ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΗΓΕΣΙΑ -ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΗΓΕΣΙΑ -ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
  1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 ΗΓΕΣΙΑ  - ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Μέγας Αλέξανδρος , Ιούλιος Καίσαρ ,  Ναπολέων , Μαχάτμα Γκάντι , Μάο . Αναμφίβολαμεγάλοι  " ηγέτες " του παρελθόντος . Τι ήταν όμως αυτό που τους έκανε ηγέτες ; Τα προσόντατους , η μόρφωσή τους , κάποιο  " χάρισμα ";  Όπως θα διαπιστώσετε στις επόμενες σελίδες δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή την οποία μπορεί να ακολουθήσει κάποιος . Υπάρχουν όμωςαρκετοί λόγοι για τους οποίους ορισμένοι άνθρωποι είναι  " καλύτεροι " ήαποτελεσματικότεροι ηγέτες από άλλους . Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε ναπροσεγγίσουμε τους λόγους αυτούς ενώ θα προσπαθήσουμε να στοιχειοθετήσουμε και τησημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας  ( καθοδήγησης )  για την λειτουργία των οργανισμώνκαι την επίτευξη των στόχων τους . ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ * Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να μπορείτε να :* Εξηγείτε τη σχέση του ηγέτη με την καθοδήγηση .* Δίνετε έναν ορισμό της ηγεσίας . * Διακρίνετε την αποτελεσματική από την επιχειρούμενη και την επιτυχή ηγεσία .* Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της γενετικής θεωρίας και της θεωρίας τωνχαρακτηριστικών γνωρισμάτων και να αναγνωρίζετε τη βασική τους διαφορά .* Αναφέρετε τα κύρια σημεία των θεωριών της συμπεριφοράς για τον αποτελεσματικόηγέτη .* Χρησιμοποιείτε το διευθυντικό πλέγμα .* Περιγράφετε τις ομοιότητες των προσεγγίσεων εξάρτησης για την ηγεσία .* Αναφέρετε το βασικό μήνυμα που οι θεωρίες αυτές δίνουν στην αναζήτηση τουαποτελεσματικού ηγέτη .* Διαμορφώσετε τη δική σας εικόνα για τον ιδανικό ηγέτη . ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  2 + Ηγέτης + Καθοδήγηση  - Ηγεσία + Επιχειρούμενη ηγεσία + Επιτυχή ηγεσία + Αποτελεσματική ηγεσία + Γενετική θεωρία + Θεωρία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων + Προσέγγιση της συμπεριφοράς + Πλαίσιο κατευθύνσεων + Ευαισθητοποίηση για τους εργαζόμενους + Ανθρωποκεντρική στάση + Προσανατολισμός στην εργασία + Προσεγγίσεις εξάρτησης + Τρόποι ηγεσίας + Χάρισμα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 /  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τους ηγέτες και τα χαρακτηριστικά τους προσπαθήστε να απαντήσετε στην εξής ερώτηση :  Ένας καλός  manager είναι και καλός ηγέτης ; Τεκμηριώστε την απάντησή σας γράφοντας μια μικρή παράγραφο των  50 λέξεων περίπου . Την απάντηση στην ερώτηση θα την βρείτε διαβάζοντας τις επόμενες γραμμές . Πολλοί , ίσως να θεωρήσατε ότι ο  " ηγέτης " και ο  "manager" είναι συνώνυμοι όροι . Εμείςσε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αυτή τη σχέση . Θα ξεκινήσουμεδίνοντας έναν ορισμό για την ηγεσία . Στο κεφάλαιο αυτό οι όροι  " ηγέτης " και  " ηγεσία " θαχρησιμοποιηθούν για να αποδοθούν οι αγγλικοί όροι  "leader" και  "leadership". Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη  " καθοδηγητής " αν και ίσως είναι επίσηςκατάλληλη , γιατί είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένες πλευρές της κοινωνικής ζωής και  3 ίσως δημιουργηθούν παρερμηνείες . Η   λέξη  " ηγεσία " χρησιμοποιείται , παρά το γεγονός ότιστα ελληνικά είναι συνυφασμένη με τα ανώτερα κλιμάκια στην ιεραρχία ενός οργανισμούκαι όχι με την ίδια τη διαδικασία . Αρκετοί έλληνες συγγραφείς πάντως , χρησιμοποιούν τηλέξη  " καθοδήγηση " εννοώντας τη διαδικασία . Θα χρησιμοποιήσουμε σε ορισμένεςπεριπτώσεις και εμείς τη λέξη αυτή για να περιγράψουμε τη διαδικασία της ηγεσίας . Στηνίδια ενότητα θα γίνει και ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα στην επιχειρούμενη , τηνεπιτυχή και την αποτελεσματική ηγεσία . Στη συνέχεια , προσπαθώντας να εντοπίσουμε ταβασικά χαρακτηριστικά του  " ηγέτη " θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη της επιστημονικήςσκέψης στο χώρο αυτό . Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις γενετικές θεωρίες , τις θεωρίες τηςσυμπεριφοράς για τον ηγέτη αλλά και για τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις . Η αναζήτησηαυτή , θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια συνοπτική εικόνα των χαρακτηριστικών τουαποτελεσματικού ηγέτη . Θα τελειώσουμε τη αναζήτησή μας συζητώντας για το  " χάρισμα " του ηγέτη , ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον , που έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολείτη θεωρητική σκέψη γύρω από την ηγεσία . Είναι αλήθεια ότι η παρουσίαση ενός μεγάλου αριθμού θεωριών και προσεγγίσεωνδυσκολεύει σε κάποιο βαθμό την κατανόηση του κεφαλαίου . Μην απογοητευθείτε ανσυναντήσετε τέτοια δυσκολία . Προσπαθήστε απλώς να συγκρατήσετε , τα σημεία εκείνα πουέχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση της σημερινής άποψης για τον ηγέτη . Τέλος , ίσως ορισμένοι από εσάς να μην αντισταθείτε στον πειρασμό και ναπροσπαθήσετε να μεταφέρετε όσα θα συζητήσουμε στο κεφάλαιο αυτό , στην πολιτική ζωήτου τόπου .  Ίσως τελικά αυτή η προσπάθεια κάνει και το κεφάλαιο αυτό πιο ενδιαφέρον . ΕΝΟΤΗΤΑ  5.1 ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  – ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ  MANAGEMENT Θα πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε τους όρους  " ηγέτης " και  " ηγεσία " και ναοριοθετήσουμε την όποια σχέση τους συνδέει . Ηγεσία  ( ή καθοδήγηση ) είναι η διαδικασίακατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά ή  / και τις πράξεις άλλωνανθρώπων με σκοπό την επίτευξη κάποιων επιθυμητών στόχων .  Αντίστοιχα , ο ηγέτηςμας ομάδας είναι το άτομο εκείνο που επιχειρεί να καθοδηγήσει την ομάδα .  Αν το τελικόαποτέλεσμα είναι θετικό , η ομάδα δηλαδή ανταποκρίνεται στην προσπάθεια καθοδήγησης ,  4 τότε μπορούμε να μιλάμε για έναν επιτυχημένο ηγέτη . Με τη λογική αυτή άλλωστε , ακόμακαι προσωπικότητες όπως ο Χίτλερ , έχουν περάσει στην ιστορία σαν ηγέτες ανεξάρτητα απότα απαράδεκτα και παγκοσμίως κατακριτέα , αποτελέσματα που είχε η ηγεσία τους . Μπόρεσαν και επηρέασαν τη συμπεριφορά χιλιάδων ανθρώπων προσπαθώντας να επιτύχουντον επιθυμητό για εκείνους στόχο .  Έχοντας ορίσει τους δύο αυτούς όρους ας προσπαθήσουμε να δούμε και ποια είναι ησχέση του management  με την ηγεσία . Θα θυμάστε ίσως από τα πρώτα κεφάλαια ότι ηδιαδικασία του  management αποτελείται από τέσσερα στάδια . Τα υπενθυμίζουμε συνοπτικά : Σχεδιασμός , οργάνωση , ηγεσία  / καθοδήγηση , έλεγχος και η διαδικασία ολοκληρώνεται μετην ανατροφοδότηση . Βλέπετε δηλαδή ότι το  management είναι μια διαδικασία η οποίαπερικλείει την καθοδήγηση αλλά δεν εξαντλείται σε αυτή . Αυτό σημαίνει ότι ένας ηγέτηςδεν είναι απαραίτητα και καλός  manager, γιατί χρειάζεται να έχει και άλλες δεξιότητες , όπωςφαίνεται από τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε . H παγκόσμια , αλλά και η ελληνικήιστορία άλλωστε , είναι γεμάτη από παραδείγματα ηγετών που απέτυχαν όταν ανέλαβανευθύνες διοίκησης .  Ένας αποτελεσματικός  manager, από τη άλλη πλευρά θα πρέπει σίγουρα να έχει και ορισμένες ηγετικές ικανότητες προκειμένου να ασκεί με επιτυχία τα καθήκοντάτου όπως αυτά καθορίζονται από την διαδικασία του  management. Σε αντίθετη περίπτωση ηαποτελεσματικότητά του θα περιορισθεί σημαντικά . Πριν εξετάσουμε τις διάφορες απόψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής  ηγεσίας , είναι σημαντικό να ορίσουμε το πότε μπορούμε να θεωρήσουμεεπιτυχημένη μια προσπάθεια ηγεσίας . Ο  Bass (1960) προτείνει την ακόλουθη τυπολογία :I. Επιχειρούμενη  ηγεσία : Ο Α θέλει να αλλάξει τη συμπεριφορά του Β και η προσπάθειάτου αυτή είναι εμφανής .II. Επιτυχής ηγεσία : Η συμπεριφορά του Β αλλάζει λόγω της προσπάθειας του Α .III. Αποτελεσματική  ηγεσία : Η αλλαγή της συμπεριφοράς του Β έχει σαν αποτέλεσματην ικανοποίησή του , την ανταμοιβή του , ή την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου του . Ο παραπάνω διαχωρισμός είναι πολύ σημαντικός . Πολλοί  managers απλώς επιχειρούν νακαθοδηγήσουν το προσωπικό τους προς ένα συγκεκριμένο σκοπό , ενώ άλλοι απλώς τοκαταφέρνουν χωρίς όμως να έχουν πείσει τους εργαζόμενους για την αξία της προσπάθειας  5 τους . Στην ιδανική περίπτωση οι  managers επιτυγχάνουν το στόχο τους ενώ οι εργαζόμενοιαισθάνονται ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή . Παράδειγμα : Ο διευθυντής ενός ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος , προσπαθεί να πείσειμε διάφορους τρόπους τους εργαζομένους ,  να εργάζονται περισσότερες ώρες γιατί θεωρείότι με τον τρόπο αυτό θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες  / ασθενείς τουιδρύματος  ( επιχειρούμενη ηγεσία ). Οι εργαζόμενοι , θεωρώντας ότι αν δεν εργασθούνπερισσότερες ώρες θα αντιμετωπίσουν τη δυσμένεια του διευθυντή , εφαρμόζουν τα όσααυτός τους  " πρότεινε " ( επιτυχημένη ηγεσία ). Αν όμως η αλλαγή αυτή της στάσης τωνεργαζομένων συνοδευόταν από κάποια έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειάς τους εκ μέρους του διευθυντή , την αύξηση των αποδοχών τους ή την ουσιαστική συμμετοχή τωνεργαζομένων σε αυτή την προσπάθεια βελτίωσης του οργανισμού , τότε θα μιλούσαμε γιααποτελεσματική ηγεσία .  ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   1/   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 Δώστε έναν ορισμό για την ηγεσία .  Ένας δικός μας ορισμός υπάρχει στο παράρτημααπαντήσεων .  ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   2 /   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 Πότε μια προσπάθεια ηγεσίας  ( καθοδήγησης ) θεωρείται επιτυχημένη και πότεαποτελεσματική ; Η απάντηση δίνεται στο παράρτημα των απαντήσεων . ΕΝΟΤΗΤΑ  5.2 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ Είδαμε ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα για έναν αποτελεσματικό ηγέτη . Ποια είναιόμως τα χαρακτηριστικά του ; Τι είναι αυτό που καθορίζει την αποτελεσματική καθοδήγησηκαι τελικά τον αποτελεσματικό ηγέτη ; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην ερώτησηαυτή εξετάζοντας τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί , γιατί ηέννοιες της ηγεσίας και του ηγέτη έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις προσεγγίσεις αυτές . Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε τη γενετική θεωρία , τη θεωρία τωνχαρακτηριστικών γνωρισμάτων , τις προσεγγίσεις της συμπεριφοράς και τέλος τις
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks