Βασιλισσών Κάτοπτρα: η Βερενίκη Α’, η Αρσινόη Β’ και η Βερενίκη Β’ της δυναστείας των Πτολεμαίων στην ποίηση του Θεόκριτου, του Καλλί

Please download to get full document.

View again

of 102
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Βασιλισσών Κάτοπτρα: η Βερενίκη Α’, η Αρσινόη Β’ και η Βερενίκη Β’ της δυναστείας των Πτολεμαίων στην ποίηση του Θεόκριτου, του Καλλίμαχου και του Ποσείδιππου
   1 ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑ Ν ΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟ Ν ΝΙΙΚ Κ ΗΗΣΣ ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΚ Κ ΗΗ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ -- ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΦΦΙΙΛΛΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ Κ Κ ΛΛΑΑΣΣΙΙΚ Κ ΩΩ Ν Ν ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩ Ν Ν ΑΑ’’ Κ Κ ΥΥΚ Κ ΛΛΟΟΣΣ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚ Κ ΩΩ Ν Ν ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩ Ν Ν  ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚ Κ ΗΗ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ   Β Βαασ σ ιι λ λιισ σ σ σ ώώνν Κ  Κ άάτ τ οοπ π τ τ  ρ ραα:: ηη Β Βεε ρ ρεεννί ί κ κ ηη Α Α’ ’  , , ηη Α Α ρ ρσ σ ιιννόόηη Β Β’ ’  κ κ ααιι ηη Β Βεε ρ ρεεννί ί κ κ ηη Β Β’ ’  τ τ ηης ς  δδυυνναασ σ τ τ εεί ί αας ς  τ τ ωωνν Π  Π τ τ οο λ λεε μ μααί ί ωωνν σ σ τ τ ηηνν π π οοί ί ηησ σ ηη τ τ οουυ ΘΘεεόόκ κ  ρ ριιτ τ οουυ , , τ τ οουυ Κ  Κ αα λ λ λ λί ί  μ μαα χ  χ οουυ κ κ ααιι τ τ οουυ Π  Π οοσ σ εεί ί δδιιπ π π π οουυ  ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  ΔΔΕΕΣΣΠΠΟΟΙΙΝΝΑΑ ΤΤΣΣΑΑΚ Κ ΜΜΑΑΚ Κ ΑΑ ((ΑΑ..ΜΜ.. 11110066))  ΕΕππιιββλλέέπποο υ υσσαα κ κ ααθθηηγγήήττρριιαα::  ΕΕππιικκ.. Κ Κ ααθθ.. ΕΕυυαα ν νθθίίαα ΣΣιισσττάάκκοουυ  ΜΜέέλληη ττρριιμμεελλοο ύ ύςς εεξξεετταασσττιικ κ ήήςς εεππιιττρροοππήήςς::  ΕΕππιικκ.. Κ Κ ααθθ.. ΕΕυυαα ν νθθίίαα ΣΣιισσττάάκκοουυ Κ Κ ααθθ.. ΑΑ ν νττώώ ν νιιοοςς ΡΡεεγγκκάάκκοοςς   Κ Κ ααθθ.. ΘΘεεόόδδωωρροοςς ΠΠααππααγγγγεελ λ ήήςς  ΑΑΚ Κ ΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚ Κ ΟΟ ΕΕΤΤΟΟΣΣ 22001111 -- 22001122 ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟ Ν ΝΙΙΚ Κ ΗΗ    2 carissimis parentibus: στους γονείς μου Πέτρο και Αθανασία για την αγάπη και την υποστήριξη 25 και πλέον ετών   3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...............................................................................................4   1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................5   1.1 Η ανάδυση μιας εποχής και τα νέα δεδομένα που συνεπιφέρει....................5   1.2 Βερενίκη Α’, Αρσινόη Β’ Φιλάδελφος, Βερενίκη Β’ Ευεργέτις................10   1.3 Θεόκριτος, Καλλίμαχος και Ποσείδιππος: από τις πλαγιές του Ελικώνα στο περιβάλλον της Αλεξανδρινής Αυλής.............................................................12   2. ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΕΣ.............................................................................19   2.1 ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α’...............................................................................................19   2.1.1 Βερενίκη Α’ και Θεόκριτος....................................................................19   Ἀδωνιάζουσαι (ειδύλλιο 15)......................................................................20   Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον (ειδύλλιο 17)....................................................24   2.1.2 Βερενίκη Α’ και Ποσείδιππος................................................................34   Επίγραμμα ΑΒ 87......................................................................................35   Επίγραμμα ΑΒ 88......................................................................................38   2.2 ΑΡΣΙΝΟΗ Β’.................................................................................................41   2.2.1. Αρσινόη Β’ και Θεόκριτος....................................................................41   Ἀδωνιάζουσαι (ειδύλλιο 15)......................................................................41   Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον (ειδύλλιο 17)....................................................47   2.2.2. Αρσινόη Β’ και Καλλίμαχος.................................................................53   Ἐκθέωσις Ἀρσινόης...................................................................................54   Επίγραμμα 5Pf. = 14 G.-P..........................................................................58   2.2.3. Αρσινόη Β’ και Ποσείδιππος.................................................................62   Επίγραμμα ΑΒ 36......................................................................................63   Επίγραμμα ΑΒ 37 & ΑΒ 38.......................................................................66   Επίγραμμα ΑΒ 39 & G.-P. 13....................................................................68   Επίγραμμα G.-P.12....................................................................................69   2.3 ΒΕΡΕΝΙΚΗ Β’...............................................................................................72   Για Κυρηναία γράφει Κυρηναίος : η Βερενίκη Β’ και ο Καλλίμαχος..............73   Victoria Berenices.....................................................................................74   Βερενίκης Πλόκαμος ή Coma Berenices....................................................76   ΕΠΙΛΟΓΟΣ.............................................................................................................92   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....................................................................................................95   1. Εκδόσεις των κειμένων...............................................................................95   2. Σχολιασμένες εκδόσεις - Μεταφράσεις.......................................................95   3. Γραμματολογίες - Εγκυκλοπαίδειες - Λεξικά..............................................96   4. Άρθρα - Μελέτες - Μονογραφίες................................................................96   ΠΕΡΙΛΗΨΗ............................................................................................................101   SUMMARY............................................................................................................101     4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ AB Austin C., G. Bastianini. 2002.  Possidippi Pellaei quae supersunt omnia .   Milan: LED. AJPh  American Journal of Philology  AP Stadtmüller, H. 1894-1906.  Anthologia Graeca Epigrammatum Palatina cum  Planudea . Lipsiae: B.G. Teubner. CEG Hansen, P.A. 1989. Carmina Epigraphica Graeca .   Berlin-New York: W. de Gruyter. ClAnt Classical Antiquity  CPh Classical Philology CRIPEL Cahiers de Recherches de l’ Institut de Papyrologie et d’ Egyptologie de Lille  III GESA Ebert, J. 1972. Griechische Epigramme auf Sieger an gymnischen und hippischen Agonen . Berlin: Akademie-Verlag. GP Gow, A.S.F. και D.L. Page. 1968. The Greek Anthology  (2 vol.). Cambridge: Cambridge University Press. GRBS Greek, Roman and Byzantine Studies  HSPh  Harvard Studies in Classical Philology  MH  Museum Helveticum Pf. Pfeiffer, R. 1949. Callimachus  (2 vol.). Oxford: Clarendon Press. SH Lloyd-Jones, H. και P. Parsons. 1970. Supplementum Hellenisticum . Berlin-  New York: Walter de Gruyter. TAPhA Transactions of the American Philological Association ZPE  Zeitung für Papyrologie und Epigraphik   5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   1.1 Η ανάδυση μιας εποχής και τα νέα δεδομένα που συνεπιφέρει 1   ι ἀπ' τὴν θαυμάσια πανελλήνιαν ἐκστρατεία, τὴν νικηφόρα, τὴν περίλαμπρη, τὴν περιλάλητη, τὴν δοξασμένη ὡς ἄλλη δὲν δοξάσθηκε καμιά, τὴν ἀπαράμιλλη: βγήκαμ' ἐμεῖς· ἑλληνικὸς καινούριος κόσμος, μέγας.  Ἐμεῖς· οἱ Ἀλεξανδρεῖς, οἱ Ἀντιοχεῖς, οἱ Σελευκεῖς, κ' οἱ πολυάριθμοι ἐπίλοιποι Ἕλληνες Αἰγύπτου καὶ Συρίας, κ' οἱ ἐν Μηδία, κ' οἱ ἐν Περσίδι, κι ὅσοι ἄλλοι.  Μὲ τὲς ἐκτεταμένες ἐπικράτειες, μὲ τὴν ποικίλη δρᾶσι τῶν στοχαστικῶν προσαρμογῶν. αὶ τὴν οινὴν Ἑλληνικὴ Λαλιὰ ὣς μέσα στὴν Βακτριανὴ τὴν πήγαμεν, ὣς τοὺς Ἰνδούς. Κ. Π. Καβάφης,  Στὰ 200 π.Χ.    Όταν το καλοκαίρι του 362 π.Χ. Θηβαίοι και Σπαρτιάτες παρατάσσονταν ως αντίπαλοι στη μετέπειτα γνωστή ως Μάχη της Μαντίνειας, οπωσδήποτε δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό που διακυβευόταν ήταν κάτι κατά πολύ ανώτερο από την κυριαρχία της μιας πόλης επί της άλλης. Στην πραγματικότητα η μάχη αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής και τις απαρχές μιας άλλης, καθώς οι αποδυναμωμένες πλέον πόλεις-κράτη της Αθήνας, της Σπάρτης και της Θήβας, που σφράγισαν το ύφος και τη φυσιογνωμία της κλασικής εποχής, 1  Για μια συνολική επισκόπηση της ιστορίας της ελληνιστικής εποχής και για την πραγμάτευση επιμέρους θεμάτων βλ. Walbank (1993), Erskine (2003) και Gehrke (2009). Ειδικότερα για την περίοδο των Πτολεμαίων και με επίκεντρο την Αίγυπτο και την Αλεξάνδρεια βλ. Fraser (1972), van’t Dack-van Dessel-van Gucht (1983), Harris-Ruffini (2005), McKechnie-Guillaume (2008).
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks