Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l Ajuntament.

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Passanant, 14 de desembre de Sessió Ordinària Número 06/2010 Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la presidència de l Il lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo,
Passanant, 14 de desembre de Sessió Ordinària Número 06/2010 Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la presidència de l Il lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde de la Corporació i amb l assistència de: - Francesc Miró i Miró. - Josep Maria Prats i Domènech. - Josep Maria Miró i Amenos. Excusa la seva assistència per motius personals el regidor Josep Espinach i Briansó. Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l Ajuntament. D ordre de la Presidència s obre la sessió essent les hores. 1.- APROVACIÓ, SI S ESCAU, DE L ACTES DE LES SESSIONS, ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2010, I EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE A petició de l Alcalde, el secretari llegeix l acta de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la corporació. Seguidament i a petició de l Alcalde, el secretari llegeix l acta de la sessió extraordinària del dia 2 de novembre de Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la corporació. 2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D ALCALDIA DES DEL DIA 28 D AGOST DE 2010 AL DIA 3 DE DESEMBRE DE El Secretari informa dels decrets dictats per l Alcaldia des del passat dia 28 d agost de 2010 fins el dia 3 de desembre de És dóna compte dels decrets 111/2010 al 154/2010 Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats. 3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS D AGOST, SETEMBRE i OCTUBRE 2010, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS. L Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos d agost, setembre i octubre de 2010, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos. S adjuntat relació en la documentació subministrada als Regidors, i segons la mateixa es despren: MES D AGOST Total ADO ,94.- Entre assentaments Total ADOP-MP ,34.- Entre assentaments Total P-MP ,94.- Entre assentaments MES DE SETEMBRE Total ADO 3.881,30.- Entre assentaments Total ADOP-MP ,85.- Entre assentaments Total P-MP ,76.- Entre assentaments MES D OCTUBRE Total ADO ,74.- Entre assentaments Total ADOP-MP ,00.- Entre assentaments Total P-MP ,72.- Entre assentaments Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments realitzats durant aquests mesos. 4.- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2N. SEMESTRE L Alcalde informa del tancament del padró de subministrament d aigua,potable a domicili, 2n. semestre de 2010, i PROPOSA: Aprovar inicialment el següent padró i per l import següent: - SUBMINISTRAMENT D AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2N. SEMESTRE Import: ,34.-, amb 251 documents cobratoris. Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació, s aprova la proposta efectuada per l Alcaldia. 5.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL EXERCICI Vistes les diferents alternatives donades per BASE Gestió d Ingressos Locals, referent a les dades de cobrament dels diferents padrons d impostos i taxes municipals per l exercici PROPOSO: Primer.- Aprovar per al proper exercici 2011 el següent calendari fiscal, amb els següents periòdes de cobrament voluntari per a cada concepte segons la relació següent: Núm. concepte Concepte Periòde Periòde de voluntaria 100 TAXES I PREUS PUBLICS 01/01/ /03/ /01/ /03/ IMP.VEHICLES TRAC.ME anual 31/03/ /05/ IBI BICE anual 31/03/ /05/ IBI URBA anual 29/04/ /06/ IBI RUSTICA anual 29/04/ /06/ FESTES LOCALS anual 29/04/ /06/ TAXES I PREUS PUBLICS 01/04/ /06/ /03/ /05/ IAE anual 29/07/ /09/ SUBMINIST. D'AIGUA 01/01/ /06/ /07/ /09/ TAXES I PREUS PUBLICS 01/07/ /09/ /09/ /11/ TAXES I PREUS PUBLICS 01/10/ /12/ /10/ /12/ SUBMINIST. D'AIGUA 01/07/ /12/ /12/ /02/2012 Segon.- Comunicar el present acord a BASE Gestió d Ingressos Locals. Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació, s aprova la proposta de l Alcaldia de manera íntegra. 6.- APROVACIÓ, SI S ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D ORDENANCES FISCALS PER A L EXERCICI Aquest Ajuntament pretén aprovar les ordenances fiscals reguladores de Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (OR/M-12), d acord amb l establert a l article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. També es preten modificar l ordenança fiscal reguladora del servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11). En data 2 de novembre de 2010 es va adoptar l acord d aprovació inicial i es va obrir termini d informació pública durant el qual, i en data 16 de novembre i registre general d entrada de documents, número 930, REDTEL, Asociación de operadores de telecomunicaciones, va presentar les següents al.legacions: a) Disconformitat de la tributació de les operadores de telefonia mòbil amb el que estableixen les Directives de la U.E. 2002/19, 2002/20 i 2002/21. b) Es tracta d una nova càrrega fiscal que ja està gravada per la via d un altre tríbut, l I.A.E. c) Les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil ja estan gravades per l Estat per la utilització del domini públic (espectre radioelèctric)mitjançant la figura de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric,regulat per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. d) Manca d adequació de la tributació establerta per l Ordenança municipal al que estableix l art del TRLRHL. Les quals han estat degudament informades pel secretari interventor, desprenent-se d aquest informe: - Respecte de l interès legítim de REDTEL i respecte de la representació que ostenta: Com a qüestió prèvia a la resolució de les al.legacions presentades, cal incidir en l aspecte de la legitimació que ostenta REDTEL per a presentar les mateixes. L art. 18 del TRLRHL regula la condició d interessats als efectes de reclamar contra els acords provisionals de les ordenances fiscals. L apartat a) de l esmentat article estableix que tindran la condició d interessats els «que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos». Tot i que el Tribunal Suprem s ha manifestat amb caràcter ampli per que fa al concepte d interés directo, d acord amb les Sentencies de 19 de novembre de 1993 (1993/8451), 8 de abril de 1994 (RJ1994\3016) i 28 de gener de 1999 (RJ 1999/571), cal acreditar encara que sigui mínimament aquest interés directe cosa que no consta hagi fet REDTEL mitjançant l escrit d al.legacions presentat davant l ajuntament, on es limita a questionar l ordenança aprovada provisionalment. D altra banda, l apartat b) d aquest article indica que també estan legitimitats per a ser considerats interessats los colegios profesionales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actuen en defensa de los que les son propios. En aquest sentit REDTEL no acredita ni la seva legal constitució, ni les finalitats de l associació, ni tampoc que actua en representació de les empreses sotmeses a tributació. Per tant, de la documentació aportada no es pot desprendre la seva condició d interessat i per tant no es pot acreditar la seva legitimació per a reclamar contra l ordenança fiscal aprovada provisionalment. - Pel que fa a la disconformitat de la tributació de les operadores de telefonia mòbil amb el que estableixen les Directives de la U.E. 2002/19, 2002/20 i 2002/21. En aquest sentit, cal indicar que les Directives son normes de dret comunitari que obliguen amb caràcter general a tots els estats, i formen part de l ordenament intern un cop s hagin trasposat a la normativa del propi estat. Per tant, si REDTEL invoca normes comunitàries té que acreditar en quines normes s han trasposat les mateixes, i quina normativa interna s infringeix. D altra banda, com es veurà a continuació l ordenança aprovada no infringeix cap norma tributària estatal ni tampoc el TRLRHL que és la norma que regula l establiment de taxes en l àmbit local. - S al.lega que es tracta d una nova càrrega fiscal que ja està gravada per la via d un altre tríbut, l I.A.E, i també que les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil ja estan gravades per l Estat per la utilització del domini públic (espectre radioelèctric) mitjançant la figura de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric, regulat per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. Al respecte cal indicar que el fet imposable de la taxa, tal com indica el seu art. 2, és el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil. Res té a veure amb aquest, el fet imposable de l I.A.E. el qual grava el mer exercici, en territori nacional, d activitats empresarials, professionals o artístiques, s exerceixin o no en un local determinat i estiguin o no especificades a les tarifes de l impost, ni tampoc amb el fet imposable de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric, regulat per la Llei 32/2003, el qual està constituït per la reserva para uso privativo de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades, per la qual cosa no es pot invocar en cap cas una doble imposició, sinó que en qualsevol cas es tracta d una activitat que està gravada per diversos tributs, com succeeix en la majoria de subjectes passius que estan sotmesos als tributs locals, autonòmics o estatals en funció de si es dona o no el fet imposable dels mateixos. - Pel que fa a la manca d adequació de la tributació establerta per l Ordenança municipal al que estableix l art del TRLRHL, cal indicar el següent: Les empreses prestadores del servei de telefonia mòbil són explotadores de serveis d interès general i al mateix temps precisen de la utilització privativa o l aprofitament especial del domini públic municipal, imprescindible per la prestació d una part dels seus serveis. No obstant la concurrència d aquestes condicions, i malgrat l aplicació general del règim tributari establert a l article 24 del TRHL a les empreses que operen en el sector de telecomunicacions, reconegut pel Tribunal Suprem en sentencia del 18 de juliol de 2007 dictada en interès de la llei, en els serveis de telefonia mòbil no és aplicable el règim especial de quantificació de la taxa previst a l apartat c) de l esmentat article 24 del TRHL. Segurament han estat consideracions com la dificultat d individualitzar territorialment els serveis prestats mitjançant telefonia mòbil, o el criteri de què aquests serveis requereixen, a més de l aprofitament especial del domini públic local, utilitzar, en diferent mesura, l espai radioelèctric, les quals han portat al legislador a excloure del règim especial de quantificació els serveis de telefonia mòbil. Si bé, en la mesura que resulta evident que els serveis de telefonia mòbil precisen de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, està clar que els ajuntaments poden establir una taxa, l import de la qual haurà de determinarse segons l establert a l apartat 1 a) de l article 24 del TRHL. Així resulta de diversos pronunciaments jurisprudencials, entre ells la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de juny de 2008 i 9 d octubre de2008, en la qual expressament es nega que l exclusió del règim especial de quantificació de la taxa de l article 24.1.c) del TRHL dels serveis de telefonia mòbil signifiqui l exclusió per als esmentats serveis del règim general de quantificació de la taxa, quan efectivament es produeixi el seu fet imposable i afecti al domini públic local, inclós el sòl, subsòl i vol. Aquesta taxa s haurà d establir complint el previst a l article 24.1.a) del TRHL i s haurà d aprovar una ordenança fiscal amb els criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la utilitat derivada de l aprofitament especial del domini públic municipal. Per tant, si com s acredita en l informe econòmic redactat per l ajuntament, les esmentades companyies utilitzen el domini públic municipal en els dos supòsits que s indiquen a continuació: a) Quan es telefona des d un telèfon mòbil a un telèfon fix, o des d un telèfon fix a un mòbil, necessàriament s utilitza la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals. b) A les trucades entre dos telèfons mòbils, hi haurà diferents ocupacions del domini públic, en funció de l organització tècnica de les antenes i xarxes, establerta pels operadors de telefonia mòbil. Ocupacions sempre imprescindibles per a la prestació del servei de telefonia fixa i mòbil- i en general d alta intensitat. és evident, per tant, que l esmentada activitat pot ser objecte de gravàmen d acord amb el que estableix l art. 24.1a) del TRLHL i es pot sotmetre a tributació a les empreses de telefonia mòbil que facin ús del domini públic municipal. En aquest sentit no hi ha cap contradicció amb l art del TRLHL com argumenta REDTEL en les seves al.legacions. L exacció de les taxes requereix el seu establiment per acord d imposició i d aprovació de la corresponent ordenança fiscal, que entrarà en vigor amb la seva publicació, com assenyalen els articles 20 i 17 del TRLRHL. A més, aquesta tributació ha de respectar el que estableix el TRLHL en el seu article 24.2, referent a que l import de la taxa no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o en el seu defecte del valor de la prestació rebuda: L article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004 (en endavant TRHL) disposa que els acords d establiment de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic hauran d adoptar-se a la vista d informes tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat d aquells. L article 24.1 a) del TRHL estableix que l import de les taxes previstes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local es fixarà, amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria al mercat la utilitat derivada de l esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic. A l apartat c) de l esmentat article 24.1 del TRHL es preveu que quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies publiques municipals, a favor d empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d interès general o afectin a la generalitat o a una part del veïnat, l import d aquelles consistirà en l 1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les esmentades empreses. Tots aquests tràmits i requisits es compleixen en l ordenança aprovada per l ajuntament. El Tribunal Suprem en la seva recent Sentencia del Recurs de Casació 5082/2005, de data 16/02/2009, ha ratificat aquesta interpretació doctrinal, i entre altres coses alhora que ratifica el contingut de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de data 30 de juny de 2005, per la qual es declara ajustada a dret l Ordenança Fiscal num. 24 de l Ajuntament de Badalona, reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros en el término municipal de Badalona, estableix com a doctrina del T.S. els aspectes següents: El problema es si la determinación de la tasa podría quedar sometida al régimen general establecido en el art a) de la misma Ley. Al respecto, debemos empezar por recordar que el art c) dice que no se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil ; pero el tenor literal del precepto lo único que hace es excluir a las empresas de telefonía móvil de uno de los regímenes posibles de determinación o cuantificación de la cuota de tasa: el sistema especial del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación, pero no esta excluyendo la posibilidad de sujetar a los operadores de telefonía móvil a la tasa municipal por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. El importe de la tasa en este régimen general del art a) de la L.H.L. se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público. De no aplicarse el régimen especial de cuantificación y a falta de una exención objetivamente justificada, establecida por el legislador que introduce la tasa a favor de unos operadores determinados (los de telefonía móvil), debe resultar de aplicación el régimen general del apartado a) del art de la L.H.L. No podemos compartir el criterio de que la exclusión del régimen especial de cuantificación de la tasa del art c) de la L.H.L. de los servicios de telefonía móvil significa la exclusión para tales servicios del régimen general de cuantificación de la tasa cuando efectivamente se produzca su hecho imponible y afecte al dominio público local, incluido el suelo, subsuelo y vuelo. De la Ley no resulta una exclusión del hecho imponible de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para la prestación de los servicios de telefonía móvil. Si tanto los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público como los operadores de telefonía móvil son operadores de comunicaciones electrónicas a efectos de los arts. 5 a 8 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, y del contenido del Real Decreto 424/2005, y el régimen del art c) es un régimen especial respecto del régimen general del art a), deben incluirse en este régimen general a los operadores expresamente excluidos del régimen especial. De lo contrario se estaría haciendo una distinción entre operadores de comunicaciones electrónicas (los de telefonía móvil y el resto) que podría ser contraria al principio de igualdad tributaria previsto en el art. 3.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y en el art. 14, en relación con el art. 31.1, ambos de la Constitución, principio de igualdad que ha sido defendida por este Tribunal Supremo, en materia de tributos locales, en sentencias de 30 de abril de 2001 y 21 de noviembre de 2006. Per tots aquests antecedents i fonaments de dret, PROPOSO al Ple de la Corporació Primer.- Desestimar totalment les al legacions presentades per REDTEL, Asociación de operadores de Telecomunicaciones, en base a l informe del secretari-interventor i els antecedents i fonaments de dret esmentats, de tal manera que: Primera.- Amb la documentació tramesa no s acredita la condició d interessat de REDTEL i per tant no es pot acreditar la seva legitimació per a reclamar contra l ordenança fiscal aprovada provisionalment, per la qual cosa s escau requerir que s acrediti aquest extrem amb caràcter previ a la resolució de les al.legacions. Segona.- Pel que fa al fons de les al.legacions plantejades s escau la seva desestimació en base als antecedents i fonaments de dret plantejats en l informe de secretaria intervenció. Segon.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals reguladores de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (OR/M-12). Tercer.- Aprovar definitivament la modificació del l ordenança fiscal reguladora del servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11),. Quart.- Notificar aquest acord a tots els que han presentat al legacions amb el corresponent peu de recursos. Cinqué.- Publicar l acord d aprovació definitiva de les ordenances fiscals, de nova imposició reguladora de la Tax
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x