AR-GE ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
AR-GE ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
  AR-GE ve ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI   İlkay ABAZAOĞLU   Amacı   İlköğretim  ve Orta öğretim Kurumları için  profesyonel bir planlama ile eğitim programlarını n Ar- Ge çalışmaları ve ölçme değerlendirme araçları ile çoktan seçmeli, açık uçlu  testler, anketler ve web ortamında yapılacak uygulamalar yardımıyla değerlendirmek  .    Bu amaçla  i lköğretim   ve ortaöğretimde   okuyan öğrencilerin müfredata   uygun şekilde  bir konuyla ilgili bilgi  beceri ve kazanımların ne kadar kazandırılıp kazandırılmadığının  tespit edilmesi    Çevresel ve sosyo - ekonomik yapının öğrenci eğitimine etkisinin belirlenmesi    Standart başarı testleri ve anketlerle eğitimde durum tespiti çalışmaları yapmak ve yıllara göre değişiklikleri n  belirlenmesi    Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik araştırma yöntemleri ve standart başarı testleri plânlamak, geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla soru bankasının   oluşturulması      Yıl içi öğrenci öğrenme seviyeleri ve başarılarının ölçülmesinde derslere uygun araştırma  tekniklerinin ge liştirilmesi      Öğrencilerin bilgi, beceri, kavrama yeteneklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla standartların   geliştir  ilmesi    Elde edilen data ve verilere göre öğrenme zorluklarını belirle mesi    Elde edilen eğitim aksaklıklarına   yönelik önleyici tedbirler alacak rapor ve öneriler  in hazırlanması      Uluslar  arası projeleri n (TIMSS ve PISA gibi) takip ed ilerek, ülkemiz   eğitim sisteminin uluslararası arenada  ki durumunun belirlenmesi ve gerekli eğitim politikaları ve programları n geliştir  ilmesi    Eğitimde ulusal ve uluslararası öğrenci başarı düzeylerini karşılaştırmak üzere veri tabanının   oluşturulması      Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilimsel ölçütler geliştirmek    ve bu amaçla ulusal ve uluslar  arası düzeyde gelişmeleri n takip edilmesi hedeflenmektedir. Ulusal Ölçme Değerlendirme Çalışmaları (SBS - ÖBBS)      SBS ve ÖBBS çalışmalarının teorik bir altyapısının oluşturulmalı   elde edilen dataların en ince ayrıntılarına göre  bölgesel raporlar hazırlanmalı      Ölçme ve Değerlendirmenin temelini nitelikli soru lar oluşturmalı  (Nitelikli sorular, alanında deneyimli ve gelişmeye, öğrenmeye açık öğretmenler tarafından yazılabilir. )    SBS ve ÖBBS’de görevlendirilecek öğretmenler için temel kriterler oluşturulmalı ve öğretmenlerin  nitelikli olmasına dikkat edilmeli ve  gerekli teknik ve hazırlayıcı destek verilmeli    Görevli öğretmenlere   ölçme değerlendirme eğitimi ve madde yazımı eğitimi  verilmeli ( Eğitim alan her bir öğretmenimiz iyi bir madde yazarı haline getirilmiş olmalıdır. Bu sayede daha güçlü    bir başarı belirleme kriterleri oluşturma ve belirtke tabloları hazırlama konusunda daha iyi bir ekip oluşturulmuş olur ve iyi ürünler elde edilir.)    Gerekli eğitimi alan öğretmenlerimizi n iyi bir planlama ile iş takibinin yapılması ve gerekli motivasyonun sağlanması gerekmektedir.   İş takip sistemi ortaya konmalıdır.   İş odaklı çalışma ve hedefe yöneltme sistemi geliştirilmelidir.       Şube içerisinde hazırlanan soruların saklanabildiği bir SORU BANKASI birimi oluşturulmalı ( Şube içinde oluşturulan Soru Bankası biriminde veri giriş elemanları, grafik tasarımcılar, görselciler ve bilgisayar yazılımcıları olmalı  bunlar arasındaki iş paylaşımı ve planlaması yapılmalıdır. )    İlköğretim ve ortaöğretim araştırma   sınavları her yıl yapılmalı , a ncak her yıl yapılan uygulamalara tüm a lanlar dahil edilmemeli ve  bu sınavlar farklı  oturumlar  da gerçekleştirilmeli      Soru sayıları artırılmalı ve her yıl farklı alanlarda uygulama yapılmalı  ( Örneğin bir yıl Türkçe matematik alanlarında 50 şer soruluk testler ayrı ayrı uygulanırken, ertesi yıl fen bilimleri sosyal bilimler daha sonraki yıl ise yabancı dil ve diğer derslerde uygulama lar yapılmalıdır. Böylece üç yılda bir döngü devam eder ve daha sağlıklı veriler elde edilir. Elde edilen verilerin sonuçlarının raporlama işlemi daha düzenli bir şekilde gerçekleşir. )    Bu şekilde gerçekleşecek organizasyon WEB ortamında yapılacak uygulamaların hızlanmasını sağlaya lir. Sonuçlara daha kısa bir sürede ulaşılabilir. Raporlama ve eğitim programlarına müdahale daha faydalı bir şekilde gerçekleşir.      ÖBBS uygulamalarında özellikle web ortamı uygulamalarında Problem çözme tabanlı madde yazımına önem verilmeli ve  bu alanda tecrübeli personeller istihdam edilmelidir.    Nitelikli personel yok ise bu alanda eğitim almaları sağlanmalıdır.   Uluslararası Projelerin ( TIMSS ve PISA) İşleyişi      Uluslar  arası TIMSS uygulaması dört yılda bir ilköğretim çağında bulunan 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğretim programlarında ele alınan matematik ve fen bilimleri alanlarında gerçekleşmektedir. 2007 deki uygulamaya ülkemiz 8.   sınıf düzeyinde katılmış olup, 2011 yılı uygulamasına 4 ve 8. sınıf düzeyinde gerçekleştirilmiştir  .      Uluslar arası PISA uygulaması üç yılda  bir zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubu öğrencilerin öğretim programlarında ele alınan matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri  alanlar  ında gerçekleşmektedir  . 2009 da ki uygulamaya ülkemiz katılmış, 2012 uygulaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.      Çalışmada yer alan öğretmenlerimiz uygulamada kullanılacak kılavuz,   anket ve soru kitapçıkları gibi materyallerin İngilizceden Türkçeye   çevirisini yapmaktadır. Yapılan çeviriler birkaç öğretmen tarafından redaksiyonu yapılarak ko ntrol edilmektedir.    Çevirisi yapılan materyallerin tasarımı birim sorumluları tarafından düzenlenip uluslararası merkeze gönderilerek uygunluğu incelenmektedir.      Uygulamalar, uluslararası sınav merkezleri tarafından belirlenen örneklem okullarda ve sınıflar  da gerçekleşmektedir.      Uygulamalarla ilgili olarak uluslar  arası merkezce seçilen okulların ilgili personelleri için uygulamaları tanıtıcı çalıştaylar düzenlenmekte, eğitimler verilmektedir.      Uygulamada kullanılacak materyallerin baskı ve sevk organizasyonu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.   Uluslararası Projelerde   Olması Gerekenler      TIMSS ve PISA çalışmalarını n takip ve yönlendirmesini izleyebilece k, yetenekli, girişimci ve kamuoyuna  projelerin reklam ve satışını yapabilecek  bir yöneticiye ,    Ar-Ge ve Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları   için Ulusal ve Uluslararası   çalışmalardan sorumlu geli şmelere açık, insan ilişkileri  iyi , yapıcı, yenilikçi ve ölçme değerlendirmeden anlayan birim sorumlularına ,    Uygulamada yer alacak öğretmenlere ölçme değerlendirme ve oryantasyon eğitimlerine ,     Uygulama sonuçlarının raporlaştırılması ve gerekli önerilerin yapılması için uzman danışman görevlendirilmelerin e,    Çeviri si yapılan materyallerin bilim, alan, dil ve ölçme değerlendirme açısından incelen mesine ve bu materyal lerde anlatılmak istenenin her birey tarafından   aynı şekilde anlamasına ,    Uygulama sonunda hazırlanan raporların zamanında hazırlanması ve ilgili yerlerle paylaşılması için alanında uzman akademisyenler  in sürece dâhil edilerek çalışmalara katılması na,    Rapor içeriklerinin nitelikli bir şekilde hazırlanarak    eğitim öğretim sürecinde yapılacak   yeniliklerin ve değişimlerin ilgili bakanlık birimleri ne  bildirilmesi ve ilgili birimler tarafından eğitime katkısının   sağlanması  ve  bunun takibinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.    Ayrıca Eğitim Sistemimizdeki sıkıntıların minimum seviyeye indirilmesi için, bölgesel araştırmalara yoğunluk verilerek   , yerel yönetimlerin eğitime katkısı artırılmalıdır. Öğretmen yeterliklerine göre öğretmen araştırmalarına da  yoğunluk verilmelidir.   Ülkemizde öğretmenlerimizle ilgili genel anlamda katkı sağlayacak bir araştırma modeli oluşturulmalıdır.   01/12/2011 İlkay ABAZAOĞLU  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x