Albín Bráf a sociální úloha církve (Velké osobnosti české školy sociální politiky, Praha, 5. května 2015)

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Published
„Proti všem, kteří by kněze ještě od zájmu na sociální otázce odvraceti chtěli, stojí dnes autorita nemenší nežli - Lev XIII. sám!“ volá Albín Bráf, zakladatel české školy sociální politiky, v roce 1905 na sjezdu kněží v Kolíně a dotýká se tak
     P r o g r a m   vědecké konference s   mezinárodní účastí   Velké osobnosti české školy sociální politiky   ( SOCIÁLN - PRÁVNÍ  ASPEKTY) ÚTERÝě 5. kvtna 2015   9.30  –   10.00 Prezentace/registrace s kávou  10.00 Otevření konference  prof. JUDr. Jan Kuklík , DrSc., d  kan 10.15 10.30  –   13.00 JUDr. Jan Kotous Právnická fakulta, UK v Praze   Úvodní slovo o české škole sociální politiky   PhDr. Vladimír Rys   Středisko studia sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita v   Ženevě   Česká škola sociální politiky na mezinárodním poli: budovatelé sociálního zabezpečení    doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažant o váě CSc.   Právnická fakulta, UK v Praze    Albín Bráf a jeho zaměření na sociální otázku   ThDr. Petr Jan Vinš   Theologische Fakultät, Universität Bern    Albín Bráf a sociální úloha církve   prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. Filozofická fakulta, UP v Olomouci    Msgre J  an Šrámek –    teoretik a organizátor českých křesťanských sociálů    13.00  –   13.30 Diskuze 13:30  –   14.30 Obd  14.30  –   15.45 Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosníkě Ph .D. Filozofická fakulta, UK v Praze   Lev Winter - architekt československé sociální politiky mezi válkami    14.30  –   16.00 Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek , Ph.D. Právnická fakulta, UK v Praze    Masarykův sociální program na bázi kritiky  marxismu a leninismu doc. JUDr. Martin Štefko , Ph.D. Právnická fakulta, UK v Praze    Prof. Gruber a první pokus o kodifikaci pracovního práva   PhDr. Gabriela Munková , CSc. Právnická fakulta, UK v Praze   Časopis Sociální revue: platforma meziválečné sociální politiky a jejích osobností    15.45  –   16.15 Diskuze 16.15  –   16:30 doc. JUDr. Martin Štefkoě Ph.D.   Právnická fakulta, UK v Praze    Závěrečné slovo o významu české školy sociální politiky pro současné pracovní právo a právo sociálního    zabezpečení    16:30 Ukončení konference  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x