.Епифанов М.Е. Антонова А.К. Баталина А.М, Кобзарева Т.Ю. Лахути Д.Г. Итеративное применение алгоритмов снятия частеречной омонимии в ру

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Дается краткое обоснование итерационной версии блока алгоритмов анализа частеречной омонимии в русском предложении и описывается соответствующее расширение функциональности инструментальной среды для экспериментов с алгоритмами синтаксического
  ИТЕРАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ СНЯТИЯ ЧАСТЕРЕЧНОЙ ОМОНИМИИ В РУССКОМ ТЕКСТЕ 1 ITERATIVE APPLICATION O PART!O!"PEEC# $I"A%&I'(ATION AL'ORIT#%" OR R(""IAN TE)TЕ*+,-./0 МЕ . (xeme@rambler.ru), А.2/./0- А3  (a-antonova@list.ru), 4-2-5+.-   АМ  (batalina_anna@rambler.ru), К/67-890- Т3 (stamstam@mtu-net.ru), Л-:;2+ <Г  (delir1@yandex.ru)  Российский государственный гуманитарный университет, Москва В статье аетс! "#ат"$е $%$с&$'а&е те#а$&&$* 'е#с %+$"а а+$#т$' а&а+а /асте#е/&$* $$& ' #0сс"$ #е+$2е&  $с3'аетс! с$$т'етст'045ее #ас6#е&е 70&"$&а+ь&$ст &ст#0е&та+ь&$* с#е3 +! 8"се#е&т$' с а+$#та с&та"с/ес"$$ а&а+а (9:;<).  Введение =с3'аеа! #а%$та #еста'+!ет с$%$* $&  8та$' сс+е$'а&!   #еа+а '$$2&$ст а'т$ата $'е#>&$ст&$-с&та"с/ес"$$ а&а+а #0сс"$$ те"ста с#ест'а, с$+ь045 т$+ь"$ #аат/ес"е ($#7$с&та"с/ес"е) >а#а"те#ст" '>$!5> ' &е$ с+$'. ?$ста&$'"а аа/  #е'а#те+ь&3е #е0+ьтат3 8т$$ сс+е$'а&! $с3'а+сь ' ате#а+а> "$&7е#е& A<;=B (C1DECFD)  ' 0"аа&&3> та ст$/&"а>.Gа#а%ат3'аеа! сстеа а&а+а с$ст$т  се $с&$'&3> %+$"$'H • $ст$#7$+$ ($ст$#7$+$/ес"$$ а&а+а), ' "$т$#$ с#а'+!4тс! &е"$т$#3е $6%" $#7$+$/ес"$$ а&а+а, $%#а%ат3'а4тс! &ес+$'а#&3е с$%ст'е&&3е е&а  /с+$'3е ("$+/ест'е&&3е) #03I • с&!т! /асте#е/&$* $$&I • #есее&та E $ст#$е&! &е"$т$#3> с'!е*H с+$2&$$ с"а0е$$, $#ее+те+ь&3> ат#%0т'&3> $т&$6е&* е&&3> #0, #е+$2&3> #0  т.., аа45> #а&3 #$е"т'&3> 7#ае&т$', &а+ь&$ &е$%>$3> +! сее&таI • сее&та (сее&та$&&$$ а&а+а)H $ст#$е&е сее&т$' E #$ст3> +а'&3>  #ат$/&3> #е+$2е&*, ее#/аст&3>  #0> $%$с$%+!е3> $%$#$т$'I • '&0т#сее&т&$$ а&а+а E $с" с'!е* с+$' '&0т# $ст#$е&&3> сее&т$'I • е2сее&т&$$ а&а+а E $ст#$е&е с'!е* сее&т$'I • $ст#$е&! с0%#а7а "$#е7е#е&. В с'$е* #а%$те 3 с>$+  т$$, /т$ Jс"$+ь %3 +0%$"$  т5ате+ь&$ &  #а#а%ат3'а+с! с&та"с/ес"* а&а+ат$# ссте3 K?, ' &е &е%е2&$ $ста4тс! %е+3е !т&а  +а"0&3. K&$е +&'ст/ес"е 7а"т3, ' т$ /с+е "#т/ес" с05ест'е&&3е +! #а%$т3 а&а+ат$#а, &"$а &е $аа+ ' $+е #е&! 0/е&3> #$ст$ $т$0, /т$ $& &е е+ '$$2&$ст ' асс$'$ $#!"е $е##$'ать ате#а+$ &е'е#&$$ + &е$2а&&$$ с&та"с/ес"$$ #а%$#а #е+$2е&*. Aе&&$ та"$* ате#а+ ' $%+ $ста'+!ет #а'та! сстеа а'т$ат/ес"$* $%#а%$т" те"ст$', а  #а%$та с 8т ате#а+$ $'$+!ет '3!'ть +а"0&3 &а0/&$$ $са&!  0ст#а&ть >L CMD. 9т$ &а/т, /т$ '&есе&е е&е&* ' #а'+а (а+$#т3) #а%$т3 ссте3 с&та"с/ес"$$ а&а+а $+2&$ %3ть #е0+!#&3 #е2$ ее #а%$т3. +! т$$, /т$%3 8т$ &е #'$+$ "а23* #а " е#е#$#а#$'а&4 'се* ссте3 + &а/те+ь&3> ее /асте*, %3+а #а#а%$та&а сеа+ь&а! #$#а&а! с#еа E 8"се#е&та+ь&а! сстеа  #а%$т3 с +&'ст/ес" а+$#та (9:;<) CND. 1  Gа%$та '3$+&е&а # /аст/&$* $е#2"е #а&та GOOA P QR-QS-QQTUN-а.  ?#еет$ $с3'ае$* #а%$т3 !'+!етс! %+$" с&!т! /асте#е/&$* $$& T .  Блок снятия частеречной омонимии и его повторное применение в процессе анализа Vа #е6ест'045> 8таа> сс+е$'а&! %3+$ '3е+е&$ 'се$ SF #а&3> та /асте#е/&$* $$& CSDI  &> %3+$ '3е+е&$ 1N &а%$+ее /аст$ 'ст#е/а45>с!, +! "$т$#3> ' 8"се#е&та+ь&$ #е2е %3+ а#$#а#$'а&3 с$$т'етст'045е $0+ с&!т! (#ас$&а&!) $$&. В а"т0а+ь&$* 'е#с $0+ с&!т! $$& #а&3> т$' #а%$та4т $с+е$'ате+ь&$ ' $#!"е, аа'ае$ 8"се#е&тат$#$ (т.е. с&а/а+а #е+$2е&е $%#а%ат3'аетс! $0+е с&!т! $$& $&$$ та, ате $0+е с&!т! $$& #0$$ та  т..). В >$е #е6ест'045> сс+е$'а&* %3+ $#ее+е& J0с+$'&$ $та+ь&3*L $#!$" #е&е&! 1N $0+е* с&!т! $$&H с+$2&3е #е+$, с+$2&3е &а#е/!, с+$'$с$/ета&! с /аста не   ни  (та J& 0 "$$L, J& +! /е$L), 7#ае$+$3, ##а'&'ае3е " $&$0 с+$'0, ''$&3е с+$'а  "$&ст#0" F , "#ат"$е #+аате+ь&$е E с05ест'те+ь&$е, ее#/асте E с05ест'те+ь&$е, с05ест'те+ь&$е E +а$+ ' с#!ае$* 7$#е, с05ест'те+ь&$е E #+аате+ь&$е, #е+$ E с05ест'те+ь&$е, "#ат"$е #+аате+ь&$е E с05ест'те+ь&$е E сс$/&3* +а$+, Jе$ E ее E >L, с05ест'те+ь&$е ' т'$#т. ае2е E &а#е/е, $#7$+$/ес" 0&"а+ь&3е, &$ /аст$ 'ст#е/а45ес! $$&3 (та Jт$L, J$т/е$L, Jт#L  т..).е*ст'е а&&$$ %+$"а $с&$'а&$ &а а&а+е $стат$/&$ %+"$$ с&та"с/ес"$$ "$&те"ста, #/е $ с$%ст'е&&$ с&та"с/ес"$$ а&а+а. ?# 8т$ с+$'а, са !'+!45ес! /асте#е/&3 $$&а, &е $0т с$+ь$'атьс! # а&а+е, та" /т$ # &а+/ та"> с+$' ' "$&те"сте $%#а%ат3'ае$$ $$&а &е"$т$#3е а&$ст/ес"е "$&70#а, с$+ь0е3е ' а+$#та>, &е %00т #а%$тать. ?$8т$0 # &а+/ ' #е+$2е& %$+ее /е $&$$ $$&а # $&$"#ат&$ $с+е$'ате+ь&$ #е&е& 0"аа&&3> $0+е* &е"$т$#3е $$&3 $0т $статьс! &е#ас$&а&&3, &$ %00т  #ас$&а&3 # с+е045е #е&е& (с+е045> #е&е&!>) $0+е* с&!т! $$&.Gасс$т# #е#3, +! 0се6&$$ а&а+а "$т$#3> &е$%>$$ $'т$#&$е #е&е&е $0+е* с&!т! $$&.(1) =$&! J"#ат"$е #+аате+ь&$е (Wbr) E с05ест'те+ь&$е (X)LH Она не помнит ни добра, ни зла . =$&3 а&&$$ та #ас$&а4тс! с#а'а &а+е'$. ?# е#'$ #$>$е с&аетс! $$&! добра Y    X   I $$&!  зла  $стаетс! &е#ас$&а&&$*. ?# 'т$#$ #$>$е $#ее+!етс!  зла YX.(T) =$&! J(ест$е&&$е) #+аате+ь&$е (W) E (ест$е&&$е) с05ест'те+ь&$е (X)L, J(ест$е&&$е) #+аате+ь&$е (W) E (ест$е&&$е) с05ест'те+ь&$е (X) E с05ест'те+ь&$е (X)L (J0&"а+ь&а!L), J"#ат"$е #+аате+ь&$е (Wbr) E &а#е/е (Z) E сс$/&3* #е"ат' ([с)LH  Все это говорит о том    , что емкость рынка достаточно велика .В с$$т'етст'045> а+$#та> е#'3*  8т> т$' $$& #ас$&аетс! с#а'а &а+е'$, 'т$#$*  т#ет* E с+е'а &а#а'$. ?# е#'$ #$>$е #ас$&а4тс! 'се $$&3, "#$е это , "$т$#3* #ас$&аетс! # 'т$#$ #$>$е.B$'$#! ' $%5е, 'ст#е/а4тс! ст0а, "$а ' #е+$2е& с$е#2тс! &ес"$+ь"$ $$&$', #/е &е"$т$#3е > а#3 а'с3 ' с3с+е с&!т! $$&H /т$%3 #а#е6ть $$&4 та  A  +! с+$'а a  т#е%0етс! #е'а#те+ь&$ с&!ть $$&4 та B  +! с+$'а b . =&а"$ ' #а"а> $&$"#ат&$$ #е&е&! %+$"а с&!т! $$& с+$'$ b  а&а+#0етс! $с+е с+$'а a . \с+ 0астс! #а#е6ть $$&4 +! b  # &е"$т$#$ #е&е& %+$"а с&!т! $$& " #е+$2е&4, т$ +! a  $&а с&етс! # с+е045е #$>$е. T  а+ее $ $$&е* %0ет 'ее $&атьс! /асте#е/&а! $$&! ($$&! /асте* #е/). F  ?е#е/с+е&&3е т3 #ассат#'а4тс! "а" с+0/а $$& /асте* #е/.  ?$'т$#&$е #е&е&е %+$"а с&!т! $$& с&2ает ('3/с+те+ь&04) 877е"т'&$сть 'се* #$е0#3 с&та"с/ес"$$ а&а+а. Gа#а%$та&&а! сстеа +&'ст/ес"> а+$#т$' ].^. $%а#е'$* E $т"#3та! сстеа. В #$ессе ее с$'е#6е&ст'$'а&! #е$+ааетс! ее #ас6#е&е, 8т$ $т&$стс!  " 8та0 а&а+а $$&H ' 02е е45ес! а+$#т3 $0т $%а'+!тьс! &$'3е #а'+а, /т$ 0'е+/т > #ае#I а&а+ $"а &е #ассат#'ае3> т$' $$& $т#е%0ет $%а'+е&! &$'3> а+$#т$' ("а" 0"а3'а+$сь '36е, се*/ас #ассат#'аетс! 1N т$'  SF->).V$, %3ть $2ет, е&е&е $#а&а %+$"а  е#ест#$*"а е$ а+$#т$' $'$+т %е2ать $'т$#&3> #$>$$'` с$2а+е&4, & $+$2те+ь&$$, & $т#ате+ь&$$ Jа#а&т#$'а&&$$L $т'ета &а 8т$т '$#$с &е с05ест'0ет. а2е ес+ %3 3 (0те &а/те+ь&3> 0с+*) $%+сь та"$$ #е0+ьтата, с>$!  &е"$т$#$$ с$ст$!&! $ссте3 а+$#т$' &а 7"с#$'а&&$ &$2ест'е #асс$т#е&&3> #е#$' с $$%&$* а'с$сть4 с&!т! $$&, т$ 3 'се #а'&$ &е с$+ %3 а#а&т#$'ать 0се> $&$"#ат&$$ #е&е&! е#ест#$е&&$$ та" $%#а$ %+$"а &а 'се &$'3>  &$'3> #е#а>.  т$0 2е $т"#3т$сть ссте3 а+$#т$' $т#е%0ет &$'3> е#ест#$е" # ее #ас6#е&!>. A&т0т'&$ !с&$, /т$ #а#а%$тать J$&$"#ат&$ #е&!е3*L %+$" ('$$%5е $'$#!,  #ас6#!е3*) # 'се> '$$2&3> с+0/а!> а'с$ст с&!т! $&$* $$& $т 0се6&$ст #а#е6е&! #0$*, '#! + 0астс!. $"аать 2е &е'$$2&$сть $$%&$$ %+$"а, с"$#ее 'се$, невозможно M .?# сс+е$'а& 8т$$ '$#$са $2&$ $#а&/тьс! т$+ь"$ #асс$т#е&е '$$2&$ст е&е&! $#!"а, ' "$т$#$ а&а+#04тс! Jа'с3еL $$&3 a   b .В #ассат#'ае$* $сстее "а23* т с&!т! $$& $%#а%ат3'аетс! с'$ а+$#т$.\с+ т3  A   B  $$&$' a   b  #а+/&3, "а" ' #е#е (T) '36е, т$ $#!$" > а&а+а $%0с+$'+е& $#!"$ #е&е&! а+$#т$' с&!т! $$& 8т> т$'. В $са&&$* '36е ст0а (с&!те $$&  A  $%0с+$'+е&$ с&!те $$& B , &$ a  а&а+#0етс! $ b ) е&е&е $#!"а #е&е&! а+$#т$' # > $&$"#ат&$ с$+ь$'а& ' #$ессе а&а+а Jсасет ст0а4L +! а&&$$ #е+$2е&!  е0 (' 8т$ с3с+е) $$%&3> ' с+0/ае, ес+ B  $2ет %3ть #а#е6е&а &еа'с$ $т  A . V$ т$а е#еста&0т 0се6&$ а&а+#$'атьс! #е+$2е&!, ' "$т$#3>, &а$%$#$т, +! #а#е6е&! $$& B  т#е%0етс!, /т$%3 02е %3+а #а#е6е&а $$&!  A . Vа+/е #е#$' #е+$2е&* +! $%$> $#!"$' #е&е&! а+$#т$' с+02т (# а&&$ $#а&/е&) а#0е&т$ +! $'т$#&$$ #е&е&! $0+е* ' %+$"е с&!т! $$&.В $с&$'е с$ста'+!45> а&&3* %+$" а+$#т$' +е2т "+ #$>$а $ с+$'а-$$&а #е+$2е&! ' #!$ (с+е'а &а#а'$) +%$ $%#ат&$ $#!"а>. Vа "а2$ 6ае 8т$$ "+а +! $%#а%ат3'ае$$ $$&а а&а+#04тс! "$&те"ст3 с е+ь4 '3!'+е&! '$$2&$ст с&!ть $$&4. \с+  A=B , т$ $с+е$'ате+ь&$сть  #асс$т#е&! с+$' a   b  $#ее+!етс! &а#а'+е&е та"$$ #$>$а, "а" ' #е#е (1) - с#а'а &а+е'$. В а+$#те #а'+а а&а+а "$&те"ст$' #ассат#'ае$$ с+$'а, '$$%5е $'$#!, с7$#0+#$'а&3 с 0/ет$ &а#а'+е&! #$>$а. В #&е > $2&$ е&ть ' с$$т'етст' с е&е&е &а #$т'$$+$2&$е &а#а'+е&! #$>$а, $&а"$ ' с+0/а!>, "$а $& 02е $стат$/&$ >$#$6$ $т+а2е&3, + &е"$т$#3е  &> $0т 0с+$2&тьс!, е+ать 8т$ &е2е+ате+ь&$. #$е т$$, е&е&е &а#а'+е&! #$>$а $2ет #'ест " т$0, /т$ $'т$#&$е #е&е&е %+$"а тее#ь $т#е%0етс! +! #0> #е+$2е&*, с$е#2а5> #004 а'с$сть е20 $$&а та  A ,  #асс$т#е&&04 ' #0> #а'+а> а+$#та. M  ?#'ее&&3е есь "#ат"$ #асс02е&! а&а+$/&3 #асс02е&!, $т'#045 $ст#$е&е те$#  X-$+&3> аа/ (с., &а#е#, B8# K., 2$&с$& . В3/с+те+ь&3е а6&3  т#0&$#е6ае3е аа/  K.H K#, 1RcT). =&а"$, ''0 $т"#3т$ст са$* ссте3 а+$#т$'  с+$2&$ст $#а&/е&! (7"са) с+0/ае' а'с$ст с&!т! $&$* $$& $т 0се6&$ст с&!т! #0$*, &е 0аетс! ае"'ат&$ с7$#0+#$'ать J#а"т/ес" $с3с+е&&04L аа/0, +! "$т$#$* $2&$ %3+$ %3 $"аать ее  X-$+&$т0.  ает, &а"$&е, /т$ &а+/е ' #е+$2е& &ес"$+ь"> $$%&3> а'с$сте* $2ет #'ест " &е$%>$$ст $'т$#!ть #е&е&е $0+е* с&!т! $$& &ес"$+ь"$ #а.  Итеративная версия блока снятия частеречной омонимии &'е#са+ь&3  &а%$+ее #$ст3 $>$$ " #еа+а $'т$#$' а&а+а $$& !'+!етс! те#ат'&а! 'е#с! %+$"а, ' "$т$#$* 'се с$ста'+!45е е$ а+$#т3 #е&!4тс! $&$"#ат&$ ' $#ее+е&&$ $#!"е # "а2$* те#а. :>еат/&$ $с&$'&$* "+ %+$"а $2&$ $сать "а"  while    Not  IsEqual(S curr , S prev ) do begin  S prev :=Copy(S curr ); применить п!"е#$%те"ьн м#&"и !н'ти' мнимии  S curr  end  f"+ '3$+&!етс!, $"а #е&е&е а+$#т$' J+$$т'$#&$L, т.е. 0аетс! с&!ть >$т! %3 $&0 "а"04-+%$ $$&4. а" т$+ь"$ с$ст$!&е $%gе"т&$* $е+ а&а+#0е$$ #е+$2е&! $с+е $/е#е&$* те#а S curr  с$'аает с та" с$ст$!&е $с+е #е305е* те#а S prev  (J&$'3> е&е&* &етL), "+ #е"#а5аетс!, е#е>$ " с+е045е* ста с&та"с/ес"$$ а&а+а.В #асс$т#е&&$* ' #е305е 0&"те ст0а, ес+ &а &е"$т$#$ 6ае "+а %0ет с&!та $$&! B , т$ &а с+е045е 6ае #а#е6тс!  $$&!  A .Aте#ат'&а! 'е#с! %+$"а #$#а&$ #еа+$'а&а, "а"  #0е +&'ст/ес"е а+$#т3, &а '>$&$ !3"е ссте3 9:;<. Vа 0#$'&е !#а &те##етат$#а 9:;<  #еа+$'а&3, "а" ссте&$-$#ее+е&&3е J#т'3L, 70&" с$>#а&е&! с$ст$!&! $%gе"т&$* $е+ а&а+#0е$$ #е+$2е&!  с#а'&е&! '0> с$ст$!&* $%gе"т&3> $е+е*.?$ &е&4 а'т$#$', #е&е&е те#ат'&$$ %+$"а с&!т! $$& е+ает #&а+ь&$ &ес05ест'е&&3 $#!$" а&а+а $$&$' ' #е+$2е&.ает, /т$ ' #'ее&&$ есь "+е $с+е&!! те#а! 'сеа $с05ест'+!етс! J'>$+$ст04L, $&а с+02т +6ь $с&$'а&е +! т$$, /т$%3, 0%е'6сь ' $тс0тст' '&$'ь #а#е6е&&3> $$&$', а'е#6ть '3$+&е&е %+$"а. ]а", ' #е#а> (1)  (T) "+ %0ет #е"#а5е& +6ь # #$'е#"е 0с+$'! ' &а/а+е /ет'е#т$$ 6аа. В с+0/а!>, "$а ' #е+$2е& 0се6&$ с&а4тс! 'се $$& а&а+#0е3> а+$#та %+$"а т$', $с+е&!! те#а! '3$+&!етс! %3ст#ее #е305>. 9т$ с'!а&$ с те, /т$ &а $с+е&е 6ае "+а "а23* $0+ь &е &а>$т $$&$' Jс'$е$L та  с#а0 #е"#а5ает #а%$т0.В36е 02е $те/а+$сь, /т$ $'т$#&$е #е&е&е а+$#т$' с&!т! $$& с&2ает 877е"т'&$сть 'се$ с&та"с/ес"$$ а&а+а. ?$8т$0 а"т0а+ь&$ '3!'+е&е статст/ес" &а/3> '$$2&$сте* та"$$ е&е&! $#!"а а&а+а $$&$', $с+е "$т$#$$ +! $'$+ь&$ /аст$ 'ст#е/а45е*с! а'с$ст с&!т! $$& "$+/ест'$ те#а* 0е&ь6аетс!.#0 с$с$%$ $с05ест'ть $$%&04 $та4 !'+!етс! &е$с#ест'е&&3* '3$' $&$$ а+$#та  #0$$. ]$/&ее, ес+ с&!те $$&  A  $%0с+$'+е&$ с&!те $$& B   ' а&а+#0е$ (' а+$#те с&!т!  A ) "$&те"сте 'ст#ет+с! $$& та B , т$ " &е0 #!$ есь 2е  #е&!етс! $0+ь +! B . =&а"$ та"е #е"0#с'&3е '3$'3 $&$$ а+$#та  #0$$ 0с+$2&!4т а+$#т3 (0'е+/'аетс! "$+/ест'$ 'ет'+е&*)  те са3 ат#0&!4т > $с+е04504 $7"а4  $т+а"0.  Расширение функциональности инструментальной среды : е+ь4 %$+ее 0$%&$$ #$'ее&! 8"се#е&т$' с а+$#та а&а+а /асте#е/&$* $$&  > $т+а" #а#а%$та&а 7$#а, сеа+#$'а&&а! &а с$'е#6е&ст'$'а&е #ассат#'ае$$ есь %+$"а. В &е* $+ь$'ате+ь $2ет  • '3%#ать $&$2ест'$ $0+е*, "$т$#3е $& >$/ет #е&ть ' #$ессе а&а+а тест$'$$ #е+$2е&!. 9т а"т0а+ь&3е $0+ '3%#а4тс! &е т$+ь"$  те>, /т$ с$ста'+!4т %+$" с&!т! $$&, &$   '>$!5> ' %+$" $ст$#7$+$, т.". $с+е&* #е&!етс! $ а&а+а $$&. ?#е&е&е т$+ь"$ /аст $0+е*, , ' /аст&$ст, е&ст'е&&$$ а+$#та, $2ет с05ест'е&&$ 0#$стть сс+е$'а&е $'ее&! #еа+$'а&&3> ' 0+а> а+$#т$' #а'+, $%есе/'а45> #ас$&а'а&е а"т0а+ь&3> +! а&а+а а&&$$ #е+$2е&! ст0а*, ' т$ /с+е '$$2&$ст с&!т! $$& ' "$&"#ет&3> "$&те"ста>. 9та 2е 70&"$&а+ь&а! '$$2&$сть # $т+а"е $%+е/ает +$"а+а4 $6%$" #$#а&$* #еа+а а+$#т$'  &ет$/&$сте* ' &> са>. • аать $#!$" #е&е&! '3%#а&&3> $0+е*, /т$ $'$+!ет $т#$'ать ст#0"т0#0 %+$"а. :с$" '3%#а&&3> $+ь$'ате+е $0+е* ' аа&&$ $#!"е с$>#а&!етс! ' 'е $те+ь&$$ 7а*+а. • 0"аать, #е&!ть + '3%#а&&3е $0+ те#ат'&$ + $&$"#ат&$. • #$с$т#еть #е0+ьтат а&а+а #е+$2е&! &е$с#ест'е&&$ ' $&$  $+е* 7$#3  с$>#а&ть е$ ' 'е $те+ь&$$ 7а*+а. • #$с$т#еть трассу прохождени  E $с+е$'ате+ь&$сть е*ст'те+ь&$ $се5е&&3> 0+$' #е&!е3> а+$#т$' ' #$ессе а&а+а #е+$2е&! &е$с#ест'е&&$ ' $&$  $+е* 7$#3. 9та т#асса та"2е с$>#а&!етс! ' $те+ь&$ 7а*+е-20#&а+е.Vа $с&$'а& с7$##$'а&&3> $+ь$'ате+е а&&3> ('3%$# $0+е*  $#!$" > #е&е&!, 0"аа&е, #е&!ть + > те#ат'&$) е&е##0етс! та" &а3'ае3* основной N  ($+$'&$*) а+$#т &а '>$&$ !3"е ссте3 9:;<, "$т$#3*  #е&!етс! " тест$'$0 #е+$2е&4. В $с&$'&$ а+$#те $с05ест'+!4тс! '3$'3 $0+е*  аа&&$* > $с+е$'ате+ь&$ст, #/е та"а! $с+е$'ате+ь&$сть '3/с+!етс! +%$ те#ат'&$, +%$ $&$"#ат&$. $ $с&$'&$$ а+$#та с$>#а&!етс! ' $те+ь&$ 7а*+е , # &е$%>$$ст, $2ет %3ть с$+ь$'а& +! $6а$'$* $т+а" ' &те##етат$#е 9:;< CFD.Все е#е/с+е&&3е '36е выходные  7а*+3 $е5а4тс! ' а"0 та" &а3'ае$$ проекта выполнени  (#$$&а, runtime hroejt) се&е##$'а&&$$ $с&$'&$$ а+$#та, с$а&&04 ' #$ессе е$ #е&е&! " тест$'$0 #е#0. ]0а 2е %00т $+$2е&3  #0е, с'!а&&3е с а&&3 #$$&$ а+$#та исходные , промежуточные   '3>$&3е 7а*+3H • с те"ст$ тест$'$$ #е#а, • с #е0+ьтат$ $#7$+$/ес"$$ а&а+а #е+$2е&!, • с с>$&3 с$ст$!&е $%gе"т&$* $е+ #е+$2е&!, #еста'+е&&$ '$ '>$&$ !3"е 9:;<  $+0/е&&$ с$$т'етст'045е* "$&'е#се* #е0+ьтата $#7$а&а+а, • xml-7а*+3 с а&&3 +! $"аа #е0+ьтата с&та"с/ес"$$ а&а+а ' $&$*  '0> #е&а&а/е&&3> +! 8т$$ #$#а (#а#а%$та&&а! ' $с+е&ее '#е! &те#а"т'&а! $сстеа '0а+а #е0+ьтата с&та"с/ес"$$ а&а+а $%+аает с05ест'е&&$ %$+ее 6#$" 70&"$&а+ь&3 '$$2&$ст!, ' &е* 0$%&$ #$сат#'ать #а73 с&та"с/ес"$$ #а%$#а %$+ь6> #е+$2е&*, ' т$ '#е! "а" #е2е с$+ь$'а'6*с! $0+ь  се*/ас /аст$ #е&!етс! +! J%3ст#$*L $е&" #а'+ь&$ст #е0+ьтата). N  <&а+$ $с&$'&$* 70&" + #$е0#3 ' #$е0#&3> !3"а> #$#а#$'а&!, &а#е# 70&" a*+()  ' k + k.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks