*0 i LUNES 6 DE JULIO NUM. 158 DE LA PROVINCIA DE MADRID. Depósito Legal M PRECIOS DE SUSCRIPCION

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
Af * i LUNES 6 DE JULIO NUM. 158 BOLETIM OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MADRID Dpósito Lgl M ' mdit ADVERTENCIA IMPORTANTE rc ib st t R Q u l o s s ñ o r s Alclds y Scrtrios B O L E T Í N Jpl
Af * i LUNES 6 DE JULIO NUM. 158 BOLETIM OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MADRID Dpósito Lgl M ' mdit ADVERTENCIA IMPORTANTE rc ib st t R Q u l o s s ñ o r s Alclds y Scrtrios B O L E T Í N Jpl r ' dispodrá qu s dj u l sitio d costumbr, dod prmcrá st l rcibo dl siguit. foo- 2^?i N : C U d CstUó, úm. 17. Tlé- D diz * ' Mdrid - 6. Horrio d cj: V lportiii * % s. Tllrs: Polígoo Idustril T C hor ^o. Cll Primr, s/. Tléfoo: Alcobds (Mdrid). PRECIOS DE SUSCRIPCION Trimstr, psts; smstr, 2.25 psts, y ul, 4.2 Prcio d vt d cd jmplr 15 psts; co más d cico fchs d trso 17 psts, y co fch suprior 2 Suscripcios y vt d jmplrs, l Admiistrció dl BOLETÍN OFICIAL, cll d Cstlló, úm. 17, Mdrid-6. Fur d st Cpitl, dirctmt por mdio d crt l Admiistrció, co iclusió dl import por giro postl. Gstos d Corros y giros por cut dl suscriptor. TARIFA DE INSERCIONES D cd txto qu s publiqu l BOLETÍN O por ucios grl srá d 125 psts por lí o frcció. Ls lís s mid por l totl dl spcio qu ocup l ucio. L Bibliotc Provicil y su srvido d Hmrotc prmc birtos l público dsd ls diz ls trc hors, todoi los dís lborbls, Migul Agl. 25. sgurd plt. AYlj NTAMlE MIO D MADRID c, Muicipl d Urbismo El c. SUBASTA * x u rb ism l G r ci Muicipl d d d l d corddo, ssió clbr pli d b r i I d 1 RoT^ 1981, probr ció públic por plzo d u ms, co i V'ICgQo j i UC 17OI, dpiuudl rc os ú m ro 52 dl polígoo d tdo prtir dl dí siguit l d su c Pr cb codicios pr jr isrció l Boltí Oficil dl Es c os D i i m M J A rc -' - tdo . K o d r r ñ Di^. m P íguz # os d codicios s hllp lfl ^Cr ci.sto ls oficis d l A P r o u^ U i c i P l d Urbismo (cll «So XTrT C O v u lt l vid d pi, d- u m ro 129), hors d t rd A Z d l mñ u d t c 8 u i «t s Prs U r t los ocho dís hábils l u l qu s publiqu l í d l Prov U C Í O E N E L BOLETÍN OFICIAL DrZ_. C l ' tro d cuyo plzo po? Q r d si dr s cuts rclmcios s H S: b. proc dts cotr Jos mis-? s los och m í I Í S c i d l u trscurris y i mciodos o r s t s m t drá U 3 r rclmció lgu, y fuiii. dschds cuts s for- P O r Lo f'^'to?, u c i l Público cuml 2 4 dl R C i Pusto l rtícuri dis Coro m t o d Cotrtció d u i9 5 cios Locls d 9 d ro d, 8 H rio oj. ú f J u m o d El S- P ' - l Vicscrtrio J«s Mrio Corll Modro. M d r i c r t. il r 1 8rj Ü fo c s c M ]!, ü c i p I d (O ) Urbismo. d Ordro Urb ANUNCIOS Í 1 C, Urbh s Ío d l Grci Muicipl d d s? 1 s s i 6 ' clbrd l dí 19 t c U r d br d ' doptó l sigui- tíi r b r df iitivmt l studio d d ^z M P r s t do por do Prudcio Gótr r i t J«d pr l prcl situd - Ciudd C Ssñ Illscs, d l d Lo ^tj Aluch. imic ^ s Public pr grl coo- Urtr\ ld ' ' d El S- Cr 3 d u i o r i grl, p. D., l Vicscrtrio S firmdo). 3 1 (O 43.57) El d!? S2S t ÍS^ Ayutmito, * s- 8l 5 cl myo brd l dí 29 d I? Aprob luit curdo: P t Ó C l rdr;- Í C Í l m r, t l Pl Prcil «-io prstdo por do Al- frdo Hrrr Nogl, rprstció d l Cogrgció d l Misió d S Vict d Púl, pr trros situdos l cll d Tibríds, Hortlz, sigificdo qu l úmro máximo d vivids o podrá xcdr d 348 todo su ámbito. El xpdit qu s rfir l idicdo curdo srá somtido iform Cuts prsos s cosidr itrsds podrá xmir dicho xpdit ls mñs d los dís hábils dl plzo sñldo, los Srvicios d Ifor mció d l Grci Muicipl d Ur bismo, cll Prguy, úm. 11, c/v. l d Alfoso XIII, como simismo formulr por scrito, qu hbrá d prstrs l Rgistro Grl d l mism, cuts lgcios stim prtits su drcho. Mdrid, 9 d juio d El Scrtrio grl, Pdro Brci Tort. (O ) El Cosjo d l Grci Muicipl d Urbismo, ssió clbrd l dí 5 d juio d 1981, doptó l siguit curdo: Aprobr iicilmt l modificció dl studio d dtll dl polígoo úmro 2 dl Pl Espcil d l vid d l Pz, primr fs, rdctd por st Grci Muicipl d Urbismo, cosistt cmbio d uso d prcl origilmt dstid prroqui por l d uso d srvicios muicipls. El xpdit qu s rfir l idicdo curdo srá somtido iformció públic por plzo d quic dís, cotdo prtir dl dí siguit l d su isrció l BOLETÍN OFICIAL d l provici. Cuts prsos s cosidr itrsds podrá xmir dicho xpdit ls mñs d los dís hábils dl plzo sñldo, los Srvicios d Iformció d l Grci Muicipl d Urbismo, cll d Alfoso XIII, c/v. l d Prguy, 11, como simismo formulr por scrito, qu hbrá d prstrs l Rgistro Grl d l mism, cuts lgcios stim prtits su drcho. Mdrid, 16 d juio d El Scrtrio grl, P. D., l Vicscrtrio grl (Firmdo). (O ) El Cosjo d l Grci Muicipl d Urbismo, ssió clbrd l dí 25 d juio d 1981, doptó l siguit curdo: Aprobr iicilmt l studio d dtll cosistt l prtur d u cll prticulr trros propidd d l Comuidd d Hrmos Mrists, situd l cll d José Fts, coform l proycto prstdo por do Frcisco Butist Vázquz. El xpdit qu s rfir l idicdo curdo srá somtido iformció públic por plzo d quic dís, cotdo prtir dl dí siguit l d su isrció l BOLETÍN OFICIAL d l provici. Cuts prsos s cosidr itrsds podrá xmir dicho xpdit ls mñs d los dís hábils dl plzo sñldo, los Srvicios d Iformció d l Grci Muicipl d Urbismo, cll d Alfoso XIII, c/v. l d Prguy, 11, como simismo formulr por scrito, qu hbrá d prstrs l Rgistro Grl d l mism, cuts lgcios stim prtits su drcho. Mdrid, 3 d juio d El Scrtrio grl, P. D., l Vicscrtrio grl (Firmdo). (O ) El Cosjo d l Grci Muicipl d Urbismo, ssió clbrd l dí 25 d juio d 1981, doptó l siguit curdo: Aprobr iicilmt l modificció dl studio d dtll dl polígoo A-18, situdo l mz comprdid tr ls clls d Arturo Sori, Ms, Añstro y Gozálz Amigó, prstdo por do Gozlo Nvrro Figuro y cosistt cmbio d l ordció d volúms d l prcl úmro 1, situd l cll d Arturo Sori, c/v. l d Añstro, dbido citrs durt l príodo d iformció públic los propitrios d ls prcls colidts. El xpdit qu s rfir l idicdo curdo srá somtido iformció públic por plzo d quic dís, cotdo prtir dl dí siguit l d su isrció l BOLKTIN OFICIAL d l provici. Cuts prsos s cosidr itrsds podrá xmir dicho xpdit Js mñs d los dís hábils dl plzo sñldo, los Srvicios d Iformció d( l Grci Muicipl d Urbismo, cll d Alfoso XIII, c/v. d Prguy, 11, como simismo formulr por scrito, qu hbrá d prstrs l Rgistro Grl d l mism, cuts lgcios stim prtits su drcho. ' Mdrid, 3 d juio d El Scrtrio grl, Pl D., l Vicscrtrio grl (Firmdo)..' (O ) MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DEL TESORO CAJA GENERAL DE DEPOSITOS TESORERIA S po coocimito d los propitrios d los rsgurdos d dpósitos mtálico qu cotiució s rlcio, qu s v procdr por st Tsorrí formlizr l oportuo xpdit d prscripció d los mismos, fi d dr cumplimito io dispusto l Ord miistril d 9 d ro d 197, y cocordci co l Rl Dcrto-ly d 24 d ro d 1928 y Rglmto d l Cj Grl d Dpósitos d 19 d ovimbr d 1929, por o qu s dvirt los itrsdos qu si l plzo d u ms, cotr dsd l publicció d st ucio o s h prstdo rclmció lgu st Cj Grl d Dpósitos (cll Alclá, úmro 11), s dclrrá prscritos fvor dl Tsoro y, por tto, los rspctivos rsgurdos qudrá ulos y si igú vlor i fcto. Mdrid, 4 d juio d El Admiistrdor, L. Fdz. Mroto. DIRECCION GENERAL DEL TESORO Admiistrció dc l Cj Grl d Dpósitos RELACION DE PRESCRIPCIONES DE DEPOSITOS NECESARIOS EN METALICO Fch costitució. Núm. dl dpósito: Etrd. Rgistro. Propitrio. Explicció. Import AÑO d ro Srvicio Nciol dl Trigo. Cocsió silo d St Cruz d Trif. Psts d ro Stigo W. Tpi Robso. A disposició Juzgdo d istrucció úmro 22 d Mdrid d ro Frcisco Rodríguz Prrodo. Cosigció Juzgdo d primr istci úmro i8 d Mdrid d ro Mul Elorz Rubí. Sumiistro mobilirio Corros d fbrro Mul Prigo Godoy. A disposició hrdros Ju Cstillo d mrzo Cí. d Sguros Omi, S. A. E. . Rsposbilidd civil Rold Slomó d mrzo Srvicio Nciol dl Trigo. Cocsió silo d St Cruz d Trif. Psts Pág. 2 LUNES 6 DE JULIO DE 1981 b. o. 1 d mrzo Diputció Provicil d Mdrid. Proycto mbls dc L Jros d mrzo Cmtos Portld, S. A. . Obrs dl Cl d ls Bárds d mrzo Hrdros d Atoio Frádz dl Pio.--Subst juicio d tstmtrí d bril Bco Espñol d Crédito. Licci prtur stblcimitos pd sts. 9 d bril José Mf Susprrgui. Sumiistro cutro grús d bril Ps i 1 Scl Futs. A disposició Fdo. Rodríguz Robl d bril Pscul Scl Futs. A disposició Ezquil Alis Lópz d bril Jftur Obrs Públics d Mdrid. Expropició forzos d myo Comisrí Ordció Urb d Mdrid. -Expropició Forzos d myo Mrí Chávrri y Btrs. Procso d cogició d uió Productos Asfálticos, S. A. (PROAS). Obrs purto d Brclo d juio Eriqu Abti Pérz. - Cosigció d rts d juio Drío Css Blco. Cosigció Juzgdo d primr istci úmro 24 dc ñ.drid d julio Trs Goiti Ajuri. Rsto d tsció d costs d julio Ju B. Apricio Giméz. Istlció d mquiri d julio Comisrí Ordció Urb d Mdrid. Expropició forzos d gosto Sl Frc, S. A. . Itrposició rcursos Impusto d Lujo d gosto José Mrí Escriñ d Sls. Obr Prdor Codstbl Dávlos d sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció vcios Vtos, 3. 6C87 5 osts. 12 d sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció iquilios Vtos, d sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció iquilios Vtos, d sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció iquilios Vtos, d sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció iquilios Vtos, dc sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció iquilios Plom d sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció iquilios Aguil, d sptimbr Ayutmito d Mdrid. Idmizció iquilios Aguil, d sptimbr Frcisco Co Mrtí. Obrs Gobiro Civil d Cácrs d sptimbr Joquí Grcí Muñoz. Obrs Esculs Mdr d Dios , Hulv d sptimbr Hidroléctric dl Chorro, S. A. . -J Cclció d iscripcios d sptimbr Mul Gómz Mrtíz. Procdimito spcil sumrio d sptimbr Obrs y Cmios, S. L. . Obr Cbr d Sto Cristo (Jé) p- SC Ir. 3 d octubr Julio Grcí Torio. Obrs d Torqumd (Plci) d octubr Julio Grcí lorio. Obrs d Torqumd (Plci) d octubr Luis Gy Buiz. Obrs mull d Boz, Svill d ovimbr Vict Aloso Csov. Obrs Bol dl Mudo, Nvcrrd d ovimbr Atoio Nvrro Alcy. Istlció Storio d Alict d ovimbr Ayutmito d Mdrid. Expropició forzos, Plom, d ovimbr Emprs Costructor Oubs, Socidd Aóim . Obrs Ctro Esñz Aymot d ovimbr Frcisco Blc Lópz. Obrs Escul Mstrí Lirs d ovimbr Juzgdo d Istrucció úmro 16 d Mdrid. Ocupdo iculpdos sumrio úmro 396/ d dicimbr Joquí Solís Pñlos. Istlció Lrdors turismo d dicimbr Juzgdo d istrucció úmro 13 d Mdrid. Ocupdo iculpdos sumrio úmro 446/ d dicimbr Obrs y Cmios, S. L. . Obrs distribució gus d Ubd Totl (G. C 6.625) S po coocimito d ios propitrios d los rsgurdos d dpósitos mtálico q.. cotiució s rlcio, qu s v procdr por st Tsorrí formlizr l oportuo xpdit d prscripció d los mismos, fi d dr cumplimito lo dispusto l Ord miistril d 9 d ro d 197, y cocordci co l Rl Dcrto-ly d 24 d ro d 1928 y Rglmto d l Cj Grl d Dpósitos d 19 d ovimbr d 1929, por lo qu s dvirt ios itrsdos qu si l plzo d u ms, cotr dsd l publicció d st ucio o s h prstdo rclmció lgu st Cj Grl d Dpósitos (cll Alclá, úmro 11), s dclrrá prscritos fvor dl Tsoro y, por tto, los rspctivos rsgurdos qudrá ulos y si igú vlor i fcto. Mdrid, 4 d juio d 1981 El Admiistrdor, L. Fdz. Mroto. DIRECCION GENERAL DEL TESORO Admiistrció d l Cj Grl d Dpósitos RELACION DE PRESCRIPCIONES DE DEPOSITOS I ROVISIONALES EN METALICO PARA OPTAR A LAS SUHASTAS DE SERVICIOS PUBLICOS Fch costitució. Núm. dl dpósito: Etrd. Rgistro. Propitrio. Explicció. Import Í 'Cooprtiv Id. Lácts Mdrilñs . Optr l cocurso d Ctr. Lchrs Frcisco Sglés Srr. Lí vijros tr Olot-Brclo Técicos Costructors, S. L. . - Costrucció 2 vivids protgids Frcisco Gllrdo Mrtí. Obrs crrtr d Svill Grd ps3-9-l, Gozlo d Ullo y Jlvo. Trbjos d ivlció Cácrs José Mrí Lulmo Solo. Cocurso d fábrics lch polvo Migul Tulr Esmott. Cocurso d fábrics lch polvo Lordo Gt Cmps. Cocurso d fábrics lch polvo Cmtos Rzól, S. A. . Cocurso istlció fábric cmto. -1. p S. A. Atlfod . Cocurso grús purto d Mrí Norbrto Rivs Cgigs. Esculs y vivids Higurul Vict Hrrro Ulci. Obrs modrizció crrtrs Sori Luis Chptt Nito. Subst vsturio crtros urbos Grcí Sgovi, S. A. . Cocurso mdrs dl P. M. M. Civils. 5. p- S C José Rodils Pscul. Subst solr L Quit Crlos Frádz Moli. Obrs Pobldo Míimo d Vllcs Atoio Alvrz Gozálz. Cst trsformció Est. Chmrtí Sumiistros Eléctricos Pí Fot, S. A. . Mtril pr Esculs Pritos Totl: (G. C 6.626) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Dlgció Provici! d Ovido ANUNCIO Hbido prtdido otificr Ibéric d Comrcio, Mis Idustris, S. A. (1BERCOMINSA), l propust d cducidd d ls cocsios mirs domids Vlbu , úmro ; Pñ Blc , úmro , y Prudci , úmro , su domicilio socil d Mdrid, d l cll Mot Esquiz, úmro 39, cuy dircció postl l hbí proporciodo l Admiistrdor d l Socidd, do Igcio Eguigry Giméz, cudo solicitó l cosolidció d ls mciods cocsios mirs, y sido dvults ls corrspodits crts co l idicció dl crtro d S ustó si sñs ; virtud d lo stblcido! puto trs dl rtículo 8 d l vigt ly d Prccdimito Admiistrtivo d 17 d julio d 1958, s hc úblico qu l prcitd Socidd ti l plzo d quic dís hábils pr tomr visr d lo ctudo los rspctivos xpdits miros y podr prstr ls lgcios qu cosidr oportus dfs d sus drchos. El prst ucio s isrtrá l BOLETÍN C: I A I. d l provici d Mdrid y los tblos d ucios dl Ayutmito d l citd cpitl y d st Dlgció Provicil dl Miistrio d T dustri y Ergí d Ovido. Ovidc. 3 d juio d El Dlgdo provicil, Amdo Sáz Sgrdo. (G. C 6.628) RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO ZONA DE FUENCARRAL Do Mrio José Astry Grci, Rcuddor d Tributos dl Estdo l Zo 8. (Fucrrl) d Mdrid (cll Brvo Murillo, úmro 359, portl úmro 8). Hgo sbr: Qu por st Rcudció d mi crgo s istruy xpdit dmiistrtivo d prmio por débitos l Hcid Públic, coform l libro III dl Rglmto Grl d Rcudció cotr los sujtos psivos qu cotiució s rlcio: Ejrcicio Cocpto Urb. Nombrs y pllidos. Domicilio- Import Ecr Cstillo Mrtíz. Isl Tvir, Mrgrit Mrqués Rubio. Isl Tvir, Jsús Sáchz Corrl. Isl Tvir, úmro José Horcjo Mrtí. Isl Tvir, úmro Purificció Pscul Ruiz. Isl Tvir, Cli Rmó Pérz. Isl Tvir, 3-87 Gozlo Lópz Muñoz. Isl Tvir, úmro Migul Agl Algr Elws. Isl Tvir, José Grcí Lópz. Isl Timor, 75 Promotor d Obrs, S. A. Isl Tj» úmro A Clixto Pérz Mtsz. Isl Tj» úmro Y Clixto Pérz Mtsz. Isl Tj, úmro Z5. 67 A Cstllo Lópz. Isl Yso, úmro A F. Víctor Simcs Gir. Isl Ys- úmro Albrto Médz. Isl Yso, 25. José Díz Miy. Isl Zzíbr, úmro A _ Albrto Médz. Isl Zzíbr, U Luro Sdño Nobl. Isl Zzíbr, Luro Sdño Nobl. Isl Zzíbr, F. Víctor Simcs Gir. Isl Zl* zíbr, Emilio Mrtíz Grcí. Isl Zzíbr, Ju A. Roch Romro. Isls Cí 5 ' úmro Pdro Roch Romro. Isls Cís, l 3 * 4.85 Vict Brbé Slucs. Joq l l, Jorg Alrcó, C Adrés Rz Zurit. Joquí Jorg Alrcó, Atoio Ruiz Jiméz. Joquí J r g Alrcó, B Atoio Ruiz Jiméz. Joqi' ; Jorg Alrcó, C Atoio Ruiz Jiméz. Joquí Jorg Alrcó. C Frcisco J. Sáchz Sáchz. ' quí Jorg Alrcó, psts- José Pulido Mrtí. Joquí JorS Alrcó, B Cooprtiv Btll dl Sldo. J 3 ' quí Lorzo Aljdro Vázquz Gozálz. J quí Lorzo, Félix Brl Grcí. Joquí Lorzo, B Elis Gómz Cifut. Joquí ^ rzo, í Ricrdo Rqu Alrcó. Joq 1-1 Lorzo, A ^ Pilr Ouvdo Soto. Joouí L? r zo, , Ató Slmró Gutiérrz. Joq 11 ' Lorzo, Amdo Gómz Ezqurr..lod 1 ' Lorzo, í Amdo Gómz Ezqurr. Jqcp 1 Lorzo, u ' Jsús Alvrz Gutiérrz. Jofl Lorzo, X í, Isc Bito Grcí. Joquí Vj rzo, X i Crm Crrz Albrrá. JoQ u Lorzo, X T y Mrí Luis Cuvs Nvrro. * quí Lorzo, X Ju Crlos Frrir Pérz. ^ quí Lorzo. X ^ Mrí dl Rosrio Gildo Arms- Joquí Lorzo. X s^ Julio Hrrro Atolí. Joquí rzo, X , Q. Agl Hurtdo Cñs. Joquí rzo, X T. A Isbl Ibáñz Stigo. * ouí Lorzo, X Atoio Ló Pvá. Joquí rzo, X A Frdo Lozo Trotod. JoA u Lorzo, X B - o. p. LUNES 6 DE JULIO DE 1981 Pág. 3 Fri U S ^ M f Csá&z.- J o q u í Lucí'vi u rt 3 5 P s t s. X52J_V,r r b o Joquí Lor- Zo MribH u 2 Psts. fzo X^S r? z Moro. Joquí Lo-» ' ^J * zo^v^io Mur Cbás. Joquí Lor- ií 5 2 -l-567 ii, Norto. Joquí Lorzo r X Lr»!f Ordóñz Mdio. Joquí j ^ 2 - X psts, úm* P? s r o Pví. Joquí Lorzo, ^ro X52.-l.53 u r^ Pr ito Srro. Joquí Lc- X rl^ 1 R í s Almrz. Joquí Lo- José^ Psts. Lorp K o d guz Hrádz. Joquí «zo, X rir,^ 1^ Mdrid. Joquí Lo- X Lor^^cY 2^ Crspo.- Joquí tizo, X52.-l.567 quí i C 1 S C o V lázquz Muño. JojL-» z o - X r7\v l o t o y Rmos. Joquí Lo- PdV V P s í s - o h z rzo 7 á Cstro. Joquí Lo- 4 F r ' Loro, s^ Smpr Grcí. Joquí Pd^'J Pots, ryr,,, S chz Cstro. Joquí Lo- J ^ L V Pots, ryr, A t o Brrio. Joquí Loz o, 9l_ 9 5 p s t s 7 t o^ t o i l Brrio. Joquí Lor Jur ~ 4 3 Psts., 1 1^.\M^TCZ L grs. José Adui- Z Rm- Psts Au7 i D í z L - d l Brc. José Críf' ~~ 1 3 dui X, Frádz Dugo. José A- At'~~ 13 Psts, úmro Prdics S. José Aduiz, IdiíL ~~' 13 Psts. 17 o l Mrcf. José Aduiz, 13. Pm t s - Pz motor d Obrs, S. A. José Lóc 'l U H P s t s. Pz 7?A Rodríguz Crspo. José 128 Ló- V24 R o d r í guz Crspo. José Ló, U R / 4 Psts, ^ro 7 ^ Murillo. José Lópz. Mrí ll Pscs 2 L Ó P 6 Z ~ J s é L ó p Z ' - X 3 ^^ro v? 2 á l z Ribs. José Lópz, Y3 3.& 838 Pst A l v r z J o s é L ó p z ' A 3 4 ,. F r c ^ T X Sz Coc. José Lópz, 3 7 rí oí o ^ 4. P s t -- -6f'' I u l r d Obrs? José Lópz, 55.», J Psts. umor i' C u d o s Vlsco. José Luis, Cud? A s m r, S. A. José Luis, A4. p LUÍ» s t s ^ M rtí Vill. José Luis, 27. 's \o, s Mrtíz Bouz. José lü. Jo- r 1 5 p c s t s - Luis 41 U l s Mrtíz Bouz. José» J o'sé i~~ rosts. Ui s A,, U l s Mrtíz Bouz. Josc Ci! Psts do s, 7 ? Ccñ Mrtí. José Pr- Erii- Psts R u i z 4.23d i' Vldgi. José Prdos, 9. P^.Psts. A9 ' c, r Po Grcí Grcí. Ju Aguí, ^ ^ p oiir P s ts. J?-^iTlS* G r c í Grcí. Ju Agui, B QÍ rrt Psts. ti C r r t ro. Ju Lozo, 1. ts P s A ro á y z Múñz. Ju Lozo, Iri r Psts \ Al3_,o z á l z Grcí.-Ju Loz- 1 i] p Psts. i4, d z Vlcárcl. Ju? T P s t s ; 5' v^ís'ts A - J u Motro, A28.- ^r o % M í t í Pérz. Ju Sáchz, 1 U r» FñT 1 15 P s ts. A Ps Jo.-Ju Sáchz, 4. v i ^ro 7 l d?, S? Pérz-Ju Sáchz, ou^turi^ St ~VT7'' Psts. ^z, 8_c oo N l l o Mrtí. Ju Sá Sturio Nito Mrtí. Ju S ohz, Sturio Nito Mrtí. Ju Sáchz, Mrí Moy Buo. Ju Sáchz úmro Csimiro Alcó Grrido Ju S chz, B1L 6.42 Rfl Mrtí Lbord. Ju Sáchz, A Rfl Mrtí Lbord. Ju S chz, A Ju dl Pozo Lópz. Juliá G. B. bro, A Arturo Rodríguz Miñó. Juliá G Brbro, B4. 32 Emili Juli Lhoz. Juliá G. Brbro, Costtio Alvrdo Motro. Julio Clvo, A Migul Slmc Grcí. Julio Cl vo, A Mrcos Tjdor Grcí. Trvsí Julio Motro, Jsús Mrtí Pérz. Trvsí Julio Motro, Mul Bllstros Ry. Mrs, úmro Justo Ato Brrios. Mul Grrido, A C. y V. Iglsi Stibáñz. Mul Grrido, Justo Ato Brrios. Mul Grrido, A Justo Ato Brrios. Mul Grrido, A Costruccios Aiul, S. A. Mtl Villrt, A Costruccios Ajul, S. A. Mul Villrt, A Emilio Jrdó Mrtíz. Mul Villrt, A Costruccios Ajul, S. A. Mul Villrt, Al Costruccios Ajul, S. A. Mul Villrt, Al Rf Portvls Vizcío. Mul Villrt, Aljdro Figur Srbi. Mroch, X Mrí Mrtí Vrgs. -Mrbll, Z1. Mrí Mrtí Vrgs. Mrbll, Z Ju Pdo Brrro. Mrbll, Z Dolors Rodríguz Vilriño. Mrbll. Z Dolors Rodríguz Vilriño. Mrbll, Z Jsús Glz. G. Ldró d G. Mrbll, Vict F. Migul Hro. Mrbll, úmro Emilio Estro Crrs. Mrbll, úmro Mrcds Nito Pérz, -Mrbll, M. Pilr Vg Prd.-^Mrbll, Pul C. Motó. Mrbll Codustl, S. A. Mrbll, Codustl, S. A. Mrbll, Eugio Zmprro Tolos. Mrcos d Orut, Asució Moyo Frádz. Mrí Díz, Flip Sorio. Mrí Isbl Nvrro, AOL 85 Mrí Lozo Lozo. Mrí Isbl Nvrro, Fdrico Pñ Sz. Mrí Isbl Nvrro, Aló. 322 José dl Apio Mrtíz. Mrí Tsidr, Luis Diz Mirlls. Mrí Isidr B Vict Gismr Css. Mrí Isidr. Al Frcisco Sáz Gutiérrz. Mrí Isidr, XI Frcisco Ruiz Adrovr. Mrqués Villbrgim, Frcisco Ruiz Adrovr. Mrqués Villbrgim, Crsccio Grcí Grcí. Mrqués Villbrgim. Al Atoi Rzz Siml. Mrqués Villbrgim, Frcisco Smpr Colomi. Vrqus Villbrgim. Al Ju Brroso Rodríguz. Mrugá úmro José Villr Quirós. Mrugá, José Villr Quirós. Mrugá, José Villr Quirós. Mrugá, Luis Hrriz Pérz. 'Mtré, Frdo Pérz Ry. Mtré, B2 263 Crm Mrtíz Aguilé. Mtré, Luis Grcí d l Ros. Mtré, 6 77 Adrés Blló Corrlá. Mtré, 8 77 Aljdro Frádz G.-^Mtró, José Frrrs Prito. «Mtré, Mrio Muur. Mtré, Adrés Muñoz Arc. Mtré, Agl Escoril Escoril. Mtré, 1 8 Mrcli Myorl Grcí. Mtró úmro Rosrio Rcld Ju. Mtró, Eusbio Aloso Brrdo. Mtró úmro Pdro Clvo Mdl. Mtró, Ldro Frutos Csdo..Mtré, Luis Grcí Hr. Mtré, Cmilo Grcí Sáchz. «Mtré, Flip Gil Lópz. Mtró, José Motrd Rvult. Mtró, Vict Moro Flcó. «Mtré, Cludio Plz Pstor. Mtré, Mul Rom Mog. Mtró, Atoi Rmó Brmjo. Mtró, úmro Mul Stos Moy. Mtró, Mcls Grcí Sáchz. Mtró, Atoio Cdl Llopis. Mtró, Frcisco Jvir Cstro. Mtró, Víctor Vtos Frcisco. Mtró. úmro José Luis Frádz Mrcót. Mtró, Luis Hoyo Gozálz. 'Mtró, B Aljdro Mrtí Miill. Mtró, úmro Ju Cstlló Sáz. 'Mtró, Rufio Mojs Muricio. Mtró, úmro Luis Rubirá Plz. Mtró, Pulio Pblo Crrr. Mtró, Prfcto Almy Sifrés. Mtré, úmro Florcio Aloso S. Ju. Mtró, úmro Atoio Amors Sorio. Mtré, úmro Ermsfri Asjo Pérz. Mtró, úmro Hoorto Blbo Rivs. «Mtró, Atoio Cí Prito. Mtró, Dvid Frádz Nogls. Mtró. úmro Crm Gálvz Prds. Mtré, Tomás Grcí Lópz--Mtró, Clmt Grrido Pstor. Mtró. úmro Frcisco Gru Llorc. Mtró, Isidro Hrs Rdodo. 'Mtró, Grmá Hrrro Arévlo. Mtró, úmro Imobiliri Gry, S. A. Mtró, Imobiliri Gry S. A. «Mtró, : Dil Lhoz S
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x