Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
EKM
  575 ΕΚΜ και ΠρακτικήςΤι είναι;Τι τις κάνει αποτελεσματικές;Γιατί είναι σημαντικές;Σε περιόδος οικονομικής κρίσης όπο τα σ!ολεία αντιμετ"πί#ον πολλάπρο$λήματα %αίνεται "ς η μόνη διέ&οδος'( δια%ορετική κα)ημερινή πρα*ματικότητα +Ελληνική και Πα*κόσμια κοιν"νία,ορί#ει νέες απαιτήσεις *ια την ποιότητα και τις πηρεσίες πο παρέ!ει η δημόσιαεκπαίδεση' -ναπό%εκτα επηρεά#εται έτσι και η σ!ολική κα)ημερινότητα' .ιαλλα*ές απαιτο/ν πιο σ/ν)ετες 0 δια%οροποιημένες εκπαιδετικές πρακτικές' .ρόλος το εκπαιδετικο/ *ίνεται περισσότερο περίπλοκος και απαιτητικός' .εκπαιδετικός "ς το κέντρο της εκπαιδετικής διαδικασίας ο%είλει να προσαρμοστείστις νέες απαιτήσεις'Επιμορ%1σεις 0 δράσεις *ια )έματα2 διαπολιτισμικής εκπαίδεσης3 αλλό*λ"σσοιμα)ητές3 παρα$ατικότητα3 δια!είριση κλίματος3 δια!είριση σ!ολικής τά&ης3 αει%όροςανάπτ&η και )έματα μετανάστεσης'.ι τρέ!οσες πολιτικές σν)ήκες ποστηρί#ον ε)νικές και ερ"πα4κέςδραστηριότητες πο ενοο/ν τη σνερ*ασία το σ!ολείο με την οικο*ένεια3 τηντοπική κοιν"νία3 τις επι!ειρήσεις και την ερ/τερη κοιν"νία +προτεραιότητα της ΕΕ3εκή $ί$λος;, 0 αν και πολλά από ατά παραμένον τελικά στα !αρτιά'Για αποτελεσματικό σ!ολείο2 ανά*κη σνερ*ασίας +προ$ληματισμοί2 οι ενήλικοιδσκολε/ονται να σνερ*αστο/ν την ίδια 1ρα πο πρέπει να παρακολο)ήσον τις νέες ε&ελί&εις στον τομέα τ"ν επιστημ1ν της α*"*ής και την ίδια 1ρα πο πρέπει ναέ!ον λό*ο οι εκπαιδετικοί επα**ελματίες πο $ρίσκονται στα σ!ολεία'Σε έρενα 635 εκ' εκπαιδετικοί από 6 !1ρες ΕΕ τα )έματα πο αναδεί!)ηκανα%ορο/ν τη σνερ*ασία με άλλες ομάδες επα**ελματι1ν μέσα αλλά και έ&" από τοσ!ολείο και τις ερ*ασιακές σν)ήκες τ"ν εκπαιδετικ1ν' Εν1 αποσπασματικά καιμεμον"μένα έ!ον προτα)εί προ*ράμματα αλλα*1ν *ια τος μα)ητές3 τοςεκπαιδετικο/ς και το -Π3 εντο/τοις δεν έ!ει επι!ειρη)εί σντονισμένη αλλα*ή όλ"νπρος την ίδια κατε/)νση πο να α%ορά τη ΣΜ στο σ/νολό της' .ι %ορείς σ!εδιασμο/ εκπαιδετικής πολιτικής σε μακροεπίπεδο επηρεά#ον#ητήματα όπ"ς το -Π3 τα τπικά προσόντα3 προα*"*ές3 ορ*ανικές )έσεις όμ"ς δενμπορο/ν να επηρεάσον ε/κολα ατό πο σμ$αίνει μέσα σε κά)ε τά&η κα)1ς καιτις ερ*ασιακές σν)ήκες τ"ν εκπαιδετικ1ν'ΕΚΠ μέσα3 μετα&/ και πέραν τ"ν σ!ολεί"νΤι είναι μια ΕΚΜ;-ποτελο/νται από ομάδες ατόμ"ν3 ομάδες επα**ελματι1ν3 ομάδες επιστημόν"ν ποσνερ*ά#ονται μετα&/ τος σε διά%ορα επίπεδα έ!οντας κοινή στο!ο)εσία και κοινό8  όραμα' Σκοπός2 κοινός αλλά και οσιαστικός πρ1τα *ια τα ίδια τα άτομα+εκπαιδετικοί, και τατό!ρονα προς ό%ελος της σ!ολικής κοινότητας στο σ/νολότης' Τα άτομα3 μέλη3 *ίνονται ικανά να μα)αίνον το ένα από το άλλο μέσα απόδιαδικασία σνερ*ατικής αλληλεπίδρασης3 αλληλε&άρτησης3 να αναλ/ον πρακτικέςτο ένα το άλλο και να αναπτ/σσον διά%ορες κοινές πρ"το$ολίες' Πρόκειται *ιαμετα%ορά και παρα*"*ή *ν1σης μέσα στο !1ρο ερ*ασίας από τος ίδιος τοςεκπαιδετικο/ς'  9λοι όσοι εμπλέκονται μοιρά#ονται όσα &έρον3 μα)αίνον ο ένας από τον άλλοκρί"ς *ια )έματα πο α%ορο/ν τη δολειά τος εν1 τατό!ρονα παρέ!ον και τοκοιν"νικό πλαίσιο *ια ατή την ίδια τη δολειά τος' ( σνερ*ασία τ"νεκπαιδετικ1ν είναι ατή πο )α δ1σει το κοιν"νικό πλαίσιο3 τον κοιν"νικό ρόλοπο και οι ίδιοι οι εκπαιδετικοί )έλον να περάσον στην κοιν"νία παρόλο πο ηεπιμορ%"τική πολιτική της κά)ε κ$έρνησης %ροντί#ει να δ1σει *ια τοςεκπαιδετικο/ς' . διδακτικός και ο κοιν"νικός ρόλος τ"ν εκπαιδετικ1ν κα)ορί#εταικαι αντανακλάται στις αντιλή:εις το %ορέα πο !αρά#ει εκπαιδετική καιεπιμορ%"τική πολιτική' .ι ΕΚΜ έ!ον $οή)εια με τη μορ%ή στήρι&ης και από άλλος ε&"τερικο/ς %ορείς'εν μπορο/ν μόνο οι εκπαιδετικοί ενός σ!ολείο να κάνον &εκομμένοι από τονπερί*ρο τη δια%ορά' -παιτο/νται σμπρά&εις σνερ*ασίας εκτός από τοςσναδέλ%ος εκπαιδετικο/ς άλλ"ν σ!ολεί"ν και τος διε)ντές με το σ/λλο*ο*ονέ"ν3 την τοπική κοινότητα3 ορ*αν1σεις και %ορείς Π'<' πο έ!ον σ!έση μεκοιν"νική προσ%ορά3 οικονομική προσ%ορά3 :!ολο*ική ποστήρι&η3 με την τοπικήατοδιοίκηση και περι%ερειακές ιδι"τικές και δημόσιες πηρεσίες = ορ*αν1σεις' (σνερ*ασία με ατο/ς δίνει το περι)1ριο στο εκπαιδετικό πλαίσιο να πορε)εί προςτην απαιτο/μενη αλλα*ή' Σημαντικός είναι και ο ρόλος τ"ν σ!ολικ1ν σμ$ο/λ"ν "ς κριτικοί %ίλοι3 να δ1σονπιο ολιστική εκπαιδετική προσέ**ιση σε )έματα κρί"ς διδακτικής πρακτικής3 νακάνον καλή !ρήση δεδομέν"ν μέσα σε ένα σ!ολείο3 έτσι 1στε να παρ)ο/ν έ*κρεςαπο%άσεις3 να είναι αποτελεσματικές +όσο *ίνεται, και ατοί πο )α εμπλέ&ον και)α λειτορ*ήσον "ς η σ*κολλητική οσία με όλος τος %ορείς εσ"τερικά καιε&"τερικά το σ!ολείο στη διαδικασία $ελτί"σης και επιτ!ο/ς έκ$ασης όλ"ν τ"νπαραπάν"'( σνερ*ασία και οι σμπρά&εις με ε&"τερικο/ς %ορείς μπορο/ν να $οη)ήσον μιαΕΚΜ να α&ιολο*ήσει +με εκπαιδετικο/ς όρος, τα μέλη της και την ίδια την ΕΚΜ"ς ορ*άν"ση μετά τη ΣΜ αλλά κα την ίδια 1ρα $οη)ο/ν εκπαιδετικο/ς καιδιε)ντές να !ρησιμοποιήσον δεδομένα3 να λειτορ*ήσον "ς ερενητές ποαναστο!ά#ονται και να παί&ον το ρόλο το κριτικο/ %ίλο σμμετέ!οντας ενερ*ά σεδραστηριότητες πο $οη)ο/ν το σ!ολείο να μα)αίνει το ίδιο3 να ε%αρμό#ει3 ναε*κα)ιδρ/ει επιτ!ημένες πρακτικές όσο πιο αποτελεσματικότερα *ίνεται' 9λα ατάδεν μπορο/ν να *ίνον &εκομμένα από την επα**ελματική ανάπτ&η τ"νεκπαιδετικ1ν3 άρα οι ΕΚΜ είναι πρ1τα ε&έλι&η *ια τος εκπαιδετικο/ς3 ε&έλι&η *ιατος διε)ντές3 οδη*ο/ν σε α/&ηση τ"ν *ν1σε"ν3 δε&ιοτήτ"ν κοιν"νικοποίησης3σνερ*ασίας τ"ν εκπαιδετικ1ν και μετά κατ> επέκταση )α έρ)ει και η αλλα*ή στοςμα)ητές' Το #ήτημα της ε&"τερικής ποστήρι&ης είναι ιδιαίτερο3 η τάση είναι ναπαρέ!εται ε&"τερική $οή)εια όταν πάρ!ει είτε με*άλος αντα*"νισμός +π'!' ιδι"τικήεκπαίδεση, είτε όταν *ίνεται λό*ος *ια οποιαδήποτε διαδικασία α&ιολό*ησης' .ι σν)ήκες στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα 1ριμες *ια να λειτορ*ήσον οιεκπαιδετικές κοινότητες "ς ΕΚΜ' .ι σν)ήκες ερ*ασίας στο εσ"τερικό και η6  περιρρέοσα ατμόσ%αιρα στο ε&"τερικό κα)1ς και η ανικανότητα σνερ*ασίαςαποτελο/ν ακόμη αντιστάσεις από τα άτομα'ΕΚΜ 0 ιε)ντήςεν πλεονά#ει είναι κρίσιμος και ανα*καίος ο ρόλος το *ια όλα τα εντός τοσ!ολείο )έματα' Σνερ*ασία 0 δίκτο 0 ΕΚΜ' .ι κοινότητες πρακτικής α%ορο/ν κρί"ς σε *ν1ση */ρ" από τις πρακτικές'.ι κοινότητες μά)ησης ενοο/ν τη μά)ηση *ενικότερα σε διά%ορα επίπεδα και εκτόςδιδακτικο/ κομματιο/3 )έματα επα**έλματος3 κοιν"νικο/ ρόλο3 σνδικαλισμο/ κλπ' ?!ει την ε)/νη *ια οτιδήποτε σμ$αίνει3 ατός λαμ$άνει την όποια τελική από%αση3ακο/ει σ#ητά3 ανταλλα*ή από:ε"ν' Είναι ο πε/)νος3 αρμόδιος3 α&ιολο*ητής +μεεκπαιδετικο/ς και παιδα*"*ικο/ς όρος, όλ"ν τ"ν δράσε"ν3 πρ"το$ολι1ν3προ*ραμμάτ"ν της ΣΜ' +Τα κα)ήκοντα της διε)ντικής ομάδας όσον α%ορά στηλή:η απο%άσε"ν δεν είναι &εκά)αρα κατα*ε*ραμμένη στα σ!έδια πηρεσίας,' Π"ς λειτορ*εί η κοινότητα μά)ησης;.ι εκπαιδετικοί μετα%έρον ο ένας στον άλλο ατά πο &έρον3 μετα%έρονκάποιες ιδέες3 όλα μπαίνον σε μια διαδικασία διαπρα*μάτεσης 0 σ#ήτησης καιμέσα από τον προ$ληματισμό = αναστο!ασμό προκ/πτον κοινά μην/ματα' Είναι οτρόπος *ια να δημιορ*η)εί νέα *ν1ση3 να δοκιμαστεί στην πρά&η και η οποία )α&ανατροποποιη)εί κα)1ς επηρεά#εται σνε!1ς από νέες εμπειρίες και νέοσ*κείμενο' ( *ν1ση διλί#εται 0 τροποποιείται και ανακκλ1νεται σνε!1ς μέσαστο σ!ολείο την ίδια 1ρα πο το σ!ολείο το ίδιο α&άνει τη *ν1ση το ε&ελικτικά'@ρα *ια να λειτορ*ήσει ένα σ!ολείο "ς ΕΚΜ πρέπει να παρά*ει και να κάνει κτήματο κοινές ιδέες3 κοινές πο!ρε1σεις3 κοινή δέσμεση3 κοινό όραμα3 )α πρέπει νααναπτ!)ο/ν κοινά ερ*αλεία3 κοινές ροτίνες3 κοινό λε&ιλό*ιο3 κοινά σ/μ$ολα +οιεκπαιδετικοί πρέπει να μιλο/ν την ίδια *λ1σσα,' -πό ατά προκ/πτει ησσσ1ρεση *ν1σης και μετά η διά!ση και η ε%αρμο*ή της' ( διαδικασία ατήσνε!ί#εται κα)ημερινά +κ/κλος #"ής της ΕΚΜ,' 9λα ατά αποτελο/ν και μέρος τηςκολτο/ρας της ΣΜ μέσα στα πλαίσια της οποίας κα)οδη*είται *ν1ση3διαμορ%1νονται τάσεις3 σμπερι%ορές' -ποτελεί το σστατικό στοι!εία πο )α δέσειτα μέλη το ορ*ανισμο/ μετα&/ τος και )α τος δια%οροποιήσον από άλλες ΣΜ'Είναι η σ!ολική κολτο/ρα *ια τον ορ*ανισμό ότι η προσ"πικότητα και η πολιτικήτατότητα *ια τον κά)ε άν)ρ"πο'Ερενητικά δεδομένα 0 ΕΚΠ +ποσοτικές 0 εμπειρικές μελέτες,εν πάρ!ει κα)ολικά αποδεκτός ορισμός *ια τις κοινότητες μά)ησης3 πάρ!ει όμ"ςκατάλο*ος όπο οι έρενες έ!ον κατα*ρά:ει τις λειτορ*ίες τ"ν κοινοτήτ"ν' (δσκολία στην εννοιολο*ική οριο)έτηση το όρο έ*κειται στη $άση τ"νδια%ορετικ1ν σκοπ1ν *ια τος οποίος οι ΕΚΜ έ!ον ε*κα)ιδρ)εί' -ποτελο/νσί*ορα το ισ!ρότερο ερ*αλείο της ΣΜ στη διαδικασία μά)ησης τ"ν εκπαιδετικ1νκαι τ"ν μα)ητ1ν' .ι εκπαιδετικοί είναι σε )έση να προ$ληματιστο/ν σ!ετικά με τη διδασκαλία τος3σ!ετικά με τις εμπειρίες τος3 *ια τα σναισ)ήματά τος */ρ" από τη με)οδολο*ίακαι την ανάπτ&η καλ1ν πρακτικ1ν μέσα στις τά&εις τος' ( σνερ*ασία από μόνητης δεν μπορεί να ενισ!/σει κανένα ABCBDA EDF3 !ρειά#εται εν)άρρνση και ποστήρι&η από ε&"τερικο/ς %ορείς' εν πρέπει να μείνει μόνο στα όρια της ΣΜ*ιατί τότε ο κ/κλος της )α κλείσει και δεν )α έ!ει σνέ!εια την επόμενη !ρονιά' G  .ι προκλήσεις είναι πολλές' ( πρόκληση *ια νέα *ν1ση3 δια%οροποιημένη πρακτική%αίνεται να απαιτεί και έρενα δράσης από τος ίδιος τος εκπαιδετικο/ς' 9λαατά άτπες επα%ές3 σ!έσεις μετα&/ εκπαιδετικ1ν3 ενίσ!ση3 σνερ*ασία ποστήρι&η από διε)ντή και ε&"τερικο/ς %ορείς3 όλα ατά είναι κλειδιά *ιαεπιτ!ία και αποτελεσματικότητα *ια το τι )α δ1σει "ς προ4όν το Ελληνικό και τοΚπριακό σ!ολείο' Μέσα από την έρενα H( σμμετο!ή και η δέσμεση3 η σνερ*ασία τ"ν εκπαιδετικ1ν σε )έματασλλο*ικο/ ενδια%έροντος μέσα από διαδικασίες έρενας είναι ατά πο αποτελο/νε& ορισμο/ επιμορ%"τικές δραστηριότητες3 ε& ορισμο/ μορ%ές επα**ελματικήςανάπτ&ης' Είναι αδ/νατο να μην επι%έρει όλη ατή η διαδικασία3 έστ" μικρή$ελτί"ση στα μα)ησιακά αποτελέσματα' .ι εκπαιδετικοί σμμετέ!ον ενερ*άπερισσότερο στην οικοδόμηση *ν1σης παρά στην πα)ητική λή:η πληρο%ορι1ν'Γιατί να δημιορ*η)ο/ν ΕΚΜ HΣντελο/ν στην επιμόρ%"ση και ανάπτ&η τ"ν εκπαιδετικ1ν' Σντελο/ν στηνενδνάμ"ση και ενερ*οποίηση όλ"ν τ"ν σνερ*α#όμεν"ν ατόμ"ν και ορ*αν1σε"ν'Iρίσκονται έτσι όλοι σε μια πρ1τη *ραμμή *ια να μπορέσον να ανταποκρι)ο/ν στιςπροκλήσεις το περι$άλλοντος αλλά και να εδραι1σον τατό!ρονα κολτο/ρασνερ*ατικότητας' Καταλή*ομε σε αλλα*ή3 τα αποτελέσματα καταλή*ονε και ατάσε αλλα*ή και αλλα*ή δεν είναι άλλη από αλλα*ή στο η)ικό τ"ν εκπαιδετικ1ν3 στιςσμπερι%ορές τος3 στη διδακτική πρακτικής τος δίνοντας και δνατότητεςανάπτ&ης η*ετικής σμπερι%οράς' ίνεται επίσης η δνατότητα *ια ολιστική αλλα*ήπροερ!όμενη από πρ"το$ολία της ΣΜ' -παιτείται !ρόνος3 ο σ*κεντρ"τισμός3 ο *ρα%ειοκρατικός !αρακτήρας τ"ν δικ1νμας εκπαιδετικ1ν σστημάτ"ν περιορί#ον όλα τα παραπάν" σε αντί)εση με την-**λία και την -στραλία με αποκεντρ"μένο εκπαιδετικό σ/στημα' ( δια%οράέ*κειται επίσης και στο περι)1ριο άσκησης η*εσίας από πλεράς διε)ντή καιεκπαιδετικ1ν +π!' Στην -**λία άσκηση κατανεμημένης η*εσίας και από μα)ητές,'Κατανεμημένη η*εσία2 ( η*εσία τ"ν ΕΚΜ3 η η*εσία πο δεν περιορί#εται σε κανένα σ!ήμα και δενοριο)ετείται ποτέ εκ τ"ν προτέρ"ν +από εκπαιδετικο/ς και από μα)ητές,' -ναδ/εταιανάλο*α με τις ανά*κες και προσλαμ$άνει δια%ορετική μορ%ή κά)ε %ορά+σ*κεκριμένη, *ια να $ελτι1σει μια κατάσταση3 να επιλ/σει ένα πρό$λημα ή ναλη%)εί από%αση *ια κάποια δράση' Πρόκειται *ια δίκτο και πάλι η*ετικ1νενερ*ει1ν μα#ί με αλληλεπιδράσεις ατόμ"ν και καταστάσε"ν' Είναι πρακτική ποκατανέμεται στον διε)ντή3 στος εκπαιδετικο/ς3 στος μα)ητές +η*εσία 0  %ισταμένος, σε σ*κεκριμένο σ*κείμενο και περιλαμ$άνει τις δια%ορετικέςενέρ*ειες τ"ν δια%ορετικ1ν ομάδ"ν και ατόμ"ν πο #ον και ερ*ά#ονται στη ΣΜ' (μοναδική αποκεντρ"μένη πρακτική η*εσίας3 ταιριά#ει στις ΕΚΜ3 αμ%ισ$ητεί τοπαραδοσιακό σ/στημα η*εσίας +. ένας διε)ντής 0 α)εντία, η προσπά)εια τηςαλλα*ής *ίνεται αντίστρο%α από τη $άση προς την κορ%ήJαρακτηριστικά τ"ν ΕΚΜ-, ΠροKπο)έσεις επιτ!ημένης σνερ*ασίας I, Τι προσ%έρον οι ΕΚΜ στος σμμετέ!οντες *ια να )ε"ρη)ο/ν επιτ!ημένες+ο%έλη επιτ!ημένης σνερ*ασίας,'L  ΕΚΜ 0 ιε)ντής ?να σ!ολείο πο αποτελεί ΕΚΜ έ!ει και σ!έδιο *ια τη $ελτί"ση της ΣΜ' .διε)ντής είναι πρ"τοπόρος3 καινοτόμος3 ποστηρί#ει3 κα)οδη*εί3 εμπνέει3 δίνειρόλος3 ε)/νες3 κα)ήκοντα3 α%ήνει να αναδ)εί άτπη η*εσία από εκπαιδετικο/ς3δίνει κίνητρα +η)ικό κομμάτι,3 είναι κριτικός %ίλος3 )έλει *ια τον εατό τοεπα**ελματική ανάπτ&η3 προσ"πική ε&έλι&η άρα )έλει το ίδιο και *ια τοςεκπαιδετικο/ς και *ια τος μα)ητές το' Το σ*κεντρ"τικό σ/στημα και το σ/στημαπροα*"*1ν και ε&έλι&ης πο απαιτο/ν !ρόνο δεν είναι και το πιο ενο4κό'ΕΚΜ 0 -&ιολό*ηση-&ιολό*ηση εκπαιδετικ1ν3 μα)ητ1ν και ΣΜ "ς ορ*άν"ση'Σί*ορα )α *ίνονται μετρήσεις' ( α&ιολό*ηση δεν είναι μόνο μέτρηση3 όμ"ς ημέτρηση είναι μια κατη*ορία της α&ιολό*ησης' ( μέτρηση ανα%έρεται στις *ν1σειςτ"ν εκπαιδετικ1ν πριν από οποιαδήποτε προ*ραμματισμένη επιμορ%"τικήδραστηριότητα' Γίνεται σλλο*ή πληρο%ορι1ν προη*ομέν"ς σ!ετικά με τις αλλα*έςστη διαδικασία και στη μά)ηση3 πληρο%ορίες σ!ετικά με τις δραστηριότητες τ"νμα)ητ1ν έτσι όπ"ς ατές προέκ:αν από την προ*ραμματισμένη επιμορ%"τικήδραστηριότητα'JρόνοςJρειά#εται να α%ιερ")εί !ρόνος *ια παρατήρηση πριν καταλή&ομε σεσμπεράσματα' Πόσος !ρόνος απομένει στος εκπαιδετικο/ς3 πέρα από τοδιδακτικό !ρόνο *ια να μπορο/ν να τον δια)έσον *ια τη $ελτί"ση το σ!ολείο τ"νμα)ητ1ν και τ"ν εκπαιδετικ1ν' Πρέπει να α&ιολο*ήσομε όλες τις επιδράσεις τηςανταλλα*ής της επα**ελματικής *ν1σης3 επα**ελματικ1ν πρακτικ1ν και ναανα#ητήσομε τρόπος *ια να !ρησιμοποιήσομε τις πληρο%ορίες ατές ποπροέρ!ονται από τις διαδικασίες α&ιολό*ησης' Πρόκειται *ια !ρονο$όρα3μακρο!ρόνια3 διαδικασία πο απαιτεί από τος εκπαιδετικο/ς να είναι σε σνε!ήε*ρή*ορση3 προ$ληματισμό3 αναστο!ασμό'ΕμπόδιαΣ*κεντρ"τικό σ/στημα3 οικονομική κρίσηΠέντε στάδια α&ιολό*ησης8' Ερ"τήσεις περιε!ομένο3 διαδικασίας3 ερ"τήσεις *ια το !1ρο και το !ρόνο3 τααποτελέσματα της διαδικασίας' Π'!' επιμόρ%"ση ενδοσ!ολική6' Το σημαντικότερο είναι η κατα*ρα%ή εάν το επι)μητό αποτέλεσμα είναι το ίδιομε το τελικό αποτέλεσμα' Κατα*ρά%εται η σ!έση μετα&/ προσδοκ1μενο και τελικο/αποτελέσματος' Κατα*ρα%ή *ν1σης3 δε&ιοτήτ"ν3 σμπερι%ορ1ν και στάσε"ν ποπροέκ:αν από τη δραστηριότητα' -κόμα και σε σ!ολεία πο πρα*ματοποιο/νεπιμορ%"τικές δραστηριότητες τα δ/ο ατά πρ1τα στάδια α&ιολό*ησης πολλές %ορέςδεν ολοκληρ1νονται'G' Πληρο%ορίες και *ια το %ορέα λοποίησης3 ποστήρι&ης της δραστηριότητας +εάνδεν είναι ενδοσ!ολική,' Π'!' 1ρες σναντήσε"ν3 !ρόνος *ια σ#ήτηση3 αναπάντε!εςδιακοπές3 διαταρα!ές στην ορ*άν"ση της διαδικασίας' L' Μακροπρό)εσμα )α α&ιολο*η)εί'5' Μέτρηση μακροπρό)εσμα σε GM5 !ρόνια3 έρενα δράσης3 ερ*αλεία *ια σλλο*ήδεδομέν"ν3 κοινοποίηση αποτελεσμάτ"ν σε όλος όσοι εί!αν εμπλοκή και στοςι)/νοντες +π'!' <πορ*είο Παιδείας όπ"ς στην -**λία,'5
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks