10. Gestió de l aigua Marc normatiu autonòmic Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB)

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
10. Gestió de l aigua 10.1 Marc normatiu autonòmic Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) El Pla Hidrològic va ser aprovat pel Reial Decret 378/2001, BOE nº96 de 21 d abril de Neix arran de la
10. Gestió de l aigua 10.1 Marc normatiu autonòmic Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) El Pla Hidrològic va ser aprovat pel Reial Decret 378/2001, BOE nº96 de 21 d abril de Neix arran de la Llei 29/95 de 2 d agost d Aigües, la qual a banda dels plans d obres té en compte aspectes socioeconòmics i ambientals i per primer cop la planificació hidrològica és elevada a categoria legislativa. En els corresponents plans de conques es tindran en compte els aspectes següents: - La demanda d aigua. - L estudi del recurs. - Defensa contra inundacions i desertitzacions. - Ordenació i protecció del recurs. - Protecció del medi ambient. - Investigació i estudis. - Horitzons temporals de planificació. - Participació social. - La planificació hidrològica com a element subsidiari. D ençà del 1990 la Comunitat Autònoma de les Balears té competència pel que fa a la gestió de l aigua a través de l òrgan bàsic de la Junta d Aigües (1989) i les empreses públiques IBASAN (Institut Balear de Sanejament, 1989) i IBAGUA (Institut Balear de l Aigua, 1994). A l any 95 es dota a la Junta d Aigües de les competències en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques i actualment depèn de la Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria de Medi Ambient). Dins d aquesta direcció general hi treballen actualment les següents seccions i empreses públiques: sanejament i qualitat de les aigües, aigües subterrànies, aigües superficials, construcció, estudis i planificació, Institut Balear de l Aigua i l Energia (IBAEN) i l Institut Balear de Sanejament (IBASAN). Segons el present PHIB, a Mallorca hi ha un total de 20 Unitats Hidrogeològiques, enteses com un nivell superior al d aqüífer. Santanyí pertany a tres Unitats Hidrogeològiques: - La de Felanitx (18.19). - Marina de Llevant (18.20) - Llucmajor-Campos (18.21) En trobar-nos en un territori insular, la totalitat dels recursos provenen dels aports propis per infiltració de pluja. El sistema més habitual d aprofitament és el del pou d extracció, ja que els cursos superficials tenen caràcter temporal. Document I. Memòria descriptiva Agenda 21 Local de Santanyí 213 Utilització actual dels recursos Les Unitats Hidrogeològiques de Felanitx, la Marina de Llevant i la de Llucmajor-Campos presenten unes entrades d aigua per infiltració gairebé tan importants com les fuites o retorn d aigües (taula ). Taula Balanç actual de les U.H. de Felanitx, de la marina de Llevant i la de Llucmajor-Campos (hm 3 /any) Unitat Entrades Sortides Usos (Hm 3 /any) Transmissivitat hidrogeològica (Hm 3 /any) (Hm 3 /any) Urbans Agrícoles (m 2 /dia) Felanitx 5,6 5,6 3 1, Marina de Llevant 20,6 21,9 3,4 1,4 500 Llucmajor- Campos 49,1 52,4 80,3 33, Font: Pla Hidrològic de les Illes Balears. Taula Actuacions previstes al Pla Hidrològic Infraestructures Estalvi Eficiència Substitució Instruments de gestió Reparació de xarxes i eliminació de fugues Localització i eliminació de captacions il legals Aplicació de comptadors individuals per a edificis de 10 habitatges Reducció de pressió en el subministrament Gestió informatitzada de la xarxa Conscienciació ciutadana Tarifació dissuasòria Usos residencials interiors (fontaneria) Usos residencials exteriors (jardineria) Parcs públics i zones esportives (camps de golf, etc.) Usos comercials, Industrials i Institucionals Sector hoteler Reutilització, reg i recàrrega artificial Aigües pluvials Aigües salobres Dessaladores Ordenances municipals Recàrrecs o descomptes en les quotes d enganxat Incentius i descomptes comercials Auditories hidràuliques Préstecs i subvencions Banc d aigua Font: Pla Hidrològic de les Illes Balears Gestió de l aigua Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006 Figura Unitats hidrogeològiques que afecten al municipi de Santanyí Delimitació de Santanyí Delimitació de les Unitats Hidrogeològiques Font: Pla Hidrològic de les Illes Balears. Les Unitats hidrogeològiques de la Marina de Llevant i la de Llucmajor-Campos tenen la sortida a la mar a Cala Mondragó i al Salobrar de Campos respectivament. Document I. Memòria descriptiva Agenda 21 Local de Santanyí 215 10.2. Proveïment d aigua Origen de l aigua consumida a Santanyí. Sistema de captació, distribució i subministrament d aigua. La gestió de l aigua en el municipi de Santanyí és compartida per 9 empreses diferents. S han tingut accés a les dades de 8 d aquestes 9 empreses. No s han pogut tenir accés a les dades de l empresa Aigua de Llombards. Taula Empreses subministradores d aigua potable en el terme municipal de Santanyí Nom de l empresa Edam, S.A. Aigües Sa Figuereta, S.L. Aguas de Consolación, S.A. Sorea S.A. Cala d Or Charter, S.L. Aigües des Molí, C.B. Aigua d es Torrent Aigües Torrent d en Roig Aigua de Llombards Zona de distribució de l aigua Cala d Or Cala d Or i Portorpetro S Alqueria Blanca, Portopetro i Cala Mondragó Santanyí Calonge i s Horta (Felanitx) Cala Figuera, Es Cap des Moro i s Amarador Cala Figuera Cala Llombards, Son Moja i Cala Santanyí Es Llombards Sorea S.A. SOREA S.A. és l empresa encarregada del subministrament domiciliari d aigua potable al nucli urbà de Santanyí. La concessió es va donar en el març 1999 i té una durada de 75 anys. Característiques Captacions: n hi ha un total de 2. Les extraccions i l elevació de l aigua s efectua mitjançant 2 bombes submergibles situades a cada un dels sondejos. També hi ha 2 bombes superficials. Dipòsits: els dipòsits reguladors estan ubicats a terrenys situats a la cota més alta possible. En total hi ha 2 dipòsits amb les següents característiques: Taula Metres cúbics de capacitat dels 2 dipòsits d aigua de l empresa Sorea Dipòsit Forma Altura (m) Capacitat (m 3 ) 1 Cilíndrica Rectangular Gestió de l aigua Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006 En resum es pot dir que SOREA, S.A. disposa de dues captacions subterrànies des de les quals s impulsa l aigua fins al dipòsit situat en el terreny a on està ubicat un dels dos pous. El segon pou es troba a un terreny pròxim. Des del dipòsit de 32 metres d altura es subministra l aigua d ambdós pous de gravetat a tot el nucli urbà de Santanyí. La xarxa de subministrament d aigua potable al nucli urbà de Santanyí té una longitud de metres. Pel que fa al subministrament d aigua amb finalitats agropecuaris, la línia ascendeix a metres. Al 2005, Sorea tenia, aproximadament, uns abonats. Aigua Sa Figuereta S.L. AIGUA SA FIGUERETA, S.L. és l empresa encarregada del subministrament domiciliari d aigua potable a la zona costanera compresa entre Cala d Or i Portopetro. La concessió es va donar en el juliol de 2005 i té una durada de 50 anys. Característiques Captacions: n hi ha un total de 9. Les extraccions i l elevació de l aigua s efectua mitjançant 9 bombes submergibles situades a cada un dels sondejos. El cabdal extraïble és de 217 m 3 /hora. Dipòsits: els dipòsits reguladors estan ubicats a terrenys situats a la cota més alta possible. En total hi ha 2 dipòsits amb les següents característiques: Taula Capacitat, dimensions i altura dels 2 dipòsits d aigua de l empresa Aigua Sa Figuereta, S.L. Dipòsit Dimensions (m) Altura (m) Capacitat (m 3 ) 1 9,85 x 6, ,82 x 13, Agua Sa Figuereta proveeix a places hoteleres, a 210 locals comercials, bars i restaurants, a 610 amarraments per a embarcacions i a 746 vivendes. Les necessitats de subministrament d aigua és de 2.628,50 m 3 /dia (veure taula ) Document I. Memòria descriptiva Agenda 21 Local de Santanyí 217 Taula Metres cúbics/dia que es necessiten per subministrar el nucli urbà de Cala d Or i Portopetro Subministrament d aigua a... m 3 /dia estimatius d aigua que es necessita Places hoteleres Locals comercials, bars i restaurants 42 Amarraments 30,50 Habitatges 597 TOTAL 2.628,50 Agua de Consoloción S.L. AGUA DE CONSOLACIÓN S.L. és l empresa encarregada del subministrament domiciliari d aigua potable a les zones de s Alqueria Blanca, Portopetro i Cala Mondragó. La concessió es va donar en el juliol de 2005 i té una durada de 50 anys. Característiques Captacions: n hi ha un total de 9. Les extraccions i l elevació de l aigua s efectua mitjançant 9 bombes submergibles situades a cada un dels sondejos. El cabdal extraïble és de 314 m 3 /hora. Dipòsits: els dipòsits reguladors estan ubicats a terrenys situats a la cota més alta possible. En total hi ha 5 dipòsits amb les següents característiques: Taula Capacitat dels 5 dipòsits d aigua de l empresa Agua de Consolación, S.L. Lloc Capacitat (m 3 ) Sa Teulera 672 Carretera de s Alqueria 200 Oratori de Consolació 350 Ca n Flaquet 130 Ca n Rito 138 Agua de Consolación abasteix a places hoteleres, a 74 locals comercials, bars i restaurants, a 238 amarraments per a embarcacions i a vivendes. Les necessitats de subministrament d aigua és de m 3 /dia (veure taula ) Gestió de l aigua Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006 Taula Metres cúbics/dia que es necessiten per subministrar el nucli urbà de s Alqueria Blanca, Portopetro i Cala Mondragó Subministrament d aigua a... m 3 /dia estimatius d aigua que es necessita Places hoteleres 394 Locals comercials, bars i restaurants 15 Amarraments 12 Vivendes TOTAL Edam S.A. EDAM S.A. és l empresa encarregada del subministrament domiciliari d aigua potable a la zona de cala d Or fins a Cala Llonga. La concessió es va donar el setembre de 2005 i té una durada de 50 anys. Característiques Captacions: n hi ha un total de 11. Les extraccions i l elevació de l aigua s efectua mitjançant 11 bombes submergibles situades a cada un dels sondejos. El cabdal extraïble és de m 3 /any. Dipòsits: els dipòsits reguladors estan ubicats a terrenys situats a la cota més alta possible. En total hi ha 11 dipòsits. Tots 11 suposen una capacitat d emmagatzematge d aigua de 4.011,41 m 3. Cala d Or Charter, S.L. Captacions: n hi ha un total de 3. Les extraccions i l elevació de l aigua s efectua mitjançant 3 bombes submergibles situades a cada un dels sondejos. Dipòsits: els dipòsits reguladors estan ubicats a terrenys situats a la cota més alta possible. En total hi ha 3 dipòsits (un per cada pou). Subministra als nuclis urbans de Calonge i s Horta. Hi ha uns 500 abonats. Aigües des Molí C.B. Captacions: n hi ha un total d un pou. Les extraccions i l elevació de l aigua s efectua mitjançant una bombes submergibles situades a cada un dels sondejos. Dipòsits: en total hi ha 3 dipòsits. Subministra als nuclis urbans de Cala Figuera, Es Cap des Moro i s Amarador. En total hi ha uns 600 abonats a aquesta companyia subministradora. Document I. Memòria descriptiva Agenda 21 Local de Santanyí 219 Aigües Torrent d en Roig Té un pou i un dipòsit. Subministra al nucli urbà de Es Llombards, Son Moja i Cala Santanyí. En total hi ha uns 180 abonats connectats a la xarxa de subministrament de Aigües Torrent d en Roig. Aigües des Torrent Les captacions totals que té aquesta empresa són tres pous. Hi ha 2 dipòsits de distribució de l aigua potable. Subministra al nucli urbà de Cala Figuera, en concret a uns 300 abonats Captacions subterrànies Les dades analitzades a continuació, han estat facilitades pel servei d aigües subterrànies de la Direcció General de Recursos Hídrics, Conselleria de Medi Ambient. Corresponen als pous registrats fins a final de 2004, i en base al volum autoritzat d extracció, ja que no existeix cap mecanisme de control del consum real. En total hi ha 285 pous, que es distribueixen de la següent manera, segons els usos que tenen definits: Taula Nombre de pous per usos a Santanyí Usos Nombre de pous Domèstic 99 Abastament públic 10 Reguiu i domèstic 134 Reguiu i altres usos agraris i 2 consum de granja animal Reguiu i altres usos agraris 1 Reguiu de jardí i domèstic 1 Reguiu frutals i domèstic 2 Reguiu ramader i domèstic 1 Domèstic, ramader i reguiu 3 Reguiu 27 Reguiu i ramader 5 TOTAL 285 El 47 % dels pous existents a Santanyí tenen un ús de reguiu i domèstic (134 pous). El segon ús més important és exclusivament el domèstic amb 99 pous que representen el 35 % del total dels pous. Cal anotar que hi ha 10 pous per l abastament públic. Altres usos dels pous són el purament reguiu i altres usos (agraris, de jardineria, ramaderia, etc.) Gestió de l aigua Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006 Qualitat de l aigua d abastament La qualitat de l aigua d abastament subministrada per les diferents empreses la realitzen laboratoris, farmàcies o l institut biotecnològic de les Illes Balears. Al febrer de 2003, ha canviat la normativa tecnico-sanitària per al control de les aigües d abastament i consum humà. Així, si fins ara ens havíem regit pel Real Decret 1138/1990, mentre que actualment es regeix pel Real Decret 140/2003, de 7 de febrer on es defineixen de nou criteris i paràmetres. Només s han pogut tenir accés a les analítiques elaborades per l empresa subministradora d aigua potable al nucli de Santanyí. Els seus resultats s exposen en el següent requadre: Taula Analítica de l aigua potable subministrada al nucli urbà de Santanyí Paràmetres Conductivitat a 25ºC Clorurs Nitrats Amoni Clorur lliure Coliforms totals Coliforms fecals Resultats µs/cm mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l 0,27 mg/l Absència UFC/100 ml Absència UFC/100 ml Els paràmetres són correctes. Per tant l aigua és apte pel consum públic. Document I. Memòria descriptiva Agenda 21 Local de Santanyí 221 Usos i consums de l aigua d abastament Tot i així la informació relativa als consums reals, és sempre difícil d obtenir, ja que va directament relacionada amb el volum de facturació, en el cas de l empresa privada, o conté dades confidencials dels habitants, en el cas d altres empreses. Per aquest motiu, s expressaran les dades estimatives del consum d aigua potable al terme municipal de Santanyí. Tal com s anticipava abans, degut a la gran quantitat d empreses subministradores d aigua, l obtenció exacte de les dades de consum d aigua potable a Santanyí no ha estat possible. Però en bases a la població actual existent ( habitants), al nombre de places turístiques que Santanyí té (17.070) i dades de partida de l EIEL, s ha pogut fer una estimació de l aigua consumida a Santanyí en el Taula Estimació de l aigua potable consumida a Santanyí al llarg del 2005 i desglossat en funció de la població i de les places turístiques existents Tipologia de consum Consum m 3 /any Població de dret de Santanyí Població turística de Santanyí Total Font: Vàries fonts També s ha pogut fer una estimació de l aigua potable consumida en el municipi en els darrers 4 anys. Figura Estimació del consum d aigua potable a Santanyí en els darrers 4 anys m3/any Font: Vàries fonts Pel que fa al consum habitant/dia, aquest ascendeix a 798 litres/hab/dia. Cal recordar que es tracta d un municipi costaner i molt turístic, per la qual cosa s explica la gran quantitat per persona i dia. Si s obviés la quantitat d aigua potable consumida pel sector turística, el consum diari per persona disminueix fins a 273,5 l/hab/dia Gestió de l aigua Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006 10.3. Aigües residuals La depuració de les aigües residuals, és competència de la comunitat autònoma, a través del Real Decret 115/1995 de 27 de gener i mitjançant la creació de l Institut Balear de Sanejament (Decret 27/1989, 9 de març, modificat per el decret 134/1996, de 28 de juny). La gestió de les estacions depuradores d aigües residuals la pot portar directament l IBASAN, o bé mitjançant un conveni amb l Ajuntament o empresa adjudicatària. Sistemes de sanejament municipal Les aigües residuals que es generen a Santanyí, tindran un destí diferent, depenent del seu origen, ja que la població es troba repartida en diferents nuclis. Són quatre les depuradores que es mantenen actives al municipi. Taula Característiques dels EDARs del municipi de Santanyí Nom EDAR Santanyí EDAR de Cala d Or EDAR de Sa Barca Trencada Localització Ctra. Cala Santanyí s/n Ctra. Portopetro s/n Sa Barca Trencada Any de construcció L/hab/dia Cabdal mensuals m 3 /mes Tractament Terciari Terciari Secundari Nom Cabdal 2004 (m 3 /any) Vertit Reutilització Espessidor Secat fangs EDAR Santanyí Pous d infiltració Si Si Centrifuga EDAR de Cala d Or Llacuna - Si Filtre banda EDAR de Sa Barca Trencada Si No Nom Transformador Bombaments Emissaris Llargada EDAR Santanyí Si EDAR de Cala d Or Si 3 Cala Egos i Cala Gran 846/1.167 EDAR de Sa Barca Trencada Font: IBASAN, 2006 La gestió de les aigües residuals està bipartida, en el municipi. Dues de les depuradores depenen de l organisme autonòmic IBASAN, depenent del Govern Balear, mentre que l altre és de control municipal. Document I. Memòria descriptiva Agenda 21 Local de Santanyí 223 Els paràmetres a complir a la sortida de la planta, vénen regulats mitjançant el Decret 13/1992, de 13 de febrer de 1992, sobre evacuació de líquids procedents de plantes de tractament d aigües residuals urbanes. Els paràmetres a complir dependran del tipus d abocament que es realitzi. Cal anotar que en el 1990 es va construir una depuradora a Cala Figuera (que tenia un cabdal mensual de m 3 /mes) i que fa uns anys es va inutilitzar i totes les aigües tractades van passar a la depuradora de Santanyí. Per tant, la depuradora de Santanyí rep les aigües brutes de: Santanyí, Cala Santanyí i de Cala Figuera. La de Cala d Or les rep de: Cala d Or, Portopetro i està en vies de rebre les aigües brutes de Calonge. Per acabar cal dir que a principis de 2004 es varen invertir set milions d euros en obres diverses per millorar les infraestructures de depuradores i clavegueram a Santanyí. La inversió més important fou l ampliació i reforma de la depuradora de Cala d Or que tingué un cost aproximat de 6 milions d euros. Dins aquest pressupost es va incloure la connexió de la xarxa de clavegueram del nucli de Portopetro i de les urbanitzacions de barca Trencada i Cala Mondragó. Característiques del clavegueram de Santanyí Degut a la no obtenció de la resta de dades referents sobre el clavegueram de Santanyí, és de suposar que els altres nuclis urbans o bé no tenen clavegueram o no està enregistrat tal com es mostra en la taula Taula Característiques del clavegueram de Santanyí Nucli urbà Estat Titular Gestió Longitud (m) Cala d Or Regular Municipal Privat Cala Figuera Bé Privat Privat Santanyí Excel lent Municipal Municipal Cala Santanyí Bé Municipal Municipal 751 Font: EIEL La majoria dels metres del clavegueram existent estan en bon estat. El 75 % són de titularitat municipal. En canvi només la meitat té una gestió municipal. La resta és de caire privat. Finalment cal remarcar que, per extensió, Cala d Or i Santanyí nucli són els dos nuclis urbans que tenen més metres de clavegueram. Cala d Or, amb prop de 28 Km és el nucli que té més cases connectades amb el clavegueram. Cal recordar que Cala d Or és l únic que el seu estat és regular Gestió de l aigua Agenda 21 Local de Santanyí. SA VOLA. 2006
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x