ھذه‬ ‫نشرت‬ ‫الدراسة‬ ‫ضمن‬ ‫الشريف‬ ‫علي‬ ‫موالي‬ ‫لجامعة‬ ‫عشرة‬ ‫الرابعة‬ ‫الدورة‬ ‫أشغال

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
ھذه‬ ‫نشرت‬ ‫الدراسة‬ ‫ضمن‬ ‫الشريف‬ ‫علي‬ ‫موالي‬ ‫لجامعة‬ ‫عشرة‬ ‫الرابعة‬ ‫الدورة‬ ‫أشغال
   1 هذھ   ترشساردامضرشا      يوم   مج   ةرش   بارا   ةرودا   لشأ   مو 01 و 00 بو 611 لوح   رب   وا   ثوحباو   تساردا   زرمبعوضوم " : يوم   نطسا   د      او   مجاو   دقا   توحافسو " . 09 - 662 .     2 يدلا   جاولا      هتلكشإو   س   يم   نلا   را   د محم  * اـــــ :   ا   نإاا   ا      ء      عا   ا      ا   راراا            ب   دا   خر   ر    1   ا   هو      ي  :  مو   با      ا   ا      إ   ةا         أ   و      ا   با 99.    او    99 ا   ا   إ . ا   ه      ض   فوجاوا   ن   ا   ه      ة            ا         ءاا      تار   ف   ب   يا 99       إ   ر      ا   ا    " ا " ؛ا   ان   ا   اودزا   هوا   تزا   ا      ا      اد        ير   حإ   ل      ذو   اودزا   ه      او   ب   ا      ط   أ   ة         ا   ا   ب " ا ."        ا   ا      ا   ن   ا   ا   اوبا      جاو   داا         اا   ةاو   ا    .  إ         ا   ت   ا   ا   يا   جاوا   ن   ا   طا   ا   إ         ء      با ا      ل      ي      با      ا      ا      ا   ةا    99:«... ا   ةرا      ا   ا      ن   ف   فا      نأ    .  ا   او   ا      ةاوا         ا   نأ   ى      ن   ى   ا   او   ا         نأ      ا   راا 9     نأ      ض   يرا   طا   نأ   إ   ما      لا         إ   ا   ا 91.     ا      ا   تاءاا            و   ءارا   ه   نأ   فا   راا : ٌط   يا   حا         مأ   ؟   ا      يأ   ا      ؟   ذ            ا   مأ   ؟         ُا   ا   ل   ا   ه      و   عأ      ا   نأ      ا   ا      أ   اةا   ا » 2 .   1  - Félix NATAF, « Le crédit et la banque du Maroc », Paris, 1929, p.9   2  - Bulletin du Comité de l’Afrique Française  ; n° 8, Août , 1912, p.323.     3    فا      ل   اوا   ا   لر   ءارآ      ه      اذإوب      هو   ياو   ا   ا   ظ    «     »      .  اا      ءارا   ه   ا      يأ      أ            ف   او   ؛إ   مأ   ا      إ : ا   تارا         ؟   ا   ء      با      ا   ا      يا   ا      و   ؟   ا      تء   يا   حا      يا   جاوا      ه    " ا   ا "  ا   ا   ا   ه      ا   ن   ف   ا   ه    :  وأ  : ا      ب   واا   دا   ا   ا       " ا " ّ     ا   د   طا   ا         ا   ي   نا 9889       دا   ه   ا   را   نأ   إ  91 ا   تا   راو   وروا   ا   ءا      تاا      ا      َُ      ة   ت   أ   يا    2 ا 912 ب   يا   ا   حإ .  با      ا   و   ا   م   و   ا         ا   ا   ا         يرا   لدا   ددزاواو   ا   ا   ى         و   ا .9- ا   دا : ما   ف      ا   نا      ا   ا         ر      اد   باا   إ   تدأ   تا   ة   ا   ياا   توا .       إ   و   أ   نأ   إ 9889. ا   و   ا   ذ         ن   يا   ا   يا   ما   أ   اا   ا   نازواو . ا   ا            ا   حا   أ  – يا   ا   د    -  نا      أ   ا   ي   نا   نأ   ذ    " ا " ا      طُ      ةا   ا   ا   ء      و  " ا "  وأ " ا   ا  " ا   ي   نا   إ . و   سأ      ُ       " روا " نو   ا 99    ف   ما " روا " وأ " ا " ن   يا     نو   ما :  لا   و   لا   وأ   وروا ................... ر    °9111 /11   ُُو   ا   وأ   لا   رو   را   وأ   لا 1 /9 ا      شا   وأ   نا   وأ  .............................. ر    °9111 /83     ن   ا   لاو  ا   نأ      ا   ورو                     ةد         ا .     ا   وا   ه   ا   ا   أ   ذإ   ا      أ   ن   زو   نأ   ر   ا         ُ   يأ    . أ   ل   و   أ   يا   ا   نزو      ْ   ا   ا   حا   و   يأ   ا  ض   ما     را      ا   رو   ؛  . و      ا   ا   را   ر  ُ 91   :32 ٪ .   4    إ      يأ   ف   و   تا      ا   دا   أ 913    ؛        و   ة      اد   ورو   ا      ي   ّ     ا   ه   ُ   يُا   عا         ا   هو   ا   ضا         تد :9     91 وز  . و 999 و   ة      ا      ي   بـ   وروا    : ءا   و   ا      ي         ّ        ما   ن         ا      ذإ      ي       .  ا   ا   لا   طو   ح   اـ   ا      با      ا      ا   تاو   را   ا   ت         ا   نا      ظ   ا   ا      ن      ّاد      ّإ   نأ   اجرا      ضرُ      ب   ا   ةدا   ن   ىأ   ةرو   ؛ .    5
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks