Dimensiunea mitică a Baltagului

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Dimensiunea mitică a Baltagului
  Dimensiunea mitică a Baltagului  Romanul „Baltagul” poate fi identificat cu 2 dimensiuni mitice. Prima fiind aceea a mitului românesc despre „condiţia cosmică a omului”. Se evidenţiază ritualurile fundamentale ale vieţii şi rânduielile necesare momentelor ceie! "otezul# nunta# $nmormântarea. %eorge &ălinescu afirmă că! „ $ntreaga intrigă a romanului este sociologică şi se $ntemeiază pe automatismul vieţii pastorale. Păstorii# turmele# câinii migrează $n virtutea transumanţei. 'işcarea este milenară# neprevăzutul este e(clus# ca şi $n migraţia păsărilor.) altă viziune este dezvoltată de *le(andru Paleologu $n „+reptele lumii sau calea către sine a lui 'iail Sadoveanu”. *cesta propune drept unitate de  $nţelegere fundamentală a romanului# mitul lui ,sis şi )siris# care conţine prototipul scenariului despre moartea şi $nvierea zeului vegetal.'ecanismele vieţii araice# "azate pe viziunea mitică# circulară asupra timpului# permit stăpânirea lui şi asigurarea continuităţii vieţii.-in punctul meu de vedere romanul „Baltagul” se identifică atât cu prima cât şi cu cea dea doua viziune sim"olistică# dar totodată# aş $nclina să cred că mitul )sirian a fost de drept la "aza creaţiei lui 'iail Sadoveanu.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks