Γεωδίφης-Κώια, Τεύχος Α'

Please download to get full document.

View again

of 488
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Γεωδίφης-Κώια, Τεύχος Α'
  ΚΨΙΑ   Σϐμοσ Α’   1/1/2010-12/12/2012 Κωσ, 2011   Γεωδύφησ    2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ   Μακιματα επβίωςθσ από τουσ δόμορουσ αμπελνεσ του νθςοφ Lanzarote 30/12/2011 ............................................... 11   Ο ομάλοσ λροσ τθσ Γαίασ 27/12/2011  ................................................................................................................................ 12   Ο τρομερόσ ςεςμόσ του 1493 που γρζμςε τα άςτρα τθσ ω 22/12/2011  .......................................................................... 13   Αλγόρκμοσ FORMA : προβλζπε τον φρο ςεςμό, 19/12/2011 .............................................................................................. 15   Μοντζλα υπολογςτν βοθκοφν ςτθν πρόβλεψθ από τον ίνδυνο τςουνάμ, 18/12/2011  .................................................... 16    Πταν απομονκθε θ Μεςόγεοσ ,16/12/2011  ....................................................................................................................... 18   Σεςμόσ 3.2 R ςτο υποκαλάςςο θαίςτεο ολοφμπο, 14/12/2011  ........................................................................................ 18   Χρθςμοποντασ τθ βαρφτθτα γα να βροφμε νερό,12/12/2011  ........................................................................................... 19   «Χαλαςμόσ»: O πο ονόσ ςεςμόσ ςτθν Ελλάδα του 19ου ανα 07/12/2011  ................................................................... 20   Τα θαίςτεα τθσ Μιλου είνα αόμθ ενεργά, 05/12/2011  .................................................................................................... 22   Τα ηα μποροφν να προβλζψουν τουσ ςεςμοφσ, 29/11/2011 ................................................................................................ 24   Δδάγματα από το ςεςμό του Christchurch (Ν.Ηθλανδία), 23/11/2011  .................................................................................. 25   Ενζργεα από Τουρία ςτα νθςά μασ, 21/11/2011  ................................................................................................................. 26   Θαίςτεο Σαντορίνθσ : Ο αρκμόσ των ςεςμν παραμζνε ςε ελαρσ αυξθμζνα επίπεδα , 14/11/2011  .......................... 28   Ρωσ ο εργαηόμενο πρζπε να αντδράςουν ατά τθ δάρεα ενόσ ςεςμοφ, 29/10/2011  .................................................... 30   ατανοντασ τον ςεςμό των 7,2 R τθσ Ανατολισ Τουρίασ, 24/10/2011  ............................................................................. 31   Τ είνα ο βακφσ ωεανόσ, 15/ 10/2011 .................................................................................................................................... 32   Ο γεωτουρςμόσ είνα μα οονομι δφναμθ, 09/10/2011  ................................................................................................... 33   Θ ταφτθτα τθσ δαςισ πυραγάσ,08/09/2011  ..................................................................................................................... 35   Ο ςεδαςμόσ τθσ τοπισ ονότθτασ είνα ρίςμοσ ςε κζματα τςουνάμ, 03/09/2011  ....................................................... 36   Τ μασ αποαλφπτουν ο οψδανοί του Αγαίου, 29/08/2 011 ................................................................................................. 37   Θ ςυμβολι τθσ Εαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ ςτθν πρόλθψθ α τον μετραςμό των υςν νδφνων ,22/08/2011 .............. 38   ατοίδα ηα α αταςτροζσ, 14/08/2011  ........................................................................................................................ 40   αταγραι πλθκυςμαν εξάρςεων μεδουςν ςτσ κάλαςςεσ μασ, με τθ βοικεα του ονοφ ,09/08/2011  ..................... 41   Ρεςμζνα φλλα, από το νερό τθσ βροισ προςκζτουν ποςότθτεσ υδραργφρου ςτο περβάλλον ,07/08/2011  ..................... 43   Τ πρζπε να ξζρετε γα τσ επανεαζσ ρωγμζσ, 02/08/2011  ............................................................................................... 44   Ροο είνα το αλφτερο ζδαοσ γα τθν λεμονά, 29/07/2011  ................................................................................................ 46   Θ πολτι των ςεςμν, 26/07/2011  ...................................................................................................................................... 47   Ρόςο αυτι κα μποροφςε να είνα θ όλαςθ, 24/07/2011  ..................................................................................................... 49   Θ γεωλογία τθσ μπίρασ, 22/07/2011  ........................................................................................................................................ 50   Ο κάλαςςεσ είνα γεμάτεσ οφσ ,18/07/2011  .......................................................................................................................... 52   Ο αμζνοσ ωεανόσ τθσ Τθκφοσ, 13/07/2011  .......................................................................................................................... 55   “Ο μφκοσ περί τσ άρασ ζε τθσ Χελνθσ “ ,11/07/2011  ....................................................................................................... 56   Τςουνάμ α ό ςεςμόσ ατζςτρεψε τθν αραία Ολυμπία , 07/07/2011  ............................................................................. 57   Υδρίτεσ μεκανίου, το πετρζλαο τθσ επόμενθσ 30ετίασ, 06/07/2011  ...................................................................................... 57   Υπάρουν ενδείξεσ πκαν o φ ξφπνθματοσ του θαςτείου τθσ Σαντορίνθσ, 04/07/2011  ....................................................... 58   Θ θαςτεαι τζρα τθσ Αντμάεασ , 02/07/2011 ............................................................................................................... 59   Είμαςτε προετομαςμζνο γα μα υςι αταςτροι, 30/06/2011  ..................................................................................... 60   Τ είνα το κανατθόρο ρεφμα ζπλυςθσ, 28/06/2011  ........................................................................................................... 62    3 Ο πρόςατο ςεςμοί του Bodrum α θ ετίμθςθ μασ τουράλασ ςεςμολόγου ,26/06/2011  ............................................ 63   Ρωσ θ άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ επθρεάηε τσ ατζσ, 25/06/2011  .......................................................................... 64   Ρσ τα τςουνάμ ςετίηοντα με τουσ ςεςμοφσ, 19/06/2011  ................................................................................................. 67   Μρό τόμπολο ςτθν παραλία -Camel Beach ,18/06/2011 ....................................................................................................... 68   Το βίαο παρελκόν του «δαίτθ» τθσ εάλου 14/06/2011 .................................................................................................... 69   Θ ετομότθτα μπορεί να ςςε ηωζσ, 11/06/2011  ................................................................................................................... 70   Είνα επίνδυνεσ ο δεξαμενζσ νεροφ ςε περίπτωςθ ςεςμοφ, 07/06/2011  ........................................................................... 72   H Αίτνα γλςτρά ςτθ κάλαςςα, 05/06/2011  ............................................................................................................................. 74   Το περβάλλον τθν εποι τθσ ρίςθσ, 03/06/2011  .................................................................................................................. 75   Ροο είνα ο πραγματοί ίνδυνο από ζναν ςεςμό, 02/06/2011  ........................................................................................ 76    Πταν ο κεοί «κφμωναν» , 31/05/2011  .................................................................................................................................... 78   Ρότε ζγνε θ τελευταία θαςτεαι ζρθξθ ςτ o ΝΑ Αγαίο, 27/05/2011  ............................................................................... 83   Γνρςε τον αντίπαλο ςου, 25/05/2011  .................................................................................................................................. 84   Το γεωλογό μυςτό του ουίς, 23/05/2011 ........................................................................................................................ 86   Θ περοι του Ατςά εεί όπου ξζπεςε ςαν ναυαγόσ ο Θραλισ, 21/05/2011  ......................................................................... 88   Ρολτείεσ άνοντα από ςεςμοφσ, ωεανοί γεννοφντα, βουνά άνοντα. Υπάρε άποα εξιγθςθ,18/05/2011  ................ 90   Το "γεωλογό" ωρό του Μανλθ Γλζηου 16/05/2011  ......................................................................................................... 92   Το ενεργό ριγμα τθσ Φυλισ   α ο ςεςμόσ τθσ Ακινασ του 1999, 13/05/2011  ....................................................................... 94   ΢αντεβοφ με τον Εγζλαδο, 12/05/2011  .................................................................................................................................. 96   Φράγκ, το ςπιλαο με τον αραότερο πλιρθ ανκρπνο ςελετό ςτθν Ελλάδα των τελευταίων 10.000 ρόνων 10/05/2011 .............................................................................................................................................................................. 97   Ρροαταρτι ετίμθςθ τθσ ςεςμισ αολουκίασ τθσ 8/5/2011  ......................................................................................... 98   Θ ςτορία του «ενολθτοφ» Βαγγζλθ, 08/05/2011 ................................................................................................................ 99    Άνοδοσ τθσ καλάςςασ ςτάκμθσ μζρ α 1,6 μζτρα προβλζπετα γα το 2100 06/05/2011  .................................................101   Το υλοοραό άοσ επδεννε τθν αταςτροι από τα τςουνάμ, 04/05/2011  ............................................................102   Το ενεργό ριγμα τθσ Ραναγάσ Χοηοβτςςασ, 01/05/2011  .................................................................................................103   Θ γζςα, το τςουνάμ α ο ςεςμόσ του 1933, 28/04/2011  ..................................................................................................105   Ρωσ κα μποροφςε να ιταν θ Τροία ατά τθν εποι του ομθροφ πολζμου, 26/04/2011  ....................................................106   Μία νζα ηνθ αταβφκςθσ μπορεί να αυξιςε τον ίνδυνο ςεςμοφ ςτθν περοι τθσ Μεςογείου, 24/04/2011  ................108   Ενδείξεσ απο το μεγατςουνάμ τθσ Σαντορίνθσ, βρίςοντα ςτσ ατζσ τθσ ω, 22/04/2011  ................................................110   Τα θαςτεαά μυςτά τθσ ςπθλάσ τθσ Αποάλυψθσ, 19/04/2011  ....................................................................................110   Στθν Ελλάδα τςουνάμ γίνοντα άκε 4 ρόνα.Τ άνουμε γ'αυτό; 17/04/2011  ...................................................................112   Ο ςεςμοί ςυμβαίνουν επεδι θ Γθ είνα ζνασ ηωντανόσ πλανιτθσ, 15/04/2011  ..................................................................113   Μία ςφντομθ περιγθςθ ςτον υγρότοπο του Ψαλδίου, 13/04/2011  ....................................................................................115   Ρερβαλλοντι αταςτροι α ίνδυνοσ γα τθ δθμόςα υγεία από ςτρατωτι άςθςθ ςτθ Χίο, 11/04/2011  ...............116   υμάτων ςυνζεα ,09/04/2011  .............................................................................................................................................117   Θ ελνα, το δζντρο α το Ηθνί. 08/04/2011  .........................................................................................................................117   Σελινο, 06/04/2011 ...............................................................................................................................................................119   Ρροςομοίωςθ α άςθςθ ετομότθτασ γα το ονό τςουνάμ του 365 μ. που ζπλθξε ολόλθρθ τθν Μεςόγεο,31/03/2011 .............................................................................................................................................................120   Είνα θ κάλαςςα μασ αςαλισ από τθν ραδενζργεα που επζμπε το Fukusima; 30/03/2011 ...........................................120   Ρσ να ξεφγετε από μα πυρολαςτι ροι, 28/03/2011  ....................................................................................................123   Το ανοφςο περβαλλοντό μάρετνγ α ο …. Ϊρεσ τθσ Γθσ, 24/03/2011  .........................................................................124    4 Ξφπνθςε το θαίςτεο Marsili , ίνδυνοσ τςουνάμ ςτο νότο Τυρρθνό Ρζλαγοσ, 17/03/2011  ............................................125   Μιπωσ βρζκθε θ μυκι Ατλαντίδα, 15/03/2011  .................................................................................................................126   Δεν είνα οφτε κεόσ οφτε δάβολοσ, είνα θ γεωλογία, 13/03/2011  .......................................................................................127   Το Ηθνί ε του Ηευσ, 11/03/2011  .............................................................................................................................................128   Αςιμ,πολφτμο αόμθ α γα τον ακαρςμό του νεροφ, 08/03/2011  .................................................................................129   Φωτογραίεσ από το άγνωςτο Ηθνί τθσ εάλου - ω, 03/03/2011  .......................................................................................130   Ρσ να αντμετωπίςω ζνα τςουνάμ, 28/02/2011  ..................................................................................................................135   Θ άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ τθσ Μεςογείου επταφνετα. 26/02/2011 .................................................................136   H ςυνεόμενθ άντλθςθ νεροφ ςτθν άμπθ μπορεί να προαλζςε ακίηθςθ εδάουσ 22/02/2011  .....................................137   Τ είνα ο μπροφτηοσ; 19/02/2011  ...........................................................................................................................................138   Τ πρζπε να άνω ατά τθ δάρεα μασ πλθμμφρασ 13/02/2011  ........................................................................................139    Ζνασ ςεςμογράοσ γα το ςπίτ ςασ 10/02/2011  ...................................................................................................................140   Θ εξζγερςθ των ποταμν 08/02/2011  ....................................................................................................................................141   Τα αςτραπόβροντα του Αράγγελου Μαιλ 04/02/2011  ......................................................................................................142   Τα ράταλ, θ ευλείδοσ γεωμετρία α ο όςμοσ των νθςν 02/02/2011  .........................................................................143   Τ κα ςυνζβανε αν μα πλθμμφρα 1000 - ετίασ τυποφςε το νθςί τθσ ω; 29/01/2011 ..........................................................144    Άνοδοσ τθσ καλάςςασ ςτάκμθσ, ακηιςεσ α απλεα υγροτόπων ,29/01/2011  ..............................................................146   Ρωσ κα τάξετε ζνα αυτοίνθτο, 25/01/2011  .......................................................................................................................147   Θ κάλαςςα των Κερμοπυλν, 23/01/2011  .............................................................................................................................148   Ορυτά τθσ Ελλάδασ , 19/01/2011  ..........................................................................................................................................150   Λερά, θ νθςίδα που αναδφκθε από τθν κάλαςςα, 17/01/2011  .............................................................................................151   Ρροετομαςία γα τον ίνδυνο τςουνάμ ςτθν εντρι αλόρνα, ΘΡΑ 13/01/2011  ........................................................152   Γεωκερμζσ δραςτθρότθτεσ ςτθν Ελλάδα ατά τθ δάρεα 2005 -2009, 12/01/2011 .........................................................152   Ο πζτρνοσ ςταυρόσ του Άγου ωνςταντίνου, ω 10/01/2011  ..............................................................................................153   Σπθλαοκεραπεία ςτο λίσ, 06/01/2011  ..............................................................................................................................153   Ο μεγαλφτερο αυλόδοντεσ ςτον όςμο, 31/12/2010  .........................................................................................................155   Θαίςτεο - άραγγεσ ,29/12/2010  ..........................................................................................................................................156   To ςενάρο γα αταςτροό ςεςμό ςτθν ωνςταντνοφπολθ,το 2017 23/12/2010  ...........................................................158   Ρωσ παρατθροφμε τθν αφξθςθ ι μείωςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ ςε ζνα βακφ υδροόρο ςτρμα, 19/12/2010  ................160   Τ είνα ο πθλό - ρωγμζσ, 17/12/2010 ......................................................................................................................................161   Ο ορυτόσ πλοφτοσ τθσ Τουρίασ 15/12/2010  ........................................................................................................................162   Θ μζτρθςθ τθσ ανόδου των βουνν, 13/12/2010  ...................................................................................................................162   Τον αρό   που ο ΢ωμαίο ατζςτρεαν βουνά γα να εξάγουν ρυςό, 10/12/2010  .............................................................164   Γνωρίςτε αλφτερα τον γρανίτθ,07/12/2010  ..........................................................................................................................166   Γεωτριςεσ βάκουσ 4 λμ. ςε θαίςτεο γα να μάκουν πότε κα γίνε θ ζρθξθ, 05/12/2010  ..............................................168   Τ ατζςτρεψε τον ολοςςό τθσ ΢όδου, 03/12/2010  ..............................................................................................................169   Ρωσ ςθματίηοντα τα ςπιλαα; 01/12/2010 ..........................................................................................................................171    Πςμο α ΢ινο - Δφο ςπάνα μζταλλα από τα ζγατα τθσ Γθσ, 29/11/2010  ...........................................................................172   To αλό ραςί ξενά από το μα, 27/11/2010  ....................................................................................................................174   Τ κα μποροφςε να ιταν το τζρασ του ο Νεσ,25/11/2010  ...................................................................................................176   Υπάρουν θαίςτεα άτω από τθν κάλαςςα, 23/11/2010  ....................................................................................................178   Ελαρόπετρα ζνα «περβαλλοντό» ορυτό άτω από τα πόδα μασ 18/11/2010  ...............................................................180    5 ατοοφν αόμθ ο μυκοί δαίμονεσ Τελίνεσ ςτο Αγαίο, 13/11/2010  ...............................................................................181   Ρροςεςμοί, φρο ςεςμοί α μεταςεςμοί ,12/11/2010  .....................................................................................................182   Σασ ενδαζρουν ο πολφτμο λίκο,10/11/2010  ...................................................................................................................183   Τςουνάμ ςτα ρωμαϊά ρόνα, 08/11/2010  ...........................................................................................................................184   Ροα είνα τα βαςά είδθ ρθγμάτων, 06/11/2010  .................................................................................................................185   Τα δθλθτθρδθ αζρα τθσ ζρθξθσ του υποκαλαςςίου θαςτείου ολοφμπου, 05/11/2010  ............................................185   Ο μυςτόσ δασ του Ρλάτωνα, 03/11/2010  .....................................................................................................................186   Θρόδοτοσ, ο μεγάλοσ ταξδτθσ 02/11/2010  ........................................................................................................................188   νδφνεψαν ο Αργοναφτεσ από το θαίςτεο τθσ Σαντορίνθσ, 31/10/2010  ..........................................................................189   Ο «φλαασ» του ωαοφ περβάλλοντοσ, 30/10/2010  .........................................................................................................190   Γατί είνα τόςο επίνδυνα τα θαςτεαά αζρα, 29/10/2010  ............................................................................................191   H «ςεςμι θρεμία» τθσ ευρφτερθσ περοισ ω, 25/10/2010  .............................................................................................194   Γατί ςταματοφν ο ςεςμοί, 23/10/2010  ................................................................................................................................195   Ρολλζσ περοζσ, γφρω από τθν Μεςόγεο, κα μετατραποφν ςε «ολάδεσ κανάτου» τα επόμενα 30 ρόνα ,21/10/2010 .195   Ο βολογόσ τθσ εάλου ςτθν ω ,20/10/2010  ...................................................................................................................197   Γατί οφλα βρίςοντα ςτσ πλαγζσ του Δίαου, 19/10/2010  ...........................................................................................197   Θ ςλαβά των αρκμν, 18/10/2010  .....................................................................................................................................198   Τεράςτα υποκαλάςςα ατάρρευςθ αταγράθε ςτθν ΝΑ πλευρά του θαςτείου τθσ Νςφρου, 16/10/2010  ................199   Σςτολκι άργλοσ, μα ςθμαντι πθγι υςοφ αερίου, 14/10/2010  .............................................................................201   Ο πρτεσ ενδείξεσ τθσ ζρευνασ από τθν Άβυςςο τθσ ω, 13/10/2010  .................................................................................202   Εξετάηοντασ μα αμζνθ βαςίλςςα, 12/10/2010  ....................................................................................................................203   'Ερευνα ςτον υποκαλάςςο ρατιρα τθσ Αβφςςου - ω, 10/10/2010  .....................................................................................204   Ασ προςτατεφςουμε τα ςπάνα υςά μασ μνθμεία, 09/10/2010  ........................................................................................205   Σπάνεσ γαίεσ,ο ρυςόσ του μζλλοντοσ υπάρε α ςτθν Ελλάδα 07/10/2010  ......................................................................206   Ο καυμαςτόσ γεωλογόσ όςμοσ τθσ Δεςάτθσ, 05/10/2010  ................................................................................................207   Σεςμοί ςτθν Τουρία που προάλεςαν 10.000 ι περςςότερουσ κανάτουσ, 04/10/2010 .....................................................208   Ο περίπλουσ του Ρυκζα, 03/10/2010  .....................................................................................................................................209   Οοδόμθςθ πάνω ι οντά ςε ενεργά ριγματα, 02/10/2010  .................................................................................................210   Ο αραίο Αγφπτο α ο λματζσ αλλαγζσ, 30/09/2010  .................................................................................................211   Υπολείμματα του αντερου μανδφα τθσ Γθσ βρίςοντα ςτον Αγ.Φωά τθσ ω,28/09/2010  ................................................212   Τ είνα ζνα ενεργό ριγμα; 27/09/2010 ..................................................................................................................................213   Ο αταβόκρεσ ωσ υςά ανόμενα ,25/09/2010  ...............................................................................................................215   Γεωτουρςμόσ α αυτά αμμόλουτρα, 24/09/2010  ...............................................................................................................215   Τ ςότωςε τον βαςλά Τουταγαμνα, 23/09/2010  .............................................................................................................216   Ρροςπάκεα απεξάρτθςθσ των Γάλλων από το εμαλωμζνο νερό, 22/09/2010  ..................................................................216   Ρωσ ο Μωχςισ ρςε με το ραβδί του τθν Ερυκρά κάλαςςα, 21/09/2010  .........................................................................217   Ρσ μπορείσ να αποαταςτιςεσ ζνα ρυπαςμζνο τοπίο α να δθμουργιςεσ ζνα πλοφςο οοςφςτθμα, με απλό α υςό τρόπο; 20/09/2010  .....................................................................................................................................................218   Θ αλδζρα τθσ Αλαρναςςοφ, 18/09/2010  ............................................................................................................................219    Πταν τα εδάθ ςυμπερζροντα ςαν υγρά ,16/09/2010  ......................................................................................................220   Ρεριγθςθ ςτθν Χρα τθσ Αμοργοφ, 14/09/2010  ..................................................................................................................221   Θ οςμι των Λμίων, 11/09/2010  ...............................................................................................................................................224   Επμορωτό πρόγραμμα γα ςεςμοφσ α τςουνάμ ,10/09/2010  .....................................................................................225  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks