğ lant ı h ı zlar  ı listelenmi ş tir. 3G ile 2 Mbit/s ve üzeri eri ş im sa ğ lanabilmektedir. Tablo 2 : Uygulamalar için gereken ba ğ lant ı h ı zlar  ı  Uygulama ad ı Ba ğ lant ı h ı z ı   Konu ş ma 9,6 kbit/sE-mail 10 kbit/sTeleshopping 100 kbit/sVideotelephone ~500 kbit/sVideokonferans 1 MBit/s 2.YÖNTEM2.1 Ara ş t ı rma Deseni Bu çal ı ş mada uzaktan eðitim alan ı nda çal ı ş malar yürüten, çevrimiçi ders tasar  ı m ı yapanve/veya çevrimiçi ders veren üniversite öðretim üyelerinin yeni nesil mobil ileti ş im teknolojilerininuzaktan eðitimde kullan ı m ı na ili ş kin görü ş lerinin deðerlendirilmesi amaçlanm ı ş t ı r. Derinlemesine bilgi edinmek amac ı yla ara ş t ı rma nitel olarak desenlenmi ş tir. 2.2 Kat ı l ı mc ı lar Çal ı ş mada kat ı l ı mc ı lar  ı bulmak için amaçl ı örnekleme yöntemlerinden biri olan kartopuörnekleme yöntemi kullan ı lm ı ş t ı r. Bu yöntem, probleme ili ş kin zengin bilgi kaynað ı olabilecek ki ş ilere ula ş mak için kullan ı lan bir örnekleme çe ş ididir. Kat ı l ı mc ı ya da kat ı l ı mc ı lara problemhakk  ı nda kimlerin bilgi sahibi olabileceði sorusu sorularak diðer kat ı l ı mc ı lara ula ş ı l ı r. Kat ı l ı mc ı lar,Iç Anadolu bölgesindeki eðitim düzeyi yüksek bir ilde uzaktan eðitim alan ı nda çal ı ş malar  ı n ı  yürütmekte olan ve 3G teknolojisini destekleyen cep telefonuna sahip 5 (4 erkek, 1 bayan) bireydir. 2.3 Veri Toplama Bu çal ı ş mada, veri toplama arac ı olarak görü ş me tekni ğ i kullan ı lm ı ş t ı r. Görü ş me sorular  ı n ı  olu ş turma a ş amas ı nda, ara ş t ı rma konusu ile ilgili yap ı lan çal ı ş malar ve kuramlar  ı ş ı ğ ı nda 6 soruhaz ı rlanm ı ş t ı r. Daha sonra uzman görü ş ü al ı narak sorular grupland ı r  ı lm ı ş ve soru say ı s ı 3’eindirilmi ş tir. Görü ş meler, yar  ı -yap ı land ı r  ı lm ı ş , standart aç ı k uçlu görü ş me tarz ı ndad ı r. Her bir kat ı l ı mc ı ile yüz yüze bir kez görü ş ülmü ş ve görü ş meler ortalama 8 dakika sürmü ş tür.Kat ı l ı mc ı lar  ı n izni al ı narak görü ş melerin ses kayd ı yap ı lm ı ş t ı r.   2.4. Veri Analizi Verileri analiz etmek amac ı yla, öncelikle görü ş melere ait ses kay ı tlar  ı , bilgisayar ortam ı ndayaz ı ya geçirilmi ş tir. Veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenerek kodlar türetilmi ş , kodlar aras ı ndaki ili ş kilere ve çal ı ş mada ele al ı nan kuramlara dayanarak temalar olu ş turulmu ş tur. 3. BULGULAR VE YORUMLAR  Analiz sonucunda veriler, kod ve temalara göre düzenlenmi ş , bulgular kuramlar çerçevesinde yorumlanm ı ş t ı r. Bulgular ara ş t ı rma sorular  ı ba ğ lam ı nda; 3G Teknolojisini EdinmeSüreci, Kullan ı m Amac ı , Yayg ı nla ş ma Potansiyeli, Uzaktan E ğ itimde Kullan ı m ı , UzaktanE ğ itimde Di ğ er Teknolojiler ve 3G ba ş l ı klar  ı alt ı nda sunulmu ş tur.  9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 683 3.1. 3G Teknolojisini Edinme Süreci Kat ı l ı mc ı lar  ı n bu teknolojiyi edinme süreçlerinde farkl ı l ı klar oldu ğ u belirlenmi ş tir. Farkl ı  haberdar olma süreçlerinde bu teknolojiyi edinmi ş lerdir. Teknolojiyi takip ederek daha önce karar verdi ğ i telefonu do ğ rudan edinme olabildi ğ i gibi, maliyetlerinin dü ş tü ğ ü bir dönemde edinme degörülmektedir. Sadece sesli ileti ş im ihtiyac ı n ı gidermek ya da internete mobil eri ş im sa ğ lamak amac ı yla 3G teknoloji destekli telefon sahibi olma durumu da söz konusudur. Belirli bir marka vemodele sahip olma iste ğ inin de oldu ğ u baz ı kat ı l ı mc ı lar taraf  ı ndan belirtilmi ş tir. Teknolojiye ilgiduydu ğ u için bu yenili ğ i edinenlerin yan ı s ı ra uzaktan e ğ itim için potansiyel bir teknoloji oldu ğ unudü ş ünerek tercih edenler de bulunmaktad ı r. Bu ba ğ lamda 3G’nin yenilik olarak alg ı land ı ğ ı ve buteknolojiyi edinme iste ğ inin oldu ğ u belirlenmi ş tir. 3.2. Kullan ı m Amac ı   Kat ı l ı mc ı lar  ı n, sahip olduklar  ı 3G özellikli telefonlar  ı nda en çok kulland ı klar  ı özellikler vekullan ı m nedenleri incelendi ğ inde ileti ş im, seyir (navigasyon) ve veri saklama özellikleri öneç ı kmaktad ı r. Cep telefonlar  ı n ı n genel özelli ğ i olan ki ş ilerle sesli ileti ş im kurmak baz ı kat ı l ı mc ı lar  ı nen çok kulland ı ğ ı özelliktir. K  ı sa mesaj ve e-posta gibi yaz ı l ı araçlar da ileti ş im amaçl ı  kullan ı lmaktad ı r. Ancak, bu araçlar  ı kullananlar daha çok okuyucu rolünde olduklar  ı n ı ; yazmai ş levini gerçekle ş tirmek için bilgisayar ortam ı n ı daha s ı k tercih ettiklerini ifade etmi ş lerdir.Foto ğ raf özelli ğ ini kullanan, arkada ş lar  ı ile dura ğ an ve hareketli görüntüleri payla ş man ı n kendisinimutlu etti ğ ini belirten kat ı l ı mc ı lar da vard ı r. Bu anlamda, ki ş ilerin telefonlar  ı n ı n sa ğ lad ı ğ ı çe ş itliileti ş im ortamlar  ı n ı kullanarak bireysel ili ş kilerle ilgili gereksinimlerini doyurma çabas ı içindeolduklar  ı görülmektedir. Navigasyon ve telefona entegre edilebilen benzer amaçl ı di ğ er yaz ı l ı mözelliklerini kullananlar; özellikle seyahat ve görev nedeniyle ş ehir ya da yurt d ı ş ı na ç ı kt ı klar  ı nda bulunduklar  ı ve gitmek istedikleri yerin konumu, gezilebilecek yerler, hava durumu gibi bilgilereula ş maktan ho ş land ı klar  ı n ı belirtmi ş lerdir. Bu ba ğ lamda ki ş ilerin hem çevreyi ke ş fetme hem dee ğ lence anlam ı nda doyuma ula ş t ı klar  ı söylenebilir. Kat ı l ı mc ı lar  ı n kulland ı ğ ı di ğ er bir özellik grubuda veri saklamad ı r. Ses, video ve metin ortam ı ndaki verileri kaydetme, not alma, hat ı rlatmaözelliklerinin, kullan ı c ı n ı n i ş ve gündelik ya ş am ı n ı kolayla ş t ı ran unsurlar oldu ğ u söylenebilir. 3.3. Yayg ı nla ş ma Potansiyeli Kat ı l ı mc ı lar bu teknolojinin yayg ı nla ş mas ı n ı n içinde bulunulan çevreye ba ğ l ı olarak farkl ı l ı k gösterece ğ ini ifade etmi ş lerdir. Bu teknolojinin mesleki çevrede daha h ı zl ı yay ı laca ğ ı   belirlenmi ş tir. Özellikle mobil teknolojiyi kullanan, kullanmak isteyen bireyler aras ı nda 3Gözellikli telefona sahip olma durumu daha fazlad ı r. Bireyin özel çevresi (ailesi) ile meslekiçevresine önerilerinde farkl ı l ı klar bulunmaktad ı r. Kat ı l ı mc ı lar  ı n özel çevresinde kullan ı m kolayl ı ğ ı  öne ç ı kt ı ğ ı ndan bu teknolojiden bahsetme gere ğ i duyulmad ı ğ ı ifade edilmi ş tir. Bu ba ğ lamda bireyin teknolojiden beklentisi ve bu beklentiyi doyuma ula ş t ı rmas ı etkili olmaktad ı r. Benzer  ş ekilde içinde bulunulan sosyal yap ı n ı n yenili ğ in yay ı lmas ı n ı etkileyen önemli bir faktör oldu ğ ugörülmektedir. 3.4. Uzaktan E ğ itimde Kullan ı m ı   Kat ı l ı mc ı lar 3G teknolojisinin ileti ş ime katk  ı sa ğ layaca ğ ı n ı ve 3G özellikli mobilcihazlardan internete daha h ı zl ı ba ğ lan ı laca ğ ı n ı vurgulam ı ş lard ı r. Daha h ı zl ı internet ba ğ lant ı s ı  sayesinde ses ve video a ğ ı rl ı kl ı verilerin daha h ı zl ı aktar  ı m ı n ı n gerçekle ş ece ğ ini ifade etmi ş lerdir.Ayn ı zamanda sohbet ortamlar  ı n ı n zenginle ş ece ğ i, sesli ve görüntülü sohbet uygulamalar  ı n ı nyayg ı nla ş abilece ğ i dile getirilmi ş tir. 3G teknolojilerinin uzaktan e ğ itimde her zaman her yerdeneri ş ime olanak sunaca ğ ı , bunun da esnek ö ğ renmeye katk  ı sa ğ layaca ğ ı belirtilmi ş tir. Uzaktane ğ itim alan ı nda özellikle e-dan ı ş manl ı k, e-kitap, video ve televizyon gibi uygulamalara h ı zl ı  eri ş imin gerçekle ş ece ğ i, dolay ı s ı yla uzaktan e ğ itimin yayg ı nla ş mas ı na katk  ı sa ğ layaca ğ ı  vurgulanm ı ş t ı r.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x