Memoria 2017

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEUMEMÃ’RIA EXERCICI2017Barcelona, maig 2018Orquestra del Gran Teatre del Liceu a la Seu de les Nacions Unides de Ginebra…
SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEUMEMÃ’RIA EXERCICI2017Barcelona, maig 2018Orquestra del Gran Teatre del Liceu a la Seu de les Nacions Unides de Ginebra (Desembre 2017)Senyores i senyors socis: De conformitat amb el què s’exposa als articles 11 i 16 dels Estatuts aprovats a la Junta General Ordinària i Extraordinària de 31 de maig de 2001, la Junta de Govern de la Societat del Gran Teatre del Liceu convoca la Junta General Ordinària per donar compte de la seva gestió durant l’exercici 2017. JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE 31 DE MAIG DE 2017. El dia 31 de maig de 2017, es va celebrar la Junta General Ordinària, en la qual fou aprovada l’acta de la sessió de 30 de maig de 2016, la Memòria i l’Estat de Comptes corresponent a l’últim exercici, la derrama de 125.190,00 euros per la corresponent quota anyal. La Junta de Govern queda formada, després de sotmetre a votació la reelecció dels càrrecs de secretari, tresorer i quatre vocals pels següents senyors: President senyor Javier Coll i OlallaComptador senyor Josep M. Antràs i BadiaSecretari senyor Josep Maria Coronas i GuinartVicepresident Tresorer Vocals senyor Manuel Busquet i Arrufatsenyor Ignasi Borrell i Roca senyor Juan Amat i Parsenyor Federico Calabuig Alcalá del Olmo senyor Carlos Cuatrecasas i Targa senyor Joan A. Pamias i Pecorara senyor Alejandro Pozo Landolt senyora Silvia Soler Huetesenyora Agueda Viñamata y de Urruela1.- Membres de la Societat del Gran Teatre del Liceu La Societat del Gran Teatre del Liceu està formada per un total de 857 socis. Aquests socis són titulars d’un dret de servitud personal i perpetua sobre 960 localitats. Per altra banda la mateixa Societat del Gran Teatre del Liceu és titular d’un dret de servitud personal i perpetua sobre 19 localitats: llotja de platea numero 27 (6 localitats), 8 localitats d’amfiteatre fila 1 seient 80, fila 2 seient 56, fila 3 seient 7, 19, 21, 22, 24, 44, 5 localitats de platea fila 7 seient 23, 25 i fila 10 seient 27, 29, 31. El total de localitats efectes amb un dret de servitud personal i perpetua son 979. Aquestes 979 butaques representen el 42,79 % de l’aforament total del Teatre (2.288 localitats). La distribució d’aquestes 979 localitats és: - 313 localitats de platea sobre un total de 594, que representen el 52,69 % del total de les localitats de platea.- 206 localitats d’amfiteatre sobre un total de 208, que representen el 99,04 % del total de les localitats d’amfiteatre.- 56 localitats de segon pis sobre un total de 321, que representen el 17,44 % del total de les localitats de segon pis.- 16 localitats de tercer pis sobre un total de 251, que representen el 3,37 % del total de les localitats de tercer pis.- 23 llotges de platea sobre un total de 30, que representen el 76,66 % del total de les llotges de platea.- 31 llotges d’amfiteatre sobre un total de 31, que representen el 100,00 % del total de les llotges d’amfiteatre.- 2 proscenis de platea sobre un total de 2, que representen el 100,00 % del total dels proscenis de platea.- 2 proscenis d’amfiteatre sobre un total de 2, que representen el 100,00 % del total dels proscenis d’amfiteatre.- 1 prosceni de tercer pis sobre un total de 2, que representen el 50,00 % del total dels proscenis del tercer pis.Els socis contribueixen amb el pagament de la quota anual al manteniment de les despeses socials de l’entitat.2.- Òrgans de Govern i Comissions de Treball de la Societat del Gran Teatre del Liceu Els òrgans de Govern de la Societat del Gran Teatre del Liceu són: la Junta General i la Junta de Govern. La Junta General està formada per la totalitat dels socis i, de conformitat amb el què es disposa en els estatuts, es reuneix una vegada a l’any dins dels cinc primers mesos La Junta de Govern està formada pel President, Vicepresident, Tresorer, Comptador, Secretari i fins a 9 vocals tots ells nomenats per la Junta General. Els càrrecs tenen una duració de quatre anys, i seran reemplaçats alternativament sis i sis dels seus membres a l’ordinària de cada dos anys i podran ser reelegits. La votació per la reelecció o, al seu cas, el nomenament d’altres socis per cobrir les vacants tindrà lloc a la primera Junta General que se celebri. El President només podrà ser reelegit per a un segon mandat de forma consecutiva. En l’actualitat la Junta de Govern té designats 7 dels 9 vocals. Comissions de treball Les comissions de treball per agilitzar la gestió interna de la Societat del Gran Teatre del Liceu són les següents: Comissió Executiva President Vicepresident Sr. Javier Coll i Olalla Sr. Manuel Busquet i ArrufatSecretari Sr. Josep Maria Coronas i GuinartTresorer Sr. Ignasi Borrell i RocaComissió Econòmica Tresorer Sr. Ignasi Borrell i RocaComptador Sr. Josep M. Antràs i BadiaComissió Jurídica Secretari Sr. Josep Maria Coronas i GuinartVocal Sr. Juan Amat i ParVocal Sr. Carlos Cuatrecasas i TargaVocal Sr. Joan A. Pàmias i PecoraraVocal Sra. Silvia Soler HueteVocal Sr. Federico Calabuig Alcalá del OlmoComissió Arxiu Històric Vicepresident Vocal Sr. Manuel Busquet i Arrufat Sr. Joan A. Pamias i PecoraraComissió de mitjans i àrees de Comunicació i serveis informàtics Vocal Sr. Alejandro Pozo LandoltVocal Sra. Silvia Soler HueteVocal Sra. Agueda Viñamata y de UrruelaComissió relacions artístiques amb el Teatre i actes socioculturals de la Societat Tresorer Sr. Ignasi Borrell i RocaVocal Sr. Alejandro Pozo Landolt3.- Reunions dels òrgans de govern i comissions de Treball de la Societat del Gran Teatre del Liceu En el transcurs de l’any 2017 s’han celebrat les següents reunions: - Junta General: 1 reunió- Junta de Govern: 4 reunions- Comissió Econòmica: 8 reunions- Comissió Arxiu històric: 8 reunions- Comissió Jurídica: 7 reunions- Comissió Relacions Artístiques i actes socioculturals: 4 reunions- Comissió de mitjans i àrees de Comunicació i serveis informàtics: 1 reunió4.- Presència amb altres entitats La Societat del Gran Teatre del Liceu està present amb les següents entitats: - Fundació del Gran Teatre del Liceu 5 membres de la nostra Societat són membres del Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (segons els acords de cessió de 1994 han de representar com a mínim el 20% dels membres del Patronat).- Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu 2 membres de la Junta de Govern de la nostra Societat formen part de la Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.- Conservatori del Liceu 1 membre de la nostra Societat és vocal del Conservatori del Liceu. 1 membre de la nostra Societat és membre del Patronat del Conservatori del Liceu.- Unió Liceu 1 membre de la Junta de Govern de la nostra Societat forma part d’Unió Liceu.5.- Reunions amb altres entitats En el transcurs de l’any 2017 s’han celebrat les següents reunions: Patronat la Fundació 5.-­‐ - Reunions   amb  de altres   entitats     del Gran Teatre del Liceu el  transcurs   l’any  2017  del s’han   celebrat   les  del següents   ElEn   Patronat de lade  Fundació Gran Teatre Liceureunions:   s‘ha reunit 2 vegades l’any 2017 -­‐i elsPatronat   representants de la Societat han estat: de  la  Fundació  del  Gran  Teatre  del  Liceu  Els Srs. Javier Coll i Olalla, Manuel Busquet i Arrufat, Josep Maria Coronas El Patronat  de  la  Fundació  del  Gran  Teatre  del  Liceu  s’ha  reunit  2  vegades  l’any  2017  i   i Guinart, dIgnasi Borrell i Roca, els  representants   e  la  Societat   han   estat:   i la Sra. Agueda Viñamata y de Urruela. (El Sr. Manuel Bertrand i Vergés, com a membre d’honor del Patronat de la Els   Srs.   Javier   Coll   i  Teatre Olalla,  del Manuel   Busquet   i   Arrufat,   Josep   Maria   Coronas   i   Fundació del Gran Liceu, amb veu sense vot).- Guinart, Ignasi   Borrell   i   Roca,   i   la   Sra.   Agueda   Viñamata   y   de   Urruela.   (El   Sr.   Manuel  Bertrand  i  Vergés,  com  a  membre  d’honor  del  Patronat  de  la  Fundació   Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu del  Gran  Teatre  del  Liceu,  amb  veu  sense  vot).  La Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu s’ha reunit 7 -­‐ Comissió Executiva  de  la  Fundació  del  Gran  Teatre  del  Liceu   vegades durant l’any 2017, i els representants de la Societat han estat el Sr. Javier Coll i Olalla i el Sr. Manuel Busquet i Arrufat. La  Comissió  Executiva  de  la  Fundació  del  Gran  Teatre  del  Liceu  s’ha  reunit  7  vegades   durant  l’any  2017,    i  els  representants  de  la  Societat  han  estat  el  Sr.  Javier  Coll  i  Olalla  i   Econòmica el  - Sr.  MComissió anuel  Busquet   i  Arrufat.  de la Fundació del Gran Teatre del LiceuLa Comissió econòmica de la deldel Gran Teatre del Liceu -­‐ Comissió   Econòmica   de  Fundació la  Fundació   Gran   Teatre   del   Liceu  es va constituir el 29 de juny del 2017, i el Sr. Javier Coll i Olalla, s’ha reunit 1 vegada durant l’any La  Comissió  econòmica  de  la  Fundació  del  Gran  Teatre  del  Liceu  es  va  constituir  el  29   2017. de  juny  del  2017,  i  el    Sr.  Javier  Coll  i  Olalla,  s’ha  reunit  1  vegada  durant  l’any  2017.      6.- Serveis de Secretaria 6.-­‐ Serveis  de  Secretaria  Venda temporada 2017/18 Venda temporada  2017/18  LaLa nostra larenovació   renovació nous abonaments nostres nostra  Secretaria Secretaria  ha ha  ggestionat estionat  la   i  nious   abonaments   dels  dels nostres   socis  socis per   perla  la temporada 2017/18, següents de desembre de 2017: temporada   2017/18,   amb  amb les  sles egüents   dades  dades a  31  dae  31 desembre   de  2017:   Número reservats venuts 1.022 abonaments. Número  ttotal otal  dd’abonaments ’abonaments  reservats   i  vienuts   1.022   abonaments.   Número reservadesi  vienudes   venudes 9.268 entrades. Número  ttotal otal  dd’entrades ’entrades  reservades    9.268   entrades.   Número total d’entrades en venda preferent 1.270 entrades. Número  total  d’entrades  en  venda  preferent  1.270  entrades.  LaLa venda dede  lala  temporada elssegüents   següents imports: venda   temporada  2017/18 2017/18  representa representa  eeconòmicament conòmicament  els   imports:   Import  abonaments  reservats  i  venuts   1.046.705,25  euros    Import entrades  venda  fora  d’abonament          237.675,28  euros    Total temporada  2016/17   1.284.380,53  euros     Punt  de  venda  Punt de venda Com vostès han pogut comprovar durant aquesta temporada des del nostre punt de venda s’han emès tant les entrades de venda fora d’abonament sol·licitades en la reserva, com les fetes al llarg de la temporada 2017 per un import de 237.675,28 euros. També s’han venut les entrades corresponents a la segona meitat de la temporada 2016-17 per un import de 10.565,30 euros que suposen un total de 75 entrades. Pàgina Web i serveis de comunicació La Secretaria seguint les instruccions de la Comissió de mitjans i àrees de comunicació i serveis informàtics, ha actualitzat el contingut de la seva pàgina web amb les novetats que s’han produït en el transcurs del 2017. Igualment s’ha actualitzat durant l’any 2017, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, la nova documentació digitalitzada del nostre l’arxiu històric. Durant aquest any s’han anat enviant les crítiques de cadascuna de les òperes. Per tal de seguir millorant la comunicació amb tots els socis de l’entitat, preguem que ens facilitin les seves adreces electròniques, i ens notifiquin, si es produeixen canvis en el correu electrònic. Altres serveis Durant l’any 2017 hem pogut comptabilitzar un total aproximat de 4.325 trucades (enviades i rebudes). S’han fet 14 trameses per correu que han representat un total de 7.420 circulars informatives als nostres socis. També s’ha enviat amb caràcter bimensual la revista que publica la Fundació del Gran Teatre del Liceu els socis abonats a la temporada. Des de la nostra Secretaria es dóna resposta a les consultes de tots els nostres socis, solucionant qualsevol incidència. Les més freqüents estan relacionades amb la venda dels abonaments i entrades de la temporada.Canvis de titularitat S’han gestionat des de la nostra Secretaria diversos canvis de titularitat de determinades localitats, que s’han produït bé per via hereditària, per compravenda o per donació dels drets. Aquests canvis de titular han estat: - 9 butaques de platea per compravenda.- 1 llotja d’amfiteatre per compravenda.- 10 butaques de platea per successió hereditària.- 1/4 part indivisa d’1 llotja d’amfiteatre per successió hereditària.- 1/4 part indivisa d’1 llotja d’amfiteatre de Prosceni per successió hereditària.- 1/3 part indivisa d’1 butaca d’amfiteatre per successió hereditària.- 1/4 part indivisa d’1 llotja d’amfiteatre per successió hereditària.- 17/40 parts indivisa d’1 llotja d’amfiteatre per successió hereditària.- 17/40 parts indivisa de 2 butaques de platea per successió hereditària.- 2 butaques d’amfiteatre per successió hereditària.- 2/9 parts indivises de 1 llotja d’amfiteatre per successió hereditària.Durant aquest any s’hi han emès un total de 18 certificacions que acrediten la titularitat del dret de servitud de les butaques o llotges dels socis que han sol·licitat per poder procedir a l’actualització de la seva titularitat.7.- Actes Socials Presentació del projecte social de la Fundació del Gran Teatre del Liceu El 12 de gener de 2017 es va fer l’acte de presentació del Projecte social de la Fundació del Gran Teatre del Liceu en el Saló dels Miralls. Aquest projecte té com a objectiu facilitar l’accés a la cultura des d’una perspectiva social inclusiva. El teatre ha treballat en l’accessibilitat per tal que es puguin utilitzar tots els espais fomentant tant el servei d’audiodescripció, servei de subtitulació i l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Una altre dels objectius consisteix en fer difusió de l’òpera arreu del territori a través del Liceu a la fresca, concerts de l’orquestra i el cor fora del teatre. Acte commemoratiu del 20è aniversari de la reobertura del Liceu El dilluns 6 de febrer de 2017 es va celebrar l’acte del 20è aniversari de la reobertura del Liceu a la sala principal del mateix teatre. En aquest acte vam comptar amb l’actuació de l’Orquestra i el Cor del Liceu, sota la direcció del mestre i director musical Josep Pons. També vam comptar amb artistes de projecció internacional com Sabina Puértolas, Celso Albelo i Jorge de León que van donar el tret de sortida a un seguit d’actes que clouran en el mes d’octubre de 2019. Amb aquest acte es va rememorar un moment social únic com va ser la reconstrucció del Liceu gràcies al suport de tota la societat civil l’any 1994. Durant els pròxims 3 anys el teatre organitzarà diversos actes relacionats amb el 20è aniversari que clouran amb l’òpera Turandot de Giacomo Puccini.Arxiu històric El divendres 10 de març de 2017 a la sala del Cor del Gran Teatre del Liceu va tenir lloc l’acte de presentació de l’arxiu històric i la temporada 2017/18.Sr. Carles Sánchez Lancis Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, el Sr. Joan Carbonell Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma i pel Sr. Xavier Coll, President de la Societat del Gran Teatre del Liceu, Sr. Manuel Busquet Vicepresident de la Societat del Gran Teatre del Liceu i el Sr. Francesc Cortés director del projecte de l’Arxiu històric.Al llarg de l’any 2017 s’ha seguit treballant amb constància i rigorositat amb els fons del nostre arxiu històric. S’han realitzat les actuacions que corresponen a l’anomenada Tercera Fase i que han consistit en: 1.- Digitalització de més materials, en especial partitures i documents administratius, prèvia selecció dels mateixos d’entre els quals tenim emmagatzemats, transport a la U.A.B. i retorn a l’arxiu una vegada acabat el procés de digitalització. Aprofitem la realització d’aquests treballs per a inventariar caixa per caixa tot el contingut de les mateixes, abans de tornar-les al dipòsit de l’arxiu. Aquest és un aspecte essencial, ja que no comptàvem fins ara amb un inventari complet de tots els materials existents, ni la seva localització exacta caixa per caixa.2.- Classificació, catalogació i estudi dels materials digitalitzats, revisió de la digitalització i bolcat dels mateixos a la pàgina web. En aquests moments la pàgina web allotjada al D.D.D. de la U.A.B. compta ja amb una col·lecció gairebé completa de programes de mà, i més de 210 partitures consultables “on-line”, de compositors catalans i espanyols, francesos, italians, austríacs, polonesos, etc. sobretot del S. XIX, i d’obres ballables (polques, masurques, havaneres, americanes, valsos, etc.) que constitueixen una col·lecció única al món, d’aquest gènere. Moltes de les obres són inèdites i desconegudes fins a l’actualitat, i estem parlant que comptem amb un fons d’unes 800 obres d’aquestes característiques! 3.- Estem rebent diferents consultes i sol·licituds de publicació de materials de l’arxiu, atenem les més importants, donat que per manca de fons i de personal que es pugui dedicar a l’arxiu no ens és possible fer en l’actualitat la difusió que se’ns està sol·licitant. Caldria, almenys amb l’objectiu del moment en què estigui tot el material estudiat i digitalitzat, comptar amb un espai físic adequat per a la ubicació de l’arxiu físic, així com de mitjans informàtics i personal adient per a poder respondre les sol·licituds que tenim al respecte. El lloc més adient seria al mateix edifici del Teatre del Liceu, per proximitat física i per pura lògica material. Cal destacar el gran esforç humà, tècnic i econòmic que es realitza des de la U.A.B. en aquest projecte, que suposa el més gran de tots els que la Universitat Autònoma té en marxa en l’actualitat. Igualment, la Societat i els socis patrocinadors estan aportant els recursos per a tot el procés de custòdia, digitalització, transport, assegurança, etc. de l’arxiu per aquests treballs. La limitació evident d’aquests recursos fa que el procés sigui llarg, ja portem sis anys, i al ritme que anem hem de comptar amb uns cinc anys més per poder acabar el projecte de digitalització, classificació, inventariat, estudi i publicació en web oberta de l’arxiu històric de la nostra Societat. És important retenir les dades de consultes a la web del nostre arxiu fins a Desembre de 2017; hi ha registrades més de 200.000 consultes a la web, i més de 180.000 descàrregues de documents! Estant encara en procés de realització i de creixement, es tracta d’unes xifres més que remarcables, i quan s’analitzen les mateixes, veiem que les consultes provenen d’arreu del món, el primer estat és l’Espanyol, seguit de l’E.U.A., França, Alemanya, Itàlia, Rússia, Anglaterra, etc. fins a la Xina, Japó i l’Iran (més de 1.000 entrades a la web en aquest cas). Hem de seguir en aquest camí de treball constant i seriós, ens falta completar col·leccions, com la dels programes de mà, que seria interessant que els socis revisessin els que tinguin guardats per veure si trobem els que ens falten. La relació dels que manquen està a Secretaria de la Societat, són especialment programes de funcions soltes des de 1911 a 1929, temporades 1952-53, 1955-56, 1959-60 i 196566.Presentació als membres de la nostra Societat de la Temporada artística del Teatre per a la temporada 2017/18 La Sra. Christina Scheppelmann, directora artística del Gran Teatre del Liceu, va fer la presentació de la nova Temporada 2017/18 comentant les particularitats de la nova programació, amb tot detall les produccions, vestuari i cantants. Sr. Manuel Busquet, Sr. Javier Coll i Sra. Christina Sheppelmann Sala del Cor del Gran Teatre del Liceu Patronat conjunt Fundació Gran Teatre del Liceu i Fundació Teatro Real El divendres 24 de març de 2017 va tenir lloc, en el Teatro Real de Madrid, una reunió del Patronat conjunt de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i del Teatro Real. En finalitzar la sessió els membres del Patronat van ser convidats a l’estrena de la funció de “Rodelinda“ de George Friedrich Händel que era una coproducció del Teatre Real i del Gran Teatre del Liceu. En finalitzar la
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks