El naixement d'un poble. Història i Arqueologia de la Font de la Figuera

Please download to get full document.

View again

of 160
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
El naixement d'un poble. Història i Arqueologia de la Font de la Figuera
  EL NAIXEMENT D’UN POBLE HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DELA FONT DE LA FIGUERA Pablo García Borja, Elena Revert Francés, Agustí Ribera i Gomesi Vicente Biosca Cirujeda(Editors cientícs)   Fotos de portada:Punta de etxa de sílex recuperada a la Coveta del Frare. Fotograa d’Agustí Ribera.Punta de etxa de metall recuperada a l’Altet de Palau. Fotograa d’Ángel Sánchez.Munició Màuser de fabricació grega utilitzada a la Guerra Civil. Fotograa de Bernat García Moraño.© dels textos i imatges: autors Edita: Ajuntament de la Font de la FigueraDipòsit legal : V-3024-2013Disseny: Pablo García BorjaMaquetació: Yolanda Carrión MarcoImpressió: Diputació Provincial de ValènciaColaboradors: Ajuntament de la Font de la Figuera, Diputació Provincial de València, Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana, Facultat de Geograa i Història de la Universi-tat de València, Associació d’Amics de les Tradicions de la Font de la Figuera, Cooperativa Vinicola La Viña i Bodegas Antonio Arráez  III AUTORS Ferran Arasa i Gil.Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València.ferran.arasa@uv.esVicente Biosca Cirujeda Departamento de Dibujo de la Universidad Po-litécnica de Valenciavibioci@dib.upv.esMª Inés Blay Gil Arqueòloga N. 16.096 del Col·legi Ocial de Doctors i Llicenciats en Filosoa i Lletres i en Ciències de València. inesblay@gmail.com Antonio Calzado AldariaUniversitat de Valènciaacaldaria@yahoo.esMaría Jesús de Pedro MichóMuseu de Prehistòria de Valènciamjesus.depedro@dival.es Pablo García Borja Arqueòleg N. 15.960 del Col·legi Ocial de Doctors i Llicenciats en Filosoa i Lletres i en Ciències de València. pgarciaborja@gmail.comJosep-David Garrido i VallsDoctor en Històriaalacantinot@gmail.comPere Miquel Guillem CalatayudIVC+R.CulturArts Generalitat.Guillem_per@gva.esDavid López Serrano Estrats. Treballs d’Arqueologia S.L.estrats@terra.esRafael Martínez ValleIVC+R.CulturArts Generalitat.martinez_rafval@gva.esManuel Molina Cañadas ASTARTÉ, Arqueología y Restauración, Sooc. Coop.manuelmolina@clmarqueologia.com Ángela Pérez FernándezDepartamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Facultad de Medicina. Universidad de Granada.angelaperez@ugr.esElena Revert Francés Arqueòloga N. 16.073 del Col·legi Ocial de Doctors i Llicenciats en Filosoa i Lletres i en Ciències de València.elena.revert.frances@gmail.com Agustí Ribera i GomesMuseu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Al-baida.info@maova.comJosé Antonio Rodríguez Traver  Arqueólogorodrigueztraver@hotmail.comDomingo C. Salazar-GarcíaResearch Group on Plant Foods in Hominid Dietary Ecology, Department of Human Evo-lution, Max-Planck Institute for Evolutionary  Anthropologydomingo_carlos@eva.mpg.de Vicent Sampedro RamoHistoriador vicente.sampedro@uv.esVicent Terol i Reig Arxiu Municipal d’OntinyentOntiarxiu@cv.gva.es Ana Valero ClimentEstrats. Treballs d’Arqueologia S.L.estrats@terra.esMiguel Ángel Valero Tévar Centro Asociado de la UNED en Cuencamvalero@cuenca.uned.esMiguel Vicente Gabarda  Arqueòleg N. 16.119 del Col·legi Ocial de Doctors i Llicenciats en Filosoa i Lletres i en Ciències de València. mvicentega@yahoo.esJaime Vives-Ferrándiz SánchezMuseu de Prehistòria de València jaime.vivesferrandiz@dival.es
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks