2014: Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš. (výzkumná zpráva)

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
2014: Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš. (výzkumná zpráva)
    Univerzita Karlova v Praze, P   írodov # decká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum m # st a region %  (CVMR) Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v M   Praha-Libuš Studie Objednací list ( . 1097/2013-94   ešitel Prof. RNDr. Lud # k Sýkora, Ph.D. spolu   ešitelé Mgr. Tomáš Brabec Mgr. Dita * ermáková, Ph.D. Mgr. Klára Fiedlerová RNDr. Tereza Kušniráková, Ph.D. RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Mgr. Andrea Pla ( ková spolupráce Pham Quoc Loc Bc. Jitka Kosková Leden 2014   2 Obsah 1   ÚVOD 3   2   CÍLE, ZAM "$ ENÍ VÝZKUMU A METODY 4   3   VIETNAMCI V M " STSKÉ  ÁSTI PRAHA-LIBUŠ 5   3.1   Reziden & ní diferenciace cizinc )  v Praze 5   3.2   Reziden & ní diferenciace cizinc )  uvnit  ,  m . stské & ásti Praha - Libuš 8   3.3   Záv . r 17   4   VÝSKYT SOCIÁLN " -ETNICKÝCH KONFLIKT 0  A VÝVOJ LOKÁLNÍCH INTEGRA  NÍCH POLITIK V M   PRAHA-LIBUŠ 18   4.1   Nadpis nový 18   4.2   Záv . r 23   5   SOUŽITÍ MEZI MAJORITOU A VIETNAMCI POHLEDEM V " TŠINOVÉ SPOLE  NOSTI 25   5.1   Neporozum . ní a konflikty 26   5.1.1   Témata neporozum # ní a konflikt %  ve vzájemném soužití 27   5.1.2   Konflikty v lokalitách bydlení Vietnamc %  35   5.1.3   Sociální skupiny: v # k, sociální status a tradi ( ní místní identita 41   5.2   Pozitivní p  , íklady soužití a sociální integrace 43   5.2.1   Místa každodenního života obyvatel m # stské ( ásti 43   5.2.2   Sociální interakce s Vietnamci a jejich percepce odlišnými sociálními skupinami 46   5.3   Záv . r 49   6   SPOLE  NÉ SOUŽITÍ POHLEDEM VIETNAMSKÝCH LIBUŠAN 0  51   6.1   Soužití: spolu nebo vedle sebe? 52   6.2   Bariéry vzájemného setkávání 53   6.3   Místa setkávání 58   6.4   Faktory p  , ispívající pozitivn .  k budování vzájemných kontakt )  61   6.5   Vnímání spole & ného soužití na obecné úrovni 64   6.6   Role radnice ve vzájemném soužití 68   6.7   Záv . r 70   7   AKTIVITY NA PODPORU INTEGRACE V PRAZE-LIBUŠI: ZHODNOCENÍ A DOPORU  ENÍ 71   8   LITERATURA A ZDROJE 75     3 1   Úvod V roce 2011 ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem vnitra (odborem azylové a migra ( ní politiky) vybralo m # stskou ( ást Praha-Libuš pro p   ípadovou studii reziden ( ní segregace a integrace cizinc %  se specifickým zam # ením na Vietnamce. D % vodem byla významná koncentrace ekonomických aktivit vietnamských imigrant %  v lokalit #  Sapa, bydlení v okolních reziden ( ních oblastech a vnímání konfliktních situací mezi p % vodním obyvatelstvem a Vietnamci. Koncem roku 2011 jsme zpracovali studii „P   ípadová studie reziden ( ní segregace v Praze-Libuši“, jejímž cílem bylo shromáždit základní vstupní informace o území m # stské ( ásti Praha-Libuš s d % razem na bydlení a další aktivity cizinc % . Velká pozornost byla v # nována reprezentaci cizinc %  v komunika ( ních médiích v ( etn #  sociálních sítí a identifikaci klí  ( ových aktér %  spojených s problematikou cizinc % , jejich ekonomických a kulturních aktivit, bydlení, segregace a integrace. Tuto studii jsme v únoru roku 2012 rozší    ili - diskutovali jsme hlavní místa koncentrace bydlení cizinc %  a v # novali jsme se rozdílnému zp % sobu myšlení,   ešení ur ( itých situací ( i vnímaní sociálního statusu mezi * echy a Vietnamci. Výsledky studie byly prezentovány a diskutovány na t   ech seminá   ích, z nichž dva byly po   ádány ve spolupráci s m # stskou ( ástí Praha-Libuš. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem vnitra (odborem azylové a migra ( ní politiky) m # lo zájem o rozší    ení studie o další témata. V roce 2012 vznikly dv #  navazující studie. První z nich „Sídelní segregace v lokalit #  M *  Praha-Libuš“ se zam # ila na identifikaci lokalit koncentrace bydlení cizinc %  v M *  Praha-Libuš, podchycení mechanism %  vzniku t # chto koncentrací a vyhodnocení stavu a procesu reziden ( ní segregace Vietnamc %  v ( etn #  diskuse doporu ( ení pro prevenci segregace, p   ípadn #  zmírn # ní jejích efekt % . Druhá studie „Kušniráková, T., Pla ( ková, A., Tran Vu, V.A. (2013) Vnit   ní diferenciace Vietnamc %  - pro pot   eby analýzy segregace cizinc %  z t   etích zemí“ ukázala, že Vietnamci v Praze-Libuši netvo   í homogenní komunitu, ale jsou z hlediska ekonomického postavení vnit   n #  sociáln #  diferencovanou skupinou (od elit po zam # stnance s nízkými p   íjmy). Výzkumy z let 2011 a 2012 ukázaly, že klí  ( em k poznání a prevenci vzniku prostorové reziden ( ní segregace a s ní spojených rizik, je pochopení soužití p % vodní populace a vietnamských imigrant %  s d % razem na mechanismy lokální integrace a vzniku sociálních konflikt % . Ministerstvo pro místní rozvoj * eské republiky zadalo v ( ervnu 2013 studii „Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v M *  Praha-Libuš" s cílem zmapovat a vyhodnotit minulé i sou ( asné události a procesy posilující i narušující soudržnost obyvatel této m # stské ( ásti. Studie postihuje trendy vývoje v lokalit # ,  jejich podmín # nosti, a možnosti podpory integrace a prevence sociálních konflikt % . Jejím smyslem je rozší    ení stávajících poznatk %  s cílem p   edpovídat a zmír , ovat nežádoucí d % sledky sociální a etnokulturní diferenciace p   i prevenci vzniku prostorové reziden ( ní segregace.   4 2   Cíle, zam ., ení výzkumu a metody Studie se d # lí na t   i hlavní ( ásti. První ( ást se zam # uje na p   edstavení širšího kontextu soužití majority s Vietnamci v m # stské ( ásti Praha-Libuš. V této ( ásti se v # nujeme vývoji po ( tu a podílu cizinc %  a zejména Vietnamc %  v Praze a m # stské ( ásti Praha-Libuš a rozmíst # ní a prostorové reziden ( ní segregaci Vietnamc %  v m # stské ( ásti Praha-Libuš a navazujících okolních oblastech. Tato ( ást navazuje na výsledky výzkumu z let 2011-2012, které byly aktualizovány a rozší    eny o nové poznatky získané b # hem výzkum %  realizovaných v roce 2013. Aktualizovány a rozší    eny byly informace o po ( tu a podílu cizinc %  a zejména byl podstatn #  rozší    en terénní výzkum reziden ( ních koncentrací cizinc %  a zejména Vietnamc %  o nové oblasti. Druhá a t   etí ( ást studie analyzují vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v M *  Praha-Libuš. Druhé ( ásti p   edchází krátké shrnutí vývoje sociálních mezietnických konflikt %  v M *  Praha-Libuš a p   ístupu k jejich   ešení. Následující ( ásti prezentují výsledky výzkumu, který se zam # il na analýzu mechanism %  lokální integrace a vzniku sociálních konflikt % . Výzkum zmapoval a vyhodnotil minulé a sou ( asné mezietnické konflikty mezi majoritou a Vietnamci a zárove ,  také události a procesy bezkonfliktního soužití a integrace posilující soudržnost. Snahou bylo postihnout trendy sociálního vývoje v lokalit # , jejich podmín # nosti a možnosti podpory sociální integrace a prevence sociálních konflikt % . Výzkum tak rozši   uje stávající poznání o sociální soudržnosti obyvatel m # stské ( ásti Praha-Libuš s cílem p   edpovídat a zmír , ovat nežádoucí d % sledky sociální a zejména etnokulturní diferenciace a jejích vliv %  na utvá   ení prostorové reziden ( ní segregace. Analýza sou ( asného stavu, p   ekážek a potenciál %  sociální soudržnosti v m # stské ( ásti Praha-Libuš se zam # ila na (1) mechanismy integrace a (2) utvá   ení mezietnických konflikt %  mezi majoritní spole ( ností a vietnamským etnikem. Analyzovány byly klí  ( ové události a procesy posilující, a na druhou stranu narušující sociální soudržnost a zp % soby a potenciály vytvá   ení most %  nap   í  (  skupinami a d % vody, které omezují vzájemnou integraci, v ( etn #  zp % sob %  a mechanism %  vzniku konflikt % . Zohledn # na byla vnit   ní diferenciace vietnamského etnika a majoritní populace, odlišné zp % soby a rozsah vzájemné integrace u jednotlivých skupin obyvatel M *  Praha-Libuš. Výzkum se pokusil identifikovat (a) témata a oblasti, kolem nichž dochází k integraci a konflikt % m, (b) sociální skupiny, jež se na integraci/konfliktech zejména podílejí, (c) místa, kde k integraci/konflikt % m dochází. Na základ #  takto strukturovaných znalostí se snaží o celkové vyhodnocení mechanism %  integrace a vzniku konflikt % . Výzkum byl proveden mezi zástupci majority (do zna ( né míry p % vodních obyvatel) a zárove ,  mezi Vietnamci. Výzkum ov # il a doplnil stávající poznatky prost   ednictvím rozhovor %  s ( eskými obyvateli a klí  ( ovými informátory ve   ejných a neziskových organizací provedených v m # stské ( ásti Praha-Libuš, strukturovan #  je vyhodnotil s d % razem na zachycení hlavních mechanism %  integrace a vzniku konflikt % , a p   edkládá doporu ( ení, jak p   edcházet budoucím konflikt % m a posílit integraci nap   í  (  sociálními a etnickými skupinami.   5 3   Vietnamci v m . stské & ásti Praha-Libuš 3.1   Reziden & ní diferenciace cizinc )  v Praze V první polovin #  90. let se * eská republika otev   ela sv # tu, zapojila se do procesu globalizace v ( etn #  internacionalizace pracovních sil (Sýkora 2001). V 90. letech dvacátého století se do Prahy za ( ali st # hovat cizinci pracující na   ídících a vysoce kvalifikovaných pozicích (p   edevším ze západní Evropy a USA) i cizinci pracující v mén #  kvalifikovaných profesích (p   edevším z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu). Po ( et cizinc %  v * esku se za ( al zvyšovat p   edevším po roce 2000 (Obrázek 1), kdy se * esko stává významnou cílovou imigra ( ní zemí. Migranti p   icházejí do * eska zejména za ú ( elem realizace ekonomických aktivit (Drbohlav a kol. 2010). P   edevším z d % vodu velké a diversifikované nabídky pracovních p   íležitostí je pro cizince velmi atraktivní destinací hlavní m # sto Praha, kde se k 31. 12. 2011 koncentrovalo 37 % cizinc %  evidovaných v * esku 1 . K nejvyššímu nár % stu po ( tu cizinc %  v * eské republice i v Praze došlo v letech 2004-2007 v souvislosti s výrazným r % stem ( eské ekonomiky a poptávkou po pracovních silách. Po roce 2008 pak v d % sledku ekonomická krize došlo k poklesu pracovních míst a následn #  i poklesu celkového po ( tu cizinc %  v * esku. Nicmén #  v Praze se tento pokles tak výrazn #  neprojevil a po ( et cizinc %  dále roste. V Praze dnes žije 162 715 (k 31. 12. 2012) cizinc % , kte   í tvo   í více než 14 % z celkové populace hlavního m # sta. Obrázek 1: Vývoj po ( tu cizinc %  v * esku a v Praze v letech 1996 až 2011 Zdroj: Cizinci v roce 2011, * SÚ 1  K 31. 12. 2011 podle dat . editelství služby cizinecké a pohrani ( ní policie Ministerstva vnitra * R, žilo v * esku na 434 223 cizinc % , v Praze to bylo 160 783 cizinc % .
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks