İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Kur’an’da ve hadis literatüründe ribâ olarak adlandırılan şey(ler)in katiyetle yasaklanmış olduğu konusunda Müslümanlar aksi yönde görüşlerine pek rastlanmamıştır. Tartışmaların ana eksenini ; ribânın tanımı, türleri, yasağın hikmeti ve kapsamı,
  İSLAM İKTİSADI PERSPEKTİFİNDEN FAİZ Ed󰁩törler Taha Eğr󰁩 Zeyneb Hafsa Orhan  İkt󰁩sat Yayınları – 15İslam İkt󰁩sadı Atölyeler󰁩 – 5  İslam İkt󰁩sadı Perspekt󰁩f󰁩nden Fa󰁩z Ed󰁩törler:  Taha Eğr󰁩, Zeyneb Hafsa Orhan Yayına Hazırlayan:  Merve Akku̧ Güvend󰁩  Musahh󰁩h:  Muhammed Aydın Tasarım: Seyfullah Bayram  Kapak Görsel󰁩: Baskı: L󰁩m󰁩t Ofset -   Sert󰁩f󰁩ka No: 28397L󰁩tros Yolu 2. Matbacılar S󰁩t. ZA13 Topkapı - Zeyt󰁩nburnu / İstanbulTel: +90 216 212 567 45 35 1. Baskı: İstanbul, 2018  ISBN: 978-605-67900-5-8 © İkt󰁩sat Yayınları, 2018 Bütün yayın hakları saklıdır. Kaynak göster󰁩lerek tanıtım 󰁩ç󰁩n yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı 󰁩zn󰁩 olmaksızın h󰁩çb󰁩r yolla çoğaltılamaz. İkt󰁩sat    YayınlarıRas󰁩mpa̧a Mah. Rıhtım Cad. Neml󰁩zade Sok.Güleryüz Apt. No:9 Da󰁩re:3 Kadıköy / İstanbulTel / Faks: +90 (216) 418 20 10 www.󰁩kt󰁩satyay󰁩nlar󰁩.comİkt󰁩sat Yayınları Nobel    Akadem󰁩k Yayıncılık ve İslam İkt󰁩sadı Ara̧tırma Merkez󰁩’n󰁩n ortak markasıdır.Eğr󰁩, Taha; Orhan, Zeyneb Hafsa  İslam İkt󰁩sadında Fa󰁩z  Baskı, x󰁩v + 353 s., 13.5 x 21 cm Kaynakça ve d󰁩z󰁩n var. ISBN- 978-605-67900-5-8 1. İslam İkt󰁩sadı 2. Fa󰁩z 3. R󰁩bâ KÜTÜPHANE BİLGİ 􀀀RTI  İSLAM İKTİSADI PERSPEKTİFİNDEN FAİZ  Ed󰁩törler  Taha Eğr󰁩 Zeyneb Hafsa Orhan Çev󰁩ren Güln󰁩hal Kafa Yazarlar  Mab󰁩d Al󰁩 Al-Jarh󰁩, Osamah Al Rawashdeh, Muhammed Iqbal Anjum, Toseef Az󰁩d, Servet Bayındır, Muhammet Fat󰁩h Canbaz, M. Kemale󰁩n Çonkar,  Abdullah Durmuş, Ekrem Erdem, H. Mehmet Günay, H󰁩chem Hamza, Khoutem Ben Jed󰁩d󰁩a, M. Fah󰁩m Khan, Kad󰁩r Kızıltepe, Muhammad Azeem Quresh󰁩, Fat󰁩h Yardımcıoğlu  ̇slam ̇kt󰁩sadı Atölye D󰁩z󰁩s󰁩 Bu d󰁩z󰁩, İslam 󰁩kt󰁩sadı alanında Türk󰁩ye’dek󰁩 temel kaynak 󰁩ht󰁩yacını kaŗılayarak alana da󰁩r yapılan çalı̧maları b󰁩r araya get󰁩rmekted󰁩r. D󰁩z󰁩de İslam İkt󰁩sadı Atölye-ler󰁩nde sunulan tebl󰁩ğler derlenerek 󰁩lg󰁩l󰁩ler󰁩n󰁩n 󰁩st󰁩fades󰁩ne sunulmaktadır. D󰁩z󰁩de Yayınlanan D󰁩ğer K󰁩taplar Taha Eğr󰁩, Necme󰀀󰁩n Kızılkaya, Oğuz Karasu (Ed.),  İslam İkt󰁩sadını Yen󰁩den  Düşünmek  Yusuf Enes Sezg󰁩n, F󰁩rdevs Bulut (Yayına Haz.),  İslam İkt󰁩sadı ve P󰁩yasa  Yusuf Enes Sezg󰁩n (Yayına Haz.),  İslam İkt󰁩sadı ve Emek Lütf󰁩 Sunar (Ed.),  İslam İkt󰁩sadında Sosyal Adalet 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks