Albanian Riviera Villagescapes Presented through Watercolor Drawings

Please download to get full document.

View again

of 88
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Albanian Riviera Villagescapes Presented through Watercolor Drawings Peisazhi Arkitektonik i Fshatrave të Rivierës sjellë nëpërmjet Vizatimeve në AkuarelTis…
Albanian Riviera Villagescapes Presented through Watercolor Drawings Peisazhi Arkitektonik i Fshatrave të Rivierës sjellë nëpërmjet Vizatimeve në AkuarelTis page left intentionally blankniaAlbaCOASTAL REGIONThis sketch book is a compilation of approximately seventy architectural sketches /watercolor drawings from Dhërmi, Vuno, Himarë old town, Old Qeparo and Lukovë. Ky libër është një përmbledhje e përafërsisht shtatëdhjetë skicave arkitektonike/ vizatimesh në akuarel nga Dhërmiu, Vunoi, Himarë Kala, Qeparoi e Vjetër dhe Lukova.Albanian Riviera Villagescapes Presented through Watercolor Drawings Peisazhi Arkitektonik i Fshatrave të Rivierës sjellë nëpërmjet Vizatimeve në AkuarelTIRANADhërmiPalasëIlias VunoHimarëPilurQeparoKudhësBorshPiqerasLukovëSasajAlniNivicëShën VasilbaaCOASTAL REGIONForeword There is a substantial abundance of cultural resources, in its built and natural components, in the southern coastal region of Albania. The mountain ranges become a beautiful natural background to the Ionian Sea, while the ancient settlements and traditional villages merge with the surrounding landscapes. These make the astonishing cultural landscape of the region and define its territorial identity. The southern coastal region has recently become an attractive tourism destination that still faces demanding challenges. The villages in the southern coastal region represent distinct Mediterranean features, thanks to compactness of the village urban structure, the relationship to the surrounding landscape and the sea, the traditional vernacular architecture and the local construction techniques and materials, such as the stone, timber and tiles. The houses are mainly built from carved stones extracted from the surrounding environment and have characteristic shapes assuring that the main room of the house has a view to the sea wherever the terrain allows for it. The roofs are pitched, covered in red tiles and float amidst the natural wild and cultivated vegetation in the courtyards and around. The gate, the entrance to the courtyard and eventually the threshold to the semi-public /private space; the doors and the windows, and some interiors of the house such as the roof, the ceiling and the floor, are traditionally made of timber. Additionally, religious buildings, mark the public spaces, and are landmarks in the villages and attractions for the visitors. This sketch book is a compilation of approximately seventy architectural sketches /watercolor drawings from Dhërmi, Vuno, Himarë old town, Old Qeparo and Lukovë, drawn by skilled architecture students who were invited & selectedto participate in two consecutive workshops / trips to the south, under the theme of “Sketching architectural / cultural heritage”, during summer 2017 & 2018. The drawings present a possible reality superimposed on the current one an imagined musician is playing violin by the ruin of a church; or the visitors walking down the cobblestone street of a village. This is a mere awareness-rising action apart from one valorizing the heritage, and special thanks go to the sketchers for the effort they put into presenting these realities in their drawings. The sketching workshops, the promotion of the villages through these drawings and the publication are developed in the framework of the “Integrated and Sustainable Development of the Southern Coastal Region” Programme, implemented by Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit. GIZ is cooperating with the Albanian Government at national, regional and local levels on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development [BMZ], to foster sustainable economic growth. In the context of the ISDSCR programme, this entails the development of sustainable tourism approaches and well as models of heritage conservation and revitalization for the traditional rural settlements. “Sketching architectural & cultural heritage” was one among a series of interventions aiming to affect the vision as to the significance and role of cultural heritage, from seeing it as a simple economic resource, to viewing it as an engine for the village revival and socio-economic growth of communities. By Hans-Juergen Cassens GIZ Albania Country DirectorParathënie Rajoni bregdetar jugor i Shqipërisë ka mjaft pasuri kulturore, si ato të ndërtuara nga dora e njeriut, ashtu edhe ato natyrore. Vargamalet bëhen një sfond i bukur natyror për detin Jon, ndërsa vendbanimet e lashta dhe fshatrat tradicionale ‘shkrihen” me mjedisin përreth. Këto krijojnë peizazhin e mrekullueshëm kulturor të rajonit dhe përcaktojnë identitetin e tij territorial. Rajoni jugor bregdetar është bërë kohët e fundit një destinacion tërheqës turistik, por që ende përballet me sfida të vështira. Fshatrat në rajonin jugor bregdetar paraqesin tipare të dallueshme të vendbanimeve në Mesdhe, falë strukturës urbane mjaft kompakte të fshatit, marrëdhënies me peizazhin përreth, malet dhe detin, arkitekturën tradicionale popullore dhe teknikat e materialet vendase të ndërtimit, si guri, druri apo tjegullat. Shtëpitë janë ndërtuar kryesisht nga gurë të gdhendur, të nxjerrë nga mjedisi aty afër. Ato kanë forma karakteristike e orientime të tilla për të siguruar që dhoma kryesore e shtëpisë të ketë pamje nga deti, kudo ku terreni e lejon. Çatitë dhe kulmet e tyre të ngritura,janë mbuluar me tjegulla të kuqe dhe duket sikur notojnë mes bimësisë natyrore të egër apo të kultivuar në oborret përreth. Porta e cila ofron hyrjen në oborr ose ndryshe pragu drejt hapësirës gjysmë publike / private, dyert dhe dritaret, dhe disa elemente të interierit të shtëpisë siç është çatia, tavani apo dyshemeja, tradicionalisht janë bërë prej druri. Përveç banesës, objektet e kultit shënojnë në shumicën e rasteve hapësirat publike dhe janë pikë referimi e atraksione për vizitorët e fshatrave. Ky libër është një përmbledhje e përafërsisht shtatëdhjetë skicave arkitektonike/ vizatash akuarel nga Dhërmiu, Vunoi, Himarë Kala, Qeparoi e Vjetër dhe Lukova, realizuar nga studentë mjaft të talentuar të degës së arkitekturës, të cilët u ftuan dhe u përzgjodhën për të marrë pjesë në dypunëtori të njëpasnjëshme nën temën “Skicimi i trashëgimisë arkitektonike/kulturore”, gjatë verës 2017 dhe 2018. Vizatimet paraqesin një realitet të mundshëm të mbivendosur mbi atë aktual; psh. një muzikant imagjinar po luan në violinë në afërsi të rrënojave të një kishe; ose vizitorët që ecin nëpër rrugën me kalldrëm të një fshati. Kjo iniciativë, përveç vlerësimit të trashëgimisë, është një masë ndërgjegjësimi për vlerat e mrekullueshme të pasurive kulturore dhe fshatrave. Një falenderim i veçantë shkon për skicuesit e talentuar, të cilët prezantuan vlerat e këtyre realiteteve nëpërmjet penelit në vizatimet e tyre. Këto punëtori [workshops] të skicimit arkitektonik, promovimi i fshatrave edhe përmes vizatimeve, dhe së fundmi ky publikim, janë realizuar në kuadër të Programit “Zhvillimi i Integruar dhe i Qëndrueshëm i Rajonit të Bregdetit Jugor”, i zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. GIZ po bashkëpunon me qeverinë shqiptare në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal në emër të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik [BMZ], për të nxitur një rritje të qëndrueshme ekonomike. Në kontekstin e programit, kjo nënkupton zhvillimin e qasjeve të qëndrueshme ndaj turizmit dhe modeleve të ruajtjes dhe revitalizimit të trashëgimisë në vendbanimet tradicionale rurale. “Skicimi i trashëgimisë arkitektonike dhe kulturore” ishte një nga një sërë ndërhyrjesh që synonjë të ndikojnë në vizionin për rëndësinë dhe rolin e trashëgimisë kulturore, duke e parë atë jo thjesht e vetëm si një burim ekonomik, por si një motor për rivitalizimin e fshatit dhe rritjen socio-ekonomike të komuniteteve në zonat rurale. nga Hans-Juergen Cassens Drejtor i GIZ ShqipëriDhermiHistoric Centre Protected Area (SUBcat. I) Green Area (SUbCat. II) 1st Category Monument National Road 050100150DhërmiThe Precious Stone of RivieraWhen traveling south from Llogara Pass, the first twenty kilometers or so of the Riviera are experienced winding through a kind of vague terrain—a mixture of old and new buildings settled back within the trees and crowding up against the road. It is not until a sharp bend in the road, where the view suddenly opens up across a deep gorge, that Dhërmi is revealed, and one finally understands a primary sensibility of the Riviera: the iconic hillside village. Dhërmi is one of the gems of south Albania: incredibly rich in history, and due to its relative stability over time, more developed and a bit larger than other villages. Its geography is dramatic. From the national road the village seems impossibly stacked against the steep rock. The bell towers of centuriesold churches rise up in profile against the white fabric behind them, all of it interrupted in places by lush swaths of green overgrowth, anywhere it gets a chance. A stroll through the village though reveals a much more gentle landscape above— even wide swaths of flat space in a couple of lovely plazas. The village is organized as a kind of process to reach the church at the top. It is a lovely route that brings the walker across the various types of houses and smaller civic and religious buildings, and culminates in one of the more dramatic views of the entire Albanian coastline, set from within the yard of the church. On the western shoulders of the village rises the Acroceraun Mountains [Mali i Cikës] also known as the “Peaks of Lightning.” When traveling south from Llogara Pass, the first twenty kilometers or so of the Riviera are experiencedwinding through a kind of vague terrain—a mixture of old and new buildings settled back within the trees and crowding up against the road. It is not until a sharp bend in the road, where the view suddenly opens up across a deep gorge, that Dhërmi is revealed, and one finally understands a primary sensibility of the Riviera: the iconic hillside village. On the eastern side lies the coastline with small beautiful bays. Taking into consideration Dhërmi’s steep and rocky location above the sea, the town is often compared with Amalfi in Italy. All the dwellings built with carved stones taken directly from the local terrain and have characteristic shapes. Dhërmi is declared “Historic Center” on 20.01.2016, through the D.C.M Nr.29.DhërmiGuri i çmuar i RivierësKur udhëton në jug drejt Bregut,në njëzet kilometrat e parë nga Qafa e Llogarasë kalon përmes një rrugë gjarpërushe, në një terren ku gjen përzierje të ndërtesave të vjetra dhe të reja të vendosura mes pemësh. Jo më larg kalimit të një kthese të fortë, ku papritur pamja hapet nëpër një grykë të thellë, shfaqet Dhërmiu; dhe çdokush më në fund ka një ndjesi të vërtetë të Rivierës: një fshati tipik ndërtuar rrëzë kodrës.pjesën lindore shtrihet vija bregdetare me gjire të vegjël dhe mjaft të bukur. Duke marrë në konsideratë vendodhjen e pjerrët dhe shkëmbore të Dhërmiut mbi det, dhe përshtypja që të lë sikur po del nga shkëmbinjte, vendi shpesh krahasohet me Amalfin në Itali. Të gjitha banesat janë ndërtuar me gurë të gdhendur dhe kanë forma karakteristiked dhe përfaqësojnë një mjedis tipik mesdhetar.Dhërmiu është një nga perlat e Shqipërisë së Jugut: tepër i pasur në histori dhe për shkak të stabilitetit familjar (të fiseve) ndër kohe, është më i zhvilluar dhe pak më i madh se fshatrat e tjerë. Gjeografia/pejzazhi i tij është njëkohësisht skenike e dramatike. Nga rruga nacionale fshati duket sikur mezi është grumbulluar kundrejt shkëmbinjve të pjerrët. Këmbanat e kishave të vjetra shekullore ngrihen në profil përkundrejt teksturës urbane të bardhë në sfond, e ndërprerë vende-vende me hapësira të mbushura me gjelbërim i cili duket sikur mbin ku të mundet. Një shëtitje nëpër fshat presanton një peizazh më të butë , me sipërfaqe të lira e të gjelbërta në formën e shesheve. Fshati duket sikur është organizuar hap pas hapi, në një proces, përgjatë një rrugice për të arritur tek kisha në krye. Është një itinerar i këndshëm që sjell këmbësorin përmes tipeve të ndryshme të shtëpive dhe ndërtesave të vogla qytetare e fetare dhe arrin kulmin me një nga pamjet më panoramike në të gjithë bregdetin shqiptar, parë nga brenda oborrit të kishës.Dhërmi është shpallur “ Qendër Historike” me VKM nr.29, datë 20.01.2016 .Mbi shpatullat perëndimore të fshatit ngrihet Mali i Çikës ose i njohur ndryshe si “Majat e Vetëtimave”, të përmendura si “infames scopulos Acroceraunia” nga poeti romak Horaci. NëDhërmi pathways Rrugicat e Dhërmiut Greis GolemiPanoramic View of Dhërmi Pamje panoramike e Dhërmiut Julia KurteshiDhërmi pathways Rrugicat e Dhërmiut Alba GolemiGeneral view of Dhërmi Pamje e përgjithshme e fshatit Dhërmi Jani TociChurch clock tower in Dhërmi Pamje e kullës së orës së kishës në Dhermi Anita HajdariRuins in Dhërmi Rrënoja në Dhërmi Amanda ZhamoView of Dhërmi & the sea from a house balcony Pamje e Dhërmiut dhe detit nga një ballkon shtëpie Anxhela DreniTypical gate of a house Porta tipike e një shtëpie Jani TociView of the church in Dhërmi Pamje e kishës në Dhërmi Daniela CerekuView of Dhërmi Pamje e Dhërmiut Marjo BojaGeneral view of Dhërmi Pamje e përgjithshme Dhërmi Kristiana AliajVuNoHistoric Centre Protected Area 1st Category Monument National Road Sketching PointVunoThe Mountain Ridge AcropolisVuno is a northernmost sea-facing village in the Albanian Riviera. Like Dhërmi, it is an extremely steep village. These settlements have a very distinctive Mediterranean character, due to their traditional vernacular architecture, the compact built structures, the materials they are built from (stone, wood, and tiles), the proximity to the sea and the relationship with the surrounding landscape. But, Vuno is a unique type compared to the villages farther south. It is roughly in the middle of the hillside, cut through by the national road; built against steep hills, broad with roads that cut back and weave in between almost vertical stacks of houses. From the national road it looks like a wall of houses in a gentle semicircle, facing southwest. That steep slope translates to stunning views once inside the village. There is no bad seat, so to speak, in Vuno. The village can feel at times like classic Greek or Italian villages in their steepness and cutback roads. In it, too, are many fine examples of the traditional/vernacular architecture from the eighteenth century, both in houses and churches. Some of the most notable among them are the House with the Tower of Shane Koka and the Dwelling of Odise Kasneci, the Church of Saint Spiridon, etc. The below description represents to some extent, the vernacular architecture typical for houses in the Coastal villages: The House with the Tower [of Shane Koka] was constructed in two phases; the first phase, which is a classic example of the house with tower, lies on the road, in a part of the volume of the road, rising with two vaults above to enablethe passage. The crib or katua of the dwelling is also covered with a barrel vault. The exterior stone staircase leads to the two entrances of the premises of the first floor only, which includes one volume and the space. The addition thought, is very well connected with the first construction. The entrance from the street leads to a kind of porch, under which there is a big cistern [water depo]. Two residential facilities are stacked above the porch. The arches of vaults and underpasses are featured throughout the dwelling. The stones used for the construction are of average size for vaults and corners, while the walls feature small stones. The windows feature stone lintels above consoles. The house have window frames, which are made of hewn stone. Edward Lear described the interior of another key house in the village, currently 1st category monument: the dwelling of Odise Kasneci, when he traveled to Vuno/ Himarë back in 1848: “Paneled walls surrounded by Ottoman couches.... The central part of the ceiling tastefully decorated with dried grape bunches, hanging with some regular motifs.... The windows were very small and had a string of frëngjishë in walls.” Vuno was given the status of Historic Center through the D.C.M. Nr.30, date 20.01.2016.Vuno Akropoli në Shpatin e MalitVunoi, ashtu si Dhërmiu, është një fshat tepër i pjerrët. Këto fshatra përfaqësojnë një karakter të fortë mesdhetar, në sajë të arkitekturës tradicionale vernakulare, strukturës kompakte të fshatit, por edhe të materialeve të përdorura (gurë, dru dhe tjegulla), afërsisë me detin dhe marrëdhënies me peizazhin përreth. Vunoi është një prej fshatrave më veriorë që ballafaqohen me detin në Rivierën shqiptare. Fshati është i veçantë krahasuar me të tjerët fshatra më në jug. Së pari, sepse ndodhet përafërsisht në mes të kodrës, ndërprerë prej rrugës nacionale, I ndërtuar duke ndjekur pjerrësinë e kodrave dhe me rrugica që përvijohen përgjatë grumbujve gati-gati vertikale të shtëpive. Prej rrugës nacionale ngjason si një mur shtëpish që vjen në formë të butë gjysmëharkore, ballafaquar me jug-perëndimin. Nga brëndësia e fshatit, kjo pjerrësi e shpatit krijon mundësinë për fushëpamje fantastike. Duhet thënë se në Vuno çdo pikë ofron një pamje që të lë pa frymë. Ndonjëherë, për shkak të pjerrësisë dhe rrugicave të shkurtra, fshati të jep përshtypjen e një qyteze klasike greke apo italiane. Në të ka gjithashtu shumë shembuj të mirë të arkitekturës tradicionale të zonës, të shekullit të tëtëmbëdhjetë, si tek banesat ashtu dhe tek kishat, të cilat ruajnë trashëgiminë kulturore të zonës. Ndër më të shquarat janë Banesa me Kulla e Shane Kokës dhe Banesa e Odise Kasnecit, kisha e Shën Spiridhonit, etj. Përshkrimi më poshtë përfaqëson deri diku tiparet e përgjithshme arkitektonike të banesave tradicionale në fshatrat e Bregut. Kjo banesë ka dy faza ndërtimi,të cilat datojnë respektivisht. Faza e parë, e cila përbën një shembull klasik të banesës me kullë, shtrihet mbi rrugë, në një pjesë të volumit tërrugës, duke u ngritur me dy qemer mbi të për të mundësuar kalimin. Me qemer cilindrik mbulohet edhe katoi i banesës. Shkallë të jashtme guri të çojnë në dy hyrjet e ambientit të vetëm të katit të parë, i cili përfshin një volum dhe hapësirën. Shtesa është e lidhur shumë mirë me ndërtimin e parë. Hyrja nga rruga të çon në një lloj hajati, nën të cilin është ndërtuar një sterë e madhe. Mbi të ngrihen dy ambiente banimi njëri mbi tjetrin. Në këtë banesë janë përdorur gjerësisht harqet e nënkalimeve dhe qemereve. Gurët e përdorur për ndërtim janë të përmasave mesatare për qemeret dhe qoshet, ndërsa për muret të vegjël. Për dritaret janë përdorur arkitrarë prej guri mbi konsola. Ndërtimi shquhet për qoshet dhe kornizat e dritareve të punuar me gurë të latuar, si dhe harqet e përdorura gjerësisht në qemeret dhe hyrjet e banesës. Një përshkrim për ambientet e brendëshme të një banesa mjaft të rëndësishme, por edhe tipike e zonës, ajo e Odise Kasnecit, sot monument kulture kat.I-rë, e kemi nga Edward Lear: “Mure të veshura me dru e mansandra dhe rrethuar me mindere... Pjesa qendrore e tavanit e zbukuruar plot shije me veshë rrushi të thatë, varur me ca motive të rregullta... Dritaret ishin shumë të vogla dhe kishte një varg frëngjish në mure”. Vunoi është shpallur “Qendër Historike” me • VKM nr.30, datë 20.01.2016.View from the pathways of Vuno, on the left Kasneci House Pamje nga rrugicat e fshatitVuno, me në të majtë shtëpia Kasneci Julia KurteshiGeneral View from the village of Vuno Pamje e pĂŤrgjithshme nga fshati Vuno Elton HalaView from the pathways of Vuno Pamje nga rrugicat e fshatitVuno Mikel PicinaneGeneral View from the village of Vuno Pamje e pĂŤrgjithshme nga fshati Vuno Arda KadillariView from the pathways of Vuno Pamje nga rrugicat e fshatitVuno Anxhela DreniGeneral View from the village of Vuno Pamje e pĂŤrgjithshme nga fshati Vuno Kristi ShytiView of the church in Vuno Pamje nga kisha nĂŤ Vuno Amanda ZhamoView of the square defined by the old school & St. Spiridon Church Pamje e she
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x