Υ ΥΠ ΠΟ ΟΥ ΥΡ ΡΓ ΓΕ ΕΙ ΙΟ Ο Π ΠΑ ΑΙ ΙΔ ΔΕ ΕΙ ΙΑ ΑΣ Σ Δ ΔΙ ΙΑ Α Β ΒΙ ΙΟ ΟΥ Υ Μ ΜΑ ΑΘ ΘΗ ΗΣ ΣΗ ΗΣ Σ Κ ΚΑ ΑΙ Ι Θ ΘΡ ΡΗ ΗΣ ΣΚ ΚΕ ΕΥ ΥΜ ΜΑ ΑΤ ΤΩ ΩΝ Ν Κ Κ

Please download to get full document.

View again

of 100
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Published
Υ ΥΠ ΠΟ ΟΥ ΥΡ ΡΓ ΓΕ ΕΙ ΙΟ Ο Π ΠΑ ΑΙ ΙΔ ΔΕ ΕΙ ΙΑ ΑΣ Σ Δ ΔΙ ΙΑ Α Β ΒΙ ΙΟ ΟΥ Υ Μ ΜΑ ΑΘ ΘΗ ΗΣ ΣΗ ΗΣ Σ Κ ΚΑ ΑΙ Ι Θ ΘΡ ΡΗ ΗΣ ΣΚ ΚΕ ΕΥ ΥΜ ΜΑ ΑΤ ΤΩ ΩΝ Ν Κ ΚΕ ΕΝ ΝΤ ΤΡ ΡΟ Ο Ε ΕΚ ΚΠ ΠΑ ΑΙ ΙΔ ΔΕ ΕΥ ΥΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ ΗΣ Σ Ε ΕΡ ΡΕ ΕΥ ΥΝ ΝΑ ΑΣ Σ
     Υ Υ ΠΠΟΟ Υ ΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ   ΠΠ ΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ   ΔΔ ΙΙΑΑ   ΒΒ ΙΙΟΟ Υ Υ   ΜΜ ΑΑΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΚΚ ΑΑΙΙ   ΘΘ ΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕ Υ ΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   ΚΚ ΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ   ΕΕ ΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕ Υ ΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΕΕ ΡΡΕΕ Υ ΥΝΝΑΑΣΣ   Αξιολόγηση   του   Εκπαιδευτικού    Έργου   στην   Πρωτοβάθμια   Εκπαίδευση   Διαδικασία   Αυτοαξιολόγησης   στη   Σχολική   Μονάδα   ΔΔιιααδδιικκαασσί ί εεςς   κκααιι   ΕΕρργγααλλεεί ί αα      Περιεχόμενα   Εισαγωγή ................................................................................................................................3  I. Βασικές   διαδικασίες   υλοποίησης   του   πρώτου   σταδίου   της   ΑΕΕ  ...........................5 II.  Ένα   ενδεικτικό   μεθοδολογικό   πλαίσιο   για   τη   διερεύνηση   των   δεικτών   ποιότητας   του   εκπαιδευτικού   έργου   στο   σχολείο ........................................................................9  III. Θεματικό   πλαίσιο   της   ΑΕΕ .........................................................................................12 IV. Εργαλεία   διερεύνησης   των   δεικτών   ποιότητας   του   εκπαιδευτικού   έργου   στη   σχολική   μονάδα ........................................................15    -3-   ΕΙΣΑΓΩΓΗ    Όπως   τονίζεται   και   στο   Βασικό   Πλαίσιο   της    ΑΕΕ  ( τόμος    Α΄ ), κατά   τη   διάρκεια   του   πρώ - του   τετραμήνου , οι   Σχολικές   Μονάδες   καλούνται   να   απαντήσουν   στο   ερώτημα : « ποια   είναι   η   ποιότητα   του   εκπαιδευτικού   έργου   στο   σχολείο   μας   σήμερα ». Η   πληρέστερη   και   εγκυρότερη   απάντηση   στο   ερώτημα   αυτό   απαιτεί  : 1. Μια   γενική   εκτίμηση   της   εικόνας   του   σχολείου , την   οποία   πραγματοποιούν   όλα   ανε - ξαιρέτως   τα   σχολεία   που   συμμετέχουν   στο   πρόγραμμα , διατυπώνοντας   μια   πρώ - τη   εκτίμηση   για   την   οργάνωση   και   τη   λειτουργία   του   σχολείου   στο   σύνολο   των   τομέων   του   εκπαιδευτικού   έργου . Με   τη   διαδικασία   αυτή , οι   Σχολικές   Μονάδες   επισημαίνουν   τις   αδυναμίες   και   τα   αξιόλογα   επιτεύγματα   του   σχολείου , δίνοντας   τη   δυνατότητα   στα   μέλη   της   σχολικής   κοινότητας   να   αποκτήσουν   μια   συνολική   εικόνα   της   κατάστασης   του   σχολείου   και   να   αναδείξουν   τους   τομείς   που   κατά   προτεραιότητα   πρέπει   να   διερευνήσουν   συστηματικότερα . 2. Μια   ενδελεχή   διερεύνηση - αξιολόγηση   των   επιλεγμένων   τομέων   προτεραιότητας   που   προκύπτουν   από   τη   γενική   εκτίμηση   της   εικόνας   του   σχολείου  (1-2 ή  3 τομέων   ανάλογα   με   τις   δυνατότητες   του   σχολείου ), την   οποία   πραγματοποιούν   από  3/ θέσια   και   άνω   Δημοτικά   Σχολεία . Με   τον   τρόπο   αυτό , η   Σχολική   Μονάδα   αποκτά   εγκυρό - τερη   γνώση   της   κατάστασης   που   βρίσκεται , προκειμένου   να   επιλέξει   τα   κατάλληλα   σχέδια   δράσης   που   θα   συμβάλουν   στη   βελτίωση   της   ποιότητας   του   Εκπαιδευτικού    Έργου . Το   υλικό   που   περιέχεται   στον   παρόντα   τόμο   διαμορφώθηκε , με   σκοπό   να   βοηθήσει   τους   εκπαιδευτικούς   στην   εφαρμογή   του   πρώτου   σταδίου  ( πρώτο   τετράμηνο ) της    ΑΕΕ   στα   σχολεία   της   Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης . Στο   υλικό   περιλαμβάνονται   τα   ακόλουθα : α . Οι   βασικές   διαδικασίες   που   θα   αναπτύξουν   οι   εκπαιδευτικοί    κατά   την   υλοποίηση   του   πρώτου   σταδίου   της    ΑΕΕ   στα   σχολεία  ( Σεπτ . 2010 – Ιαν . 2011). β . Το   μεθοδολογικό   πλαίσιο   για   τη   διερεύνηση   των   δεικτών   ποιότητας   του   εκπαιδευτικού   έργου   στο   σχολείο . γ . Το   θεματικό   πλαίσιο   της   αξιολόγησης   του   εκπαιδευτικού   έργου   στην   Πρωτοβάθμια   Εκπαίδευση . δ . Τα   εργαλεία   για   τη   διερεύνηση   των   δεικτών   ποιότητας   στα   σχολεία   της   Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης . Το   υλικό   και   τα   εργαλεία   της    ΑΕΕ  ( ενδεικτικές   φόρμες   και   ερωτηματολόγια ), που   περι - λαμβάνονται   στο   μέρος  IV του   παρόντος   τόμου  ( εργαλεία   διερεύνησης ) καλύπτουν   το   σύνολο   των   τομέων   και   των   δεικτών   ποιότητας   του   εκπαιδευτικού   έργου . Το   υλικό   μπο - ρεί    να   αξιοποιηθεί    και   κατά   τις   δύο   διαδικασίες , της   γενικής   εκτίμησης   της   εικόνας   του   σχολείου   και   της   συστηματικής   διερεύνησης   των   επιλεγμένων   τομέων . Ωστόσο , η   χρήση   του   υλικού   αυτού   αφορά   κυρίως   στην   υποστήριξη   της   συστηματικής   διερεύνησης .  Από   το      -4- υλικό   αυτό   κάθε   Σχολική   Μονάδα   θα   επιλέγει   τις   φόρμες   και   τα   ερωτηματολόγια   του   ενός , των   δύο   ή   τριών   τομέων   που   θεωρεί    ότι   στον   πρώτο   αυτό   κύκλο   αξιολόγησης   θα   πρέπει   να   διερευνηθούν   συστηματικότερα . Επιπλέον , κάθε   Σχολική   Μονάδα , ανάλογα   με   τις   ι - διαιτερότητές   της , μπορεί    να   προτείνει   και   άλλους   τομείς   ή   δείκτες   και , σε   συνεργασία   με   την   επιστημονική   επιτροπή , να   διαμορφώνει   νέες   φόρμες   και   νέα   ερωτηματολόγια . Ση - μειώνουμε   ότι   εντός   του    Δεκεμβρίου   θα   αποσταλούν   ενδεικτικά   σχέδια   δράσης , καθώς   και   οδηγίες , προκειμένου   η   κάθε   Σχολική   Μονάδα   να   επιλέγει   και   να   διαμορφώνει   τα   σχέδια   δράσης   που   ταιριάζουν   στις   ιδιαίτερες   συνθήκες   λειτουργίας   του   σχολείου .    -5-   I. ΒΑΣΙΚΕΣ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ    ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΟΥ   ΠΡΩΤΟΥ   ΣΤΑΔΙΟΥ   ΤΗΣ   ΑΕΕ   Οι   βασικές   διαδικασίες   υλοποίησης   της    ΑΕΕ   στα   σχολεία   κατά   το   πρώτο   στάδιο   της   ε - φαρμογής  ( Σεπτ . 2010 – Ιαν . 2011) είναι   οι   ακόλουθες   δύο : 1. Η   διαδικασία   της   γενικής   εκτίμησης   της   εικόνας   του   σχολείου .  2. Η   διαδικασία   της   συστηματικής   διερεύνησης   επιλεγμένων   τομέων   του   εκπαιδευτι - κού   έργου   στο   σχολείο .   Σημειώνουμε , ότι   στο   παρόν   κείμενο   καταγράφονται   μόνο   τα   βασικά   σημεία   των   δύο   δια - δικασιών   υλοποίησης   της    ΑΕΕ . Οι   λεπτομέρειες   όλων   των   διαδικασιών   περιγράφονται   στον   πρώτο   τόμο  (« Βασικό   πλαίσιο »), στον   οποίο   και   μπορείτε   να   ανατρέχετε . Κάθε   μια   από   τις   δύο   διαδικασίες   έχει   το   δικό   της   ειδικό   βάρος   στην   αξιολόγηση   του   εκπαιδευτικού   έργου , αλλά   και   διακριτό   σκοπό , περιεχόμενο   και   μεθόδους   εργασίας . Οι   εκπαιδευτικοί    θα   πρέπει   να   δώσουν   ιδιαίτερη   προσοχή   σε   ζητήματα , όπως   η   εστίαση   του   ενδιαφέρο - ντος   και   η   κατανομή   του   χρόνου , ώστε   να   μην   αποβεί    η   μία   διαδικασία   σε   βάρος   της   άλ - λης . Α . Η   διαδικασία   της   γενικής   εκτίμησης   της   εικόνας   του   σχολείου   Στη   διαδικασία   υλοποίησης   της   γενικής   εκτίμησης   της   εικόνας   του   σχολείου   συμ - μετέχουν   οι   εκπαιδευτικοί    της   Σχολικής   Μονάδας   και   εκπρόσωποι   των   μαθητών   και   των   γονέων ,   οι   οποίοι   επιλέγονται   από   τα   αντίστοιχα   συλλογικά   τους   όργανα   με   κριτήριο   το   ενδιαφέρον , τη   δέσμευσή   τους   για   ουσιαστική   συμμετοχή , αλλά   και   την   ικανότητά   τους   να   τα   εκπροσωπούν . Ωστόσο , η   τελική   απόφαση   για   τη   συμμετοχή   των   μαθητών   και   των   γονέων   εξαρτάται   από   το   Σύλλογο    Διδασκόντων . Συνιστάται   όμως   η   εμπλοκή   τους   στη   διαδικασία , προκειμένου   η   εκτίμηση   για   την   εικόνα   του   σχολείου   που   θα   προκύψει   να   εί  - ναι   συνθετότερη   και   εγκυρότερη . Στην   αρχή   της   σχολικής   χρονιάς , ο   Σύλλογος    Διδασκόντων   αποφασίζει :    ποιοι   θα   συμμετάσχουν   στη   διαδικασία ,    το   γενικότερο   τρόπο   εργασίας ,   όπως   το   χωρισμό   των   συμμετεχόντων   σε   επιμέρους   ομάδες   και   τη   σύνθεση   των   ομάδων ,    τα   άτομα   που   ορίζονται   ως   συντονιστές   και   πρακτικογράφοι ,  και      το   χρονοδιάγραμμα   για   την   ολοκλήρωση   της   διαδικασίας   αυτής . Σχετικά   με   τη   διαβούλευση   για   τη   γενική   εκτίμηση   της   εικόνας   του   σχολείου   προτείνε - ται   η   ακόλουθη   διαδικασία : Η   διαβούλευση   βασίζεται   στην   οργανωμένη   συζήτηση   των   συμμετεχόντων   σχετικά   με   το   παρεχόμενο   εκπαιδευτικό   έργο   στο   σχολείο . Κάθε   συμμετέχων   εκτιμά   προσωπικά   την   κατάσταση   του   σχολείου   στους   επιμέρους   τομείς   ποιότητας   και   καταθέτει   την   άπο - ψή   του   αιτιολογημένη . Τα   μέλη   κάθε   ομάδας   συνέρχονται   σε   συνεδρίες   και   παραθέτουν   τις   απόψεις   τους   για   την   κατάσταση   και   τη   λειτουργία   του   σχολείου   σε   κάθε   έναν   από   τους   τομείς   του   εκπαιδευτικού   έργου . Μέσα   από   το   διάλογο   και   τη   διαπραγμάτευση   όλων  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x