Aprovació definitiva. Normes d ordenació territorial i Directrius del paisatge

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Normes d ordenació territorial i Directrius del paisatge i Directrius del paisatge 2 NORMES D ORDENACIÓ TERRITORIAL 3 ÍNDEX TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL Article 1.1 Objecte i àmbit d aplicació
Normes d ordenació territorial i Directrius del paisatge i Directrius del paisatge 2 NORMES D ORDENACIÓ TERRITORIAL 3 ÍNDEX TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL Article 1.1 Objecte i àmbit d aplicació Article 1.2 Naturalesa jurídica Article 1.3 Marc legal Article 1.4 Finalitat Article 1.5 Contingut Article 1.6 Determinacions Article 1.7 Documentació Article 1.8 Vinculació normativa de les determinacions Article 1.9 Interpretació de les determinacions Article 1.10 Obligatorietat Article 1.11 Vigència Article 1.12 Seguiment Article 1.13 Modificació per a l actualització Article 1.14 Actuacions d interès territorial no previstes pel Pla Article 1.15 Adaptació Article 1.16 Adequació del planejament urbanístic TÍTOL II. SISTEMA D ESPAIS OBERTS Article 2.1 Objecte Article 2.2 Finalitat de les determinacions Article 2.3 Espais oberts inclosos dins del Pla d Espais d Interès Natural (PEIN) i altres àmbits subjectes a legislació o planejament sectorial Article 2.4 Tipus d espais Article 2.5 Espais de protecció especial: definició Article 2.6 Espais de protecció especial: regulació general Article 2.7 Regulacions específiques dels espais de protecció especial de la vinya Article 2.8 Espais de protecció preventiva: definició Article 2.9 Espais de protecció preventiva: regulació Article 2.10 Precisió i modificació de límits Article 2.11 Edificacions, instal lacions i infraestructures en els espais oberts Article 2.12 Sòl subjecte a riscos Article 2.13 L ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic Article 2.14 Les activitats agràries en els espais oberts Article 2.15 Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts Article 2.16 Establiment de regulacions específiques Article 2.17 Activitats extractives Article 2.18 Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya Article 2.19 Patrimoni Geològic de Catalunya Article 2.20 Infraestructures ambientals, energètiques i de comunicacions Article 2.21 Construccions, instal lacions i parcel lacions urbanístiques no emparades pel planejament Article 2.22 Reintegració de sòl al sistema d espais oberts per canvi de classificació urbanística Article 2.23 Connectors ecològics Article 2.24 Actuacions en els trams urbanitzats dels cursos fluvials i en les zones verdes i els parcs urbans amb funció connectora o de transició TÍTOL III. SISTEMA D ASSENTAMENTS Article 3.1 Objecte Article 3.2 Finalitat de les determinacions 4 Article 3.3 Tipus de teixits urbans Article 3.4 Assentaments, planejament urbanístic i estratègies de desenvolupament Article 3.5 Tipus d estratègies de desenvolupament Article 3.6 Centres urbans Article 3.7 Àrees funcionals estratègiques metropolitanes Article 3.8 Àrees de transformació urbana d interès metropolità Article 3.9 Àrees d extensió urbana d interès metropolità Article 3.10 Noves centralitats urbanes Article 3.11 Àrees especialitzades residencials a reestructurar Article 3.12 Àrees especialitzades industrials a transformar Article 3.13 Àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar Article 3.14 Àmbits de reforçament nodal metropolità Article 3.15 Creixement mitjà i moderat Article 3.16 Millora urbana i compleció Article 3.17 Estratègia de manteniment del caràcter rural Article 3.18 Previsions de desenvolupament i terminis Article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades Article 3.20 Extensions de les àrees especialitzades Article 3.21 Directrius generals d ordenació de les àrees d extensió i de reforma urbana en el planejament urbanístic Article 3.22 Limitacions físiques a l extensió urbana Article 3.23 Estratègia complementària d equipament Article 3.24 Creació d espais per a l activitat econòmica Article 3.25 Relació entre activitat i accessibilitat Article 3.26 Habitatges de protecció oficial/pública Article 3.27 Determinació específica sobre els àmbits provinents de processos de parcel lació rústica en sòl no urbanitzable Article 3.28 Conservació de zones humides i elements singulars d'interès geològic en el planejament urbanístic Article 3.29 Desenvolupament del Pla mitjançant plans directors urbanístics Article 3.30 Condicions generals d ordre ambiental al desenvolupament urbanístic TÍTOL IV. SISTEMA D INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT Article 4.1 Objecte Article 4.2 Finalitat de les determinacions Article 4.3 Determinacions gràfiques del sistema d infraestructures Article 4.4 Tipologies de la xarxa viària Article 4.5 Tipologies de la xarxa d infraestructures ferroviàries i de transport públic Article 4.6 Àrees per al transport de mercaderies Article 4.7 Desenvolupament de les propostes del sistema d infraestructures Article 4.8 Implantacions d infraestructures viàries complementàries d eixos viaris existents Article 4.9 Condicions generals per a la implantació de noves infraestructures i per a l ampliació de les existents Article 4.10 Millores ambientals sobre les infraestructures existents Article 4.11 Xarxa viària intermèdia i capil lar Article 4.12 Gestió de la xarxa de camins Article 4.13 Reserves per a les infraestructures en el planejament urbanístic Article 4.14 Priorització de les actuacions TÍTOL V. INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL Article 5.1 Àmbits de cooperació municipal Article 5.2 Planejament urbanístic supramunicipal Article 5.3 Implantació d àrees d activitat econòmica mancomunada Article 5.4 Cooperació per a la promoció d habitatge de protecció oficial/pública 5 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera. Segona Tercera. Règim transitori Plans especials en sòl no urbanitzable Pla director territorial de l Alt Penedès DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Plans directors urbanístics aprovats ment abans de l entrada en vigor del Pla Segona. Xarxes de telecomunicacions Tercera. Serveis tècnics i equipaments Quarta. Zones de servei aeroportuari i afectacions i servituds aeronàutiques Cinquena. Determinacions complementàries d ordre ambiental DISPOSICIÓ FINAL Annex 1. Priorització de les infraestructures de mobilitat Annex 2. Agenda del Pla 6 TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL Article 1.1 Objecte i àmbit d aplicació El Pla territorial parcial de l àmbit metropolità de Barcelona o Pla territorial metropolità de Barcelona (en endavant, el Pla) ordena el territori de les comarques de l Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, que integren l àmbit funcional de planificació delimitat pel Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, modificada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació. Per a aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció i foment del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. Article 1.2 Naturalesa jurídica El Pla té naturalesa i contingut de pla territorial parcial d acord amb el que estableix el Capítol III de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, modificada per la Llei 31/2002, de 30 de desembre. Així mateix, el Pla és el pla territorial parcial al qual fa referència el Capítol I del Títol II de la Llei 7/1987, de 4 d abril, per la qual s estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d influència, desenvolupada pel Decret 177/1987, de 19 de maig, i per les modificacions d aquest aprovades. Article 1.3 Marc legal El Pla s adapta al Pla territorial general de Catalunya i desenvolupa les seves determinacions, i s ha redactat d acord amb la legislació territorial, sectorial i urbanística vigent, com també amb la resta de disposicions legals aplicables. Per aquest motiu, les determinacions del Pla són sense perjudici de l observança obligatòria de les lleis i reglaments de l Estat i de la Generalitat de Catalunya relatives a qualsevol matèria de caràcter sectorial present en el territori, en especial totes les disposicions d obligat compliment referents a les infraestructures viària, ferroviària, aeroportuària, portuària, de comunicacions i qualsevol altra, que per raó de les competències de creació, explotació i regulació sigui objecte de legislació i reglamentació sectorial. Tota referència a la legislació territorial, sectorial i urbanística vigent s ha d entendre que remet a l ordenament aplicable a Catalunya. Article 1.4 Finalitat El Pla desenvolupa les finalitats establertes al Pla territorial general de Catalunya. En aquest sentit, té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població actual i futura. Per això, el Pla estableix les pautes espacials per a un desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions: a) Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades com a hipòtesis de futur per a l àmbit del Pla, amb especial atenció a les necessitats de sòl per a habitatge assequible. b) Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l aprofitament ordenat i sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen. 7 c) Que la distribució d usos i la disposició de les xarxes d infraestructures en el territori afavoreixin una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l àmbit i en el conjunt de Catalunya. d) Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d unes condicions raonablement equiparables en l accés a la renda i els serveis. e) Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa de Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen el següent enunciat: 1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica. 2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l ordenació del territori. 3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori. 4. Moderar el consum de sòl. 5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 7. Facilitar un política d habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 8. Propiciar la convivència d activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris. 9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements. 11. Reforçar l estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d assentaments. 14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. f) D aquests quinze criteris, per les característiques de l àmbit del Pla, es poden extreure els cinc principis operatius següents: - Funció ordenadora dels espais naturals i agraris. La xarxa d espais oberts, que el Pla ha de configurar reforçant la seva continuïtat espacial, ha de ser un component actiu de l ordenació. També la xarxa viària d escala metropolitana, a més de les seves finalitats funcionals, ha de jugar un paper ordenador del conjunt d assentaments urbans i, en especial, de les seves trames perifèriques. - Ús eficient del sòl. La reutilització, renovació o reforma del sòl urbà existent són preferibles a noves extensions de la urbanització, en tot cas aquestes haurien de tenir una suficient intensitat d habitatge i usos urbans. - Nodalitat. L extensió urbana, que serà també necessària, s ha d orientar preferentment al reforçament nodal: augment del rang de les ciutats i creació de centralitats i articulacions en els sistemes continus. - Usos mixtos i equilibrats. Les actuacions urbanístiques de transformació i d extensió urbana han d afavorir una correspondència quantitativa entre població ocupada i llocs de treball previsibles, ja sigui en l àmbit de l actuació o en un entorn significatiu. 8 - Priorització del transport col lectiu. Les oportunitats de les actuacions ferroviàries línia orbital, pla de rodalia, extensions del metro s han de tractar conjuntament amb l ordenació dels usos i l habitatge per tal que es maximitzi la població servida per aquests mitjans. Article 1.5 Contingut 1. El contingut del Pla respon a l objectiu d aportar les referències espacials necessàries per a un desenvolupament sostenible del territori en termes ambientals, socials i econòmics. Amb aquesta finalitat cal que el desenvolupament urbanístic, la construcció d infraestructures, les activitats agràries i extractives i les actuacions de protecció del patrimoni territorial s ajustin a les pautes que estableix el Pla, sense perjudici de la normativa sectorial aplicable. 2. El Pla se centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la realitat territorial: els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. La proposta reguladora del Pla es basa en els criteris de planejament assenyalats a l article 1.4, en les hipòtesis d evolució econòmica i demogràfica i en la situació del territori en el moment d elaboració del Pla, en especial, pel que fa a les infraestructures i les implantacions urbanes. Quant al sistema d espais oberts, el Pla diferencia segons les seves característiques i la seva funció territorial els diferents tipus de sòl que han de quedar al marge dels processos d urbanització i estableix la normativa i els criteris de gestió de cadascun d ells. Pel que fa al sistema d assentaments urbans, assenyala per a cada nucli o àrea urbana les estratègies de desenvolupament que són adequades per a les finalitats del Pla. Pel que fa al sistema d infraestructures de mobilitat, fa propostes de nous traçats i de millores en la xarxa viària territorial i en la xarxa ferroviària. Igualment, el Pla fa propostes relatives a les àrees logístiques i de serveis, associades a les xarxes viària i ferroviària. 3. A més de les propostes corresponents als tres sistemes territorials bàsics, el Pla conté propostes amb diversos graus de vinculació relatives, entre d altres, a planejament urbanístic supramunicipal, cooperació intermunicipal, creació d equipaments, implantació d àrees d activitat econòmica, actuacions d habitatge i normativa específica per a determinats àmbits, en especial la referent al paisatge. 4. El Pla ha d incorporar les determinacions dels plans sectorials que s aprovin que tinguin transcendència per a l ordenació de l espai territorial i, quan calgui, s introduiran els ajustaments necessaris a les determinacions del Pla mitjançant un tràmit d adaptació. 5. L aplicació del Pla ha de millorar substancialment la sostenibilitat del procés d evolució del territori amb relació a les dinàmiques hagudes fins a l aprovació, com explica i justifica l informe ambiental i ratifica l avaluació ambiental de plans i programes a què s ha sotmès d acord amb allò que disposa la legislació vigent en aquesta matèria. 6. En cas que les previsions en matèria mediambiental que estableixin futurs plans sectorials haguessin de motivar una reconsideració de les hipòtesis d evolució econòmica i demogràfica del Pla, s ha de procedir a introduir les correccions i ajustaments necessaris en les corresponents determinacions per tal de recuperar la coherència propositiva entre totes les variables que intervenen en el desenvolupament sostenible del territori. Article 1.6 Determinacions El Pla concreta l ordenació de l espai comprès en el seu àmbit mitjançant tres ordres de determinacions gràfiques que s assenyalen en els plànols: Àrees: Formades per les superfícies de sòl corresponents als tres sistemes territorials espais oberts, assentaments i infraestructures no viàries o ferroviàries. Aquestes àrees tenen un significat funcional relacionat amb el paper que desenvolupen en el conjunt del territori, que comporta l establiment d una normativa reguladora dels usos i processos adequats o admissibles. Aquestes àrees són excloents i en conjunt exhaureixen tota la superfície del territori. 9 Les àrees que determina el Pla són divisions amb finalitat reguladora, de caràcter territorial, que se superposen a les qualificacions de sòl pròpies del planejament urbanístic. El Pla determina els tipus d àrees següents: - Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari (plànol 1.2) - Espais de protecció especial de la vinya (plànol 1.2) - Espais de protecció preventiva (plànol 1.2) - Nuclis i àrees urbanes (plànol 2.3) - Àrees especialitzades (plànol 2.3) Xarxes: Formades pels elements existents i previstos de les xarxes viària i ferroviària. Als efectes d aquestes normes, les xarxes es consideren formades per línies unidimensionals dotades de determinats atributs (amplada, nombre de carrils i altres elements significatius) que se superposen a les àrees en què es divideix l àmbit territorial i les relacionen. Àmbits: El Pla delimita àmbits amb diferents tipus de finalitats complementàries que se superposen a les anteriors determinacions. Els àmbits no exhaureixen necessàriament tota la superfície del territori i no són excloents entre si, de manera que un punt del territori, a més de pertànyer a una àrea, pot pertànyer, o no, a un o més àmbits. A més d aquells que el Pla determina expressament, en el desenvolupament del Pla es poden determinar àmbits amb les finalitats següents: - Referència per a la previsió d habitatges i llocs de treball. - Assenyalament de normatives específiques, en especial les relatives al paisatge. - Formulació de plans directors urbanístics. - Formulació de plans especials urbanístics plurimunicipals. - Formulació de plans especials per a l establiment i aplicació d estratègies de conservació, gestió i intervenció en els espais oberts. - Recomanació de fórmules de cooperació municipal. - Creació i gestió d equipaments supramunicipals. - Assenyalament d àrees d activitat econòmica. - Actuacions plurimunicipals d habitatge. El caràcter obert de l estructura d àmbits facilita que, mitjançant modificacions del Pla, s hi puguin incloure nous àmbits amb les finalitats assenyalades o d altres tipus. Això ha de permetre l eventual incorporació al Pla de les directrius de paisatge corresponents a les diverses unitats que ha de definir el catàleg de paisatge que s ultimi amb posterioritat a la seva entrada en vigència. Article 1.7 Documentació La documentació del Pla inclou els documents següents: Memòria, amb un contingut justificatiu i explicatiu de les propostes del Pla en el marc dels criteris del Programa de Planejament Territorial de Catalunya, de les hipòtesis generals de desenvolupament econòmic i demogràfic i de les circumstàncies concretes del territori que comprèn l àmbit de planejament. Plànols, amb expressió de la seva escala, són els següents per al conjunt de l àmbit metropolità de Barcelona: - Sistema d espais oberts. Planejament (2009) 1/ Sistema d espais oberts. Proposta 1/ Sistema d espais oberts. Proposta amb planejament (zones verdes i equipaments) 1/ Sistema urbà. Planejament (2009) 1/ Sistema urbà. Planejament (2009) i Sistema d espais oberts 1/ - Sistema urbà. Estratègies urbanes 1/ Sistema urbà. Estructura nodal del territori 1/ Infraestructures de mobilitat. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa proposada. 1/ Infraestructures de mobilitat. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions. 1/ Infraestructures de mobilitat. Infraestructures viàries. Xarxa proposada. 1/ Infraestructures de mobilitat. Infraestructures viàries. Actuacions. 1/ Infraestructures de mobilitat. Infraestructures viàries. Traçats alternatius de la Ronda del Vallès. 1/ Normes d ordenació territorial, que regulen els diferents continguts del Pla, és a d
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x