Învăţarea centrată pe elev Ghid pentru profesori şi formatori

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Învăţarea centrată pe elev Ghid pentru profesori şi formatori
    Program PHARE Finanţat de EU MEC CNDIPT/UIP    Învăţarea centrată pe elev Ghid pentru profesori şi formatori Proiectul PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01  Asistenţă tehnică în sprijinul învăţământului şi formării profesionale iniţiale WYG International Ltd (IMC Consulting Ltd)   Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică - România   July 06   Page of 54   Invatarea centrata pe elev_rom_final   2 Cuprins Pagină Ce înseamnă aceasta? 3 Introducere 4 Cum utilizaţi Ghidul 4 Unde găsiţi idei şi informaţii? 5 Partea 1 – Ce anume este învăţarea centrată pe elev? 6 Idei generale despre învăţarea centrată pe elev 8 Rolul elevilor 8  Activitatea elevilor în învăţarea centrată pe elev 9 Rolul profesorilor 14  Activitatea profesorilor în învăţarea centrată pe elev 15 Trecerea la învăţarea centrată pe elev 15 Partea 2 – De ce să folosim învăţarea învăţarea centrată pe elev? 18 O învăţare mai eficace 20 O mai bună memorare 22 Motivaţie sporită 22 O includere lărgită 23 Sprijinirea integrării abilităţilor cheie 24 O mai bună pregătire pentru locul de muncă 24 Sprijină abilităţile pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 25 Partea 3 – Introducerea învăţării centrate pe elev 27 Cunoaşteţi-vă elevii 27 Organizarea conţinutului învăţării 29 Organizarea modului în care învaţă elevii 30 Prelegeri şi contribuţii teoretice 31 Demonstraţii 32 Stagii de pregătire practică 32 Proiecte 33  Alte abordări pentru a face procesul de învăţare mai centrat pe elev 33 Studii de caz 33 Joc de rol 33 Pregătirea schemelor procesului tehnologic 34 Jocuri educative 35  Învăţare diferenţiată 35  Activităţi de grup 36 Evaluarea experienţelor elevilor în procesul de învăţare 36 Organizarea timpului necesar pentru învăţare şi evaluarea elevilor 36 Costurile pentru a face procesul de învăţare mai centrat pe elev 37 Partea 4 – Aplicarea învăţării centrate pe elev în practică 38  Anexa 1 – Diferenţe individuale care afectează procesul de învăţare  Anexa 2 – Scopurile curriculumului  Anexa 3 – Unităţile de abilităţi cheie în sistemul românesc  Anexa 4 – Metode de predare şi învăţare care vin în sprijinul învăţării centrate pe elev Bibliografie   Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică - România   July 06   Page of 54   Invatarea centrata pe elev_rom_final   3 Ce înseamnă aceasta?   Ocazional, veţi întâlni în text simboluri şi diferite casete. Principalele simboluri pe care le folosesc sunt:  Acesta sugerează că ar trebui să scrieţi ceva. De obicei, va fi însoţit de câteva linii pe care să scrieţi.  Acesta poate fi întâlnit destul de des; indică că ar putea fi momentul potrivit să luaţi o pauză. Întrucât setul este conceput să fie centrat pe elev, puteţi ignora sugestia sau chiar lua pauze în alte momente. Referinţe citate fie în text sau vizând informaţii suplimentare.  Acestea sunt surse de informaţii suplimentare pe care le puteţi găsi pe Internet.  Acest semn internaţional vă spune că acesta este locul în care puteţi obţine informaţii generale. De fapt, pe acesta nu îl veţi întâlni – sugerează că ar trebui să gândiţi şi să concepeţi noi idei de unul singur. Întrucât sper că veţi face aceasta pe tot parcursul lecturii, s-ar fi regăsit pe toate paginile!  Acestea sunt casetele:  Acest tip de casetă conţine un citat care va fi discutat în text. Va fi însoţit de obicei de sursa de unde provine.  O casetă de acest fel conţine ideile pe care urmează să le luaţi în considerare. !   &   6   i Un nor indică ceva care vă provoacă sau la care trebuie să vă gândiţi.   Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică - România   July 06   Page of 54   Invatarea centrata pe elev_rom_final   4 Introducere Vă doresc o lectură plăcută a acestui set de materiale despre învăţarea centrată pe elev. Sper că vă va oferi o viziune diferită asupra a ceea ce încercăm să facem ca profesori şi a felului în care putem realiza aceasta. Va adăuga ceva experienţei pe care o aveţi şi vă va conduce spre noi zone. Felul în care folosiţi ghidul depinde numai de dumneavoastră. Vă ofer spre reflecţie următoarele rânduri scrise de Nelson Mandela. Sunteţi gata să schimbaţi lumea? Folosirea acestui ghid Materialul de faţă vă oferă câteva posibilităţi. Puteţi pur şi simplu investiga înţelesul învăţării centrate pe elev. În acelaşi timp, puteţi descoperi câteva modalităţi de furnizare a învăţării centrate pe elev. Puteţi de asemenea să-l folosiţi ca pe un ajutor în sprijinul elevilor atunci când aceştia folosesc abordări centrate pe elev pentru a progresa cu învăţatul. Puteţi folosi acest material unde doriţi: la şcoală, acasă, în tren sau – dacă vremea este bună  – în parc. Nu există nici un termen limită pentru a-l termina şi puteţi să-l folosiţi numai atât cât doriţi. Pe scurt, este conceput ca centrat pe elev. Aveţi un control deplin. Puteţi chiar să-l puneţi pe raft, deşi sper că nu doriţi să faceţi aceasta.  Ar fi putut fi elaborat ca un set interactiv cu ajutorul computerului. Însă aceasta l-ar fi făcut mai puţin accesibil pentru întreaga gamă de utilizatori potenţiali, prin urmare se prezintă în format de hârtie. Atunci când elaboraţi metode de învăţare centrată pe elev (ÎCE) pentru proprii elevi, puteţi descoperi că utilizarea computerului este abordarea potrivită.  A fost considerată convenabilă divizarea ghidului într-un număr de părţi. Sunt de asemenea sugerate surse suplimentare de informaţii.  Abordarea de ansamblu utilizată în acest ghid este una centrată pe elev. Drept rezultat, se pune un accent major pe informaţiile teoretice din Părţile 1 şi 2. Partea 3 şi exemplele din Partea 4 sunt concepute să vă facă să începeţi să vă gândiţi cum anume puteţi aplica teoria  în disciplinele dvs. cu proprii elevi. Viziune fără acţiune – nu se realizează nimic  Acţiune fără viziune – pierdere de timp Viziune însoţită de acţiune – poate schimba lumea   Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică - România   July 06   Page of 54   Invatarea centrata pe elev_rom_final   5 Unde găsiţi idei şi informaţii? i
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x