Michalina Staněk

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Michalina Staněk
  Michalina Staněk   Prezenční studium, 1. ročník navazujícího studia, POL   Číslo studenta: F13N0140P michalis@students.zcu.cz   Plzeň, 2013   Západočeská univerzita v  Plzni Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů   Integrační procesy   Bezpečnostně - vojenská integrace pobaltských republik   (SEMINÁRNÍ PRÁCE)    2 Obsah Obsah …………………………………………………………………………………………………………… . …......…2   Úvod ………………………………………………………………………………………………………………… . ………3   1. Historie regionalismu pobaltských republik ………………………….………….……………...….4   2. Bezpečnostně - vojenská integrace pobaltských republik ……………………………...……..7   2. 1. Baltský prapor BALTBAT……………….……..…………..…………..……………………….…….9   2. 2. Baltská námořní flotila BALTRON………………..……….……….……………………………12   2. 3. Kontrolní síť baltského vzdušného prostoru BALTNET……………..….……..………14   2. 4. Baltská obranná akademie BALTDEFCOL………..………….……………….…..…..…….15  2. 5. Další bezpečnostně - vojenské projekty mezi pobaltskými republikami… .. ..…16   Závěr ………………………………………………………………………………………… . …...... .....................18 Seznam literatury ………………………………………………………….………………… . …...... . …………… 21    3 Úvod   Pobaltské republiky, jimiž rozumíme Litv u , Lotyš sko a Estonsko, byly v roce 1940 anektovány jako integrální součásti Sovětského svazu. Jako samostatný region se tak Pobaltí mohlo vytvořit až po skončení konfrontace Východ - Západ a po rozpadu Sovětského svazu v  roce 1991. Po rozpadu Sovětského svazu se po baltské republiky poměrně stabilizovaly díky více méně úspěšnému průběhu svých transformačních procesů. Jejich primárním cílem se proto v devadesátých letech stalo využi t í vzájemné regionální integrace  k vyvázání se  ze vztahů s   Ruskou federací, nástupnického státu Sovětského svazu, k   překonání silné politické, ekonomické a   bezpečnostní orientace na Východ a k    jejich začlenění do kontextu sjednocující se   demokratické Evropy  ( Waisová 2002, s. 297 -298). Pobaltské republiky viděly jako nejlepší a   nejjistější c estu k udržení vlastní nezávislosti své členství v  NATO a EU . Pobaltské republiky se proto snažily zařadit již do první vlny rozšiřování NATO na východ v   devadesátých letech. V   této době však jejich členství v NATO západní státy nepodpořily, neboť pro ně b yl vztah s Ruskou federací prioritou a ta rozšíření NATO o   pobaltské republiky    jednoznačně odmítla. Kvůli  tomu byly pobaltské republiky nuceny hledat „náhradní“ zajištění své bezpečnosti, tím se vedle aktivnějšího přístupu k   přípravě na    jejich členství v  E U staly Partnerství pro mír (PfP) a pobaltská bezpečnostní spolupráce v   rámci společných bezpečnostně - vojenských projektů. Pobaltským republikám se nakonec do NATO a EU po dařilo vstoupit v  roce 2004. Vstup pobaltských republik do těchto organizací   se však setkal se značným odporem a kritikou ze strany Ruské federace, která dodnes Pobaltí považuje za strategickou oblast pro své bezpečnostně - politické zájmy (Jermalavicius 2010; Waisová 2002, s.  297-298). Ve své seminární práci jsem se zaměřila právě na bezpečnostně - vojenské projekty,  jež   začaly vznikat zhruba od   poloviny devadesátých let mezi pobaltskými republikami Estonskem, Lotyšskem a Litvou. V   první části své   práce se pokusím přiblížit historické  4 kořeny   pobaltské regionální integrace   stejně jako její formy a problémy. V   další části své práce se zaměřím na okolnosti, jež   pobaltské státy vedly k   zahájení společných b ezpečnostně - vojenských projektů  a představím zmíním nejvýznamnější z  nich, přičemž se   zaměřím na čtyři nejúspěšnější pobaltské projekty v   této oblasti. Konkrétně tedy na baltský prapor BALTBAT, baltskou námořní flotilu BALTRON, síť baltského vzdušného prostoru BALTNET a  Baltskou obrannou akademii BALTDEFCOL. V závěru své práce se pokusím zamyslet nad dalším směřováním těchto projektů.   1. Histori e regionalismu pobaltských republik   Historie Pobaltí byla vždy úzce spojena se severní Evropou a s   Baltským mořem, přičemž v   celé oblasti Baltského moře můžeme vypozorovat určité společné rysy. Celý kulturní region v   oblasti Baltského moře byl hist oricky propojen až do přelomu 19. a 20. století, kdy po Evropě začaly probíhat obrovské demografické změny. Celá oblast byla navzájem demograficky promíchaná. Hlavním spojujícím bodem celé oblasti byl po dlouhá staletí zejména hansovní obchod. Historická celistvos t regionu v oblasti Baltského moře se začala rozpadat po roce 1809, kdy se definitivně začalo ro zpadat švédské baltské impérium.  Finsko se v této době od něj oddělilo a připadlo Rusku. D ůležitý obrat nastal rovněž i v   případě Německa, respektive Pruska, které svou orientaci, místo na sever , zaměřilo do středu a   na západ Evropy. D ůležité  je zde rovněž zmínit fakt, že v   této době došlo k   pozvolné změně nazírání na Rusko , které se začalo ubírat   směrem na východ . Rusko bylo přitom po staletí řazeno do oblasti b altské severní Evropy a nahlíželo   se na něj jako na jednu z velmocí   na severu. Zjednodušeně tak   můžeme říci, že došlo k   posunu umístění Ruska „ze   severu na východ“. V této době byl již rozpad regionu pod tlakem politických změn v   Evropě nezvratný (Waisová 2002, s. 299). Právě v   této době můžeme nalézt začátek nového období Baltského moře, které bylo ovlivněno značným vlivem Ruska, jež začalo nově vystupovat z   pozice východní  5 velmoci. Začalo docházet k   přetrhávání tradičních historických spojení mezi severní   a severovýchodní Evropou a konzervací dané oblasti pod ruskou patronací. V e zmiňovaném období se však oblast severovýchodní Evropy neomezovala pouze na území Litvy, Lotyšska a Estonska, jak je tomu dnes, ale zahrnovala i Rusko, jehož definitivní posun na   východ zpečetila až bolševická revoluce v  roce 1917. První světová válka  vnesla do oblasti středovýchodní Evropy, stejně jako do   oblasti střední a  jihovýchodní Evropy, imperiální a teritoriální principy, jež vyústily vznikem národních států (Waisová 2002,  s. 299). Pobaltí se jako jeden region začalo formovat poměrně pozdě a to až  teprve na přelomu 19. a 20. století, kdy všechny tři národní hnutí    přijala národní stát jako svůj model . Estonsko a Lotyšsko měly podobný historický osud, který však byl odlišný od toho litevského, což zapříčilo, že pokud po první světové válce mluvíme o baltských státech, pak se jedná zejména o Estonsko a Lotyšsko. Litva byla po většinu své historie ve spojení s   Polskem a řadila se tak do střední Evropy. Za obratem litevské orien tace směrem na severovýchod Evropy stály čistě pragmatické důvody. Téměř stejná situace nastala po ukončení studené války na počátku 90. let 20. století, kdy se Litva začala s Pobaltím identifikovat až na „nátlak“   evropské politiky (Waisová 2002, s. 299-30 0; Zájedová 2005).  V meziválečném období byly baltské státy spolu s  Finskem zahrnuty evropskou politikou do anti- bolševického cordon sanita ire. Ve 30 . letech 20. století zahraničně - politická spolupráce mezi pobaltskými státy sílila. V   této době se proto z dálo, že   spolupráce pobaltských států se stane jejich přirozeným vztahem.   Ve 20. letech 20. století mělo Estonsko a Lotyšsko snahu o vzájemnou bližší spolupráci. Tato bilaterální spolupráce mezi Estonskem a Lotyšskem však nebyla nijak zvlášť efektivní. Negativní roli zde sehrály vzájemně uplatňované hraniční požadavky,  jež vyústily v   poměrně napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Neúspěšná byla rovněž Pobaltská dohoda, jež byla roku 1934 podepsána ministry zahraničí všech tří
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x