Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster Acord núm. 72/ del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster Document informat favorablement
Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster Acord núm. 72/ del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster Document informat favorablement per la Comissió de Docència i Estudiantat del Consell de Govern de 18/05/ Vicerectorat d'ordenació Acadèmica Barcelona, 26/05/ Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster curs Curs acadèmic El curs 2017 s inicia l 1 de setembre de i finalitza el 31 d agost de No obstant, es consideren del curs 2017 les activitats acadèmiques següents: 1. Les pràctiques externes realitzades des del 16 de setembre de i fins el 15 de setembre de Els actes d avaluació del TFG/TFM corresponents a matrícules del curs 2017 i realitzats fins el 15 de setembre de Els actes d avaluació amb matrícula addicional dels TFG/TFM o de les pràctiques externes realitzats fins el 31 d octubre de 2017, d acord amb els termes recollits a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster. Dies festius Són dies festius i inhàbils els diumenges i els declarats com a tal al calendari laboral publicat per la Generalitat de Catalunya (festiu general), incloent en cada centre afectat, les festes locals de la seva població (festiu local). Els dies festius generals del curs 2017 són: 12 d octubre 1 de novembre 6 de desembre 8 de desembre 26 de desembre de gener 14 d abril 17 d abril 1 de maig 24 de juny 15 d agost Períodes no lectius Durant els períodes no lectius no s impartiran classes ordinàries ni es realitzaran exàmens. A afectes electorals, els períodes no lectius són inhàbils, d acord amb l article 32.3 del Reglament electoral UPC. Excepte que la Universitat acordi el tancament dels edificis en algun d aquests períodes, es poden realitzar tribunals de TFG/TFM o PFC/TFC. En el període comprès entre l 1 i el 31 de juliol, a més de tribunals de TFG/TFM o PFC/TFC, també es poden realitzar avaluacions curriculars i reavaluacions. Els períodes no lectius del curs 2017 són: Nadal: del 24 de desembre de fins el 5 de gener de 2017 Setmana santa: del 10 al 17 d abril de 2017 Estiu: de l 1 de juliol al 31 d agost de Consulteu el calendari de cada centre per a cadascun dels terminis regulats al calendari general 1 Estudis de grau Períodes de preinscripció als estudis (Oficina d Accés a la Universitat) general juny 6 de juny a l 1 de juliol de setembre 20 i 21 de setembre de retitulació 7 al 14 de juny de d octubre 5 al 7 d octubre de febrer al 9 de febrer de 2017 Períodes de matrícula Estudiants de nou accés per preinscripció general: Persones assignades en 1a preferència 13 a 18 de juliol de Reclamacions i assignació definitiva 18 de juliol de Segona assignació 25 a 27 de juliol de Reclamacions segona assignació i 1a reassignació 7 i 8 de setembre de 2a reassignació de juny 15 de setembre de 3a reassignació de juny 22 de setembre de Persones assignades a la convocatòria de setembre 27 de setembre de Estudiants de nou accés per retitulació: 19 i 20 de juliol de Estudiants de nou accés per preinscripció febrer: 15 i 16 de febrer de 2017 Estudiants matriculats en cursos anteriors: 11 a 29 de juliol i de l 1 al 9 de setembre de Quadrimestre primavera 1 a 10 de febrer de 2017 Terminis de gestió de sol licituds de canvi d universitat i/o d estudis universitaris oficials Incorporació al quadrimestre de tardor Publicació de l oferta de places segona quinzena de juny de Presentació de sol licituds Fins el 8 de juliol de Resolució del centre receptor Fins al 2 de setembre de Incorporació al quadrimestre de primavera Publicació de l oferta de places segona quinzena de desembre de Presentació de sol licituds Fins el 16 de gener de 2017 Resolució del centre receptor Fins el 31 de gener de Estudis de màster Períodes de preinscripció als estudis Estudiants de nou accés al màster de secundària (Oficina per a l Accés a la Universitat): 12 a 15 de setembre de Incorporació al quadrimestre de tardor: (els centres poden establir els seus períodes de preinscripció i/o matrícula dins d aquest termini) 11 de gener a 8 de juliol de Publicació dels llistats d admesos/es Data límit 29 de juliol de Incorporació al quadrimestre de primavera: Publicació dels llistats d admesos/es (condicionals i definitius) 17 d octubre al 16 de desembre de Data límit 20 de gener 2017 Convocatòria extraordinària de setembre: (Excepcionalment els centres poden mantenir el període de preinscripció obert fins a l inici de l activitat docent) Publicació dels llistats d admesos/es 7 al 9 de setembre de Data límit: 19 de setembre de Incorporació al quadrimestre de tardor del curs : Per obrir el període de preinscripció de tardor és necessari haver finalitzat el període de preinscripció anterior (primavera 2017) (els centres poden establir els seus períodes de preinscripció i/o matrícula dins d aquest termini) 9 de gener al 7 de juliol de 2017 En cap cas es poden mantenir oberts simultàniament dos períodes de preinscripció corresponent a l accés al quadrimestre de tardor i/o de primavera. 3 Períodes de matrícula Estudiants de nou accés al màster de secundària: 29 de setembre al 3 d octubre de Estudiants de nou accés: (Excepcionalment els centres poden establir el període de matrícula fins el 31 d octubre) 1 al 6 de setembre de Quadrimestre primavera 1 al 10 de febrer de 2017 Convocatòria extraordinària setembre 20 al 23 de setembre de Estudiants matriculats en cursos anteriors: 11 a 29 de juliol i de l 1 al 6 de setembre de Quadrimestre primavera 1 a 10 de febrer de Períodes comuns als estudis de grau i màster Defensa del TFG/TFM Matrícules quadrimestrals Quadrimestre de tardor (matrícula) + Quadrimestre de primavera (matrícula addicional) Quadrimestre de primavera (matrícula) + Quadrimestre de tardor (matrícula addicional) Fins 31 de maig de 2017 Fins 31 d octubre de 2017 La data de 31 de maig es podrà avançar a 30 d abril o prorrogar fins al 15 de juliol si, per raons organitzatives, el centre ho considera oportú. Matrícules anuals : no es pot fer cap pròrroga més enllà del 31 d octubre de 2017 Terminis de sol licitud de reconeixement / convalidació d estudis Plans d estudis amb matrícula quadrimestral Durant el mes de juliol i de l 1 al 6 de setembre de Quadrimestre primavera Durant el mes de desembre i 1a quinzena de gener 2017 Plans d estudis amb matrícula anual: Durant els mesos de juny, juliol i fins el 6 de setembre de Terminis de sol licitud de continuïtat d estudis (no aptes normativa permanència) Plans d estudis amb matrícula quadrimestral No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial del quadrimestre de tardor 2017 No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial del quadrimestre de primavera 2017 Fins el 3 de febrer de 2017 Fins el 21 de juliol de 2017 Plans d estudis amb matrícula anual: fins el 21 de juliol de 2017 Termini per donar de baixa assignatures Fins el 31 d octubre de Quadrimestre primavera Fins el 31 de març de Termini per sol licitar variacions en la matrícula (ap. 2.7 Nagrama) Fins el 15 de setembre de Quadrimestre primavera Fins el 20 de febrer de 2017 Estudis de 1r i 2n o 2n cicles Els períodes de matrícula i d avaluació dels estudis de 1r i 2n o de 2n cicles anterior a l EEES seran establerts i publicats pels centres corresponents. 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x