Eremenko, M., Lyman, I. Military clergy in the South of Ukraine (1734-1853 years). - Melitopol, 2014. - 436 p. = Єременко М., Лиман І. Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.). -

Please download to get full document.

View again

of 436
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Eremenko, M., Lyman, I. Military clergy in the South of Ukraine (1734-1853 years). - Melitopol, 2014. - 436 p. = Єременко М., Лиман І. Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.). - Мелітополь, 2014. - 436 с.
  HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching Бердянський   державний   педагогічний   університет   Науково - дослідний   інститут   Історичної    урбаністики    Микола   Єременко  ,  Ігор    Лиман   ВІЙСЬКВ!   "#$В!НС%В   Н&   'ІВ"НІ   #К(&)Н*  (1734-1853 рр .)   +елітополь   Видавничий   будинок   +елітопольської    ,іської    друкарні  2014  2  Військове   духовенство   на   півдні   України  (1734-1853  рр .) УДК : 94(477.7):254“1734-1853” ББК : 63.3(4 Укр )47 Є  70 Рекомендовано   до   друку   Вченою    радою   Бердянського   державного   педагогічного   університету  ( протокол   №  10 від  24.04.2014  р .) Автор   монограічно!   частини  — "икола   Єременко   #аукови$    редактор   монограічно!   частини , упорядник  « Джерел   %   історі!   ві$ськового   ду&овенства   на   півдні   Укра!ни » — 'гор   (иман   Ре)ен%енти : доктор   історични&   наук , проесор   * . А . Бачинська   доктор   історични&   наук , проесор   В . " . Константінова   кандидат   історични&   наук , до)ент   ' . " . +угальова   Є 70 -ре,енко   + . Ві$ськове   ду&овенство   на   півдні   Укра!ни  (1734- 1853  рр .) / "икола   Єременко , 'гор   (иман . — "елітополь  : Видавничи$   ,удинок   "елітопольсько!   місько!   друкарні , 2014. — 436 с . ISBN 978-966-197-315-1 Книга , підготовлена   впродовж  2012-2013  рр ., пу,ліку-ться   в    рамка&   проекту  HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching « Багатство , ,ідність   і   %адоволеність   життям   у   тран%итивни&   суспільства& », ,а%ою   проведення   якого   -   .івденна   Укра!на . /аме   )е$    регіон , 0о   включа-   і   Кримськи$   півострів , останнім   часом   %на&одиться   у   )ентрі   світово!   уваги , виступаючи   втіленням   чи   не   всі&   викликів , 0о   постають   перед   тран%итивними   суспільствами   /&ідно!   Європи . 1ож   одним   і%   %авдань   видання   -   надання   учасникам   проекту   можливосте$   о%на$омитись   і%   важливим   етапом   минулого   .івденно!   Укра!ни , в   якому   можна   2укати   витоки   ,агатьо&   %   тепері2ні&   про,лем . Крім   того , в   контексті   тематики   проекту   вкра$   важливо , 0о   книга   до%воля-   поглянути   на   про,леми   ,агатства , ,ідності   та   %адоволеності   життям   у   прикладенні   до   такого   спе)иічного   сегменту   со)іуму , як   православне   ду&овенство , 0о   %адовольняло   ду&овні   потре,и   ві$ськови& . #"К  94(477.7):254“1734-1853” ББК  63.3(4 #кр )47 ISBN 978-966-197-315-1     Військове   духовенство   на   півдні   України  (1734-1853  рр .)  3   '!(!"+В&   У   пострадянські$   історіограі!   чітко   простежу-ться   тенден)ія   %вернення   до   вивчення   досвіду   часів   Росі$сько!   імпері! , у   тому   числі  — і   у   сера&   ві$ськового   та   )ерковного   ,удівни)тва . 3е   -   вельми   актуальним   і   для   Укра!ни ,  ро%,удова   яко!   потре,у-   ура&ування   як   по%итивного , так   і   негативного   досвіду   минулого . .ри   )ьому   дуже   важливо   не   наслідувати   некритично   ті   2тампи   та   під&оди , які   гли,око   вкорінились   0е   %   часів   само!   Росі$сько!   імпері! . 4а%начене   ви0е   ,е%посередньо   стосу-ться   $   тако!   важливо!   про,леми , як   історія   ві$ськового   ду&овенства . 5!   %начу0ість   для   сьогодення   о,умовлю-ться   вже   самими   дискусіями   в   суспільстві   навколо   питань , чи   потрі,ен   у   сучасни&   4,ро$ни&   /ила&   Укра!ни   інститут   ду2пастирства , якою   ма-   ,ути    роль   3еркви   $   ду&овни&   осі,   у   сучасні$   державі   то0о . #а   %аваді   %важеному   спри$няттю   історичного   досвіду   в%а-моді!   ду&овенства   і%   ві$ськовими   сто!ть   укорінена   імперська   тради)ія   %вуження   категорі!   ві$ськового   ду&овенства   до   полкови&   і   лотськи&   свя0еників   та   осі, , підпорядковани&   о,ер - свя0еникам , тоді   як   коло   осі, , 0о   %адовольняли   ду&овні   потре,и   ві$ськови&   на   укра!нськи&   %емля&   Росі$сько!   імпері! , ,уло   %начно   2ир2им , включаючи , %окрема , і   ду&овенство   ко%а)ьки&   ві$ськ . #агальною   -   потре,а    ро%гляду   ду&овенства    рі%номанітни&   %,ро$ни&   ормувань   не   сепаровано , а,и   мати   %могу   комплексно   простежити   %міни   імперативів   і   пріоритетів , практик   ду2пастирсько!   діяльності , органі%а)і!   в%а-мин   ду&овни&   осі,   і%   ві$ськовим   та   )ерковним   керівни)твом   у   всі$   2ироті   !&нього   спектру . *со,ливо!   актуальності   на,ува-   дослідження   історі!   ві$ськового   ду&овенства   на   терена&   .івденно!   Укра!ни . Адже   саме   )е$    регіон   тривали$   час   посідав   осо,ливе   міс)е   в   геополітични&   плана&   керівни)тва   Росі$сько!   імпері! , 0о   о,умовило   як   спе)иіку   під&одів   до   )ерковного   устрою    регіону , так   і   наявність   тут   велико!   кількості   ві$ськови&   ормувань . '   мережа , і   статус   %,ро$ни&   ормувань   на   півдні   Укра!ни   мали   осо,ливості , %умовлені   !&   прикордонним    ро%та2уванням   і   включенням   нови&   територі$   до   складу   Росі$сько!   імпері!   і%   частковим   %,ереженням   спе)иіки   деяки&   ормувань  ( пер2   %а   все  — ко%а)ьки& ) усупереч   %агальноімперським   уніікаторським   тенден)іям . "и   ма-мо   %а   мету   на   основі   опра)ювання   історіограічного   доро,ку   попередників   і   актуалі%овано!   джерельно!   ,а%и   вивчити   історію   православного   ві$ськового   ду&овенства   південноукра!нського  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks