Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και η ευρύτερη περιοχή της Μολοσσίας στην κεντρική Ήπειρο. Αρχαιολογικά κατάλοιπα, οικιστική οργάνωση κ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και η ευρύτερη περιοχή της Μολοσσίας στην κεντρική Ήπειρο. Αρχαιολογικά κατάλοιπα, οικιστική οργάνωση και οικονομία (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 2007.
    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Γεωργία Πλιάκου Αρχαιολόγος ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΛΟΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ Αρχαιολογικά κατάλοιπα, οικιστική οργάνωση και οικονοµία. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΜΟΣ Α΄ Κείµενο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007   Γεωργία Πλιάκου ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΛΟΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ Αρχαιολογικά κατάλοιπα, οικιστική οργάνωση και οικονοµία. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβλήθηκε στο Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Τοµέας Αρχαιολογίας Ηµεροµηνία προφορικής εξέτασης: 18.10.2007 Εξεταστική Επιτροπή Μιχάλης Τιβέριος, επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Ακαµάτης, µέλος της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Γεώργιος Σουρής, µέλος της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Στέλιος Ανδρέου, εξεταστής Εµµανουήλ Βουτυράς, εξεταστής Κατερίνη Λιάµπη, εξεταστής Αλίκη Μουστάκα, εξεταστής   Γεωργία Πλιάκου Α.Π.Θ. ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΛΟΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ Αρχαιολογικά κατάλοιπα, οικιστική οργάνωση και οικονοµία. ISBN «Η έγκριση της παρούσης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής από το Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωµών του συγγραφέως» (Ν. 5343/1932, άρθρο 202, παρ.2).      
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks