Čokoládová Mária - rómske kresťanstvo na Slovensku

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Čokoládová Mária - rómske kresťanstvo na Slovensku
    Etnologické rozpravy ro č ník XIV 2007 č íslo 1  Meniaca sa spolo č nos ť       Ústav etnológie SAV Slovenské národné múzeum Národopisná spolo č nos ť  Slovenska   Etnologické rozpravy ro č ník XIV 2007 č íslo 1 Bratislava  Etnologické rozpravy 1/2007 Obsah Editorial .............................................................................................. 7 štúdie Jarmila Barátová Dopady transformácie spolo č nosti po roku 1989 na rodinné vz ť ahy a pozíciu die ť a ť a (na príklade obce Pitelová) .................................... 9 Gabriela Kiliánová Rituál smrti ako prejav transformácie postsocialistickej modernej spolo č nosti (prípadová štúdia) ........................................... 31 Tatiana Podolinská „ Č okoládová Mária“ – „rómske kres ť anstvo“ na Slovensku ............. 50 téma  Tatiana Bužeková Zdie ľ anie, ocenenie a reciprocita: na príklade Flickr ......................... 78 Danijela Djuriši ć   Náboženstvo v rukách politickej moci: náboženská situácia v 90. rokoch v Srbsku ........................................ 96 Juraj Janto Mestské sídlisko – meniaci sa priestor na príklade Petržalky .......................................................................... 108 diskusia Diskusia o knihe: K sociológii novej religiozity ............................... 117
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks