ΕΛΠ42 - ELP42 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Β1 χαρακτηριστικά Παλαιολιθικης

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
ΕΛΠ42 - ELP42 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Β1 χαρακτηριστικά Παλαιολιθικης
   ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Βραχοσκεπή Μποΐλα – Υ/Π!   Η έναρξη της Παλαιολιθικής σηματοδοτείται από τον έλεγχο των βασικών αρχών της κατεργασίας του λίθου και την εμφνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων! Αρχα"#$ερα α%&ρ'π"%α εραλε)α!  οι πελεκημένες κροκλες "λιμναίες ή ποταμίσιες από διφορα πετρώματα# *+Χρο%ολο"κ# πλα)σ"ο!  "$%& εκ!# '&(!((()*(!((( Π!+! ,+Κλ)-α , σταθερή βελτίωση του κλίματος% τήξη των παγετώνων% βλστηση στέπας - " Μπαΐλα , .υχρό και ξηρό με διαστήματα υγρασίας% υγρασία και στα ορειν με δενδρώδη βλστηση#! .+%&ρ0πο1 , *+ Η Παλα"ολ"&"κή  συμπίπτει με την εμφνιση του /010 2324567! ,+ +την 8λλδα την αρχαιότερη μαρτυρία της παρουσίας του ανθρώπου στον 8λλαδικό χώρο αποτελεί το κρανίο των Πετραλώνων "9αλκιδική#% :ατατσσεται ανμεσα στον /010 2324567 και τον /010 7;<=2>7 >2;>?235/;@2>7=7! .+ :ατ τη Μ2σ3 Παλα"ολ"&"κή  εποχή ο /010 2324567 δίνει τη θέση του στον σAγχρονο νθρωπο τον /010 7;<=2>7 ή >2;>?235/;@2>7=7% με τον αυξημένο εγκέφαλο να αποτελεί σημαντική βιολογική διαφορ σε σχέση με τα προηγοAμενα ανθρώπινα είδα! 4+ :ατ την  5σ$ερ3 Παλα"ολ"&"κή  εμφανίBεται ο /010 7;<=2>7 7;<=2>7, σταματοAν οι ανατολικές εξελικτικές μεταβολές% ενώ η συμπεριφορ αναπτAσσεται με γρήγορο ρυθμό! 4+Πολ"$"σ-"κή ε62λ"63 (-ε 78σ3 $α αρχα"ολο"κ8 9λ"κ8 κα$8λο"πα – -αρ$9ρ)ε1 , *+Ε:ΕΛΙ:Η ΤΟΥ ΕΡ;ΑΛΕΙΑΚΟΥ Ε:ΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΙΘΟΤΕΧ<ΙΑ!   *+ Cα στοιχεία που διαθέτουμε για να αναπαραστήσουμε τη Bωή του παλαιολιθικοA ανθρώπου είναι τα εργαλειακ κατλοιπα! ,+ :ατ την Πρ'"-3 Παλα"ολ"&"κή  έχουν εντοπιστεί ελχιστα δείγματα λίθινων χειροπελέκων "π!χ! :οκκινόπηλο Ηπείρου και Παλαιόκαστρο :οBνης#! .+ :ατ τη Μ2σ3 Παλα"ολ"&"κή  αναπτAσσονται νέες τεχνικές της λιθοτεχνίας, εργαλειακ σAνολα σε φολίδες% εργαλειακοί τAποι, αιχμές και ξέστρα% ο χειροπέλεκυς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος της Dεσολιθικής! Eνπτυξη της τεχνικής Fεβαλλου! 4+ Η  5σ$ερ3 Παλα"ολ"&"κή  χαρακτηρίBεται από την τεχνική των λεπίδων με την οποία γίνεται, *+ :αλAτερη εκμετλλευση της πρώτης Aλης! ,+ Cελειοποίηση των λίθινων εργαλειακών συνόλων! .+ :ατασκευή νέων τAπων εργαλείων% όπως του 6=σ$ρο9  και της λ9>)?α1 ! 4+ΜΠΑ@ΛΑ , *+ Eπό την κοιλδα του GοHδομτη οι νθρωποι περισυνέλεγαν την κAρια πρώτη Aλη% κροκλες πυριτόλιθου% για την κατασκευή των εργαλείων τους και του οπλισμοA τους "αιχμές βελών και δορτων% εκτοξευτήρα% τόξο#% τις οποίες ακόμα εντοπίBουμε στο Iφυσικό δπεδοJ της βραχοσκεπής!  ,+ K πυριτόλιθος της περιοχής δεν ήταν ιδιαίτερα καλής ποιότητας και θρυμματιBόταν% ωστόσο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένη τεχνική παρήγαγαν μικρολεπίδες% χρήσιμες για το κυνήγι! .+ Lστόσο επειδή έχουν βρεθεί και εργαλεία από καλής ποιότητας πυριτόλιθο συμπεραίνουμε ότι τον προμηθεAονταν κατ τη διρκεια των μετακινήσεων τους και τον κατεργBονταν επί τόπου! ,+ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ!   *+ :ατ κAριο λόγο σε υπαίθριες θέσεις "έως και τη Dέση Παλαιολιθική#% αλλ και βραχοσκεπές και σπήλαια "κατ την Mστερη Παλαιολιθική - DπαNλα#% κοντ σε νερό "πηγές% ποτμια% λίμνες# και σε πηγές πρώτης Aλης% όπως ο πυριτόλιθος% π!χ! υπαίθριες θέσεις στον :οκκινόπηλο Ηπείρου ή στο Παλαιόκαστρο :οBνης! ,+ Cα σπήλαια και οι βραχοσκεπές έχουν ανατολικομεσημβρινό προσανατολισμό% ώστε οι ακτίνες του ήλιου να φωτίBουν και να θερμαίνουν το χώρο κατ τη διρκεια της ημέρας! .+ Η είσοδος και ο μπροστινός χώρος των σπηλαίων κατοικοAνται% ενώ το εσωτερικό είναι .υχρό και όχι φιλικό! 4+ K χαρακτήρας της εγκατστασης "μόνιμες ή ημιμόνιμες θέσεις% κυνηγητικές στσεις% θέσεις σφαγεία# εξαρτται μεσα από τις κλιματικές συνθήκες A+ Παλαιολιθικός νθρωπος, δεν έχει μόνιμη εγκατσταση% μετακινείται εποχικ Bώντας νομαδικ! B+ΜΠΑ@ΛΑ , *+ Cα αρχαιολογικ κατλοιπα "λίθινα εργαλεία% θραAσματα οστών Bώων# και οι εστίες μαρτυροAν ότι η βραχοσκεπή κατοικήθηκε εποχιακ% ενισχAοντας τη σημασία της στο  νομαδικό βίο των παλαιολιθικών ομδων! ,+ Eπό τον μικρό αριθμό &αλ8σσ"0% οσ$ρ20% % τα οποία δεν συνδέονται με το μεσο γεωγραφικό περιβλλον $31 Μποΐλα1 % υποδηλώνονται μετακινήσεις μεταξA της παραλιακής Bώνης και του εσωτερικοA της περιοχής! .+ Cα θαλσσια όστρεα ίσως αποτελοAν αντικείμενα συμβολικοA χαρακτήρα κι όχι κατλοιπα διατροφής! 4+  Oσως ο πυριτόλιθος και τα θαλσσια όστρεα να αποτελοAν αντικείμενα ανταλλαγής μεταξA διαφορετικών ομδων! .+Ε<ΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΟΥ Α<ΘΡCΠΟΥ!*+ Cροφοσυλλεκτικό στδιο ,+ :υρίως φυσική εκμετλλευση Bωικών και φυσικών πόρων! .+ :υνήγι και αλιεία! 4+ +υλλέγει και αξιοποιεί λίθινες πρώτες Aλες και φυτ A+ΜΠΑ@ΛΑ ,  *+ Kι παλαιολιθικοί κυνηγοί σκότωναν κυρίως αιγαγροειδή% που έβρισκαν καταφAγιο στην κοιλδα και τα μικρ οροπέδια πνω από τον GοHδομτη! ,+ Eπό τα θραAσματα των οστών φαίνεται ότι τα θηρματα μεταφέρονταν στη βραχοσκεπή όπου ακολουθοAσαν εκδορ% διαμελισμός% τεμαχισμός και στη συνέχεια κατανλωση! .+ Cα εργαλεία που χρησιμοποιοAνταν γιP αυτές τις εργασίες ήταν φολίδες με ανεπεξέργαστες ακμές και για την αφαίρεση του λίπους χρησιμοποιοAσαν ξέστρα! 4+ Cέτοια εργαλεία στη DποNλα έχουν βρεθεί πολA λίγα% ενώ λίγα είναι και τα εργαλεία από οστ! A+ Η τροφή τους δεν περιελμβανε πολλές φυτικές Aλες αλλ μυελό% .ρια τα οποία .ρευαν% κστορες% που ήταν απαραίτητοι και για τη γοAνα τους% λαγοί και πτην! Cέλος λίγα σαλιγκρια και #σ$ρεα λ9κο= %ερο= ! B+ Cα κατλοιπα διατροφής χορτοφγων θηλαστικών% κυρίως ελαφιών% αποδεικνAουν ότι οι παλαιολιθικοί κυνηγοί δραστηριοποιοAνταν και εκτός της κοιλδας του GοHδομτη% και κυνηγοAσαν την νοιξη και το καλοκαίρι νεαρ ελφια "δόντια#! 4+ΤΑDΕΣ!   *+ Qαίνεται πως ο νθρωπος από τη Dέση Παλαιολιθική αρχίBει να φροντίBει τους νεκροAς του!
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x