Адмын выдпов

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Published
Адмын выдпов
  Міністерство освіти і науки України Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могиликомплексу «Києво-Могилянська академія»риди!ний "акультетКа"едра конститу#ійного та адміністративного права і про#есу КУРСОВА РОБОТА $ дис#ипліни %&дміністративне право'на тему( Адміністративна відповідальність )тудента групи *+,арсука .лександра /горови!а0ауковий керівник()иньов .лександр 1олодимирови!2ата $да!і на ка"едру333333333333   Миколаїв 4 *556 ЗМІСТ 1)7УП88888888888888888888888888888888889 :;.<2/= /9 <&>&=?0@ 1A@00B П;. 1/2П.1/2&=?0/)7?>лава ,9, Поняття відповідальностіC її рі$новиди8888889988888888889 +>лава ,9* риди!на відповідальність( сутністьC о$накиC класи"іка#ія8998888889996>лава ,9: Прин#ипи Dриди!ної відповідальності888888888888888899,5;.<2/= //9 П;&1.1@ ;@>У=1&00B &2М/0/)7;&7E10.F 1/2П.1/2&=?0.)7/>лава *9, Поняття адміністративної відповідальності8888888888899888999,+>лава *9* .сновні о$наки адміністративної відповідальності888888999888889,6>лава *9: Gунк#ії адміністративної відповідальності8888888888888889,H>лава *9I 1ідмінність адміністративної відповідальності від інJиK видів Dриди!ної відповідальності888888888888889*5>лава *9+ Підстави настання адміністративної відповідальності888888888899**;.<2/= ///9 &2М/0/)7;&7E10& 1/2П.1/2&=?0/)7? ;/<0EL К&7@>.;/M .)/>лава :9, &дміністративна відповідальність Dриди!ниK осіN8888888888899*+>лава :9* &дміністративна відповідальність іно$ем#ів та осіN Nе$ громадянства88899*O>лава :9: &дміністративна відповідальність неповнолітніK8888888888889*H1E)0.1.К8888888888888888888888888888888999::)ПE).К 1EК.;E)7&0.F =/7@;&7У;E88888888888888888998:I*  ВСТУП  Мета дослідження 9 МетоD дослідження є $Pясування міс#я й ролі інституту адміністративної відповідальності в системі права9 2ослідження проNлематики $астосування адміністративної відповідальності дає $могу NільJ глиNоко аналі$увати над$ви!айно актуальні й складні питання притягнення до відповідальностіC до#ільності її $астосування у деякиK випадкаK9 &дміністративні проступки є одними $ найNільJ масовиK проявів правопоруJеньC а NоротьNа $ ними є актуальноD і важливоDC насампередC як $апоNігання $ло!инамC виKовання населення у дусі поваги до $аконів9Qя мета конкрети$ована у комплексі науково-дослідни#ькиK $авдань9 2о ниK належать( • ви$на!ити $агальне поняття відповідальностіC сутність відповідальностіR • дослідити класи"іка#іD відповідальностіC прин#ипи та $асадиC на якиK вона $дійсненаR • $Pясувати міс#е адміністративної відповідальності в системі видів відповідальностіR •  ро$крити сутність поняття адміністративної відповідальностіC її спе#и"і!ні о$накиR • ви$на!ити підстави настання адміністративної відповідальностіR • висвітлити спе#и"іку адміністративної відповідальності рі$ниK категорій осіNR • $Pясувати перспективи ро$витку інституту адміністративної відповідальностіC можливі вдосконалення та $міни його9 Об’єкт дослідження  S адміністративна відповідальність9 :   Предметом дослідження  є правове регулDвання інституту правової відповідальностіC ви$на!ення тенден#ійC можливості та осоNливостей притягнення до адміністративної відповідальності рі$ниK категорій осіNC виявлення колі$ій у $аконодавствіC Tо стосуDться адміністративної відповідальності9 I  РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Глава 1.1 Поняття відповідальності, її ріновиди У наJому повсякденному житті ми !асто $устрі!аємо термін «відповідальність» в рі$ниK контекстаK( моральнаC політи!наC Dриди!наC про"есійна та інJиK9 )аме со#іальна відповідальність є родовим поняттям Tодо #иK її рі$новидів9 риди!ну відповідальність неоNKідно досліджувати у в$аємо$вPя$ку і$ со#іальноDC як !асткове і $агальнеC порівнDD!и їK о$наки і ви$на!аD!и спільні риси та відмінності9;і$ні в!ені по-рі$ному підKодять до тлума!ення терміну «со#іальна відповідальність»9 0априкладC =9 іле#ька U,5R с9*,V ви$на!ає со#іальну відповідальність як оNовPя$ок осоNи о#інити власні наміри та $дійснDвати виNір поведінки відповідно до нормC Tо відоNражаDть інтереси суспільного  ро$виткуC а у випадку поруJення їK S оNовPя$ок $вітувати перед суспільством і нести покарання9.9 ПлаKотний вважаєC Tо поняття відповідальності поєднує дві "ормиC два  рі$ниK види відповідальності( ,W відповідальність як реак#ія суспільства на поведінку індивіда Xсуспільна відповідальністьWR *W відповідальність як система відповідей індивіда на вимоги суспільства XосоNиста відповідальністьW U*,R с9IOV9 &втор підкреслDєC Tо між суспільством та індивідом існує в$аємо$вPя$ок( $ одного NокуC суспільство покладає на індивіда оNовPя$ок в!иняти со#іально корисні в!инкиC а $ інJого S воно $оNовPя$ано сприяти суNPєкту у $дійсненні ним своїK прав та оNовPя$ків9Про"есор .9 Поляков Kарактери$ує со#іальну відповідальність як негативну реак#іD $ Nоку суспільства на нормопоруJуD!і дії суNPєктаC Tо поруJуDть со#іальну комуніка#іDC і являє соNоD легітимну со#іальну +
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x