Actuació per a la millora i l afermament de la qualitat en una indústria serradora

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Actuació per a la millora i l afermament de la qualitat en una indústria serradora Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica industrial AUTOR: Pau Sabaté Tomàs. DIRECTOR: Eduard Selma Bargalló.
Actuació per a la millora i l afermament de la qualitat en una indústria serradora Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica industrial AUTOR: Pau Sabaté Tomàs. DIRECTOR: Eduard Selma Bargalló. DATA: Juny / 2005. 1 Índex 1 Índex 1 Índex Memòria Descriptiva Objectiu del projecte Titular Possibles solucions i solució adoptada Implantar un sistema de gestió de la qualitat Anàlisis i millora dels processos i la seva automatització Descripció general Descripció general dels processos de fabricació Implantació de la Norma ISO 9001: Planificació Implantació Anàlisi Posta en marxa Anàlisi i millora de la gestió dels processos i la seva automatització Anàlisi dels processos de fabricació Millores a l automatització dels procés Carro Implementació de les millores Amortització de la inversió Planificació i programació Resum del pressupost Plànols Pressupost Quadre de preus Aplicació de preus Resum del pressupost Plec de condicions Plec de condicions generals Condicions generals Reglaments i normes Materials Execució del projecte Recepció del treball 0 5.2 Condicions econòmiques Abonament del treball Preus Penalitzacions Contracte Responsabilitats Rescició del contracte Annexes Bibliografia Glossari Entitats certificadores Documents del sistema de gestió de la qualitat 2 Memòria Descriptiva 2.1 Objectiu del projecte L objectiu d aquest projecte és la millora i l afermament de la qualitat en una indústria serradora a través de la implantació d un sistema de gestió de la qualitat i mitjançant la millora dels seus processos automàtics. A partir d una demanda, per part de l empresa serradora, de modernització i millora de la qualitat, es crea i s implanta un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma internacional ISO 9001:2000. Mitjançant l anàlisi dels processos i l automatització utilitzada es proposa una millora per optimitzar tant la gestió com la qualitat del producte final. 2.2 Titular El titular d aquest projecte és: ASERRADERO FONTOVA, S.A. Partida Prats s/n CABRA DEL CAMP (Tarragona) C.I.F: ESA Telèfon: 2.3 Possibles solucions i solució adoptada Per aconseguir una millora i afermament de la qualitat sobre el procés industrial utilitzat per l empresa serradora s han tingut en consideració dues possibilitats. La primera, implantar un sistema de gestió de la qualitat, i la segona, analitzat i millorar la gestió dels processos existents i la seva automatització. Totes dues es poden enfocar des de diferents punts de vista, tal com s explica tot seguit Implantar un sistema de gestió de la qualitat. Es pot definir la qualitat com la capacitat per identificar les necessitats i expectatives dels clients i de les altres parts interessades, per tal de satisfer-les, a través de l acompliment dels requeriments del producte o servei ofert. Implementar un sistema de gestió de la qualitat consisteix en definir i implantar un conjunt d activitats orientades a proporcionar a l empresa la confiança de que s està aconseguint la qualitat prevista a un cost adequat. Utilitzar un sistema de gestió de la qualitat és bàsic a l hora de plantejar-se qualsevol millora en la qualitat del procés industrial. Partint de la base que l empresa serradora no disposa de cap sistema efectiu de gestió de la qualitat s ha optat per crear-ne un de nou. Seguidament es pot veure en detall els beneficis que s obtenen en l afermament de la qualitat pel fet d implantar un sistema que la gestioni: Es crea un marc per a gestionar millor els processos. Es defineixen estratègies, polítiques, objectius i mètodes de treball. Es genera valor a l optimitzar els processos i fer-los més eficients. Es millora la facilitat en la realització de les activitats gràcies a la documentació dels procediments. Es millora la planificació general. Es suprimeixen els costos inútils deguts a processos i activitats que no afegeixen valor al producte. Es redueixen els costos associats als productes no conformes. Es milloren les comunicacions internes i externes. S assegura l acompliment amb les especificacions. Permet resoldre els problemes més fàcilment i més ràpidament. Es millora en la conscienciació de la importància dels clients. 5 La discussió que es duu a terme ara és quin tipus de sistema de gestió de la qualitat és l òptim per al cas d Aserradero Fontova. Ja s ha dit que aquesta empresa no disposa de cap sistema efectiu de gestió de la qualitat, per això s ha optat per crear-ne un de nou d acord amb un dels estàndards internacionals que existeixen. Això permet, per una banda, simplificar el procés de creació del sistema doncs ja queden establertes quines han de ser bàsicament les seves característiques, i per l altra, obtenir la certificació del sistema de gestió de la qualitat per part d una empresa certificadora. El fet que l empresa estigui certificada aporta certs avantatges sobre la decisió de crear un sistema de gestió de la qualitat completament específic. Són aquestes: Permet obtenir la confiança de possibles clients que no coneguin l empresa sobre el sistema de gestió de qualitat sense necessitat d auditories. Permet estar en disposició d accedir a concursos i mercats restringits a empreses que posseeixin la certificació. L empresa queda inclosa en un registre d empreses certificades, fet que facilita la localització per part de clients potencials. Permet mantenir un avantatge competitiu sobre les empreses competidores o, si més no, evitar que les empreses competidores l obtinguin sobre l empresa. El fet d utilitzar un sistema provat internacionalment i intersectorialment dóna confiança a l hora d implantar el nou sistema de gestió de la qualitat. El punt que queda per decidir és doncs quin és l estàndard internacional que millor s adapta a les necessitats de l empresa serradora. L organisme internacional que s encarrega de l estandardització és la ISO (International Standarditzation Organization). Si es dóna un cop d ull a les normes internacionals que la ISO ofereix, es troba que existeix una família de normes, anomenada ISO 9000, que tracten sobre els requisits del sistemes de gestió de la qualitat. Aquesta família consta de les següents normes: ISO 9000: Sistemes de Gestió de la Qualitat. Fonaments i vocabulari. ISO 9001: Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits. ISO 9004: Sistemes de Gestió de la Qualitat. Directrius per a la millora del rendiment. Aquestes són les normes que s utilitzaran per desenvolupar el sistema de gestió de la qualitat. Concretament la Norma ISO 9001:2000 és la que dóna els requisits particulars que el sistema de gestió de la qualitat ha de acomplir. De totes formes la ISO ofereix altres normes relacionades amb els sistemes de gestió de la qualitat, normes que s han desestimat en un principi per la dificultat que ja suposa crear u sistema de nou. Aserradero Fontova és una empresa familiar i el fet d aplicar la família de normes ISO 9000 ja acompleix les expectatives en millora de la qualitat esperades. Es pot plantejar en un futur la implantació d altres normes amb el conseqüent augment en el cost i en els recursos necessaris. Veiem algunes d aquestes altres normes complementàries: 6 ISO Directrius per a la auditoria mediambiental y de la qualitat. ISO Directrius per als plans de qualitat. ISO Directrius per a la qualitat en la gestió de projectes. ISO Requisits d afermament de la qualitat als equips de mesura. Part 1: Sistema de confirmació metrológica dels equips de mesura. ISO Requisits d afermament de la qualitat als equips de mesura. Part 2: Directrius per al control de la mesura dels processos. ISO/TR Directrius per a la documentació del sistema de gestió de la qualitat. ISO/TR Guia per a la gestió dels efectes econòmics de la qualitat. ISO/TR Orientació sobre les tècniques estadístiques per a la Norma ISO ISO/TS Sistemes de qualitat per a subministradors d automoció. Requisits particulars per a l aplicació de la Norma ISO ISO Estàndard per a la gestió mediambiental. Cal apuntar que no tots aquests estàndards permeten obtenir certificació. Algunes són normes certificables (ISO 9001, ISO TS16949 i ISO 14001) i la resta són guies per a la millor implantació d aquestes normes o per anar encara més enllà en l excel lència del sistema de gestió de la qualitat. La primera edició de les normes ISO 9000 es va publicar l any 1987, i partia de la norma BS 5750, creada al Regne Unit el 1979 i adoptada per la major part de països europeus, i de les MIL standards usades als Estats Units des dels anys cinquanta. L estàndard ISO 9000 ha sofert dues revisions, la primera l any 1994 i la segona l any 2000, que va donar lloc al conjunt de normes tal com es coneix actualment. És important senyalar que la norma ISO 9001:2000 no defineix com ha de ser el sistema de gestió de la qualitat a aplicar, sinó que es limita a descriure quines són les directrius a seguir i els requisits mínims que el sistema ha de acomplir. El que es pretén a través de la norma ISO 9001:2000 és que, gràcies al sistema de gestió de la qualitat, l empresa sigui capaç de: Subministrar un producte o servei que acompleixi de manera consistent amb els requisits dels clients i les reglamentacions corresponents. 7 Aconseguir la satisfacció del client mitjançant l aplicació efectiva del sistema, incloent la prevenció de no conformitats i el procés de millora contínua. La família de normes ISO 9000 es basa en 8 principis a l hora de crear un sistema de gestió de la qualitat efectiu capaç d aconseguir aquests objectius. Són aquests: Enfocament al client. Les organitzacions depenen dels seus clients. Lideratge. Els líders estableixen una unitat al voltant d un propòsit, una direcció i una ambient intern, en el que les persones se senten totalment involucrades. Participació del personal. Les persones són l essència de l organització. La seva total implicació permet utilitzar les seves qualitats en benefici de l organització. Enfocament en base a processos. Els resultats desitjats s obtenen d una manera més eficaç quan els recursos i les activitats es gestionen com un procés. Gestió basada en sistemes. Identificar, comprendre i gestionar un sistema de processos relacionats entre sí, per assolir un objectiu determinat, contribueix a assolir una major eficàcia i eficiència. Millora contínua. La millora contínua és un objectiu permanent de l organització. Enfocament en base a fets a l hora de prendre decisions. Les decisions eficaces es basen en l anàlisi de les dades i de la informació. Relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor. Una relació mútuament beneficiosa entre l organització i els seus proveïdors reforça la capacitat d ambdues organitzacions per crear valor. L assoliment d aquests objectius s aconsegueix a través de l aplicació de la roda de l excel lència, que resumeix com la Norma ISO 9001:2000 enfoca la gestió. 8 Millora contínua del sistema de gestió de la qualitat C L I E N T R e q u i s i t s Gestió del recursos Entrada Responsabilitat de la Direcció Realització del producte Mesura, anàlisi I millora Producte Sortida S a t i s f a c c i ó C L I E N T Roda de l excel lència en la gestió de la qualitat Per últim cal dir que a l hora de implantar el sistema de gestió de la qualitat es prima que tant el impacte econòmic com el impacte en els mètodes de treball sigui el mínim. En la descripció general s explica com es crea i s implanta el nou sistema de gestió de la qualitat. 9 2.3.2 Anàlisis i millora dels processos i la seva automatització. La capacitat econòmica d una empresa petita com Aserradero Fontova no permet fer grans inversions per a millorar el procés industrial. Això limita molt les possibilitats a l hora d adquirir maquinària nova. És per això que la millor solució passa per optimitzar en la mesura del possible el procés existent. A través d un anàlisi dels diferents processos que intervenen en la fabricació del producte, s identifiquen els temps de procés i quins són els colls d ampolla. Un cop identificats s estudia el grau d automatització i si és possible millorar-lo, amb dos objectius: Reduir aquests colls d ampolla i obtenir una millor qualitat del producte d acord amb els requisits del sistema de gestió de la qualitat. Un cop finalitzat l estudi es comprova la viabilitat de la seva implantació des del punt de vista econòmic. 10 2.4 Descripció general Descripció general dels processos de fabricació Abans de procedir a la implantació del sistema de gestió de la qualitat i a la millora dels processos és necessari analitzar els diferents productes i els diferents processos productius que existeixen prèviament a Aserradero Fontova. Aquests són els diferents productes que ofereix Aserradero Fontova: 1.- Tauló i Taula (llargades vàries) (cm) 5.- Fusta construcció Tauló de 15x5 (llargades vàries) (cm) Tauló de 15x4 Llata de 6x3 Tauló de 20x5 Llata de 7x3 Tauló de 25x5 Llata de 6x4 Tauló de 30x5 Llata de 7x4 Tauló de 20x7'5 Llata de 7'5x5 Tauló de 20x8 Tac de 4x4 fins a 40x40 Tauló de 22x7'5 Estaques de 3x3 fins a 7x7 Taula de 25mm Taula de 27mm 6.- Palets (cm) Taula de 20mm Palets de 65x53 Taula de 30mm Palets de 102x62 Palets de 120x Embalatges i palots (cm) Palets de 103x103 Fustes de 4x1'6 fins a 9x1'6 Palets de 41x41 Fustes de 4x1'7 fins a 9x1'7 Palets de 120x80 Fustes de 4x1'8 fins a9x1'8 Palets de 105x69 Llistons de 2x2 fins a 6x2 Palets de 75x60 Llistons de 2x3 fins a 4x3 Palets de 110x110 Fusta de 10x2 fins a 25x2 Palets de 94x113 Peces de 5x5 fins a 15x10 Palets de 125x65 Tac de 8x7 fins a 12x7 Palets de 114x98 Tac de 8x7'5 fins a 12x 7'5 7.- Subproducte 3.- Bigues i cabirons Serradures (llargades de 1m. a 10 m.) (cm) Escorça Bigues de 7x7 fins a 40x40 Estella Cabirons de 10 fins a 50 diàmetre Llenya 4.- Caixes i embalatges (cm) Caixes de 100x7x5 fins a 600x200x200 Bases de 100x50 fins a 600x150 11 Els processos que intervenen en la fabricació dels productes són els aquí descrits: Magatzem d entrada (M.E.) Recepció dels troncs i posterior pelat. Maquinària utilitzada: - Bàscula - Peladora Realització del producte Processat dels troncs per fer-ne productes acabats. Carro Serrat de la fusta Maquinària utilitzada: - CARRO CRE-114 (ARMENTIA) - Desdobladora - Cantejadora múltiple Twin Serrat de la fusta Maquinària utilitzada: - Serra S.A.H (ARMENTIA) Escairat Serrat de la fusta a escaire. Maquinària utilitzada: - COBRA NEC 4 (MEM) Subproducte Recollida d escorça, estella i serradures. Maquinària utilitzada: - Molí (serradures) Palets i embalatges (P. i E.) Fabricació de palets i caixes. Maquinària utilitzada: - Serra de cinta (SHARK 500) - Màquina per a la fabricació de palets (MACDEL) 12 Tractament (TRACT.) Tractament químic de la fusta (fungicida i anti coloració blava de la fusta). Maquinària utilitzada: - Equip de tractament de la fusta (TAMESA) Magatzem de sortida (M.S.): Emmagatzematge dels productes finals previ a la distribució. No tots els processos s utilitzen per elaborar tots els productes. En els diagrames següents s indica quins processos intervenen en la fabricació de cada un dels productes. 1. TAULÓ I TAULA 2. EMBALATGES I PALOTS 3. BIGUES I CABIRONS 5. FUSTA CONSTRUCCIÓ M. E. CARRO Producte acabat? TWIN Producte acabat? Escairat Tractament especificat? TRACT. M. S. 13 4. CAIXES I EMBALATGES 6. PALETS M. E. CARRO Producte Producte TWIN Escairat acabat? acabat? Tractament especificat? P. i E. TRACT. M. S. 7. SUBPRODUCTE ESCORÇA ESTELLA SERRADURES M.E. (Peladora) CARRO TWIN Escairat Subproducte Subproducte M. S. M. S. Per tenir una idea més clara de com estan distribuïts els processos productius, en el diagrama següent es mostra l esquema de la nau principal de l empresa. En els plànols annexats es mostra amb més detall la distribució interna d Aserradero Fontova. 14 PALETS I EMBALATGES SUBPRODUCTE CANTEJADORA MÚLTIPLE MOLÍ FABRICACIO MANUAL DE PALETS I EMBALATGES CARRO CARRO SERRA DE CINTA MÀQUINA D ESCAIRAR AUTOMÀTICA DESDOBLADORA ENTRADA TRONCS PELATS MÀQUINA AUTOMÀTICA DE FABRICACIÓ DE PALETS TWIN ESCAIRAT TWIN NOTA: ESQUEMA PARCIAL, PER DISTRIBUCIÓ COMPLETA VEURE PLÀNOLS ANEXATS A LA MEMÒRIA. Esquema general de la fabricació 15 2.4.2 Implantació de la Norma ISO 9001:2000 La implantació d un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma internacional ISO 9001:2000 no es realitza de cop. És un procés lent que s ha d estructurar de forma clara. Aquestes són les diferents fases en que es divideix la implantació: Planificació Implantació Anàlisi Posta en marxa A continuació es mostren en detall: Planificació En aquesta primera fase s avalua la necessitat d implantar el sistema de gestió de la qualitat i els recursos necessaris per assolir l objectiu. També s estableixen la resta de fases necessàries i el calendari proposat per assolir-les. Aquesta planificació es va concretar durant una sèrie de reunions amb la direcció de l empresa. A la reunió final, on es va decidir la planificació de la implantació del sistema, els assistents van ser: Pau Sabaté Joan Fontova Francesc Fontova Jaume Fontova Octavi Fontova David Fontova Gorgina Padrell - Titular del projecte - President - Vocal - Secretari - Responsable de qualitat - Cap de producció i compres - Administració Aquestes són les conclusions a que es va arribar: La direcció d Aserradero Fontova està d acord amb la decisió d implantar un sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma Internacional ISO 9001:2000 i comprèn els avantatges però també els compromisos que això suposa. 16 La direcció d Aserradero Fontova decideix nomenar com a responsable de qualitat i responsable de la implantació del sistema de qualitat dins de l empresa a Octavi Fontova. Georgina Padrell, responsable de les tasques d administració de l empresa, li donarà suport en aquesta tasca. Ells dos seran els que es reuniran periòdicament amb Pau Sabaté durant el procés d implantació. La resta de responsables de les diferents àrees d Aserradero Fontova així com la direcció es comprometen a donar el suport que sigui necessari. S estableix la periodicitat de les reunions entre Pau Sabaté i els responsables de la implantació del sistema de gestió de la qualitat en un cop a la setmana, els dimarts de 18 hores a 20 hores, amb la possibilitat de reunir-se també els dijous a la mateixa hora si és necessari. S estableixen les diferents activitats necessàries i els responsables de cada una d elles. També s estableix el calendari a seguir per dur a terme les activitats. Aquest calendari s especifica a l apartat 2.5 Planificació i programació d aquesta memòria Implantació Aquesta és la fase principal, on es crea i s implanta el sistema de gestió de la qualitat. Aquestes són les activitats que es duen a terme: Formació de les persones implicades S ha de formar als responsables de les diferents àrees sobre el seu rol dins del sistema de gestió de la qualitat i sobre els conceptes bàsics de la Norma ISO 9001:2000. S ha de formar el responsable de qualitat i l administrativa, com a artífexs de la implantació del sistema de gestió de la qualitat, en els diferents apartats de la Norma ISO 9001: Sensibilització de tots els empleats de l empresa. S ha d impartir una xerrada a tots els empleats de l empresa per sensibilitzar-los sobre la importància d implantar un sistema de gestió de la qualitat i sobre quins són els objectius a assolir. 17 Definició de la gestió basada en processos. S ha d analitzar amb el responsable de qualitat quins són els diferents processos que es duen a terme dins de l empresa, tant productius com estratègics i de suport, i s ha de definir la interacció entre les diferents activitats d acord amb les requisits de la Norma ISO 9001:2000. Aquesta és la base per a poder definir de forma efectiva el sistema de gestió de la qualitat. La separació de les activitats es pot veure al diagrama següent: DIAGRAMA DE PROCESSOS Recursos Humans Gestió de la qualitat Processos estratègics Comercial Control de la producció Realització del producte Lliurament Aprovisionament Magatzem d entrada Magatzem de sortida Processos productius Requisits del client Satisfacció del client Control de la documentació Control dels r
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x