MANAGEMENTUL PERCEPŢIEI -TEME REFERATE

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
MANAGEMENTUL PERCEPŢIEI -TEME REFERATE
   1 MANAGEMENTUL PERCEPŢIEI - TEME REFERATE 1. Diplomaţia publică în războiul global împotriva terorismului  2. Comunicarea strategică în războiul global împotriva terorismului  3. Mass- media şi terorismul  4. Relaţia mass - media/autorităţi guvernamentale în războiul glo bal împotriva terorismului 5. Prezentarea războiului global împotriva terorismului în mass -media; mass-media ca publicitate 6. Bătălia pentru influenţarea opiniei publice în contextul informaţional al războiului global împotriva terorismului 7. Contracararea suportului ideologic al terorismului – modele acţionale  8. Propagandă şi publicitate  9. PSYOPS si INFO OPS in Afganistan 10. PSYOPS si INFO OPS in Irak 11. PSYOPS si INFO OPS in Kosovo 12. PSYOPS si INFO OPS in Bosnia 13. Comunicarea interculturală   şi promovarea intereselor naţionale  14. Promovarea valorilor democraţiei liberale prin comunicare strategică. SUA şi UE ca studii de caz 15. Planificarea şi evaluarea campaniilor de PR in domeniul militar – un exemplu practic 16. Construirea naţiunilor şi brand - ul de ţară  17. Campanii informaţionale la nivel strategic  18. Comunicarea strategică în epoca globalizării  19. Comunicarea strategică în situaţii de criză  20. Construirea identităţii europene 21. De la geostrategie la geocultură în comunicarea internaţională     2 22. Specificul conflictelor identitare in zonele de conflict – modele de intervenţie din perspectiva managementului percepţiei  23. Modele ale persuasiunii – strategii militare 24. Societate informaţională şi societate a cunoaşterii. Managementul percepţiei  în contextul proliferării arhitecturilor sociale în reţea  25. Comunicarea politică în situaţii de criză  in operatiile postconflict 26. Construirea reprezentărilor sociale. Campania de informare publică pentru promovarea imaginii autorităţii publice în situaţii de criză/în zone afectate de urgenţe civile severe 27. Mass- media în managementul crizelor internaţionale  28. Anali za audienţei vs analiza ţintei  29. Social media in revoltele populare din Moldova 30. Rolul social media in revoltele din Egipt 31. Structuri valorice ale tinerilor români în contextul arhitecturii valorice europene. Campanii de comunicare 32. St ructuri valorice româneşti şi analiza valorilor europene  – impactul programelor educaţionale şi culturale comunitare  33. Revoluţia mass - media vs paradigme ale comunicării în mediul rural (prin dezvoltarea tehnologiei informaţiei)  34. Revoluţia mass -media vs para digme ale comunicării în mediul urban (prin dezvoltarea tehnologiei informaţiei)  35. Mass- media sub impactul revoluţiei din tehnologia informaţiei. Democratizarea comunicării în spaţiul public  36. Specificul comunicării instituţionale în situaţii de criză. Analiza gestionării mediatice a crizei “gripei aviare”; furtul de armament şi muniţie ; inundatii 37. Proiecte majore de diplomaţie publică  – Summit- ul NATO de la Bucureşti  38. Proiecte majore de diplomaţie publică  – Summit-ul NATO de la Lisabona 39. ISAF – comunicarea strategica a NATO in Afghanistan 40. Proiecte de diplomaţie publică pentru susţinerea campaniei NATO din  Afganistan   3 41. Proiecte de diplomaţie publică pentru susţinerea campaniei NATO din Libia 42. Comunicarea strategica a NATO in lupta impotriva terorismului 43. Specificul comunicării instituţionale în sprijinul politicilor naţionale  – integrarea europeană  (Romania, Ungaria, Polonia...) 44. Rolul mass-media în construirea iden tităţii europene - cazul României 45.  Agenda setting şi construirea politicilor publice  – relaţii de interdependenţă  46. Rolul mass-media în construirea “brand- ului de ţară”  47. Specificul comunicării politice în susţinerea proiectelor sociale  48. Publicitate (adverti sing) şi relaţii publice (PR) în susţinerea proiectelor instituţionale  49. Mass- media internaţională şi problema kosovară  – de la conflictul din 1999 la independenţa din 2008  50. Aniversarea independenţ ei Kosovo – ritualuri si comunicare strategica - 2009, 2010, 2011 51. Proiectele de diplomaţie publică ale SUA pentru susţinerea campaniei din Irak 52. Efortul naţional de informare a opiniei publice interne/naţionale şi a audienţei locale în operaţiile militare curente. Influenţa reţelelor media transnaţionale şi a audienţei internaţionale  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks