Cool Gençlik Araştırması/ 29 Nisan 2011/ Pamukkale Üniversitesi II. Sosyoloji Günleri

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Published
Cool Gençlik Araştırması/ 29 Nisan 2011/ Pamukkale Üniversitesi II. Sosyoloji Günleri
  PAÜ Sosyoloji Günleri Başladı  29 Nisan 2011 Pamukkal e Üniversitesi Sosyoloji Kulübü’nün,    bu yıl ikincisini düzenlediği “II. PAÜ Sosyoloji Günleri”    başladı. 4 üniversiteden 500’e yakın öğrencinin katıldığı Sosyoloji Günleri’ nde 9 oturumda 35 ’   e yakın bildiri sunulacak. PAÜ Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik düzenleme kurulu ve  bölüm öğretim üyelerinin desteği ile gerçekleşen “II. PAÜ Sosyoloji Günleri”  Fen Edebiyat Fakültesi Kongre Salonu’nda düzenlenen açılış oturumuyla başladı. Açılış oturumuna PAÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Meder, Kulüp Danışmanı Yrd. Doç Dr. Serkan Güzel ve çok sayıda öğrenci katıldı.   Oturum öncesi bir konuşma yapan Sosyoloji Kulübü Danışmanı Yrd. Doç Dr. Serkan Güzel konuşmasında kulüp olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, düşünce özgürlüğünden, ifade özgürlüğüne, medyada şiddet kültüründen, gençlik ve öğrenci hareketlerine, toplumsal cinsiyet olgusundan, çocuk suçluluğuna, siyasetten sivil topluma çeşitli toplumsal olay  ve olguların Sosyoloji Günleri’ nde konuşulacağını söyledi. Üniversite Gençliği nin %55 i Yenilikçi - Gelenekçi “Üniversite gençliğini anlamada yeni bir kavram önerisi: Cool Gençlik”   isimli sunumuyla açılış sunumunu gerçekleştiren Uşak Üniversitesi Araştırma Görevlisi Çağlar Deniz Cool Gençlik    kavramı üzerine yaptıkları bir araştırmada ilginç sonuçlarla karşılaştıklarını söyledi. Bu araştırmada üniversite gençliğinin %55’ inin kendilerini yenil ikçi - gele nekçi olarak tanımladığını, %32’ sinin liberal olarak, %9 ’unun uçarı - maceracı, %3’ünün duyarsız ve dışlanmış olarak tanımladığını belirten Çağlar Deniz kendilerini “ Cool ”  olarak tanımlayanların görünümlerinde muhakkak boyunda atkı gibi bir aksesuar kullanmaları gerektiğini, kulakta bir küpelerinin olması gerektiğini, diğer insanların kendileriyle muhabbet etmeye can attıklarını düşündüklerini söyledi.   Araştırmada, kendini “ Cool ”   olarak tanımlayanları ağır ifadelerle eleştirenlerinde  bulunduğunu belirten Deniz, mekanlarında cool olarak tanımlandığını, bir mekanın “ Cool ”   olarak tanımlandıkça değerinin arttığını, değer gördükçe “ Cool ”   olmaktan uzaklaştığını gördüklerini söyledi. Açılış oturumu daha sonra Dilimiz ve Dil Kirliliği, Türkiye’ de Politik Mizaha İktidar Engeli ve Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu adlı sunumlarla devam etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi,   Uşak Üniversitesi, İstanbul Üniversi tesi ve Dumlupınar Üniversitesi’ nden 500 ’e yakın katılımcının katıldığı Sosyoloji Günleri 1 Mayıs’a kadar devam edecek. Ayrıca oturumlar arası film gösterimleri, atölye çalışmaları, oyun turnuvaları ve birbirinden renkli eğlenceler yapılacak. İ ki gün sürecek etkinlik Denizli ’ nin tarihi- kültürel dokusuyla ön plana çıkan Hierapolis gezisiyle sona erecek.  http://www.pauhaber.com/haber/pau-sosyoloji-gunleri-basladi.html
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks